Produktions- och operativ uppdatering mars 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under mars 2024.

Genomsnittlig dagsproduktion, fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång mar-24 feb-24 jan-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra-klustret* 1 212 787 1 588 1 204 1 227
Peroá-klustret* 508 509 510 509 518
Illinois Basin 330 356 317 334 197
Summa 2 050 1 652 2 415 2 047 1 942

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret ökade med 54% i mars jämfört med februari 2024, huvudsakligen till följd av ökad effektivitet i de aktiva brunnarna efter att brunnen PPT-12 satts i produktion under februari 2024. Arbetet med att byta ut ESP-pumparna (Electrical Submersible Pump) fortsätter i linje med fastställd arbetsplan, med arbeten i brunnarna PPT-17, PPT-37 och PPT-50.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret var i mars stabil och i linje med februari 2024, med försäljningen i enlighet med take-or-pay-kontraktet, vilket är lägre än tillgångens produktionskapacitet.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade med 7% i mars jämfört med februari 2024. Produktionsminskningen orsakades av ett problem med en av de nya produktionsbrunnarna som borrades under fjärde kvartalet 2023. Brunnen har reparerats och den är sedan 5 april tillbaka i produktion. Produktionsminskningen mildrades något av att oljeproduktionen från den tredje nya produktionsbrunnen inleddes under månaden.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”). 3R Petroleums sammanlagda produktion under mars 2024 uppgick till 43 269 fat oljeekvivalenter per dag, en ökning med 1% jämfört med februari 2024.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag. Mahas förvärv av dessa tillgångar slutfördes den 23 maj 2023.