Produktions- och operativ uppdatering april 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under april 2024.

Genomsnittlig dagsproduktion,
fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång Apr-24 Mar-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra-klustret* 1,081 1,212 1,204 1,227
Peroá-klustret* 470 508 509 518
Illinois Basin 350 330 334 197
Summa 1,901 2,050 2,047 1,942

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret minskade med 11% i april jämfört med mars 2024, som en följd av pågående arbete med produktionslinan för brunn PPT-12. Arbetet med att byta ut ESP-pumparna (Electrical Submersible Pump) fortsätter i linje med fastställd arbetsplan, med arbeten i brunnarna PPT-17, PPT-37 och PPT-50, vilka förväntas kunna återföras till tillgångens produktionsnät under andra kvartalet 2024.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret minskade med 7% i april jämfört med mars 2024. Produktionen påverkades av avbrott till följd av underhåll av kompressorer på gasbehandlingsanläggningen Cacimbas, vilken erhåller produktion från tillgången.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen ökade med 6% i april jämfört med mars 2024 efter att en ny produktionsbrunn reparerats och satts åter i produktion i början på månaden. Produktionen i april påverkades till viss del av översvämningar.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 98,41% i Illinoisbassängen.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”). 3R Petroleums sammanlagda produktion under april 2024 uppgick till 44 300 fat oljeekvivalenter per dag, en ökning med 2% jämfört med mars 2024.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag. Mahas förvärv av dessa tillgångar slutfördes den 23 maj 2023.