Maha Energy slutför sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att den tidigare offentliggjorda sammanslagningen av verksamheterna med DBO 2.0 S.A. (”DBO”) har slutförts. Vederlaget för samtliga aktier i DBO uppgick till 34 829 057 nya aktier i Maha.

Den 5 december 2022 meddelade Maha ingåendet av en bindande överenskommelse (ett s.k. ”term sheet”) och den 6 februari 2023 meddelade Bolaget att ett slutgiltigt avtal med aktieägarna i DBO ingåtts avseende förvärvet av samtliga aktier i DBO (”Transaktionen”). Transaktionen var villkorad av sedvanliga förbehåll, vilka samtliga uppfyllts idag. Genom Transaktionen förvärvar Maha 188 426 aktier i DBO mot betalning om 34 829 057 nya aktier i Bolaget (emitterade enligt extra bolagsstämmans beslut den 29 mars 2023), samt en (1) aktie i DBO förvärvat av Maha Energy (Holding) Brasil Ltda., ett av Bolaget helägt dotterbolag, mot betalning om 1,00 BRL. Antalet aktier i Bolaget som allokerats till varje aktieägare i DBO har justerats för tillämpliga transaktionskostnader i enlighet med de villkor som förhandlats fram mellan parterna. Till följd av Transaktionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 383 119,627 SEK genom emission av 34 829 057 nya aktier, medförande en utspädning om 19,52% (beräknat som aktiekapitalökningen och antalet nya aktier och röster delat på det totala aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget efter Transaktionen). Inga nya aktier emitterade inom ramen för Transaktionen kommer att registreras hos Bolagsverket eller upptas till handel på Nasdaq Stockholm innan ett prospekt har offentliggjorts av Bolaget, för mer information se under rubrik ”Om Transaktionen” nedan.

Om Transaktionen
Ett prospekt avseende upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av aktierna som emitteras inom ramen för Transaktionen kommer att offentliggöras av Maha innan de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att emitteras, men ingen handel kommer att ske i BTA. De nya aktierna i Maha som emitteras som vederlag till aktieägarna i DBO är föremål för en lock up-period om tolv (12) månader från Transaktionens slutförande.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023, kl.7:45 CEST.

Kort om Maha
Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.