Produktions- och operativ uppdatering februari 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under februari 2024.

Genomsnittlig dagsproduktion, fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång feb-24 jan-24 Q4-23 FY-23
Papa Terra-klustret* 787 1 588 1 535 1 227
Peroá-klustret* 509 510 516 518
Illinois Basin 356 317 166 197
Summa 1 652 2 415 2 217 1 942

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret minskade med 50% i februari jämfört med januari 2024, huvudsakligen till följd av den planerade nedstängningen under februari för att ansluta borrhålet PPT-12 till produktionssystemet och det fortsatta arbetet med att byta ut ESP-pumpar (Electrical Submersible Pump) i borrhålen PPT-17, PPT-37 och PPT-50. PPT-12 sattes i produktion under andra halvan av februari. Produktionsminskningen motverkades delvis av ökad effektivitet i produktionsbrunnarna PPT-16, PPT-22 och PPT-51 efter optimering av anläggningar på ytan. Arbete i borrhålen på Papa Terra, samt det pågående underhållsarbetet på anläggningarna, syftar till att öka produktionsstabilitet och operativ effektivitet samt att stödja ökad produktion framgent.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret var i februari stabil och i linje med januari 2024, med försäljningen i enlighet med take-or-pay-kontraktet, vilket är lägre än tillgångens produktionskapacitet.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen ökade med 12% i februari 2024 jämfört med januari 2024. Produktionsökningen är ett resultat av driftsättning av två nya produktionsbrunnar. I början av mars 2024 färdigställdes den tredje nya brunnen.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”). 3R Petroleums sammanlagda produktion under februari 2024 uppgick till 42 709 fat oljeekvivalenter per dag, en minskning med 10% jämfört med januari 2024 som ett resultat av produktionsminskningen i Papa Terra.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag. Mahas förvärv av dessa tillgångar slutfördes den 23 maj 2023.