Styrelsen för Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) offentliggör försäljningen av Maha Energy Brasil Ltda. (“MahaBrazil”) till PetroRecôncavo S.A. (“PetroRecôncavo”).

Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 174,1 miljoner USD, med en köpeskilling om 138 miljoner USD, med förbehåll för specifika justeringar, samt en tilläggsköpeskilling om 36,1 miljoner USD som ska erläggas vid uppnående av vissa angivna milstolpar.

I linje med Bolagets nya strategiska positionering har styrelsen godkänt avyttringen av Mahas brasilianska dotterbolag (Maha Brazil) till PetroRecôncavo, en av de största E&P-onshore-aktörerna i Brasilien. Överlåtelseavtalet för försäljning av hela Mahas andel i sitt brasilianska dotterbolag undertecknades den 27 december 2022 ("Transaktion"). Försäljningens genomförande är villkorad av sedvanliga förbehålls, inklusive godkännande av den brasilianska konkurrensmyndigheten.

Den totala köpeskillingen kan totalt uppgå till 174,1 miljoner USD, bestående av köpeskilling om 138 miljoner USD, med förbehåll för vissa specifika justeringar och som ska betalas i två omgångar, (i) 82,8 miljoner USD vid Tillträdesdagen och (ii) 55,2 miljoner USD sex månader efter Tillträdesdagen, samt ytterligare 36,1 miljoner USD baserat på vissa villkor fastställda av Maha och PetroRecôncavo,  beroende på tillämplig tilläggsköpeskillingsstruktur.

Transaktionen med PetroRecôncavo betraktades av styrelsen som fördelaktig och i linje med Bolagets nya portföljförvaltningsstrategi, och drevs delvis av följande:

i)                  Optimering av bolagets tillgångsportfölj:  Transaktionen kommer att ge den nödvändiga likviditeten och kassareserverna för att göra det möjligt för företaget att fortsätta optimeringen av sin tillgångsallokeringsstrategi via nya investeringar och förvärv av nya tillgångar vid attraktiva ingångsmultiplar, med en fokusera på att skapa värde för sina aktieägare;

ii)                 Operativa synergier med PetroRecôncavo: samtidigt som de upprätthåller den ordinarie  verksamheten och driver Maha Brazils nuvarande portfölj, kommer PetroRecôncavo att kunna generera betydande synergier genom att  utnyttja sin starka närvaro i Recôncavo-bassängen.   

Enligt Mahas VD, Paulo Thiago Mendonça:

"Denna avyttring är ett viktigt steg inom Bolagets nya strategiska positionering,  med  kontinuerligt fokus på att skapa värde för aktieägarna. Denna transaktion kommer att förbättra Mahas balansräkning  och göra det möjligt för företaget att sträva efter positiva möjligheter inom O&G-området vid attraktiva ingångsmultiplar,  med inriktning på starkare kassaflödesströmmar och vinster."

Transaktionen, tillsammans med det eventuella DBO-samgåendet och den nyligen genomförda riktade nyemissionen, kommer att ge den likviditet som krävs för att fullfölja Bolagets nuvarande investeringsplan och nya strategiska positionering med en förbättrad kapitalstruktur.

Övrigt
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2022 kl.10:00 CET

För mer information, vänligen kontakta:        
Paulo Thiago Mendonça (VD)
Telefon: +46 8 611 05 11      
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investerarrelationer)
Telefon: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca