Produktionsuppdatering juni 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under juni 2023.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag
Tillgång Första kvartalet Andra kvartalet april maj juni
Peroá-klustret* 437 560 490 637 549
Papa Terra-klustret* 936 1 217 1 583 768 1 314
Illinoisbassängen 233 211 217 214 202
Summa 1 606 1 988 2 291 1 619 2 065

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren kommer inte att konsolideras i Mahas finansiella rapportering.

Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör.

Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen. Maha är också operatör för LAK Ranch i USA. Tungoljefältet LAK Ranch stängdes ner under 2020, men ibland sker produktion av tillfällig olja på fältet vid tester eller underhåll. Därtill är Maha också operatör för Block 70 i Oman med en intresseandel om 65%. På Block 70 genomförs för närvarande ett produktionstest. Maha avser att offentliggöra ett pressmeddelande med en uppdatering om produktionstestet i Oman senare under juli.

Papa Terra-klustret
Produktionen från Papa Terra-klustret ökade med 71,2% under juni jämfört med maj efter att produktionen vid Papa Terra har återupptagits efter ett tillfälligt produktionsavbrott i maj, vilket offentliggjordes den 16 och 29 maj 2023 av 3R Petroleum.

Peroá-klustret
Produktionen från Peroá-klustret minskade med 13,7% under juni jämfört med maj. Minskningen är en följd av en schemalagd avstängning av Cacimbas Natural Gas Treatment Unit (UTGC), vilket resulterade i att gasleveranserna avbröts under några dagar i månaden.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade under juni med 6% jämfört med maj.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2023, kl. 14:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.