Produktionsuppdatering augusti 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under augusti 2023.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag
Tillgång Första kvartalet Andra kvartalet juli augusti
Peroá-klustret* 437 560 618 539
Papa Terra-klustret* 936 1 217 1 376 845
Illinoisbassängen 233 211 181 177
Summa 1 606 1 988 175 1 561

Papa Terra-klustret
Produktionen från Papa Terra-klustret minskade med 39% under augusti jämfört med juli 2023. Produktionsresultaten är en följd av förebyggande åtgärder och underhåll på anläggningarna, och en del av den pågående förbättringsprocessen av bearbetnings-, lagrings- och lossningsanläggningarna FPSO (3R-3) samt elkraftsproduktionssystemet.

Peroá-klustret
Produktionen från Peroá-klustret minskade med 13% under augusti jämfört med juli 2023 som ett resultat av lägre efterfrågan på den brasilianska gasmarknaden under augusti.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade under augusti med 2% jämfört med juli 2023.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör.

Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen. Maha är också operatör för LAK Ranch i USA. Tungoljefältet LAK Ranch stängdes ner under 2020, men ibland sker produktion av tillfällig olja på fältet vid tester eller underhåll. Därtill är Maha också operatör för Block 70 i Oman med en intresseandel om 65%. På Block 70 genomförs för närvarande ett produktionstest.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2023, kl. 8:45 CEST.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá– och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras istället som resultat från andelar i intressebolag.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.