Maha Energy slutför försäljningen av Maha Energy Brasil till PetroRecôncavo

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att försäljningen av Mahas brasilianska dotterbolag Maha Energy Brasil Ltda. (“Maha Brazil”) till PetroRecôncavo S.A. (“PetroRecôncavo”) har slutförts sedan alla villkor uppfyllts. Köpeskillingen uppgår till som mest 174,1 miljoner USD plus 9,3 miljoner USD efter justeringar av Maha Brazils rörelsekapital, netto, samt 3,7 miljoner USD efter justeringar av likvida medel, netto. Det resulterar i en sammanlagd köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD.

Undertecknandet av avtalet att sälja Maha Brazil till PetroRecôncavo offentliggjordes den 28 december 2022. Efter justeringar gjorda på dagen för slutförandet av transaktionen, och med beaktande av möjlig tilläggsköpeskilling som överenskommits, kan den sammanlagda köpeskillingen uppgår till maximalt 186,9 miljoner USD, och bestå av följande delar:

  1. En justerad köpeskilling om motsvarande 138,0 miljoner USD plus ytterligare justeringar av rörelsekapital, netto, om 9,3 miljoner USD samt 3,7 miljoner USD efter justeringar av likvida medel, netto, sammanlagt en justerad köpeskilling om 150,9 miljoner USD som ska betalas i två omgångar; (a) 95,9 miljoner USD idag den 28 february 2023 (dagen för slutförandet av transaktionen) och (b) 55,0 miljoner USD sex (6) månader efter slutförandet av transaktionen, dvs 28 augusti 2023.
  2. Ytterligare tilläggsköpeskilling om upp till 36,1 miljoner USD kan komma att utbetalas baserat på att vissa villkor uppfylls, varav upp till 24,1 miljoner USD är hänförligt årligt genomsnittligt pris på Brentoljan under de kommande tre åren. Betalning kommer att börja utfalla om oljepriset överstiger USD 80 per fat, och maxbetalning nås ifall oljepriset överstiger USD 90 per fat. Återstående utbetalning är avhängig synnergier med PetroRecôncavos potentiella nya tillgångar. Delar av behållningen från transaktionen kommer att användas som säkerhet för Mahas utestående skuld till BTG Pactual (hänförligt till Credit Agreement per 30 mars 2021).

”Denna avyttring är ett viktigt steg inom Bolagets nya strategiska positionering, med kontinuerligt fokus på att skapa aktiägarvärde. Med denna försäljning kommer vi ha en stark balansräkning och en stärkt kassa som gör det möjligt för Bolaget att sträva efter ytterligare möjligheter inom olje- och gasmarknaden. Vi har därtill redan offentliggjort en sammanslagning av verksamheterna med DBO , vilken vid slutförandet kommer tillföra en nettoproduktion om cirka 2 000 fat oljeekvivalenter per dag och bevisade och sannolika reserver (2P-reserver), netto, om cirka 18,5 miljoner fat oljeekvivalenter (enligt offentlig information hänförligt till Certificate of Reserves),” säger Paulo Thiago Mendonça, Verkställande direktör, Maha Energy AB.

Övrigt
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 18:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på tre oljetillgångar, Block 70 i Oman samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca