Produktions- och operativ uppdatering september 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under september 2023 samt meddelar att avyttringen av LAK Ranch slutförts.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag *
Tillgång Q1-23 Q2-23 Q3-23 Aug Sep
Peroá-klustret* 437 560 560 539 520
Papa Terra-klustret* 936 1 217 1 214 845 1 428
Illinois Basin 233 211 179 177 179
Total 1 606 1 988 1 953 1 561 2 127

Papa Terra-klustret
Produktionen från Papa Terra-klustret ökade med 69% under september jämfört med augusti 2023 till följd av ökad stabilitet i produktionen under september efter de förebyggande åtgärder och underhåll på anläggningarna som tidigare utförts. Arbetet med underhåll och säkerställandet av integritet för enheterna 3R-2 (TLWP) och 3R-3 (FPSO) är fortsatt prioriterat. Det kommer gradvis att minska riskerna för oplanerade avbrott och förväntas resultera i ökad operationell effektivitet, vilket framgår av trenden de senaste kvartalen.

Peroá-klustret
Produktionen från Peroá-klustret minskade med 3% september jämfört med augusti 2023 som ett resultat av lägre efterfrågan på den brasilianska gasmarknaden under september.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen ökade med 1% under september jämfört med augusti 2023. I början av oktober 2023 inledde Maha ett arbetsprogram om tre nya produktionsbrunnar och installation av produktionsanläggningar. Efter att brunnarna har färdigställts, beräknas de att vid slutet av året börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

LAK Ranch
Maha har slutfört avyttringen av tungoljefältet LAK Ranch i USA. Maha förvärvade tillgången under 2013 och fältet stängdes ner i början av 2020. Beslutet bakom denna avyttring togs för att undvika nya framtida utgifter och operativa kostnader för en tillgång utan kassaflöde och tillväxtperspektiv, och undvika framtida eventuella skulder och kostnader för att lämna licensen.

Köpeskillingen uppgår till USD 10 plus justeringar vid tillträdesdagen (rörelsekapital), reducerat med transaktionskostnader. Genom avyttringen kommer också de belopp för fullgörandegarantier som ställts att återföras till Maha, vilket mer än väl täcker transaktionskostnaderna. Därtill kommer avsättningar för återställningskostnader för brunnar, anläggningar och markområden för LAK Ranch att frigöras från Mahas balansräkning.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör.

Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen. Därtill är Maha också operatör för Block 70 i Oman med en intresseandel om 65%. Maha inledde i mars 2023 ett produktionstest på Block 70.

För mer information, kontakta:
Kjetil Solbraekke, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2023, kl. 8:00 CEST.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras istället som resultat från andelar i intressebolag.

Om Maha
Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.