Produktions- och operativ uppdatering december 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under december 2023.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag *
Tillgång Q3-23 okt nov dec Q4-23 Helåret-23
Papa Terra-klustret* 1 214 1 527 1 359 1 715 1 535 1 227
Peroá-klustret* 560 509 524 516 516 518
Illinois Basin 179 180 173 144 166 197
Summa 1 953 2 216 2 056 2 375 2 217 1 942

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret ökade med 26% i december jämfört med november 2023 till följd av ökad operationell effektivitet och den framgångsrika uppkopplingen av brunnen PPT-22 under första veckan i december. Ett andra renoveringsarbete av ett borrhål på Papa Terra-fältet, borrhål PPT-12, färdigställdes tidigare än planerat i början av januari 2024. Produktionen på PPT-12 förväntas att kunna inledas i slutet på januari, efter att nödvändiga anpassningar av bearbetningsanläggningen FPSO färdigställts. Dessa åtgärder kan leda till tillfälliga störningar i produktionen på Papa Terra i upp till fem dagar. Detta arbete kommer också att öka effektiviteten i bearbetning av produktionsflöden från alla andra brunnar.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret minskade med 2% i december jämfört med november 2023. Detta inkluderar försäljningen i enlighet med take-or-pay-kontraktet och med överskottet sålt enligt efterfrågan under december på den brasilianska gasmarknaden.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade med 17% under december jämfört med november 2023. Minskningen var en följd av att några befintliga brunnar behövde stängas under färdigställandet av nyborrade brunnar. I oktober 2023 inledde Maha ett arbetsprogram om tre nya produktionsbrunnar och installation av produktionsanläggningar. Alla tre produktionsbrunnar har nu borrats och två av tre brunnar har färdigställts. Den sista brunnen förväntas bli färdigställd och börja producera under januari. Mahas nuvarande produktion per 7 januari 2024 från Illinoisbassängen uppgår till 264 fat oljeekvivalenter per dag.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag. Mahas förvärv av dessa tillgångar slutfördes den 23 maj 2023.