ArchivesMAR

Maha Energy lämnar Block 70 i Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar avyttringen av Mahas intresseandel om 65% i Block 70 i Oman till Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”). Mafraq Energy är partner i blocket med en intresseandel om 35%. Försäljningslikviden omfattar upp till 14 miljoner USD. Mafraq Energy kommer att bli ansvarig för projektet och täcka alla kostnader från 1 december 2023.

På tillträdesdagen kommer Maha erhålla 2 miljoner USD av försäljningslikviden. Ytterligare tilläggsköpeskilling om upp till 12 miljoner USD är hänförligt till faktisk produktion på Block 70. Betalning kommer att börja utfalla vid en sammanlagd nettoproduktion om 1 miljon fat, och maxbetalning nås ifall den sammanlagda produktionen når 12 miljoner fat. Från och med tillträdesdagen kommer Maha att befrias från alla förpliktelser och skulder avseende Maha Oman, inklusive de som är hänförliga till EPSA- och JOA-avtalen.

Avyttringen är villkorad av ett slutgiltigt överlåtelseavtal och att vissa relevanta avslutsförutsättningar uppfylls, inklusive godkännande från omanska myndigheter.

“Block 70 har olja med hög viskositet. Jag tror att projektet måste överväga en strategi med uppvärmd produktion för att hantera detta. Det kommer att kräva nya tester, betydande investeringar och en mycket hängiven operatör, vilket jag tror vi kommer att ha med Mafraq Energy. De har arbetat med tillgången sedan starten, och vi önskar Mafraq Energy all lycka till i deras framtida arbete på Block 70. Maha kommer nu att kunna fokusera på att utveckla verksamheten i Latinamerika, där vi är speciellt entusiastiska över vår position i Venezuela,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör Maha Energy.

”Mafraq Energy och Oman uppskattar det stora arbete och den erfarenhet som tillförts Block 70, och vi ser fram emot att få fortsätta projektet och värdeskapandet för Oman. Mafraq kommer alltid att sätta värde på relationen till Maha Energy”, säger Talal S. al Subhi, verkställande direktör Mafraq Energy.

Maha tilldelades Block 70 i Oman 2020. Under 2022 och 2023 har Bolaget genomfört ett omfattande arbetsprogram på blocket och till fullo uppfyllt arbetsåtagandet under EPSA-avtalets initiala fas (Exploration and Production Sharing Agreement). Ett kortfristigt produktionstest inleddes under 2023, då fem av åtta nyborrade produktionsbrunnar flödade olja till ytan till ett initialt beräknat genomsnittligt flöde om 300 fat olja per dag och brunn. Den producerade oljan var tung och hade en kvalitet om 11-13 grader API och med en högre viskositet än vad som bedömdes före testerna. Till följd av den höga viskositeten, motsvarade inte oljan specifikationerna för bearbetning på tredjeparts-anläggning. Den Initiala Fasen av EPSA-avtalet kommer att löpa fram till 31 december 2023.

Maha Energy Exits Block 70 in Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces the divestment of its 65% working interest in Block 70, Oman, to Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”). Mafraq Energy is partner in the Block with a 35% working interest. The consideration amounts up to USD 14 million. Mafraq Energy will be responsible for the project and cover all costs as from December 1st, 2023.

Up to the Closing Date, Maha will receive a parcel of the purchase price equivalent to USD 2 million. The earnout will be up to USD 12 million, linked to actual produced volumes from Block 70. It will start to be payable from a cumulative net production volume of 1 million barrels with a maximum to be reached if the production volume reaches 12 million barrels. As from closing date, Maha will be released from all obligations and liabilities regarding Maha Oman, including under and in connection with the EPSA and the JOA.

The exit is subject to signing a definitive sale and purchase agreement, and satisfaction of the relevant closing condition, including approval of the Government of the Sultanate of Oman.

“Block 70 has a high viscosity oil. I believe the project has to consider a heat influx strategy to deal with this. It will require new tests, significant investments and a very dedicated operator, which I believe we will have with Mafraq Energy who has worked on this asset since the very beginning. We wish Mafraq Energy all the luck with their future work on Block 70. Maha will now be able to focus on developing the business in Latin America, where we are especially enthusiastic about our position in Venezuela”, says Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

“Mafraq Energy and Oman value the wealth of experience and work that was injected in Block 70, and we look forward to continuing the project and creation of value for Oman. Mafraq will always value the relations with Maha Energy”, says Talal S. al Subhi, CEO of Mafraq Energy.

Maha was awarded Block 70 in Oman in 2020. In 2022 and 2023, the Company conducted a comprehensive work program and fully concluded the Minimum Work Obligations of the initial phase of the Exploration and Production Sharing Agreement (“EPSA”). A short-term production test commenced in 2023, when five out of eight new drilled production wells produced oil to surface at an initial estimated average rate of 300 barrels of oil per day. The produced oil was heavy with an API of 11-13 degrees and with higher viscosity than pre-testing estimates. Due to the high viscosity, the oil did not meet processing specifications for third party’s facilities. The initial phase of the EPSA will end on 31st of December 2023.

Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2023 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för tredje kvartalet 2023. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets web www.maha-energy.com.

Tredje kvartalet 2023
Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q3 2023 uppgick till 179 BOEPD (Q3 2022: 314 BOEPD) och icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore uppgick till i genomsnitt 1 774 BOEPD.
 • Intäkter om 1,3 miljoner USD (Q3 2022: 2,6 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 0,5 miljoner USD (Q3 2022: 1,4 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer.
 • EBITDA uppgick till -0,3 miljoner USD (Q3 2022: -0,2 miljoner USD).
 • Periodens resultat uppgick till -3,4 miljoner USD (Q3 2022: -3,9 miljoner USD).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,02 (Q3 2022: -0,03)

Niomånadersperioden som avslutades 30 september 2023
Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas från kvarvarande verksamhet för niomånadersperioden 2023 uppgick till 207 BOEPD (nio månader 2022: 396 BOEPD) och icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore uppgick till i genomsnitt 1 776 BOEPD.
 • Intäkter om 4,1 miljoner (nio månader 2022: 10,3 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 1,6 miljoner (nio månader 2022: 5,5 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • EBITDA om -2,3 miljoner (nio månader 2022: 0,9 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till -5,7 miljoner (nio månader 2022: -9,0 miljoner USD)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,04 (nio månader 2022: -0,07)
 • Likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 142,8 miljoner (inklusive spärrade likvida medel om 47,8 miljoner USD) (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning)

Händelser efter rapportperiodens utgång
Maha Energy tecknar exklusivitetsöverenskommelse avseende investering och förvärv av 24% indirekt aktieägande i det venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta.

Finansiell information i sammandrag
Tabellen nedan avser kvarvarande verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges) Q3
2023
Q2
2023
Q1
2023
Q4
2022
Q3
2022
Nio månader
2023
Nio månader
2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 179 211 233 280 314 207 438
Intäkter 1 250 1 325 1 486 1 991 2 567 4 061 10 336
Rörelsens netback 527 470 648 1 002 1 379 1 645 5 521
EBITDA -323 -1 788 -237 -1 335 -234 -2 348 915
Periodens resultat -3 406 90 -2 378 -3 579 -3 928 -5 694 -8 950
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.07
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 142 785 102 406 110 395 19 520 9 317 142 785 9 317

Brev till aktieägarna
Kära vänner och aktieägare,

Låt mig börja med Venezuela – landet med världens största bevisade oljereserver. Under fjärde kvartalet 2023 offentliggjorde vi att vi tecknat ett exklusivitetsinstrument med Novonor Latinvest Energy vilket ger Maha rätt att förvärva 24% indirekt aktieägande i det venezuelanska olje- och gasbolaget PetroUrdaneta med verksamhet i Venezuela. Novonors portfölj i Venezuela innehåller över 8 miljarder fat olja (”oil in place”) enligt det oberoende energi-undersökningsföretaget Rystad Energy. PetroUrdaneta har omfattande reserver och ett stort antal inaktiva brunnar, vilket innebär möjligheter för snabb upptrappning genom mindre arbeten i nedstängda brunnar till låga investeringskostnader. Efter att erforderliga tillstånd erhållits, ser vi fram emot att förstärka verksamheten genom möjliga investeringar med målsättningen att återställa produktion och kassaflöden så snart som möjligt. Detta förvärv ligger i linje med Mahas ambition att vara pionjärer och skapa värde åt aktieägarna, samtidigt som vi bevisar vår strategi om icke-organisk tillväxt till attraktiva låga ingångsmultiplar. Vi är fullt medvetna om utmaningarna med att bedriva verksamhet i Venezuela och har under flera månader lagt ned mycket arbete innan vi beslutade att gå vidare med denna transaktion. Jag ser fram emot att framöver kunna uppdatera er om hur denna transaktion utvecklas.

Om vi blickar tillbaka på händelserna under det tredje kvartalet, så kan vi rapportera en produktion om 1 953 fat oljeekvivalenter per dag (”boepd”), varav den största delen kommer från våra ej konsoliderade tillgångar klustren Papa Terra och Peroá offshore Brasilien. Denna produktion uppnåddes trots den eftersläpning i underhåll som den tidigare operatören lämnade över. Betydande förebyggande åtgärder och underhåll har utförts på Papa Terra under året, vilket resulterat i ökad stabilitet i produktionen. I slutet på kvartalet nådde vi under september en produktion om 2 127 boepd. Båda våra offshorekluster är dock tillgångar med en betydande möjlig uppsida som vi siktar på att realisera under de kommande åren. De framtida arbetsprogrammen på tillgångarna diskuteras nu med 3R Offshore, bolaget som är operatör för tillgångarna och som Maha äger 15% intresseandel i.

Vi rapporterar för det tredje kvartalet intäkter från vår konsoliderade produktion om 1 250 TUSD och resultat från andelar i intressebolag om 1 698 TUSD, Mahas icke kassapåverkande andel, netto, av produktionen från Papa Terra och Peroá. Vårt EBITDA låg i linje med tredje kvartalet föregående år och uppgick till -323 TUSD under tredje kvartalet 2023. Efter att den andra delbetalningen av köpeskillingen erhållits, hänförlig till försäljningen av våra tillgångar onshore Brasilien, ökade våra likvida medel (inklusive spärrade likvida medel) från 102 miljoner USD till 143 miljoner USD.

Vårt arbete på vårt prospekteringsblock i Oman fortsätter. Vi beviljades en förlängning av den Initiala Fasen av prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA-avtalet) för Block 70 fram till 31 december 2023. Vi inledde ett produktionstest på Blocket i mars och vi kommer att använda denna tid till att samla information för att stödja ett beslut om framtiden för Blocket.

I USA har vi avyttrat vår tillgång LAK och fokuserat våra ansträngningar på Illinoisbassängen. I början på fjärde kvartalet inledde vi ett arbetsprogram om tre nya produktionsbrunnar och installation av produktionsanläggningar. Efter att brunnarna har färdigställts, beräknas de att vid slutet av året börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

När vi nu offentliggör Mahas rapport för det tredje kvartalet 2023 kan vi också se tillbaka på ett år av betydande förändringar för vårt bolag. Under året har vi fått nya stora aktieägare och förstärkt styrelsen, ledningen och personalen med högt motiverade kollegor, med siktet inställt på tillväxt! Vi har vässat vår tillgångsportfölj och förstärkt vår balansräkning genom att sälja våra tidigare tillgångar onshore Brasilien för en betydande summa pengar och fått nya tillgångar offshore Brasilien. Och nu under det fjärde kvartalet offentliggjorde vi transaktionen i Venezuela.

Därtill är jag hedrad över att under kvartalet ha blivit utsedd till ny verkställande direktör för Maha Energy, i en mycket smidig och effektiv process. Paulo T. Mendonça, vår tidigare verkställande direktör, valdes till ny styrelseordförande för Maha. Paulo och jag har arbetat tillsammans under lång tid, och genom att befria honom från den dagliga ledningen av bolaget kommer han att ha möjlighet att fokusera än mer på vår M&A-strategi framgent.

Maha har nu en stark finansiell ställning, fullt rustade att fortsätta på vår tillväxtväg. Vi har fått en lovande start, men resan fortsätter och det kommer mera! Även om utmaningar kvarstår, är vi spända på vad som ligger framför oss och ser fram emot att leverera starka resultat. I takt med vår resa, kommer vi hålla er uppdaterade om utvecklingen och milstolpar.

Tack för ert stöd och förtroende för Maha Energy.

Med vänliga hälsningar

Kjetil Solbraekke
Verkställande direktör

Q3 webbsändning idag kl. 12:00 CET
Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 12.00. Kjetil Solbraekke, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@maha-energy.com eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/o_1qrnXzvj8?feature=share

Maha Energy AB Announces Filing of Third Quarter 2023 Report & Live Webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce its third quarter 2023 results. The report is attached to this press release and available on the Company’s website at www.maha-energy.com.

Third Quarter 2023
The amounts below are related only to continuing operations.

 • Daily oil production for Q3 2023 from continuing operations averaged 179 BOEPD (Q3 2022: 314 BOEPD). In addition, non-consolidated production from investment in associate – 3R Offshore averaged 1,774 BOEPD.
 • Revenue of 1.3 million (Q3 2022: 2.6 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • Operating netback of 0.5 million (Q3 2022: 1.4 million) following lower sales volumes.
 • EBITDA of –0.3 million (Q3 2022: -0.2 million).
 • Net result of -3.4 million (Q3 2022: -3.9 million).
 • Earnings per share basic and diluted of -0.02 (Q3 2022: -0.03).

Nine Months Ended 30 September 2023
The amounts below are related only to continuing operations.

 • Daily oil production from continuing operations averaged 207 BOEPD (Nine months 2022: 396 BOEPD). In addition, non-consolidated production from investment in associate – 3R Offshore averaged 1,776 BOEPD.
 • Revenue of 4.1 million (Nine months 2022: 10.3 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • Operating netback of 1.6 million (Nine months 2022: 5.5 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • EBITDA of -2.3 million (Nine months 2022: 0.9 million).
 • Net result of -5.7 million (Nine months 2022: -9.0 million).
 • Earnings per share basic and diluted of -0.04 (Nine months 2022: -0.07).
 • Total cash balance on 30 September 2023 of 142.8 million (including restricted cash of 47.8 million) (31 December: 19.5 million excluding cash from assets held for sale).

Subsequent Events
Maha Energy signed in October 2023 an exclusive agreement to invest and acquire 24 percent of the indirect equity interest in the Venezuelan oil company PetroUrdaneta.

Financial Summary
The table below presents the highlights of the continuing operations:

(TUSD, unless otherwise noted) Q3
2023
Q2
2023
Q1
2023
Q4
2022
Q3
2022
Nine Months
2023
Nine Months
2022
Net Daily Production (BOEPD) 179 211 233 280 314 207 438
Revenue 1,250 1,325 1,486 1,991 2,567 4,061 10,336
Operating netback 527 470 648 1,002 1,379 1,645 5,521
EBITDA (323) (1,788) (237) (1,335) (234) (2,348) 915
Net result for the period (3,406) 90 (2,378) (3,579) (3,928) (5,694) (8,950)
Earnings per share – Basic & Diluted (USD) (0.02) 0.00 (0.02) (0.03) (0.03) (0.04) (0.07)
Cash and cash equivalents (including restricted cash) 142,785 102,406 110,395 19,520 9,317 142,785 9,317

Letter to shareholders

Dear Friends and Fellow Shareholders,

Let me start with Venezuela – the country with the largest proven oil reserves in the world. In the fourth quarter 2023, we announced that we had signed an exclusivity instrument with Novonor Latinvest Energy, allowing Maha to indirectly acquire 24 percent of the oil and gas company PetroUrdaneta, operating in Venezuela. Novonor’s asset in Venezuela holds over 8 billion barrels of oil in place, according to the independent energy research company Rystad Energy. PetroUrdaneta’s vast reserves and large stock of inactive wells, means opportunities for rapid ramp-ups through small interventions of shut-in wells at low investment costs. Upon the obtaining of proper authorizations, we look forward to enhancing the operations with potential investments in the area, targeting to restore production and cashflow as fast as possible. This acquisition is in line with Maha's ambition to be pioneers and create value for shareholders, while proving our strategy of non-organic growth at attractive low entry multiples. Maha is fully aware of the challenges of operating in Venezuela and had put enormous efforts for several months before deciding to move forward with this transaction. I look forward to updating you as we progress with this transaction.

Looking at the events during the third quarter, we can report a healthy production of 1,953 boepd, with the vast majority being unconsolidated and coming from our assets Papa Terra and Peroá clusters offshore Brazil. This production was reached despite backlog in maintenance inherited from the previous operator. Significant preventive and corrective maintenance have been conducted on Papa Terra during the year, which have resulted in greater production stability. As we ended the quarter, we reached a September production of 2,127 boepd. Both our offshore clusters, however, hold substantial upside to be realized over the coming years. The future work programs on the assets are currently being discussed with the 3R Offshore, the company that Maha holds 15% equity interest in and which operate the assets.

We report revenue from our consolidated production of TUSD 1,250 and share of income from investment in associate, Maha’s net non-cash income portion from the Papa Terra and Peroá assets, of TUSD 1,698 for the third quarter. Our EBITDA was in line with third quarter last year and amounted to TUSD -323 in the third quarter 2023. Following the payment in the third quarter of the second instalment of the purchase price related to the sale of our assets onshore Brazil, our total cash balance (including restricted cash) increased from USD 102 million to USD 143 million.

Our work on our exploration Block in Oman continues. We were granted an extension of the Initial Phase of the Exploration and Production Sharing Agreement for Block 70 until 31st of December 2023. We launched a production test on the Block in March, and we will use this extended time to gather information necessary to support any decision regarding the future of the Block.

In US, we have divested our LAK asset and focused our efforts on the Illinois Basin. In the beginning of the fourth quarter, we kicked off a program consisting of three production wells and production battery installation. After completion, the wells are expected to increase Maha’s current production from the Illinois Basin with production ramp up starting at the end of the year.

With the release of Maha’s third quarter 2023 report, we could also look back on a year of significant changes for our company. During the year, we have gained new reference shareholders and strengthened board, management, and staff with highly motivated colleagues, incentivized for growth! We have sharpened our asset portfolio and strengthened our balance sheet by selling our previous assets onshore Brazil for a substantial amount of cash and gained new assets offshore Brazil. And now in the fourth quarter, we announced the Venezuela transaction.

In addition, I am honored to have been appointed as new CEO of Maha Energy during the quarter, in a very smooth and efficient process. Paulo T. Mendonça, our previous CEO, was elected as new chairman of Maha. Paulo and I have been working together for a long time, and releasing Paulo from the daily management of the company will allow him to focus even harder on our M&A strategy going forward.

Maha is now in a strong financial position, fully equipped to continue our growth trajectory. We have had a promising start, but the journey continues and there is much more to come! While challenges remain, we are excited about what lies ahead and look forward to delivering strong results. As we move forward, we will keep you updated on our progress and milestones.

Thank you for your support and trust in Maha Energy.

Yours sincerely,

Kjetil Braaten Solbraekke (CEO)

Q3 Webcast today at 12:00 CET
The Company invites all interested parties to a live webcasted presentation today at 12.00 CET. Kjetil Solbraekke, CEO, and Guilherme Guidolin de Campos, CFO, will present the report and recent developments.

The webcast will be held in English and will be broadcasted live. An on-demand version will also be available on Maha’s website and YouTube channel. Questions to the presenters can be emailed in advance to the Company at info@maha-energy.com or be made directly on the day of the presentation in the YouTube Comments/Questions field.

Link to webcast: https://youtube.com/live/o_1qrnXzvj8?feature=share

Maha Energy tecknar exklusivitetsöverenskommelse avseende investering och förvärv av 24% indirekt aktieägande i venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta

Maha Energy har tecknat ett exklusivitetsinstrument med Novonor Latinvest Energy S.à.r.l (”Novonor”) vilket ger Maha exklusiv rätt att förvärva 60 procent av Novonors helägda spanska dotterbolag Odebrecht E&P España SL r.l (”OE&P” eller “Partner B”), vilka äger 40 procent av aktierna i PetroUrdaneta, ett olje- och gas-joint venturebolag med verksamhet i Venezuela. Transaktionens fullbordande är föremål för vissa villkor, bland annat godkännande från Venezuelas oljeminister. Den potentiella transaktionen är ett bevis på Mahas ambitiösa tillväxtstrategi och plan för värdeskapande.

PetroUrdaneta bedriver verksamhet på tre fält i regionen Maracaibo Basin i nordvästra Venezuela. Aktieägarna är PDVSA (60%) and OE&P (40%). Fältens senast rapporterade produktion uppgår till över 1 000 fat olja per dag. Efter att erforderliga tillstånd erhållits, ser vi fram emot att nära samarbete med vår joint venture-partner för att förstärka verksamheten genom möjliga investeringar. Mahas plan inkluderar renovering och komplettering av befintliga brunnar, med en potentiell produktionsuppsida och kommersialisering av befintliga associerade naturgasreserver i området. Enligt det oberoende energi-undersökningsföretaget Rystad Energy innehåller fälten i Novonors portfölj i Venezuela över 8 miljarder fat olja (”oil in place”). Rystad Energy betonade att estimeringar i Venezuela är behäftade med stor osäkerhet.

”Maha har tidigare kommunicerat sin avsikt att fortsätta med ambitiösa och värdeskapande förvärv och fusioner globalt – genom att fokusera på mogna olje- och gasfält. PetroUrdaneta har omfattande reserver och ett stort antal inaktiva brunnar, vilket innebär möjligheter för snabb upptrappning genom mindre arbeten i nedstängda brunnar till låga investeringskostnader,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Om transaktionen:

 • Maha ska erlägga 4,6 miljoner EUR för en exklusivitetsperiod om upp till nio månader. Under denna period, avser Maha och bolagets rådgivare att utföra nödvändig due diligence för att bekräfta den finansiella, legala, regulatoriska och verksamhetsbaserade genomförbarheten av den föreslagna transaktionen samt erhålla nödvändiga tillstånd för undertecknandet av de slutgiltiga dokumenten och relevanta avtal, inklusive men inte begränsat till, ett godkännande på förhand från Venezuelas oljeminister.
 • Maha ska erlägga ytterligare 4,6 miljoner EUR i händelse av att Bolaget beslutar att förlänga exklusivitetsperioden med ytterligare 12 månader, eller vid undertecknandet av relevanta slutgiltiga dokument.
 • Därefter har Maha en köpoption att förvärva aktier eller andelar motsvarande 60 procent av OE&Ps innehav (pris 1,00 EUR).
 • Om ingen materiell adverse effect (väsentlig negativ effekt) uppkommer, samt om Maha väljer att utnyttja köpoptionen om 60 procent, ska Maha erlägga en premie om 18 miljoner EUR i avbetalningar efter 2, 3 och 4 år efter nyttjandet av köpoptionen om 60 procent.
 • Maha har en köpoption och kan närsomhelst under de två år som följer efter slutförandet förvärva de återstående 40 procent som innehas av Partner B – vilket skulle öka Maha Energys sammanlagda andel av PetroUrdaneta till 40 procent.

Venezuela har de största oljereserverna i världen uppgående till mer än 300 miljarder fat, motsvarande 17,5 procent av världens samlade reserver. Den 18 oktober 2023 auktoriserade U.S. Department of the Treasury (OFAC) tillfälligt transaktioner med vissa sanktionerade parter i Venezuela, inklusive PdVSA, till midnatt den 17 april 2024. ”Venezuela General License 44” kan bli förlängd om förhållandena förblir gynnsamma. Även om det inte var någon amerikansk person inblandad i transaktionen, så kan detta ändras i framtiden, med beaktande av General License 44.

“Förvärvet ligger i linje med Mahas ambition att vara pionjärer och skapa värde åt aktieägarna, samtidigt som vi bevisar vår strategi om icke-organisk tillväxt till attraktiva låga ingångsmultiplar. Maha är medvetet om känsligheten kring förvärvet och att bedriva verksamhet i Venezuela. Maha kommer aldrig att kompromissa med Bolagets åtagande gentemot globala standards och best practice. Därför är vi fast beslutna att vara transparenta, agera ansvarsfullt och följa alla regler och föreskrifter. Därtill avser Maha att bidra finansiellt till lokalsamhället samt använda lokal arbetskraft när så är möjligt,” säger Kjetil Solbraekke.

Maha Energy signs an exclusive agreement to invest and acquire 24 percent of the indirect equity interest in the Venezuelan oil company PetroUrdaneta

Maha Energy has signed an exclusivity private instrument with Novonor Latinvest Energy S.à.r.l (”Novonor”) granting Maha exclusive rights to acquire 60 percent of Novonor’s 100% owned Spanish subsidiary Odebrecht E&P España SL r.l (”OE&P” or “Partner B”), which holds 40 percent equity interest of PetroUrdaneta, an O&G joint venture company operating in Venezuela. The consummation of the transaction will be subject to certain conditions, including the Venezuelan Oil Minister’s prior approval. The potential acquisition is evidence of Maha’s ambitious growth strategy and value creation plan.

PetroUrdaneta operates three fields in the Maracaibo Basin region in northwestern Venezuela. Shareholders include PDVSA (60%) and OE&P (40%). The field’s last reported production is over 1,000 bopd. Upon the obtaining of proper authorizations, we look forward to working closely with the joint venture partner to enhance the operations with potential investments in the area. Maha’s plan includes well recompletion and workover, with the upside of a potential production and consequent commercialization of the existing associated natural gas reserves in the area. According to independent energy research company Rystad Energy, the fields in Novonor’s portfolio in Venezuela has more than 8 billion barrels of oil in place. Rystad Energy underlined that the estimates in Venezuela are connected to significant uncertainty.

Maha has previously communicated its intention to continue with ambitious and value-creating global M&A – by targeting mature oil and gas fields. PetroUrdaneta has vast reserves and a large stock of inactive wells, meaning opportunities for rapid ramp-ups through small interventions of shut-in wells at low investment costs,” said Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

About the transaction:

 • Maha to pay EUR 4.6m for an exclusivity period of up to 9 months. During this period, Maha and its advisors intend to perform the necessary due diligence to confirm the financial, legal, regulatory, and operational feasibility of the proposed transaction and obtain necessary approvals for the signing of the definitive documents and relevant agreements, including but not limited to the prior approval of the Venezuelan Oil Minister.
 • Maha would pay an additional EUR 4.6m in case it decides to extend the exclusivity for an additional 12 months, or upon the execution of the relevant definitive documents.
 • Thereafter, Maha has a call option to acquire shares or quotas representing 60 percent of OE&P’s holdings (price: EUR 1.00).
 • In the absence material adverse effect (“MAE”) and in the event of exercise of Maha’s 60 percent-call option, Maha to pay a premium of EUR 18m in instalments, from the 2-, 3-, 4-year after the Maha’s exercise its 60 percent call option.
 • At any time during the two years following the closing, Maha has a call option on the remaining 40 percent of Partner B – taking Maha Energy’s total stake up to 40 percent of PetroUrdaneta.

Venezuela has the largest proven oil reserves in the world. It comprises more than 300 billion barrels, equaling 17,5 percent of the world’s entire reserves. On October 18, 2023, the U.S. Department of the Treasury (OFAC) temporarily authorized transactions with certain sanctioned parties in Venezuela, including PdVSA, through midnight of April 17, 2024. The Venezuela General License 44 can be extended if conditions remain favorable. Hence, although there was no US person involved in the transaction, this may change in the future, considering General License 44.

The acquisition is in line with Maha’s ambition to pioneer and generate value to shareholders, as we reinforce our strategy of inorganic growth at attractive low entry multiples. Maha acknowledges the sensitive nature of the acquisition and operations in Venezuela and will never compromise on its commitment to global standards and best practices. We are, therefore, fully committed to being transparent, acting responsibly and adhering to all rules and regulations. Furthermore, Maha intends to actively contribute to surrounding communities through financial initiatives and by utilizing local contracting wherever possible,” said Kjetil Solbraekke.

Maha Energy AB Announces Filing of Second Quarter 2023 Report & Live Webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce its second quarter 2023 results. The report is attached to this press release and available on the Company’s website at www.mahaenergy.ca.

Second Quarter 2023
All amounts are in US dollars unless otherwise noted. The amounts below are related only to continuing operations.

 • The Company completed the business combination with DBO 2.0 S.A., holding 15% equity interest in 3R Offshore.
 • Income from investment in associate amounted to 0.4 million (Q2 2022: nil), representing Maha’s share of results in 3R Offshore for the month of June.
 • Daily oil production for Q2 2023 from continuing operations averaged 211 BOEPD (Q2 2022: 542 BOEPD) and including non-consolidated production from 3R Offshore averaged 1,988 BOEPD.
 • Revenue of 1.3 million (Q2 2022: 4.1 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • Operating netback of 0.5 million (Q2 2022: 2.2 million) following lower sales volumes.
 • Finance income amounted to 4.3 million (Q2 2022: TUSD 16), mainly related to investment income generated from short-term Time Deposits and investments.
 • Finance costs reduced to 1.9 million (Q2 2022: 2.4 million) as the Company continues to amortize bank debt.
 • EBITDA of -1.8 million (Q2 2022: 0.6 million).
 • Positive net result of 0.1 million (Q2 2022: -2.3 million).

Six Months Ended 30 June 2023
All amounts are in US dollars unless otherwise noted. The amounts below are related only to continuing operations.

 • Daily oil production for H1 2023 from continuing operations averaged 222 BOEPD (H1 2022: 502 BOEPD).
 • Revenue of 2.8 million (H1 2022: 7.8 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • Operating netback of 1.1 million (H1 2022: 4.1 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • Finance income for H1 2023 amounted to 4.6 million (H1 2022: TUSD 27).
 • EBITDA of -2.0 million (H1 2022: 1.1 million).
 • Net result of -2.3 million (H1 2022: -5.0 million).
 • Total cash balance on 30 June 2023 (including restricted cash of 41.1 million) of 102.4 million (31 December: 19.5 million excluding cash from assets held for sale).

Financial Summary
The table below presents the highlights of the continuing operations:

(TUSD, unless otherwise noted) Q2
2023
Q1
2023
Q4
2022
Q3
2022
Q2
2022
H1
2023
H1
2022
Net Daily Production (BOEPD) 211 233 280 314 542 222 502
Revenue 1,325 1,486 1991 2,567 4,053 2,811 7,769
Operating netback 470 648 1002 1,379 2,219 1,118 4,142
EBITDA1 (1,788) (237) (1335) (234) 616 (2,025) 1,149
Net result for the period 90 (2,378) (3579) (3,928) (2,329) (2,288) (5,022)
Earnings per share – Basic & Diluted (USD) 0.00 (0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.04)
Cash and cash equivalents (including restricted cash) 102,406 110,395 19,520 9.317 13,066 102,406 13,066

Letter to shareholders

Dear Friends and Fellow Shareholders of Maha Energy AB,

The second quarter 2023 could be viewed as the first quarter for the new Maha. The sale of our onshore assets (Tiê and Tartaruga) in Brazil was already closed in the first quarter, but in the second quarter we concluded the business combination with DBO Invest and other shareholders involving our new offshore assets in Brazil (Papa Terra and Peroá), which we from now on will refer to as Maha Offshore (instead of DBO 2.0). Through this transaction we restored our production to almost 2,000 BOEPD and reserves plus contingent resources up to 44.7 mm BOE, to levels as before of the sale of the onshore assets. In addition to that, we have achieved a substantial and robust cash position to pursue attractive new opportunities within the O&G sector worldwide.

The business combination with DBO Invest and other shareholders involving Maha Offshore was completed just before the AGM in May. Through the transaction, we increased our reserves with 18.8 MMBoe (indirect equity interest of 15% on 3R Offshore) and we are pleased to report that our new assets have gotten off with an excellent initial performance. The production increased by 24% from the first to the second quarter and amounted to 1,988 BOEPD (including 211 BOEPD from our US assets). But there is still room for further increases, specially if we consider that we had a temporary interruption (maintenance) at the Papa Terra cluster in May 2023 and ongoing investments. For the first time we are reporting our share in income from investment in associate from Maha Offshore (non-cash), which amounted to TUSD 454 since the date of closing May 23rd.

In Oman, we continued the work with the initial short-term production test launched in mid March 2023. All eight production wells drilled in the 2022/2023 drilling program were tested for short term and five produced oil to surface at an initial estimated average rate of 300 barrels of oil per day per well, while three had to be suspended after producing water and gas but before producing any oil. Even though more than 4,000 barrels of heavy, high viscosity oil (between 11-13 degrees API) were produced, filling all tank capacity available at Block 70, oil offloading has not yet initiated. Maha is now scaling up chemical treatment of the produced oil to reduce viscosity and enhance flowability to achieve the required specification to offload the produced oil to the third-party facility for further processing and transportation through the Omani national pipeline system.

Also, during the second quarter of 2023, the Minimum Work Obligations of the EPSA have been fully concluded as planned and, as Maha approaches the end of the Initial Phase in late October 2023, Maha has requested the extension of this Phase of the EPSA to the Ministry of Energy and Minerals of the Sultanate of Oman (“MEM”). During the extended Initial Phase, Maha intends to implement activities necessary to support any potential decision regarding Block 70’s declaration of commerciality.

Our total cash balance amounts to USD 102.4 million (including restricted cash of USD 41.1 million). On top of that, we expect the second installment of USD 55.0 million from the onshore Brazil sale later in the end of August. We have actively managed these funds. For the second quarter 2023, we report a Financial Income of USD 4.3 million. We are very excited with this moment and confident to continue investing these resources into new transactions and continue our growth momentum based on a robust M&A strategy. We stick to our growth path and are eager to conclude more transactions at attractive multiples. We appreciate you taking this journey with us.

Yours sincerely, 
Paulo T. Arantes de Mendonça (CEO)

Q2 Webcast today at 18:00 CEST

The Company invites all interested parties to a live webcasted presentation today at 18.00 CEST. Paulo Thiago Mendonça, CEO, and Guilherme Guidolin de Campos, CFO, will present the report and recent developments.

The webcast will be held in English and will be broadcasted live. An on-demand version will also be available on Maha’s website and YouTube channel. Questions to the presenters can be emailed in advance to the Company at info@mahaenergy.ca or be made directly on the day of the presentation in the YouTube Comments/Questions field.

Link to webcast: https://youtube.com/live/G4SJcdUBm8w

This information is such information as Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 15:20 CEST on 11 August 2023.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça (CEO), Tel: +46 8 611 05 11, Email: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos (CFO), Tel: +46 8 611 05 11, Email: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring (Head of Investor Relations), Tel: +46 8 611 05 11, Email: info@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.


1 See page 31-32 for the alternative performance measurement.

Maha Energy AB meddelar resultat för andra kvartalet 2023 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för andra kvartalet 2023. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Andra kvartalet 2023
Alla belopp är i amerikanska dollar (USD) om ej annat anges. Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Bolagets slutförde förvärvet av DBO 2.0 S.A., som har 15 procents aktieinnehav i 3R Offshore.
 • Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 0,4 miljoner USD (Q2 2022: noll TUSD) motsvarande Mahas andel av resultatet i 3R Offshore i juni.
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q2 2023 var 211 BOEPD (Q2 2022: 542 BOEPD) och inklusive icke-konsoliderad produktion från 3R Offshore uppgick den till i genomsnitt 1 988 BOEPD.
 • Intäkter om 1,3 miljoner USD (Q2 2022: 4,1 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 0,5 miljoner USD (Q2 2022: 2,2 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer.
 • Finansiella intäkter uppgick till 4,3 miljoner USD (Q2 2022: 16 TUSD) huvudsakligen hänförligt till intäkter från kortfristiga placeringar och investeringar.
 • Finansiella kostnader minskade till 1,9 miljoner USD (Q2 2022: 2,4 miljoner USD) då Bolaget fortsatt amortera på bankskulder.
 • EBITDA uppgick till -1,8 miljoner USD (Q2 2022: 0,6 miljoner USD).
 • Periodens resultat (positivt) uppgick till 0,1 miljoner USD (Q2 2022: -2,3 miljoner USD).

Sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2023
Alla belopp är i amerikanska dollar (USD) om ej annat anges. Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det första halvåret 2023 var 222 BOEPD (H1 2022: 502 BOEPD)
 • Intäkter om 2,8 miljoner USD (H1 2022: 7,8 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 1,1 miljoner USD (H1 2022: 4,1 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Finansiella intäkter för första halvåret 2023 uppgick till 4,6 miljoner USD (H1 2022: 27 TUSD).
 • EBITDA om -2,0 miljoner USD (H1 2022: 1,1 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till -2,3 miljoner USD (H1 2022: -5,0 miljoner USD)
 • Likvida medel per den 30 juni 2023 uppgick till 102,4 miljoner USD (inklusive spärrade likvida medel om 41,1 miljoner USD) (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning)

Finansiell information i sammandrag
Tabellen nedan avser kvarvarande verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges) Q2
2023
Q1
2023
Q4
2022

Q3
2022

Q2
2022

H1
2023

H1
2022

Dagsproduktion, netto (BOEPD) 211 233 280 314 542 222 502
Intäkter 1 325 1,486 1 991 2 567 4 053 2 811 7 769
Rörelsens netback 470 648 1 002 1 379 2 219 1 118 4 142
EBITDA1 -1 788 -237 -1 335 -234 616 -2 025 1 149
Periodens resultat 90 -2 378 -3 579 -3 928 -2 329 2 288 – 5 022
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,00 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,04
Likvida medel 102 406 110 395 19 520 9 317 13 066 102 406 13 066

Brev till Aktieägare
Kära vänner och aktieägare i Maha Energy,

Andra kvartalet 2023 kan ses som det första kvartalet för det nya Maha. Försäljningen av våra tillgångar onshore Brasilien (Tiê och Tartaruga) slutfördes redan under det första kvartalet, men under andra kvartalet slutförde vi sammanslagning av verksamheterna med DBO Invest och andra aktieägare avseende våra nya tillgångar offshore Brasilien (Papa Terra och Peroá), vilka vi framgent kommer hänvisa till som Maha Offshore (istället för DBO 2.0). Genom denna transaktion återställde vi vår produktion nästan till nivåerna som vi hade före försäljningen av tillgångarna onshore, dvs nästan 2 000 fat oljeekvivalenter per dag samt reserver och betingade resurser om upp till 44,7 miljoner fat oljeekvivalenter. Därtill har nått vi en väsentlig och robust kassa som möjliggör för oss att sträva efter nya attraktiva möjligheter inom olje- och gasmarknaden världen över.

Vår sammanslagning av verksamheterna med DBO Invest och andra aktieägare avseende Maha Offshore slutfördes precis före årsstämman i maj. Genom denna transaktion ökar vi våra reserver med 18,8 miljoner fat oljeeekvivalenter (indirekt ägande genom 15% i 3R Offshore) och vi är glada över att kunna rapportera att våra nya tillgångar fått en flygande start. Produktionen ökade med 24% från första till andra kvartalet och uppgick till 1 988 fat oljeekvivalenter per dag (”boepd”) (inklusive 211 boepd från våra tillgångar i USA). Men det finns fortfarande utrymme för ytterligare ökning, speciellt om hänsyn tas till det tillfälliga avbrottet (underhåll) på Papa Terraklustret i maj 2023 och pågående investeringar. För första gången redovisar vi också ’resultat från andelar i intressebolag’ från Maha Offshore, vilket uppgick till TUSD 454 (icke kassapåverkande) sedan förvärvet slutfördes 23 maj.

I Oman fortsatte vi att arbeta med det initiala kortfristiga produktionstestet som vi lanserade i mitten av mars 2023. Alla åtta nya produktionsbrunnar, som borrats i 2022/2023 års borrprogram, korttidstestades och fem flödade olja till ytan till ett initialt beräknat genomsnittligt flöde om 300 fat olja per dag och brunn. Tre brunnar behövde stängas ned efter att ha producerat vatten och gas men innan de producerat någon olja. Även om över 4 000 fat tung olja med hög viskositet (omkring 11-13 grader API) producerades, vilket fyllt upp all lagringskapacitet på Block 70, har ingen vidaretransport av oljan ännu påbörjats. Maha utvidgar nu den kemiska behandlingen av den producerade oljan för att minska viskositeten och förbättra flytegenskaperna för att få oljan att motsvara specifikationerna för vidaretransport av oljan till tredjeparts-anläggning för ytterligare bearbetning och därefter transport genom det nationella pipelinesystemet i Oman.

Under andra kvartalet 2023 har dessutom minsta arbetsåtagande under EPSA-avtalet till fullo uppfyllts enligt plan. Maha närmar sig slutet på den Initiala Fasen, vilket sker i slutet på oktober 2023, och har hos Sultanatet Omans departement för Energi och Mineraler (”MEM”) ansökt om en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet för licensen. Under den utökade Initiala Fasen avser Maha att genomföra aktiviteter nödvändiga för att stödja möjligt beslut avseende kommersialitet för Block 70 (declaration of commerciality)

Vår kassa uppgår till USD 102,4 miljoner (inklusive spärrade likvida medel om USD 41,1 miljoner). Därtill väntar vi i slutet av augusti den andra betalningen om USD 55 miljoner från försäljningen av av tillgångarna onshore Brasilien. Vi har aktivt förvaltat dessa medel. Under andra kvartalet 2023 rapporterar vi finansiella intäkter om USD 4,3 miljoner. Vi glädjer oss åt detta, och är säkra på att fortsätta med att investera dessa tillgångar i nya transaktioner och fortsätta vår tillväxtmomentum baserat på en robust M&A-strategi. Vi fortsätter vår resa mot tillväxt och är angelägna om att slutföra fler transaktioner till attraktiva multiplar. Vi uppskattar att ni följer med oss på resan.

Paulo T. Arantes de Mendonça
Verkställande direktör

Q2 webbsändning idag kl.18:00 CEST

Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 18.00. Paulo Thiago Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@mahaenergy.ca eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/G4SJcdUBm8w

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2023, kl. 15:20 CEST.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.


1 Se sidorna 30-31 för alternativa resultatmått.

Maha Energy AB Announces Filing of First Quarter 2023 Report & Live Webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce its first quarter 2023 results. The report is attached to this press release and available on the Company’s website at www.mahaenergy.ca.

First Quarter 2023
The amounts below are related only to continuing operations.

 • The Company completed on February 28, 2023 the sale of its Brazilian subsidiary (discontinued operations) for a total consideration of up to USD 186.9 million (including contingent consideration), with a purchase price of USD 138 million plus USD 9.3 million in net working capital adjustment, USD 3.7 million net cash adjustment, and USD 36.1 million to be paid upon successful achievement of earnout milestones.
 • The Company enters into a definitive agreement regarding the business combination with DBO 2.0 S.A. An extra general meeting on March 29, 2023, confirmed the acquisition.
 • Farmout of 35% work interest to Mafraq Energy LLC on Block 70 and launch of production test.
 • Daily oil production for Q1 2023 from continuing operations averaged 233 BOEPD (Continuing operations Q1 2022: 462 BOEPD).
 • Revenue of 1.5 million (Q1 2022: 3.7 million).
 • Operating netback of 0.6 million (Q1 2022: 1.9 million).
 • EBITDA of -0.2 million (Q1 2022: USD 0.5 million).
 • Net result of -2.4 million (Q1 2022: USD 2.7 million).
 • Basic and Diluted earnings per share of -0.02 (Q1 2022: -0.02).
 • Cash and cash equivalents balance on 31 March 2023 of USD 63.8 million (31 December: USD 19.5 million excluding cash from assets held for sale).
 • Restricted cash balance on 31 March 2023 of USD 46.5 million (31 March 2022: nil).
 • Total cash balance on 31 March 2023 (including restricted cash of USD 46.5 million) of USD 110.4 million (31 December: USD 19.5 million excluding cash from assets held for sale).

Financial Summary
The table below presents the highlights of the continuing operations:

(TUSD, unless otherwise noted) Q1
2023
Q1
20221
FY
2022
Net Daily Production (BOEPD) 233 462 401
Revenue 1,486 3,716 12,327
Operating netback 648 1,923 6,523
EBITDA (237) 533 (420)
Net result for the period (2,378) (2,693) (12,529)
Earnings per share – Basic & Diluted (USD) (0.02) (0.02) (0.10)
Cash and cash equivalents 63,849 29,416 19,520

Letter to shareholders

Dear Friends and Fellow Shareholders of Maha Energy AB,

The first quarter 2023 was a transitional quarter from a financial and operational standpoint. Maha completed two major transactions, being: (i) the sale of its Brazilian subsidiary, Maha Brazil, to PetroRecôncavo, and (ii) the completion of the assignment of Maha’s 35% working interest in Block 70 and the launch of the production test on the block. In addition to that, Maha also announced the signing of the definitive agreement with the shareholders of DBO 2.0.

On February 28th, 2023, we announced the completion of the sale of the Brazilian subsidiary Maha Energy Brasil for a total consideration of up to USD 186.9 million. This divestment was a significant step within the Company’s new strategic positioning, continuously focusing on generating value for shareholders. This sale strengthened our balance sheet and cash position substantially and is enabling us to pursue further opportunities in the O&G market.

Earlier in the quarter, we announced the that we had entered into a Joint Operating Agreement with Mafraq Energy LLC for Block 70 in Oman. This agreement marked the conclusion of the assignment of 35% work interest to Mafraq Energy LLC. By partnering with Mafraq, a local entity with regional expertise, Maha has gained further validation of the value of this asset.

We also launched the production test on Block 70 in mid-March. The first well connected to the testing system was Mafraq-9. We will continue to add wells to the test until all eight new production wells have been connected and safely tested.

Our business combination with DBO 2.0 was approved by an extraordinary general meeting in March, being its closing subject to customary condition precedent, which are in the process of being completed by the parties. In April, updated 2P reserves of 18.8 MMBO was reported for Peroá and Papa Terra Clusters, under which DBO currently holds indirect participating interest, as a shareholder of 3R Offshore. This transaction shall re-establish Maha’s pro-forma’s production to 2,291 boe/d (April numbers).

I am also happy to welcome both our new CFO Guilherme Guidolin de Campos and our new Chief Legal and Compliance Officer Barbara Bittencourt during the quarter. Guilherme is now based in Oman and has a unique combination of managerial and financial expertise, and a developed understanding of the company. Barbara has an extensive career as partner in top tier legal firms, with the past 10 years exclusively dedicated to the oil & gas market.

The first quarter was indeed a transformational and exciting quarter, that also marks the starting point for the new Maha with a robust capital structure. We aim to continue on our growth path, and we have established a robust pipeline of potential M&A transactions, which are now being analyzed and evaluated. We appreciate you taking this journey with us.

Yours truly,

Paulo T. Arantes de Mendonça, CEO

Q1 Webcast today at 16:00 CEST

The Company invites all interested parties to a live webcasted presentation today at 16.00 CEST. Paulo Thiago Mendonça, CEO, and Guilherme Guidolin de Campos, CFO, will present the report and recent developments.

The webcast will be held in English and will be broadcasted live. An on-demand version will also be available on Maha’s website and YouTube channel. Questions to the presenters can be emailed in advance to the Company at info@mahaenergy.ca or be made directly on the day of the presentation in the YouTube Comments/Questions field.

Link to webcast: https://youtube.com/live/lpxW_FDRDYM?feature=share

This information is such information as Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 07:30 CEST on 22 May 2023.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça (CEO), Tel: +46 8 611 05 11, Email: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos (CFO), Tel: +46 8 611 05 11, Email: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring (Head of Investor Relations), Tel: +46 8 611 05 11, Email: info@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.


1 The comparative period (Q1 2022) has been restated to reflect continuing operations.

Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2023 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för första kvartalet 2023. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Första kvartalet 2023
Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Maha slutförde den 28 februari 2023 försäljningen av sitt brasilianska dotterbolag (avvecklad verksamhet) för en köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD (inklusive villkorad köpeskilling), med betalning om 138 miljoner USD plus 9,3 miljoner USD i rörelsekapitaljustering, netto, justering för likvida medel om 3,7 miljoner USD, netto och 36,1 miljoner USD som ska betalas när vissa milstolpar har uppnåtts.
 • Bolagets ingår ett bindande avtal avseende förvärv av DBO 2.0 S.A. En extra bolagsstämma den 29 mars 2023 bekräftade förvärvet.
 • Utfarmning av 35 procent intresseandel i Block 70 till Mafraq Energy LLC och produktionstest inleds.
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q1 2023 var 233 BOEPD (Q1 2022 från kvarvarande verksamhet: 462 BOEPD).
 • Intäkter om 1,5 miljoner USD (Q1 2022: 3,7 miljoner USD).
 • Rörelsens netback uppgick till 0,6 miljoner USD (Q1 2022: 1,9 miljoner USD).
 • EBITDA uppgick till -0,2 miljoner USD (Q1 2022: 0,5 miljoner USD).
 • Periodens resultat uppgick till -2,4 miljoner USD (Q1 2022: 2,7 miljoner USD).
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 USD (Q1 2022: -0,02 USD).
 • Likvida medel per den 31 mars 2023 uppgick till 63,8 miljoner USD (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning).
 • Spärrade likvida medel den 31 mars 2023 uppgick till 46,5 miljoner USD (31 mars 2022: noll).
 • Totala likvida medel per den 31 mars 2023 (inklusive spärrade likvida medel om 46,5 miljoner USD) uppgick till 110,4 miljoner USD (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning).

Finansiell information i sammandrag för kvarvarande verksamhet

(TUSD, om ej annat anges) Q1 2023 Q1 20221 Helår 2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 233 462 401
Intäkter 1 486 3 716 12 327
Rörelsens netback 648 1 923 6 523
EBITDA -237 533 -420
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -2 378 -2 693 -12 529
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD) -0,02 -0,02 -0,10
Likvida medel 63 849 29 416 19 520

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy,

Första kvartalet 2023 var ur en finansiell och operationell synvinkel ett övergångskvartal. Maha slutförde två betydande transaktioner: försäljningen av Bolagets brasilianska dotterbolag till PetroRecôncavo samt slutförandet av utfarmningen av 35 procents intresseandel i Block 70 samt att produktionstest inleddes på blocket. Därtill offentliggjordes också undertecknandet av ett slutgiltigt avtal med aktieägarna i DBO 2.0.

Den 28 februari 2023 offentliggjorde vi att försäljningen av det brasilianska dotterbolaget Maha Energy Brasil för en sammanlagd köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD hade slutförts. Denna avyttring var ett viktigt steg inom Bolagets nya strategiska positionering, med kontinuerligt fokus på att skapa aktieägarvärde. Denna försäljning stärkte väsentligt vår balansräkning och kassa och gör det möjligt för oss att sträva efter ytterligare möjligheter inom olje- och gasmarknaden.

Tidigare under kvartalet offentliggjorde vi att vi ingått ett Joint Operating Agreement-avtal (”JOA”) med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman. Denna överenskommelse innebar också att utfarmningen av 35 procents intresseandel till Mafraq Energy LLC slutfördes. Genom att bli partner med Mafraq, ett lokalt bolag med regional expertkunskap, har Maha ytterligare kunnat validera tillgångens värde.

Vi inledde också produktionstest på Block 70 i mitten av mars. Den första brunnen som kopplades upp mot testsystemet var Mafraq-9. Vi kommer att fortsätta med att utöka testet med nya brunnar tills alla åtta nya produktionsbrunnar har säkerhetstestats och kopplats upp.

Vår sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 godkändes av en extra bolagsstämma i mars, och slutförandet är villkorad sedvanliga förbehåll, vilka parterna håller på att slutföra. I april rapporterades uppdaterade 2P-reserver om 18,8 miljoner fat oljeekvivalenter för klustren Peroá och Papa Terra, i vilka DBO för närvarande har indirekta intresseandelar i egenskap av aktieägare i 3R Offshore. Denna transaktion skall återställa Maha proforma-produktion till 2 291 fat oljeekvivalenter på dag (siffror för april).

Jag är också glad över att under kvartalet kunnat välkomna både vår nya CFO Guilherme Guidolin de Campos och vår nya Chief Legal and Compliance Officer Barbara Bittencourt. Guilherme är nu baserad i Oman och har en unik kombination av expertkunskap inom både ledning och finans, samt har en djup förståelse för Bolaget. Barbara har en omfattande karriär som partner i större advokatfirmor och hon har de senaste tio åren helt och hållet ägnat sig åt olje- och gasmarknaden.

Det första kvartalet var sannerligen ett omformande och spännande kvartal, som också utgör en startpunkt för det nya Maha med en robust kapitalstruktur. Vi ämnar fortsätta på vår väg mot tillväxt och vi har upprättat en robust lista med möjliga transaktioner inom förvärv- och sammanslagningar, vilken nu analyseras och utvärderas. Vi uppskattar att ni följer med oss på resan.

Med vänliga hälsningar

Paulo T. Arantes de Mendonça
Verkställande direktör

Q1 webbsändning idag kl.16:00 CEST

Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 16.00. Paulo Thiago Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@mahaenergy.ca eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/lpxW_FDRDYM?feature=share

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023, kl. 07:30 CEST.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.


1 Jämförande period (Q1 2022) har justerats för att avse kvarvarande verksamhet.