Produktions- och operativ uppdatering januari 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under januari 2024.

Genomsnittlig dagsproduktion, fat oljeekvivalenter per dag *
Tillgång Q3-23 Q4-23 FY-23 dec-23 jan-24
Papa Terra-klustret* 1 214 1 535 1 227 1 715 1 588
Peroá-klustret* 560 516 518 516 510
Illinois Basin 179 166 197 144 317
Summa 1 953 2 217 1 942 2 375 2 415

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret minskade med 7% i januari 2024 jämfört med december 2023, huvudsakligen till följd den planerade nedstängningen av verksamheten i slutet på januari för att ansluta borrhålet PPT-12 till produktionssystemet. Därtill har arbetet med att byta ut ESP-pumpar i borrhålen PPT-50, PPT-17, och PPT-37 inletts. Detta arbete förväntas begränsa produktionskapaciteten fram till mitten av april och överensstämmer med nödvändiga åtgärder för att garantera planerad produktionsstabilitet och operativ effektivitet för år 2024.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret minskade med 1% i januari 2024 jämfört med december 2023. Detta inkluderar försäljningen i enlighet med take-or-pay-kontraktet, vilket är lägre än tillgångens produktionskapacitet, och med överskottet sålt enligt efterfrågan under januari.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen ökade med 120% i januari 2024 jämfört med december 2023. Produktionsökningen är ett resultat av driftsättning av två nya produktionsbrunnar. Färdigställandet och produktionsstart av den tredje nya brunnen, Ziliak 34-1, har dock drabbats av vissa förseningar till följd av ogynnsamma väderförhållanden.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen. Därtill offentliggjorde Maha i januari att bolaget förvärvat 5% av 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”). 3R Petroleums sammanlagda produktion under januari 2024 uppgick till 47,180 fat oljeekvivalenter per dag, i linje med produktionen i december 2023.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag. Mahas förvärv av dessa tillgångar slutfördes den 23 maj 2023.