Produktions- och operativ uppdatering maj 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under maj 2024 och meddelar inledningen av 2024 års borrprogram i Illinoisbassängen.

Genomsnittlig dagsproduktion,
fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång maj-24 apr-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra-klustret* 1 880 1 081 1 204 1 227
Peroá-klustret* 401 470 509 518
Illinoisbassängen 327 350 334 197
Summa 2 608 1 901 2 047 1 942

Papa Terra-klustret
Den sammanlagda produktionen på fältbasis i Papa Terra-klustret ökade med 9% i maj jämfört med april 2024, efter att brunn PPT-17 anslutits till produktionssystemet under andra halvan av maj. PPT-17 har renoverats och ESP-pumpen har bytts ut. Därtill har arbetet med produktionslinan för brunn PPT-12 slutförts, och brunnen sattes i produktion under första veckan i juni. Renoveringsarbetet fortsätter med arbeten i brunnarna PPT-37 och PPT-50, vilka förväntas kunna återföras till tillgångens produktionsnät under juni 2024.

Till följd av att 3R Offshores partner i fältet, Nota Técnica Energy Ltda ("Nova Técnica"), underlåtit att uppfylla sina förpliktelser, inledde 3R Offshore åtgärder för att genomföra en obligatorisk tilldelning av den andel som Nova Técnica innehar. Till följd av detta, har 3R Petroleum börjat rapportera en indirekt andel i Papa Terra-klustret om 85%. Som en konsekvens av det, rapporterar Maha en indirekt andel om 15% i Papa Terra-klustret, istället för den tidigare rapporterade andelen om 9,375%. Nova Técnica har svarat med att inleda ett skiljedomstolsförfarande.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret minskade med 15% i maj jämfört med april 2024 till följd av lägre marknadsefterfrågan på gas.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade med 7% i maj jämfört med april 2024. I juni påbörjades den första borrningen i 2024 års borrprogram om tre nya produktionsbrunnar i Illinoisbassängen i USA. Borrplatsen är belägen i Posey County, Indiana. Efter att brunnarna har färdigställts, beräknas de att i augusti börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

Mahas tillgångar
Maha är operatör med en intresseandel om 98,41% i Illinoisbassängen. Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 15% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. (”3R Offshore”) är operatör. Maha meddelade den 17 maj att Bolaget har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) avseende att överföra sitt ägande om 15% i 3R Offshore till 3R Petroleum i utbyte mot nyemitterade aktier i 3R Petroleum.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum. 3R Petroleums sammanlagda produktion under maj 2024 uppgick till 46 981 fat oljeekvivalenter per dag, en ökning med 6% jämfört med april 2024.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag.