Uppdatering om produktionstest och ansökan om förlängning av Initiala Fasen på Block 70 onshore Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar resultaten från det inledande kortfristiga produktionstestet på Block 70 i Sultanatet Oman (”Initiala Fasen”). Alla 8 (åtta) nya produktionsbrunnar, som borrats i 2022/2023 års borrprogram, korttidstestades och 5 (fem) flödade olja till ytan till ett initialt beräknat genomsnittligt flöde om 300 fat olja per dag och brunn. 3 (tre) brunnar behövde stängas ned efter att ha producerat vatten och gas men innan de producerat någon olja.

Även om över 4 000 fat tung olja med hög viskositet (omkring 11-13 grader API) producerades, vilket fyllt upp all lagringskapacitet på Block 70, har ingen vidaretransport av oljan ännu påbörjats. Maha utvidgar nu den kemiska behandlingen av den producerade oljan, baserat på de produkter som uppvisade bäst resultat i laboratoriet, för att minska viskositeten och förbättra flytegenskaperna. Därefter är målet att uppnå de uppställda specifikationerna för att transportera den producerade oljan till en tredjeparts-anläggning för ytterligare bearbetning och därefter transport genom det nationella pipelinesystemet i Oman. När det är möjligt att vidaretransportera den olja som nu finns lagrad, avser Maha att återuppta den kalla produktionen (utan värmekällor) av produktionsbrunnarna för att samla mer data och produktionsinformation.

Under andra kvartalet 2023 har minsta arbetsåtagande under EPSA-avtalet till fullo uppfyllts enligt plan. Maha närmar sig slutet på den Initiala Fasen, vilket sker i slutet på oktober 2023, och Bolaget har utvärderat olika förlängningsscenarion och fört diskussioner med omanska myndigheter.

Drivet av Mahas engagemang att slutföra testerna effektivt och för att säkerställa en lämplig och robust ansökan för en möjlig kommersialitetsförklaring (declaration of commerciality), har Bolaget därför hos Sultanatet Omans departement för Energi och Mineraler (”MEM”) ansökt om en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet för licensen.

Under den utökade Initiala Fasen avser Maha att genomföra aktiviteter nödvändiga för att stödja möjligt beslut avseende kommersialitet för Block 70 (declaration of commerciality), såsom att (i) genomföra detaljerade simuleringar av reservoarens och brunnarnas långsiktiga beteende, (ii) återstarta den kalla produktionen av brunnarna och undersöka maximala möjliga hållbara flödestal, betingat att specifikationer uppnås, och (iii) förbereda en detaljerad plan för Förbättrad Utvinnings Teknologi (”EOR”), såsom ånga, vatteninjicering (waterflooding) eller andra produktionshöjande metoder som kan utföras under en möjlig andra del av den Initiala Fasen.

Maha är operatör för Block 70 med en intresseandel om 65% och Mafraq Energy har återstående 35% intresseandel.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2023, kl. 13:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.