ArchivesMAR

Maha har ingått ett MoU med 3R Petroleum och Enauta för möjlig transaktion avseende Mahas andel om 15% i 3R Offshore

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) har, genom Bolagets dotterbolag Maha Energy Offshore Brasil Ltda. (“Maha Offshore”), ingått ett Memorandum of Understanding (MoU) med Enauta Participações S.A. (“Enauta”) och 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) för att utvärdera ett förslag om en transaktion, där Maha Offshore i samband med det potentiella samgåendet genom aktieutbyte som diskuteras mellan 3R Petroleum och Enauta, skulle överföra sitt ägande (”Roll-up”) om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. ("3R Offshore") i utbyte mot aktier motsvarande 2,17% i den sammanslagna enheten som blir resultatet av ett samgående då aktier i Enauta byts mot aktier i 3R Petroleum.

3R Petroleum offentliggjorde den 1 april 2024 att de erhållit ett förslag från Enauta om en transaktion mellan de båda bolagen. Maha är aktieägare i 3R Petroleum med ett innehav om 5% av 3R Petroleums aktiekapital. Därtill är Maha Offshore aktieägare med 15% i 3R Petroleums dotterbolag 3R Offshore, som i sin tur innehar licensandelar i de producerande olje- och gasklustren Papa Terra and Peroá offshore Brasilien. Maha Offshore har därefter blivit inbjuden att delta i det MoU, vilket beskriver förståelsen av transaktionen mellan 3R Petroleum och Enauta, i syfte att definiera förståelsen av överföring av Maha Offshores andelar (”Roll-up”). Överföringen (”Roll-up”) föreslås enbart för att möjliggöra utbytet av Maha Offshores ägarandel om 15% i 3R Offshore mot ett direkt innehav i 3R Petroleum, och därigenom förenkla 3R Petroleums bolagsstruktur. Den föreslagna överföringen skulle resultera i att Maha Offshore erhöll, i utbyte mot sin ägarandel om 15% i 3R Offshore, aktier motsvarande 2,17% av den sammanslagna enheten. Ett oberoende värderingsutlåtande (”fairness opinion”) kommer att göras för att utvärdera utbytesförhållandet i Mahas överföring.

Den föreslagna transaktionen är villkorad sedvanliga förbehåll och andra villkor som bolagen kommit överens om, inklusive (i) att förhandlingarna om slutgiltiga transaktionsdokument, vilka ska inkludera sedvanliga villkor, slutförs på ett tillfredsställande sätt, (ii) att transaktionen godkänns av aktieägarna i 3R Petroleum och Enauta på extra bolagsstämmor i respektive bolag, och (iii) legala och regulatoriska godkännanden, inklusive godkännande från brasilianska Administrative Council for Economic Defense – CADE. Enauta och 3R kommer att ha en 30 dagars exklusivitetsperiod för diskussioner om den potentiella transaktionen, vilken kan förlängas i ytterligare 30 dagar.

Om Enauta
Enauta (ENAT3.SA) är ett publikt brasilianskt olje- och gasbolag, vars aktier är listade på B3 (den brasilianska börsen). Produktionen under Q4 2023 uppgick till omkring 15 300 fat oljeekvivalenter per dag och Enauta har rapporterade 2P-reserver om 146 miljoner fat oljeekvivalenter per sista december 2023. Bolagets börsvärde uppgår till omkring 1 400 miljoner USD.

Om 3R Petroleum
3R Petroleum (RRRP3:SAO) är ett publikt brasilianskt olje- och gasbolag, vars aktier är listade på B3 (den brasilianska börsen). Produktionen under Q4 2023 uppgick till omkring 45 900 fat oljeekvivalenter per dag och 3R Petroleum har rapporterade 2P-reserver om 530 miljoner fat oljeekvivalenter per sista december 2023. Bolagets börsvärde uppgår till omkring 1 650 miljoner USD.

Maha has signed a MoU with 3R Petroleum and Enauta for a possible transaction regarding its 15% holdings in 3R Offshore

Maha Energy AB’s (publ) (“Maha” or the “Company”) subsidiary, Maha Energy Offshore Brasil Ltda. (“Maha Offshore”), has signed a Memorandum of Understanding (“MoU”) with Enauta Participações S.A. (“Enauta”) and 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) to evaluate the proposal for a transaction, whereby Maha Offshore, in the context of the potential merger of shares being discussed between 3R Petroleum and Enauta, would roll up its 15% holdings in 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”) (“Roll-Up”) in exchange for shares corresponding to 2.17% of the combined entity resulting from the merger of Enauta’s shares by 3R Petroleum.

3R Petroleum announced on 1 April 2024 that it has received a proposal from Enauta for a transaction between said companies. Maha is a shareholder of 3R Petroleum, holding 5% of 3R Petroleum’s capital stock. In addition, Maha Offshore is a 15% shareholder of 3R Petroleum’s subsidiary, 3R Offshore, which holds operated interests in producing oil and gas clusters Papa Terra and Peroá offshore Brazil. Maha Offshore was subsequently invited to take part of the MoU that defines the understandings of the transaction between 3R Petroleum and Enauta in order to define the understandings regarding the Roll-Up. The Roll-Up is being proposed only to enable the exchange of Maha Offshore 15% interest in 3R Offshore to direct holding in 3R Petroleum, simplifying 3R Petroleum´s corporate structure. As result, the Roll-Up would entail Maha Offshore to receive, in exchange of its 15% interest in 3R Offshore, shares equivalent to 2.17% of the combined entity. A Fairness Opinion will be obtained to evaluate the exchange ratio of Maha’s Roll-Up.

The proposed transaction is subject to customary precedent conditions and any other conditions agreed by the companies, including (i) satisfactory negotiation of definitive transaction documents, which should include customary terms and conditions, (ii) transaction approval by shareholders of 3R Petroleum and Enauta at respective extraordinary general meetings, and (iii) legal and regulatory approvals, including approval from Brazil’s Administrative Council for Economic Defense – CADE. Enauta and 3R will have a 30 days period for exclusivity in the discussion of the potential transaction, that could be extended for another 30 days.

About Enauta
Enauta (ENAT3.SA) is a publicly traded Brazilian oil and gas company, listed on B3 (Brazilian Stock Exchange). Enauta’s net average production in Q4 2023 amounted to approximately 15,300 barrels of oil equivalents per day and reported 2P reserves of 146 MMboe as per year end 2023. The market value of the company amounts to about USD 1,400 million.

About 3R Petroleum
3R Petroleum (RRRP3:SAO) is a publicly traded Brazilian oil and gas company, listed on B3 (Brazilian Stock Exchange). 3R Petroleum’s net average production in Q4 2023 amounted to approximately 45,900 barrels of oil equivalents per day and reported 2P reserves of 530 MMboe as per year end 2023. The market value of the company amounts to about USD 1,650 million.

Fjärde kvartalet 2023 och bokslutskommuniké

(alla belopp är i amerikanska dollar (USD) om ej annat anges)

Fjärde kvartalet 2023

 • Maha Energy tecknade i oktober 2023 en exklusivitetsöverenskommelse avseende investering och förvärv av 24% indirekt aktieägande i venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta.
 • Bolaget offentliggjorde försäljningen av det omanska dotterbolaget för en försäljningslikvid om upp till 14 miljoner USD, med en kontant betalning om 2 miljoner och plus tilläggsköpeskilling om 12 miljoner att betalas om överenskomna milstolpar uppnås.
 • Till följd av att tillgångarna i Oman har klassificerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning, redovisar Maha en icke kassapåverkande nedskrivning om 25,2 miljoner (not 5). Oman presenteras som avvecklad verksamhet i denna rapport.
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q4 2023 uppgick till 165 BOEPD (Q4 2022: 281 BOEPD) och inklusive icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore om 2 051 BOEPD uppgick den sammanlagda produktionen till i genomsnitt 2 217 BOEPD.
 • Intäkter från kvarvarande verksamhet om 1,2 miljoner (Q4 2022: 2,0 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback från kvarvarande verksamhet uppgick till 0,6 miljoner (Q4 2022: 1,0 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer.
 • EBITDA från kvarvarande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner (Q4 2022: -0,9 miljoner).
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -0,5 miljoner (Q4 2022: -3,1 miljoner).
 • Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -26,1 miljoner (Q4 2022: 3,7 miljoner).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning 0,00 (Q4 2022: -0,03).

Helåret som avslutades 31 december 2023

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas från kvarvarande verksamhet för helåret 2023 uppgick till 197 BOEPD (helåret 2022: 399 BOEPD) och inklusive icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore om 1 745 BOEPD uppgick den sammanlagda produktionen till i genomsnitt 1 942 BOEPD.
 • Intäkter från kvarvarande verksamhet om 5,2 miljoner (helåret 2022: 12,3 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback från kvarvarande verksamhet uppgick till 2,2 miljoner (helåret 2022: 6,5 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • EBITDA från kvarvarande verksamhet om -2,9 miljoner (helåret 2022: 0,8 miljoner)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -5,3 miljoner (helåret 2022: -11,3 miljoner)
 • Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -28,6 miljoner (helåret 2022: 30,6 miljoner).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,03 (helåret 2022: -0,09)
 • Likvida medel per den 31 december 2023 uppgick till 131,1 miljoner, inklusive spärrade likvida medel om 42,8 miljoner USD (31 december 2022: 15,2 miljoner exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning)

Reserver

 • Mahas bruttoreserver före skatt i Illinoisbassängen i USA uppgick per 31 december 2023 till 2,8 miljoner fat i bevisade och sannolika reserver (2P).

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Maha Energy förvärvar 5% av brasilianska olje- och gasbolaget 3R Petroleum Óleo e Gás S.A (“3R Petroleum”).
 • Slutgiltigt avtal för försäljningen av tillgången i Oman till Mafraq slutfört i januari 2024. Transaktionen kräver fortfarande godkännande från myndigheterna.
 • Tilläggsköpeskilling från försäljningen av tillgångar i Brasilien om 1,5 miljoner ska erhållas under första kvartalet 2024.

Finansiell information i sammandrag
Tabellen nedan avser kvarvarande verksamhet:

Finansiell information i sammandrag (TUSD) Q4 2023 Q4 2022 Helåret 2023 Helåret 2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 165 281 197 399
Intäkter 1 165 1 991 5 226 12 327
Rörelsens netback 552 1 002 2 197 6 523
EBITDA -1 459 -896 -2 905 799
Periodens resultat -515 -3 135 -5 307 -11 298
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,00 -0,03 -0,03 -0,09
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 131 119 15 218 131 119 15 218

Avseende avvecklad verksamhet av Maha Brazil I Q4 2022 och Oman i Q4 2023:

Finansiell information i sammandrag (TUSD) Q4 2023 Q4 2022 Helåret 2023 Helåret 2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 0 2 341 1 562 2 812
Intäkter 0 15 280 9 049 77 450
Rörelsens netback 0 8 794 6 755 54 206
EBITDA -992 9 661 4 272 54 302
Periodens resultat -26 097 3 228 -28 646 34 231
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,00 0,03 -0,01 0,28
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 356 8 010 5 998 8 010

Kvarvarande och avvecklad verksamhet kombinerat:

Finansiell information i sammandrag (TUSD) Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Helåret 2023 Helåret 2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 165 179 211 233 2 622 197 3 211
Intäkter 1 165 1 250 1 325 10 535 17 271 14 275 89 777
Rörelsens netback 552 527 470 7 403 9 796 8 952 60 729
EBITDA -2 451 -323 -1 788 5 929 8 765 1 367 55 101
Periodens resultat -26 612 -3 406 90 -4 025 93 -33 953 22 933
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) -0,01 -0,02 0,00 -0,02 0,00 -0,20 0,19
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 131 475 142 785 102 406 110 395 23 228 137 117 23 228

Brev till aktieägarna

Kära vänner och aktieägare,
I januari inledde Maha en spännande ny era inom den brasilianska energiindustrin. Vi förvärvade fem procent av ett av de mest framstående oberoende olje- och gasföretagen i Brasilien – 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. ("3R Petroleum") – och beskrev våra tankar om att påbörja en konsolidering inom det brasilianska onshore-segmentet. Vi föreslår en avknoppning av 3R Petroleums onshore-tillgångar och en sammanslagning med en annan onshore-aktör. Där ser vi att PetroRecôncavo är den bästa kandidaten. De omfattande befintliga synergierna mellan de två företagen kommer att ta fram betydande värden för alla inblandade aktieägare. 3R Petroleum kommer att kunna fokusera på att förbättra sina offshore-tillgångar, där Maha redan har en ägarandel om 15%. Jag, tillsammans med medlemmar i vår styrelse, har varit nära involverade i grundandet och den tidiga tillväxten av 3R Petroleum och besitter en djup förståelse för det värde som finns i 3R Petroleums tillgångar. I vårt offentliga brev till 3R Petroleum, publicerat den 17 januari 2023, fastställde vi en tidsplan för genomförandet av vår strategi under 2024. Som en inledning av denna plan begärde vi i februari en extra bolagsstämma i 3R Petroleum för att fatta beslut om en ny styrelse.

Vårt projekt i Venezuela fortsätter också framåt. Vi har satt samman ett mycket kvalificerat team i Venezuela. Teamet leds av vår COO, och vår CFO kommer inom en snar framtid också vara baserad i Venezuela. Vi fortsätter att noggrant följa den politiska utvecklingen i Venezuela och är fortsatt mycket optimistiska om möjligheten att bedriva hållbar verksamhet i landet. Sanktionslättnaderna mot Venezuela löper till den 18 april 2024, men vi förväntar oss att även framöver få de eventuella allmänna eller specifika sanktionslicenser från USA som kan krävas för att få fortsätta aktiviteterna även efter det datumet. Framgent kommer vi att fortsätta arbeta med att slutföra avtal, genomföra all nödvändig due diligence för att bekräfta finansiell, juridisk, regelmässig och operationell genomförbarhet. Vi ser fram emot att få all dokumentation klar och att inleda verksamheten för att skapa värde både för våra aktieägare och befolkningen i Venezuela.

Drivet av produktionsökningen på Papa Terra ökade produktionen från våra befintliga projekt med 14% från tredje till fjärde kvartalet 2023. Under året har ett omfattande underhållsprogram successivt förbättrat driftseffektiviteten på Papa Terra. Genom det arbete som genomförs i borrhålen kunde också en ny brunn tillföras under det fjärde kvartalet. Arbete i borrhålen kommer ske i fler brunnar och en ny sidetrack-brunn är också planerad under våren. Vi förväntar oss därför att produktionen kommer att fortsätta öka, men med månatliga fluktuationer. Dessutom har vi avslutat ett borrprogram om tre nya produktionsbrunnar i våra amerikanska tillgångar i Illinoisbassängen. I januari började vi se att produktionen ökade och uppgick till över 100% vid slutet av januari jämfört med genomsnittet under fjärde kvartalet.

I december offentliggjorde vi avyttringen av vår omanska tillgång, Block 70, för en försäljningslikvid om upp till 14 miljoner USD, inklusive möjlig tilläggslikvid. Det visade sig att Block 70 hade olja med högre viskositet än förväntat, och projektet troligen kräver betydande investeringar framgent. För ”det nya Maha” är det bättre att fokusera på projekt på vår hemmaplan i Latinamerika och behålla en del av Block 70-projektets potential genom vår möjliga tilläggslikvid. Vi avslutar vårt engagemang i Oman med en icke kassapåverkande nedskrivning om 25 miljoner USD. Med denna avyttring är jag också glad och stolt över att ha genomfört den fullständiga transformeringen av Maha på lite över ett år. Vi har behållit samma produktionsnivå, sålt flera tillgångar, fått en betydande kassaposition, förvärvat nya tillgångar, flyttat företagets huvudkontor till Rio i Brasilien och till stor del stängt det kanadensiska kontoret.

Vi rapporterar intäkter från vår konsoliderade produktion på 1 165 TUSD samt resultat från andelar i intressebolag om 1 825 TUSD för det fjärde kvartalet avseende Mahas icke kassapåverkande resultatandel från tillgångarna Papa Terra och Peroá. Vårt EBITDA minskade till -1 459 TUSD, jämfört med -896 TUSD för fjärde kvartalet föregående år. Vårt nettoresultat från kvarvarande verksamhet ökade från -3 135 under fjärde kvartalet 2022 till -515 TUSD under fjärde kvartalet 2023. Vår totala kassa (inklusive spärrade likvida medel) minskade från 143 miljoner USD i slutet av september 2023 till 131 miljoner USD, främst till följd av investeringar i Illinoisbassängen och återbetalning av bankskulder. Det genomsnittliga oljepriset under 2023 låg över USD 80 per fat, vilket säkerställde en tilläggsförsäljningslikvid på 1 470 TUSD, som kommer att erhållas senare under första kvartalet 2024. Administrationskostnader var högre jämfört med föregående år, främst till följd av extraordinära kostnader och engångskostnader relaterade till försäljningar och förvärv samt avvecklingen av det kanadensiska kontoret. Flytten till Rio har dock minskat våra löpande kostnader och vi förväntar oss att administrationskostnaderna stabiliseras på en lägre nivå i 2024.

Jag är mycket glad över att kunna välkomna vår countrymanager i Venezuela, Javier Gremes Cordero, till hans nya roll som Chief Operating Officer COO på Maha. Han kommer att stärka ledningsgruppen med sin gedigna erfarenhet och vi är säkra på att han kommer hjälpa oss nå våra strategiska mål.

Med de strukturella förändringar vi genomfört under året, har Maha Energy AB genomgått en strategisk omvandling och fullt ut rustat för att driva tillväxt och lönsamhet i Latinamerika. Vi har en erfaren ledning och styrelse på plats samt tydliga planer och resurser för att skapa värde för våra aktieägare. I takt med att vi driver våra projekt framåt är vi också lika engagerade i att synliggöra tillgångarnas verkliga marknadsvärden, vilket gynnar alla intressenter, inklusive mig själv och övriga styrelsemedlemmar med betydande aktieinnehav, både privat och genom våra företag. Tack för att ni följer med oss på denna resa!

Kjetil Solbraekke
Verkställande direktör

Q3 webbsändning idag kl.14:00 CET
Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 14.00. Kjetil Solbraekke, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@maha-energy.com eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/QsmLF8VvxEo?feature=share

Fourth Quarter and year-end 2023 report

(all amounts are in US dollars unless otherwise noted)

Fourth Quarter 2023

 • Maha Energy signed in October 2023 an exclusivity agreement to invest and acquire 24% of indirect equity interest in PetroUrdaneta, a Venezuelan oil company;
 • The Company announced the sale of the Oman subsidiary for a total consideration of up to 14 million, with a cash payment of 2 million plus 12 million earnout, to be paid upon achievement of agreed the earnout milestone;
 • As a result of Oman Asset Held for Sale, Maha records a non-cash impairment of 25.2 million (Note 5). Oman is presented as discountinued operations in this report;
 • Daily oil production for Q4 2023 from continuing operations averaged 165 BOEPD (Q4 2022: 281 BOEPD). Including non-consolidated production from investment in associate 3R Offshore of 2,051 BOEPD, total production amounted to 2,217 BEOPD;
 • Revenue from continuing operations of 1.2 million (Q4 2022: 2.0 million) following lower sales volumes and lower realized oil price;
 • Operating Netback from continuing operations of 0.6 million (Q4 2022: 1.0 million) following lower sales volumes;
 • EBITDA from continuing operations of -1.5 million (Q4 2022: -0.9 million);
 • Continuing operations Net Result of -0.5 million (Q4 2022: -3.1 million);
 • Discontinued operations Net Result of -26.1 million (Q4 2022: 3.7 million);
 • Earnings per share basic and diluted of 0.00 (Q4 2022: -0.03);

Full Year 2023

 • Daily oil production from continuing operations averaged 197 BOEPD (Full Year 2022: 399 BOEPD). Including non-consolidated production from investment in associate 3R Offshore of 1,745 BOEPD, total production amounted to 1,942 BOEPD;
 • Revenue from continuing operations of 5.2 million (Full Year 2022: 12.3 million) following lower sales volumes and lower realized oil price;
 • Operating netback from continuing operations of 2.2 million (Full Year 2022: 6.5 million) following lower sales volumes and lower realized oil price;
 • EBITDA from continuing operations of -2.9 million (Full Year 2022: 0.8 million);
 • Continuing operations Net Result of -5.3 million (Full Year 2022: -11.3 million);
 • Discontinued operations Net Result of -28.6 million (Full Year 2022: 30.6 million);
 • Earnings per share basic and diluted of -0.03 (Full Year 2022: -0,09);
 • Total cash balance on 31 December 2023 of 131.1 million, including restricted cash of 42.8 million (31 December 2022: 15.2 million, excluding cash from assets held for sale).

Reserves

 • Maha’s Gross Reserves before income tax in Illinois Basin, USA, as per 31 December 2023 amount to 2.8 million barrels of oil of proven and probable Reserves (2P).

Subsequent Events

 • Maha Energy acquires 5% of equity interest of the Brazilian junior oil and gas company 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”);
 • Final agreement for the sale the Oman asset to Mafraq executed in January 2024. The transaction is still subject to government approval.
 • Earnout from Brazil sale of 1.5 million to be received during Q1 of 2024.

Financial Summary

The table below presents the highlights of the continuing operations:

Financial Summary (TUSD) Q4 2023 Q4 2022 Full Year 2023 Full Year 2022
Average
(BOEPD)
165 281 197 399
Revenue 1,165 1,991 5,226 12,327
Operating Netback 552 1,002 2,197 6,523
EBITDA -1,459 -896 -2,905 799
Net Result -515 -3,135 -5,307 -11,298
Earnings per share
(basic & diluted)
0.00 -0.03 -0.03 -0.09
Cash and cash equivalents incl. restricted cash 131,119 15,218 131,119 15,218

Regarding the discontinued operations of Maha Brazil in Q4 2022 and Oman in Q4 2023:

Financial Summary (TUSD) Q4 2023 Q4 2022 Full Year 2023 Full Year 2022
Average
(BOEPD)
0 2,341 1,562 2,812
Revenue 0 15,280 9,049 77,450
Operating Netback 0 8,794 6,755 54,206
EBITDA -992 9,661 4,272 54,302
Net Result -26,097 3,228 -28.646 34,231
Earnings per share
(basic & diluted)
0.00 0.03 -0.01 0.28
Cash and cash equivalents incl. restricted cash 356 8,010 5,998 8,010

Continuing and discontinuing operation combined:

Financial Summary (TUSD) Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Full Year 2023 Full Year 2022
Average
(BOEPD)
165 179 211 233 2,622 197 3,211
Revenue 1,165 1,250 1,325 10,535 17,271 14,275 89,777
Operating Netback 552 527 470 7,403 9,796 8,952 60,729
EBITDA -2,451 -323 -1,788 5,929 8,765 1,367 55,101
Net Result -26,612 -3,406 90 -4,025 93 -33,953 22,933
Earnings per share
(basic & diluted)
-0.01 -0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.20 0.19
Cash and cash equivalents incl. restricted cash 131,475 142,785 102,406 110,395 23,228 137,117 23,228

Letter to shareholders

Dear Friends and Fellow Shareholders,

In January Maha took the lead of an exciting new chapter in the Brazilian energy industry. We acquired five percent of one of the most prominent independent oil and gas companies in Brazil – 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) – and outlined our thoughts on an initiation of a consolidation plan within the Brazilian onshore segment. We propose a carve out of 3R Petroleum's onshore assets and a business combination with another onshore player, which we foresee PetroRecôncavo as the best candidate. The extensive existing synergies between the two companies will unlock significant value for all shareholders involved. 3R Petroleum will be able to focus on enhancing its offshore assets, which Maha already holds 15 % interest in. I, together with members of our board of directors, have been intimately involved in the founding and early growth of 3R Petroleum, and possess a profound understanding of the value residing within 3R Petroleum's assets. In our public letter to 3R Petroleum, published 17 January 2023, we set up a 2024 timetable for the implementation of our strategy. As an initiation of this plan, we made in February a request for an EGM in 3R Petroleum to resolve upon a new board of directors.

Our project in Venezuela is also progressing. We have set up a very qualified team in Venezuela. The team is headed by our COO, and our CFO will also be based in Venezuela in the near future. We continue to closely monitor the political development in Venezuela and remain very optimistic about the possibility to conduct sustainable operations in the country. The sanction relief on Venezuela runs to 18 April 2024, but we expect to continue to receive any general or specific U.S. sanctions licensing that may be required for the continuation of activities beyond that. Going forward, we will continue to work on closing agreements and conduct all necessary due diligence to confirm the financial, legal, regulatory, and operational feasibility. We are eager to get all paperwork done and to start operations in order to create value for both our shareholder and the people of Venezuela.

Production from our existing projects increased 14% from the third to the fourth quarter 2023 driven by the production growth on Papa Terra. During the year, an extensive maintenance program has gradually improved the operational efficiency of Papa Terra. And in the fourth quarter, we also saw a new well in the intervention campaign being completed. More wells will undergo interventions and one new sidetrack well is also planned during the spring. We therefore expect the production to continue to increase, albeit with monthly fluctuations. In addition, we have concluded a three well drilling program in our US assets in Illinois Basin. In January we started see the production ramp-up and recorded an increase of over 100% by end of January compared to average in the fourth quarter.

In December, we announced the divestment of our Omani asset Block 70 for a consideration of up to USD 14 million, including earnouts. Block 70 turned out to have an oil with higher viscosity than expected, and the project would probably require significant investments going forward. For the new Maha, it is better to focus on projects in our home turf in Latin America and preserve a share of Block 70 project’s upside through our earnouts. We close our engagement in Oman with a non-cash write-down of USD 25 million. With this divestment, I am also happy and proud of concluding the complete turn-around we have implemented in a little over a year. We have maintained the same production level, sold several assets, gained a substantial cash position, acquired new assets, re-allocated the Company main office to Rio in Brazil and substantially closed the Canadian office.

We report revenue from our consolidated production of TUSD 1,165 and share of income from investment in associate, Maha’s net non-cash income portion from the Papa Terra and Peroá assets, of TUSD 1,825 for the fourth quarter. Our EBITDA decreased to TUSD -1,459, compared to TUSD -896 for the fourth quarter last year. Our net result from continuing operations increased from -3,135 in the fourth quarter 2022 to TUSD -515 in fourth quarter 2023. Our total cash balance (including restricted cash) decreased from USD 143 million last of September 2023 to USD 131 million following mainly investments in Illinois Basin and repayment of bank debt. The average oil price in 2023 stayed above USD 80 per barrel, securing us an earnout of TUSD 1,470, to be received later in the first quarter 2024. General and administration expenses were higher compared to previous year, mainly due to extraordinary costs and one-offs related to divestments and acquisitions and the closing of the Canadian office. The move to Rio has however reduced our running costs and we expect General and administration costs in 2024 to stabilize at a lower level.

I am also happy to welcome our country manager in Venezuela, Javier Gremes Cordero, to his new position as Chief Operating Officer ("COO") of Maha. He will strengthen the existing management team with his substantial experience, and we are confident that he will help us achieve our strategic objectives.

With the structural changes we have made this year, Maha Energy AB is strategically transformed and fully equipped to pursue growth and profitability in Latin America. We have an experienced management and board in place, and clear plans and resources to pursue the paths towards value creation for our shareholders. As we advance our projects, we are equally committed to boosting the visibility of our assets' fair market value, benefiting all stakeholders, including myself and fellow board members with substantial shareholdings, both personally and through our companies. Thank you for taking this journey with us!

Kjetil Braaten Solbraekke (CEO)

Q4 Webcast today at 14:00 CET
The Company invites all interested parties to a live webcasted presentation today at 14.00 CET. Kjetil Solbraekke, CEO, and Guilherme Guidolin de Campos, CFO, will present the report and recent developments.

The webcast will be held in English and will be broadcasted live. An on-demand version will also be available on Maha’s website and YouTube channel. Questions to the presenters can be emailed in advance to the Company at info@maha-energy.com or be made directly on the day of the presentation in the YouTube Comments/Questions field.

Link to webcast: https://youtube.com/live/QsmLF8VvxEo?feature=share

Maha Energy förvärvar 5% av brasilianska olje- och gasbolaget 3R Petroleum

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har förvärvat ett derivatinstrument som ger Maha exponering mot 11 999 248 aktier, motsvarande 5% (fem procent) av aktiekapitalet i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A (“3R Petroleum”) för en sammanlagd förvärvslikvid om cirka 69 miljoner USD. Maha har idag informerat 3R Petroleum om detta förvärv. Bifogat detta pressmeddelande är ett brev som Maha idag skickat till styrelsen för 3R Petroleum, där Maha redogör för Bolagets målsättning med denna investering samt förbättringsförslag för 3R Petroleum.

Mahas förvärv av aktier i 3R Petroleum genomförs i två steg. I det första steget har Maha tecknat ett derivatinstrument (eng ”equity linked note”) med en finansiell institution, vilket ger Maha en finansiell exponering mot 11 999 248 aktier motsvarande 5% (fem procent) av aktiekapitalet i 3R Petroleum. Därefter, som ett andra steg, är syftet att byta ut derivatinstrumentet mot direkt aktieägarintresse.

”Detta är från vår sida en strategiskt motiverad långsiktig investering. Ledningen och styrelsen för Maha var nära inblandade i grundandet av och 3R Petroleums tidiga tillväxt. Vi besitter därför en djup förståelse för värdet som 3R Petroleums tillgångar har. Mahas investeringsstrategi i 3R Petroleum beskriver påbörjandet av en konsolideringsplan inom det brasilianska onshore-segmentet, som följs av en avskiljning av 3R Petroleums offshore-tillgångar,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Våra strategiska mål redovisas i bifogade brev.

Maha kommer presentera denna investering på en webbsänd presentation imorgon den 18 januari klockan 14:30.

Länk till presentationen: https://itau.zoom.us/webinar/register/WN_-wS3DktbTPS-CLp9RoMCUQ

Om 3R Petroleum
3R Petroleum (RRRP3:SAO) är ett publikt brasilianskt olje- och gasbolag, vars aktier är listade på B3 (den brasilianska börsen). Produktionen i december 2023 uppgick till omkring 46 000 fat oljeekvivalenter per dag. 3R Petroleum rapporterade 2P-reserver om 516 miljoner fat oljeekvivalenter per sista december 2022. Bolagets börsvärde uppgår per 15 januari 2024 till omkring 1 400 miljoner USD. Maha har sedan 23 maj 2023 ett aktieägande om 15% i 3R Petroleums offshore-dotterbolag 3R Offshore.

Maha Energy acquires 5% of Brazil oil and gas company 3R Petroleum

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) has acquired a derivative instrument, giving Maha exposure to 11,999,248 shares representing 5% (five percent) of the capital stock of 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) for a total consideration of approximately USD 69 million. Maha has today informed 3R Petroleum about this acquisition. Attached to this press release, there is also a letter sent today by Maha to 3R Petroleum’s board of directors, detailing our objectives with this investment and outlining Maha’s enhancement proposals for 3R Petroleum.

Maha’s acquisition of shares in 3R Petroleum is conducted in two steps. In the first step, Maha has entered into, with a financial institution, a derivative instrument (equity linked note), which provides Maha with an economic exposure to 11,999,248 shares representing 5% (five percent) of the capital stock of 3R Petroleum. Subsequently and as a second step, the purpose is to replace the derivative instrument with a direct equity interest.

“This represents a strategically motivated, long-term investment on our part. The management and the board of directors in Maha have been intimately involved in the founding and early growth of 3R Petroleum. Consequently, we possess a profound understanding of the value residing within 3R Petroleum's assets. Maha's investment strategy in 3R Petroleum outlines the initiation of a consolidation plan within the Brazilian onshore segment, followed by the separation of 3R Petroleum's offshore assets,” says Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

Our strategic objectives are detailed in the attached Letter.

Maha will present the investment at a webcasted presentation tomorrow, January 18 at 14:30 CET.

Link to webcast: https://itau.zoom.us/webinar/register/WN_-wS3DktbTPS-CLp9RoMCUQ

About 3R Petroleum
3R Petroleum (RRRP3:SAO) is a publicly traded Brazilian oil and gas company, listed on B3 (Brazilian Stock Exchange). Production in December 2023 amounted to approximately 46,000 barrels of oil equivalents per day. 3R Petroleum reported 2P reserves of 516 MMboe as per year end 2022. The market value of the company amounts as per January 15, 2023 amounts to about USD 1,400 million. Maha has since May 23rd, 2023, a participation interest of 15% in 3R Petroleum’s offshore subsidiary 3R Offshore.

Maha Energy lämnar Block 70 i Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar avyttringen av Mahas intresseandel om 65% i Block 70 i Oman till Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”). Mafraq Energy är partner i blocket med en intresseandel om 35%. Försäljningslikviden omfattar upp till 14 miljoner USD. Mafraq Energy kommer att bli ansvarig för projektet och täcka alla kostnader från 1 december 2023.

På tillträdesdagen kommer Maha erhålla 2 miljoner USD av försäljningslikviden. Ytterligare tilläggsköpeskilling om upp till 12 miljoner USD är hänförligt till faktisk produktion på Block 70. Betalning kommer att börja utfalla vid en sammanlagd nettoproduktion om 1 miljon fat, och maxbetalning nås ifall den sammanlagda produktionen når 12 miljoner fat. Från och med tillträdesdagen kommer Maha att befrias från alla förpliktelser och skulder avseende Maha Oman, inklusive de som är hänförliga till EPSA- och JOA-avtalen.

Avyttringen är villkorad av ett slutgiltigt överlåtelseavtal och att vissa relevanta avslutsförutsättningar uppfylls, inklusive godkännande från omanska myndigheter.

“Block 70 har olja med hög viskositet. Jag tror att projektet måste överväga en strategi med uppvärmd produktion för att hantera detta. Det kommer att kräva nya tester, betydande investeringar och en mycket hängiven operatör, vilket jag tror vi kommer att ha med Mafraq Energy. De har arbetat med tillgången sedan starten, och vi önskar Mafraq Energy all lycka till i deras framtida arbete på Block 70. Maha kommer nu att kunna fokusera på att utveckla verksamheten i Latinamerika, där vi är speciellt entusiastiska över vår position i Venezuela,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör Maha Energy.

”Mafraq Energy och Oman uppskattar det stora arbete och den erfarenhet som tillförts Block 70, och vi ser fram emot att få fortsätta projektet och värdeskapandet för Oman. Mafraq kommer alltid att sätta värde på relationen till Maha Energy”, säger Talal S. al Subhi, verkställande direktör Mafraq Energy.

Maha tilldelades Block 70 i Oman 2020. Under 2022 och 2023 har Bolaget genomfört ett omfattande arbetsprogram på blocket och till fullo uppfyllt arbetsåtagandet under EPSA-avtalets initiala fas (Exploration and Production Sharing Agreement). Ett kortfristigt produktionstest inleddes under 2023, då fem av åtta nyborrade produktionsbrunnar flödade olja till ytan till ett initialt beräknat genomsnittligt flöde om 300 fat olja per dag och brunn. Den producerade oljan var tung och hade en kvalitet om 11-13 grader API och med en högre viskositet än vad som bedömdes före testerna. Till följd av den höga viskositeten, motsvarade inte oljan specifikationerna för bearbetning på tredjeparts-anläggning. Den Initiala Fasen av EPSA-avtalet kommer att löpa fram till 31 december 2023.

Maha Energy Exits Block 70 in Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces the divestment of its 65% working interest in Block 70, Oman, to Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”). Mafraq Energy is partner in the Block with a 35% working interest. The consideration amounts up to USD 14 million. Mafraq Energy will be responsible for the project and cover all costs as from December 1st, 2023.

Up to the Closing Date, Maha will receive a parcel of the purchase price equivalent to USD 2 million. The earnout will be up to USD 12 million, linked to actual produced volumes from Block 70. It will start to be payable from a cumulative net production volume of 1 million barrels with a maximum to be reached if the production volume reaches 12 million barrels. As from closing date, Maha will be released from all obligations and liabilities regarding Maha Oman, including under and in connection with the EPSA and the JOA.

The exit is subject to signing a definitive sale and purchase agreement, and satisfaction of the relevant closing condition, including approval of the Government of the Sultanate of Oman.

“Block 70 has a high viscosity oil. I believe the project has to consider a heat influx strategy to deal with this. It will require new tests, significant investments and a very dedicated operator, which I believe we will have with Mafraq Energy who has worked on this asset since the very beginning. We wish Mafraq Energy all the luck with their future work on Block 70. Maha will now be able to focus on developing the business in Latin America, where we are especially enthusiastic about our position in Venezuela”, says Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

“Mafraq Energy and Oman value the wealth of experience and work that was injected in Block 70, and we look forward to continuing the project and creation of value for Oman. Mafraq will always value the relations with Maha Energy”, says Talal S. al Subhi, CEO of Mafraq Energy.

Maha was awarded Block 70 in Oman in 2020. In 2022 and 2023, the Company conducted a comprehensive work program and fully concluded the Minimum Work Obligations of the initial phase of the Exploration and Production Sharing Agreement (“EPSA”). A short-term production test commenced in 2023, when five out of eight new drilled production wells produced oil to surface at an initial estimated average rate of 300 barrels of oil per day. The produced oil was heavy with an API of 11-13 degrees and with higher viscosity than pre-testing estimates. Due to the high viscosity, the oil did not meet processing specifications for third party’s facilities. The initial phase of the EPSA will end on 31st of December 2023.

Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2023 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för tredje kvartalet 2023. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets web www.maha-energy.com.

Tredje kvartalet 2023
Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q3 2023 uppgick till 179 BOEPD (Q3 2022: 314 BOEPD) och icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore uppgick till i genomsnitt 1 774 BOEPD.
 • Intäkter om 1,3 miljoner USD (Q3 2022: 2,6 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 0,5 miljoner USD (Q3 2022: 1,4 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer.
 • EBITDA uppgick till -0,3 miljoner USD (Q3 2022: -0,2 miljoner USD).
 • Periodens resultat uppgick till -3,4 miljoner USD (Q3 2022: -3,9 miljoner USD).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,02 (Q3 2022: -0,03)

Niomånadersperioden som avslutades 30 september 2023
Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas från kvarvarande verksamhet för niomånadersperioden 2023 uppgick till 207 BOEPD (nio månader 2022: 396 BOEPD) och icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore uppgick till i genomsnitt 1 776 BOEPD.
 • Intäkter om 4,1 miljoner (nio månader 2022: 10,3 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 1,6 miljoner (nio månader 2022: 5,5 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • EBITDA om -2,3 miljoner (nio månader 2022: 0,9 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till -5,7 miljoner (nio månader 2022: -9,0 miljoner USD)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,04 (nio månader 2022: -0,07)
 • Likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 142,8 miljoner (inklusive spärrade likvida medel om 47,8 miljoner USD) (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning)

Händelser efter rapportperiodens utgång
Maha Energy tecknar exklusivitetsöverenskommelse avseende investering och förvärv av 24% indirekt aktieägande i det venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta.

Finansiell information i sammandrag
Tabellen nedan avser kvarvarande verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges) Q3
2023
Q2
2023
Q1
2023
Q4
2022
Q3
2022
Nio månader
2023
Nio månader
2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 179 211 233 280 314 207 438
Intäkter 1 250 1 325 1 486 1 991 2 567 4 061 10 336
Rörelsens netback 527 470 648 1 002 1 379 1 645 5 521
EBITDA -323 -1 788 -237 -1 335 -234 -2 348 915
Periodens resultat -3 406 90 -2 378 -3 579 -3 928 -5 694 -8 950
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.07
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 142 785 102 406 110 395 19 520 9 317 142 785 9 317

Brev till aktieägarna
Kära vänner och aktieägare,

Låt mig börja med Venezuela – landet med världens största bevisade oljereserver. Under fjärde kvartalet 2023 offentliggjorde vi att vi tecknat ett exklusivitetsinstrument med Novonor Latinvest Energy vilket ger Maha rätt att förvärva 24% indirekt aktieägande i det venezuelanska olje- och gasbolaget PetroUrdaneta med verksamhet i Venezuela. Novonors portfölj i Venezuela innehåller över 8 miljarder fat olja (”oil in place”) enligt det oberoende energi-undersökningsföretaget Rystad Energy. PetroUrdaneta har omfattande reserver och ett stort antal inaktiva brunnar, vilket innebär möjligheter för snabb upptrappning genom mindre arbeten i nedstängda brunnar till låga investeringskostnader. Efter att erforderliga tillstånd erhållits, ser vi fram emot att förstärka verksamheten genom möjliga investeringar med målsättningen att återställa produktion och kassaflöden så snart som möjligt. Detta förvärv ligger i linje med Mahas ambition att vara pionjärer och skapa värde åt aktieägarna, samtidigt som vi bevisar vår strategi om icke-organisk tillväxt till attraktiva låga ingångsmultiplar. Vi är fullt medvetna om utmaningarna med att bedriva verksamhet i Venezuela och har under flera månader lagt ned mycket arbete innan vi beslutade att gå vidare med denna transaktion. Jag ser fram emot att framöver kunna uppdatera er om hur denna transaktion utvecklas.

Om vi blickar tillbaka på händelserna under det tredje kvartalet, så kan vi rapportera en produktion om 1 953 fat oljeekvivalenter per dag (”boepd”), varav den största delen kommer från våra ej konsoliderade tillgångar klustren Papa Terra och Peroá offshore Brasilien. Denna produktion uppnåddes trots den eftersläpning i underhåll som den tidigare operatören lämnade över. Betydande förebyggande åtgärder och underhåll har utförts på Papa Terra under året, vilket resulterat i ökad stabilitet i produktionen. I slutet på kvartalet nådde vi under september en produktion om 2 127 boepd. Båda våra offshorekluster är dock tillgångar med en betydande möjlig uppsida som vi siktar på att realisera under de kommande åren. De framtida arbetsprogrammen på tillgångarna diskuteras nu med 3R Offshore, bolaget som är operatör för tillgångarna och som Maha äger 15% intresseandel i.

Vi rapporterar för det tredje kvartalet intäkter från vår konsoliderade produktion om 1 250 TUSD och resultat från andelar i intressebolag om 1 698 TUSD, Mahas icke kassapåverkande andel, netto, av produktionen från Papa Terra och Peroá. Vårt EBITDA låg i linje med tredje kvartalet föregående år och uppgick till -323 TUSD under tredje kvartalet 2023. Efter att den andra delbetalningen av köpeskillingen erhållits, hänförlig till försäljningen av våra tillgångar onshore Brasilien, ökade våra likvida medel (inklusive spärrade likvida medel) från 102 miljoner USD till 143 miljoner USD.

Vårt arbete på vårt prospekteringsblock i Oman fortsätter. Vi beviljades en förlängning av den Initiala Fasen av prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA-avtalet) för Block 70 fram till 31 december 2023. Vi inledde ett produktionstest på Blocket i mars och vi kommer att använda denna tid till att samla information för att stödja ett beslut om framtiden för Blocket.

I USA har vi avyttrat vår tillgång LAK och fokuserat våra ansträngningar på Illinoisbassängen. I början på fjärde kvartalet inledde vi ett arbetsprogram om tre nya produktionsbrunnar och installation av produktionsanläggningar. Efter att brunnarna har färdigställts, beräknas de att vid slutet av året börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

När vi nu offentliggör Mahas rapport för det tredje kvartalet 2023 kan vi också se tillbaka på ett år av betydande förändringar för vårt bolag. Under året har vi fått nya stora aktieägare och förstärkt styrelsen, ledningen och personalen med högt motiverade kollegor, med siktet inställt på tillväxt! Vi har vässat vår tillgångsportfölj och förstärkt vår balansräkning genom att sälja våra tidigare tillgångar onshore Brasilien för en betydande summa pengar och fått nya tillgångar offshore Brasilien. Och nu under det fjärde kvartalet offentliggjorde vi transaktionen i Venezuela.

Därtill är jag hedrad över att under kvartalet ha blivit utsedd till ny verkställande direktör för Maha Energy, i en mycket smidig och effektiv process. Paulo T. Mendonça, vår tidigare verkställande direktör, valdes till ny styrelseordförande för Maha. Paulo och jag har arbetat tillsammans under lång tid, och genom att befria honom från den dagliga ledningen av bolaget kommer han att ha möjlighet att fokusera än mer på vår M&A-strategi framgent.

Maha har nu en stark finansiell ställning, fullt rustade att fortsätta på vår tillväxtväg. Vi har fått en lovande start, men resan fortsätter och det kommer mera! Även om utmaningar kvarstår, är vi spända på vad som ligger framför oss och ser fram emot att leverera starka resultat. I takt med vår resa, kommer vi hålla er uppdaterade om utvecklingen och milstolpar.

Tack för ert stöd och förtroende för Maha Energy.

Med vänliga hälsningar

Kjetil Solbraekke
Verkställande direktör

Q3 webbsändning idag kl. 12:00 CET
Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 12.00. Kjetil Solbraekke, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@maha-energy.com eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/o_1qrnXzvj8?feature=share

Maha Energy AB Announces Filing of Third Quarter 2023 Report & Live Webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce its third quarter 2023 results. The report is attached to this press release and available on the Company’s website at www.maha-energy.com.

Third Quarter 2023
The amounts below are related only to continuing operations.

 • Daily oil production for Q3 2023 from continuing operations averaged 179 BOEPD (Q3 2022: 314 BOEPD). In addition, non-consolidated production from investment in associate – 3R Offshore averaged 1,774 BOEPD.
 • Revenue of 1.3 million (Q3 2022: 2.6 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • Operating netback of 0.5 million (Q3 2022: 1.4 million) following lower sales volumes.
 • EBITDA of –0.3 million (Q3 2022: -0.2 million).
 • Net result of -3.4 million (Q3 2022: -3.9 million).
 • Earnings per share basic and diluted of -0.02 (Q3 2022: -0.03).

Nine Months Ended 30 September 2023
The amounts below are related only to continuing operations.

 • Daily oil production from continuing operations averaged 207 BOEPD (Nine months 2022: 396 BOEPD). In addition, non-consolidated production from investment in associate – 3R Offshore averaged 1,776 BOEPD.
 • Revenue of 4.1 million (Nine months 2022: 10.3 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • Operating netback of 1.6 million (Nine months 2022: 5.5 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • EBITDA of -2.3 million (Nine months 2022: 0.9 million).
 • Net result of -5.7 million (Nine months 2022: -9.0 million).
 • Earnings per share basic and diluted of -0.04 (Nine months 2022: -0.07).
 • Total cash balance on 30 September 2023 of 142.8 million (including restricted cash of 47.8 million) (31 December: 19.5 million excluding cash from assets held for sale).

Subsequent Events
Maha Energy signed in October 2023 an exclusive agreement to invest and acquire 24 percent of the indirect equity interest in the Venezuelan oil company PetroUrdaneta.

Financial Summary
The table below presents the highlights of the continuing operations:

(TUSD, unless otherwise noted) Q3
2023
Q2
2023
Q1
2023
Q4
2022
Q3
2022
Nine Months
2023
Nine Months
2022
Net Daily Production (BOEPD) 179 211 233 280 314 207 438
Revenue 1,250 1,325 1,486 1,991 2,567 4,061 10,336
Operating netback 527 470 648 1,002 1,379 1,645 5,521
EBITDA (323) (1,788) (237) (1,335) (234) (2,348) 915
Net result for the period (3,406) 90 (2,378) (3,579) (3,928) (5,694) (8,950)
Earnings per share – Basic & Diluted (USD) (0.02) 0.00 (0.02) (0.03) (0.03) (0.04) (0.07)
Cash and cash equivalents (including restricted cash) 142,785 102,406 110,395 19,520 9,317 142,785 9,317

Letter to shareholders

Dear Friends and Fellow Shareholders,

Let me start with Venezuela – the country with the largest proven oil reserves in the world. In the fourth quarter 2023, we announced that we had signed an exclusivity instrument with Novonor Latinvest Energy, allowing Maha to indirectly acquire 24 percent of the oil and gas company PetroUrdaneta, operating in Venezuela. Novonor’s asset in Venezuela holds over 8 billion barrels of oil in place, according to the independent energy research company Rystad Energy. PetroUrdaneta’s vast reserves and large stock of inactive wells, means opportunities for rapid ramp-ups through small interventions of shut-in wells at low investment costs. Upon the obtaining of proper authorizations, we look forward to enhancing the operations with potential investments in the area, targeting to restore production and cashflow as fast as possible. This acquisition is in line with Maha's ambition to be pioneers and create value for shareholders, while proving our strategy of non-organic growth at attractive low entry multiples. Maha is fully aware of the challenges of operating in Venezuela and had put enormous efforts for several months before deciding to move forward with this transaction. I look forward to updating you as we progress with this transaction.

Looking at the events during the third quarter, we can report a healthy production of 1,953 boepd, with the vast majority being unconsolidated and coming from our assets Papa Terra and Peroá clusters offshore Brazil. This production was reached despite backlog in maintenance inherited from the previous operator. Significant preventive and corrective maintenance have been conducted on Papa Terra during the year, which have resulted in greater production stability. As we ended the quarter, we reached a September production of 2,127 boepd. Both our offshore clusters, however, hold substantial upside to be realized over the coming years. The future work programs on the assets are currently being discussed with the 3R Offshore, the company that Maha holds 15% equity interest in and which operate the assets.

We report revenue from our consolidated production of TUSD 1,250 and share of income from investment in associate, Maha’s net non-cash income portion from the Papa Terra and Peroá assets, of TUSD 1,698 for the third quarter. Our EBITDA was in line with third quarter last year and amounted to TUSD -323 in the third quarter 2023. Following the payment in the third quarter of the second instalment of the purchase price related to the sale of our assets onshore Brazil, our total cash balance (including restricted cash) increased from USD 102 million to USD 143 million.

Our work on our exploration Block in Oman continues. We were granted an extension of the Initial Phase of the Exploration and Production Sharing Agreement for Block 70 until 31st of December 2023. We launched a production test on the Block in March, and we will use this extended time to gather information necessary to support any decision regarding the future of the Block.

In US, we have divested our LAK asset and focused our efforts on the Illinois Basin. In the beginning of the fourth quarter, we kicked off a program consisting of three production wells and production battery installation. After completion, the wells are expected to increase Maha’s current production from the Illinois Basin with production ramp up starting at the end of the year.

With the release of Maha’s third quarter 2023 report, we could also look back on a year of significant changes for our company. During the year, we have gained new reference shareholders and strengthened board, management, and staff with highly motivated colleagues, incentivized for growth! We have sharpened our asset portfolio and strengthened our balance sheet by selling our previous assets onshore Brazil for a substantial amount of cash and gained new assets offshore Brazil. And now in the fourth quarter, we announced the Venezuela transaction.

In addition, I am honored to have been appointed as new CEO of Maha Energy during the quarter, in a very smooth and efficient process. Paulo T. Mendonça, our previous CEO, was elected as new chairman of Maha. Paulo and I have been working together for a long time, and releasing Paulo from the daily management of the company will allow him to focus even harder on our M&A strategy going forward.

Maha is now in a strong financial position, fully equipped to continue our growth trajectory. We have had a promising start, but the journey continues and there is much more to come! While challenges remain, we are excited about what lies ahead and look forward to delivering strong results. As we move forward, we will keep you updated on our progress and milestones.

Thank you for your support and trust in Maha Energy.

Yours sincerely,

Kjetil Braaten Solbraekke (CEO)

Q3 Webcast today at 12:00 CET
The Company invites all interested parties to a live webcasted presentation today at 12.00 CET. Kjetil Solbraekke, CEO, and Guilherme Guidolin de Campos, CFO, will present the report and recent developments.

The webcast will be held in English and will be broadcasted live. An on-demand version will also be available on Maha’s website and YouTube channel. Questions to the presenters can be emailed in advance to the Company at info@maha-energy.com or be made directly on the day of the presentation in the YouTube Comments/Questions field.

Link to webcast: https://youtube.com/live/o_1qrnXzvj8?feature=share