Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att två potentiella avyttringar undersöks

Styrelsen för Maha meddelar idag att två potentiella transaktioner undersöks, vilka omfattar en potentiell avyttring av (i) Bolagets brasilianska tillgångar och (ii) Bolagets tillgångar i USA.

I linje med Bolagets nya strategiska positionering har styrelsen analyserat en optimering av Bolagets tillgångsportfölj för att förbättra sin kapitalstruktur och undersöker potentiella förvärvs- och försäljningstransaktioner. För närvarande är Maha i olika faser av förhandlingar avseende specifika transaktioner vilka kan leda till en avyttring av Bolagets brasilianska tillgångar och en avyttring av Bolagets tillgångar i USA.

Potentiell avyttring av Mahas brasilianska tillgångar
För närvarande för Maha diskussioner med en motpart inom olje- och gasindustrin avseende en potentiell avyttring av Bolagets ägarandelar i dess brasilianska tillgångar. Parterna genomför för närvarande en företagsbesiktning (due diligence) och ett eventuellt framtida avtal kommer att offentliggöras till marknaden i sinom tid.

Oavsett utgången av den potentiella transaktionen är Maha fullt dedikerad i att effektivt utveckla sin nuvarande brasilianska verksamhet, med fokus på att öka produktionen och att öka värdet för aktieägarna.

Potentiell avyttring av Bolagets tillgångar i USA
Maha har erhållit bud på sina olje- och gastillgångar i USA. Parterna genomför för närvarande en företagsbesiktning och ett eventuellt framtida avtal kommer att offentliggöras till marknaden i sinom tid.

Inget avtal har ingåtts avseende någon av de två ovan nämnda transaktionerna och det är inte möjligt att med säkerhet fastställa att avtal slutligen kommer att ingås. Ett ingående av eventuella avtal är bland annat beroende av att partnerna slutför sina respektive företagsbesiktningar och att parterna lyckas förhandla fram ett slutligt avtal. Ytterligare information kommer att offentliggöras när det finns något substantiellt att meddela.

Övrigt  

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 kl. 14:00 CET.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça (Verkställande direktör)
Tel: +46 8 611 05 11
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca