Produktionsuppdatering maj 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under maj 2023.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag
Tillgång Första kvartalet 2023 april maj
Peroá-klustret* 437 490 637
Papa Terra-klustret* 936 1 583 768
Illinoisbassängen 233 217 214
Summa 1 606 2 291 1 619

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá– och Papa Terra-klustren kommer inte att konsolideras i Mahas finansiella rapportering.

Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör.

Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen. Därtill är Maha också operatör för Block 70 i Oman med en intresseandel om 65%. På Block 70 genomförs för närvarande ett produktionstest. Maha är också operatör för LAK Ranch i USA. Tungoljefältet LAK Ranch stängdes ner under 2020, men ibland sker produktion av tillfällig olja på fältet vid tester eller underhåll.

Papa Terra-klustret
Produktionen från Papa Terra-klustret minskade med 51,5% jämfört med april 2023 på grund av ett tillfälligt produktionsavbrott till följd av begränsningar i lagringskapaciteten på plattformen 3R-3 samt skador i den flexibla slang som används vid lossning (överföring av olja till skytteltankfartyg), vilket offentliggjordes den 16 och 29 maj av 3R Petroleum. Verksamheten vid Papa Terra har återupptagits, för närvarande med tre brunnar i drift (PPT-16, PPT-50 och PPT-51).

Peroá-klustret
Produktionen från Peroá-klustret ökade under maj 2023 med 29,9% jämfört med april 2023. Detta avspeglar den ökade gasproduktionen från fälten, och ligger i linje med högre efterfrågan enligt gasförsäljningsavtalet.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen låg under maj i linje med produktionen under april 2023.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2023, kl. 12:45 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.