Maha Energy sluter slutgiltigt avtal avseende sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 S.A.

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har slutit ett slutgiltigt avtal med aktieägarna till DBO 2.0 S.A. (”DBO”) avseende den tidigare överenskomna och den 5 december 2022 offentliggjorda sammanslagning av verksamheterna, vilken inkluderar (i) en köpeskilling om maximalt 36 775 410 nyemitterade aktier i Maha som tecknas av DBOs aktieägare,: och (ii) att aktieägarna i DBO överför aktierna i DBO till Maha (”Transaktionen”). Transaktionen är villkorad sedvanliga förbehåll, inklusive en extra bolagsstämma i Maha för att fatta de nödvändiga besluten. Transaktionen beräknas kunna slutföras under första halvåret 2023.

DBO är ett privat upstream olje- och gasbolag med fokus på mogna offshorefält i Brasilien. DBO grundades 2017 och har attraherat Nordsjöinvesterare att investera i brasilianska tillgångar, arbeta med brasilianska partners och tillämpa de mest avancerade teknikerna från Nordsjön för att (1) identifiera ytterligare reserver, (2) utveckla mogna olje- och gasfält, samt (3) att öka utvinningen av olja och gas.

DBO har ett aktieinnehav om 15 procent i 3R Petroleum Offshore S.A. (”3R Offshore”), som i sin tur är operatör för de producerande brasilianska olje- och gasfälten ”Peroá cluster” (100 procent licensandel) och ”Papa Terra cluster” (62,5 procent licensandel) utanför Brasiliens kust. Utöver ovan nämnda tillgångar arbetar BDO löpande med nya affärsutvecklingsmöjligheter, och kommer att inkorporera alla sina tillgångar och insatser i Maha med en ambition om ytterligare tillväxt genom den gemensamma och förstärkta plattformen.

DBOs största investerare och aktieägare är DBO Invest (61,74 procent), Svein Harald Øygard (9,17 procent), AGR AS (9.05 procent), och Tore Myrholt (7,99 procent). De nya aktierna i Maha som emitteras som ersättning till DBO:s aktieägare kommer att omfattas av sedvanligt lock up-åtagande under 12 (tolv) månader från det att Transaktionen har tillträtts.

Transaktionen förstärker Mahas uppbyggnad av en diversifierad portfölj, balanserad mellan mogna olje- och gastillgångar på land och till havs. Transaktionen kommer att öka Mahas bevisade och sannolika reserver (2P-reserver), netto, med cirka 18,5 miljoner fat oljeekvivalenter och beräknas tillskjuta cirka 2 000 fat oljeekvivalenter per dag i nettoproduktion under 2023 med ytterligare potentiell uppsida genom upprampning av produktionen på Papa Terrafältet och en potentiell utbyggnad av Malombefältet. DBOs 1P- och 2P-reserver har för närvarande ett beräknat nettotillgångsvärde om MUSD 86 respektive MUSD 145, vilket ger ett attraktivt ingångspris med P/NAV på omkring 0,39x respektive 0,23x, baserat på publika oberoende reservrapporter.

Oberoende värderingsutlåtande (”fairness opinion”)
Maha har anlitat SpareBank 1 Markets AS (“SB1M”) för att förse aktieägarna i Maha och styrelsen med ett utlåtande (”fairness opinion”) om transaktionens övergripande attraktivitet ur ett finansiellt perspektiv. SB1M slutsats är att Transaktionen är attraktiv för Bolaget, vilket stöder styrelsens beslut att gå vidare och slutföra Transaktionen. Värderingsutlåtandet (”fairness opinion”) är daterat den 5 februari 2023 och bifogas detta pressmeddelande (på engelska).

SB1M noterar att de uppskattade värderingsmultiplarna som impliceras i den föreslagna transaktionen är väsentligt under nuvarande konsensus på marknadsprissättning för Maha och jämförbara bolag på de europeiska och brasilianska kapitalmarknaderna, baserat på en relativ värderingsmetod (riskerat NAV (nettotillgångsvärde)).

Tillgångsöversikt (i vilken DBO har indirekt ägande):

Peroáklustret: Peroá, Cangoa och Malombe
Peroáklustret är beläget i Espírito Santo-bassängen. Cirka 72,4 procent av gasen har utvunnits och de återstående 2P-reservera beräknas innefatta 18,5 miljoner fat oljeekvivalent per årsslutet 2022. Klustret har en 55 kilometer lång gasledning till gasbearbetningsanläggningen Cacimbas (som drivs av Petrobras) och har en obemannad plattform ägd av 3R Offshore med en driftskostnad om cirka 5 USD per fat oljeekvivalent. Peroáklustret omfattar de producerande fälten Peroá och Cangoá samt Malombe-fyndigheten. Malombe ska sammankopplas med Peroáplattformen i framtiden och skulle kunna tillskjuta en uppskattad produktion om 16 000 fat oljeekvivalent (brutto) per dag när produktionen är som störst. Under oktober 2022 var bruttoproduktionen vid Peroáklustret 2 500 fat oljeekvivalent per dag (brutto).

Papa Terraklustret
Papa Terra är ett tjockoljefält beläget på djupt vatten i Campos-bassängen, cirka 100 kilometer utanför Rio de Janeiros kust. Per oktober 2022 hade cirka 2,4 procent av oljan utvunnits och 2P-bruttoreserverna uppskattas uppgå till 166 miljoner fat oljeekvivalent per årsslutet 2022. Det motsvarar en utvinningsfaktor om 11,4 procent, jämfört med ett genomsnitt om 15,6 procent för Campos-bassängen, vilket tyder på ytterligare potential för uppsida utöver 2P-reserverna. Under oktober 2022 var bruttoproduktionen 16 tusen fat oljeekvivalent per dag och produktionen förväntas öka under de kommande åren på grund av en ökad borrningsaktivitet.

Papa Terra upptäcktes 2003 och produktionen inleddes i november 2013. Fältet utvecklas med en FPSO (P-63) och en Tension Leg Wellhead Platform (P-61), som båda ägs pro rata av ägarna till oljefältet, med en kombinerad bearbetningskapacitet om 140 000 fat olja per dag, en injektionskapacitet om 340 000 fat vatten per dag samt en lagringskapacitet på 1,4 miljoner fat samt anslutningspunkter för att ansluta upp till 21 produktionsbrunnar och 11 injektionsbrunnar. För närvarande är 6 produktionsbrunnar och 3 insprutningsbrunnar aktiva och alla system har outnyttjad kapacitet för att genomföra vitaliseringsåtgärder och ombyggnation.

Övrigt
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2023 kl. 12:05 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca