Maha Energys erbjudande om 150 MSEK i samband med planerad listning garanterat till 100 % och riktas inte enbart till Sverige utan även till Danmark och Norge

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Maha Energys erbjudande om 150 MSEK i samband med planerad listning garanterat till 100 % och riktas inte enbart till Sverige utan även till Danmark och Norge

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 30 maj 2016 har styrelsen i Maha Energy AB (publ) ("Bolaget" eller "Maha") fattat beslut om ett erbjudande till allmänheten i form av units bestående av nya aktier av serie A och teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier av serie A ("Erbjudandet"). 

Erbjudandet har nu garanterats till 100 % (150 MSEK) varav 27,5 % (41,2 MSEK) avser teckningsåtaganden och 72,5% (108,8 MSEK) avser emissionsgarantier. Mer detaljerad information om nämnda åtaganden respektive garantier och de parter som har lämnat sådana kommer presenteras i ett tilläggsprospekt (se nedan).

I tillägg till ingångna avtal avseende teckningsåtagande respektive emissionsgaranti har styrelsen även beslutat att rikta erbjudandet inte bara till allmänheten i Sverige utan även till allmänheten i Danmark och Norge och att anmälan om förvärv av units även ska kunna ske genom Nordnet Bank AB.

"Vi är glada att Erbjudandet nu är garanterat till 100 % genom en kombination av teckningsåtaganden och emissionsgarantier bland vilka merparten har lämnats av nya investerare. Detta kommer väsentligt stärka vår aktieägarbas och hjälpa oss att uppnå vårt mål att vara ett större oljebolag på Nasdaq First North Stockholm", kommenterar Jonas Lindvall (VD).
Prospektet i anledning av Erbjudandet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 31 maj 2016 och offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Till följd av ovan har styrelsen upprättat och skickat in ett tilläggsprospekt som kommer att publiceras omedelbart efter godkännande från Finansinspektionen ("Tilläggsprospektet").

Erbjudandeperioden startar den 7 juni 2016 och slutar den 20 juni 2016 (allmänheten) respektive den 21 juni 2016 (institutionella investerare). Erbjudandeperioden i Danmark och Norge kommer starta så snart Prospektet respektive Tilläggsprospektet har passporterats till respektive land (indikativt den 9 juni 2016). Ett pressmeddelande kommer att publiceras med bekräftelse avseende startdatum i dessa jurisdiktioner.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Tilläggsprospektet, som kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet kommer även finnas tillgängliga på Stockholm Corporate Finances hemsida, www.stockholmcorp.se, på Aqurats hemsida, www.aqurat.se, samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Kort om Maha     
Maha Energy AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets föregångare, Maha Energy Inc., bildades 2013 av Jonas Lindvall och Ron Panchuk i Calgary, Kanada. I maj 2016 bildades den nya koncernen med Maha Energy AB som moderbolag i anledning av Erbjudandet och den planerade listningen. Jonas Lindvall (VD) har 25 års internationell erfarenhet inom olje- och gasindustrin och startade sin karriär hos Lundin Oil under de tidiga tillväxtåren inom utvinnings- och prospekteringsindustrin. Efter 6 år hos Shell och Talisman anslöt Jonas till, och bidrog till framgången för, Tethys Oil AB. Mahas strategi är att hitta och utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Bolaget kommer vara verksamt på två oljefält, Tartaruga i Brasilien (förutsatt godkännande från brasilianska myndigheter och tillträde) och LAK Ranch i Wyoming, USA. 

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB och EY Law AB agerar legala rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:      
Jonas Lindvall       
Tel: +1 403 454 7560        
E-post: Jonas@mahaenergy.ca

eller

Ron Panchuk       
Tel: +1 403 454 7560         
E-post: Ron@mahaenergy.ca

Övrigt   
Bolagets styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Stockholm. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.      

VIKTIGT MEDDELANDE      
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det Prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som kan laddas ner från Bolagets hemsida samt Tilläggsprospektet som kommer att kunna laddas ner från Bolagets hemsida så snart det har godkänts av Finansinspektionen. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja värdepapper eller en uppmaning om att köpa värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.