ArchivesRegulatory

Maha Energy lämnar Block 70 i Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar avyttringen av Mahas intresseandel om 65% i Block 70 i Oman till Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”). Mafraq Energy är partner i blocket med en intresseandel om 35%. Försäljningslikviden omfattar upp till 14 miljoner USD. Mafraq Energy kommer att bli ansvarig för projektet och täcka alla kostnader från 1 december 2023.

På tillträdesdagen kommer Maha erhålla 2 miljoner USD av försäljningslikviden. Ytterligare tilläggsköpeskilling om upp till 12 miljoner USD är hänförligt till faktisk produktion på Block 70. Betalning kommer att börja utfalla vid en sammanlagd nettoproduktion om 1 miljon fat, och maxbetalning nås ifall den sammanlagda produktionen når 12 miljoner fat. Från och med tillträdesdagen kommer Maha att befrias från alla förpliktelser och skulder avseende Maha Oman, inklusive de som är hänförliga till EPSA- och JOA-avtalen.

Avyttringen är villkorad av ett slutgiltigt överlåtelseavtal och att vissa relevanta avslutsförutsättningar uppfylls, inklusive godkännande från omanska myndigheter.

“Block 70 har olja med hög viskositet. Jag tror att projektet måste överväga en strategi med uppvärmd produktion för att hantera detta. Det kommer att kräva nya tester, betydande investeringar och en mycket hängiven operatör, vilket jag tror vi kommer att ha med Mafraq Energy. De har arbetat med tillgången sedan starten, och vi önskar Mafraq Energy all lycka till i deras framtida arbete på Block 70. Maha kommer nu att kunna fokusera på att utveckla verksamheten i Latinamerika, där vi är speciellt entusiastiska över vår position i Venezuela,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör Maha Energy.

”Mafraq Energy och Oman uppskattar det stora arbete och den erfarenhet som tillförts Block 70, och vi ser fram emot att få fortsätta projektet och värdeskapandet för Oman. Mafraq kommer alltid att sätta värde på relationen till Maha Energy”, säger Talal S. al Subhi, verkställande direktör Mafraq Energy.

Maha tilldelades Block 70 i Oman 2020. Under 2022 och 2023 har Bolaget genomfört ett omfattande arbetsprogram på blocket och till fullo uppfyllt arbetsåtagandet under EPSA-avtalets initiala fas (Exploration and Production Sharing Agreement). Ett kortfristigt produktionstest inleddes under 2023, då fem av åtta nyborrade produktionsbrunnar flödade olja till ytan till ett initialt beräknat genomsnittligt flöde om 300 fat olja per dag och brunn. Den producerade oljan var tung och hade en kvalitet om 11-13 grader API och med en högre viskositet än vad som bedömdes före testerna. Till följd av den höga viskositeten, motsvarade inte oljan specifikationerna för bearbetning på tredjeparts-anläggning. Den Initiala Fasen av EPSA-avtalet kommer att löpa fram till 31 december 2023.

Maha Energy Exits Block 70 in Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announces the divestment of its 65% working interest in Block 70, Oman, to Mafraq Energy LLC (“Mafraq Energy”). Mafraq Energy is partner in the Block with a 35% working interest. The consideration amounts up to USD 14 million. Mafraq Energy will be responsible for the project and cover all costs as from December 1st, 2023.

Up to the Closing Date, Maha will receive a parcel of the purchase price equivalent to USD 2 million. The earnout will be up to USD 12 million, linked to actual produced volumes from Block 70. It will start to be payable from a cumulative net production volume of 1 million barrels with a maximum to be reached if the production volume reaches 12 million barrels. As from closing date, Maha will be released from all obligations and liabilities regarding Maha Oman, including under and in connection with the EPSA and the JOA.

The exit is subject to signing a definitive sale and purchase agreement, and satisfaction of the relevant closing condition, including approval of the Government of the Sultanate of Oman.

“Block 70 has a high viscosity oil. I believe the project has to consider a heat influx strategy to deal with this. It will require new tests, significant investments and a very dedicated operator, which I believe we will have with Mafraq Energy who has worked on this asset since the very beginning. We wish Mafraq Energy all the luck with their future work on Block 70. Maha will now be able to focus on developing the business in Latin America, where we are especially enthusiastic about our position in Venezuela”, says Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

“Mafraq Energy and Oman value the wealth of experience and work that was injected in Block 70, and we look forward to continuing the project and creation of value for Oman. Mafraq will always value the relations with Maha Energy”, says Talal S. al Subhi, CEO of Mafraq Energy.

Maha was awarded Block 70 in Oman in 2020. In 2022 and 2023, the Company conducted a comprehensive work program and fully concluded the Minimum Work Obligations of the initial phase of the Exploration and Production Sharing Agreement (“EPSA”). A short-term production test commenced in 2023, when five out of eight new drilled production wells produced oil to surface at an initial estimated average rate of 300 barrels of oil per day. The produced oil was heavy with an API of 11-13 degrees and with higher viscosity than pre-testing estimates. Due to the high viscosity, the oil did not meet processing specifications for third party’s facilities. The initial phase of the EPSA will end on 31st of December 2023.

Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2023 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för tredje kvartalet 2023. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets web www.maha-energy.com.

Tredje kvartalet 2023
Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q3 2023 uppgick till 179 BOEPD (Q3 2022: 314 BOEPD) och icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore uppgick till i genomsnitt 1 774 BOEPD.
 • Intäkter om 1,3 miljoner USD (Q3 2022: 2,6 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 0,5 miljoner USD (Q3 2022: 1,4 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer.
 • EBITDA uppgick till -0,3 miljoner USD (Q3 2022: -0,2 miljoner USD).
 • Periodens resultat uppgick till -3,4 miljoner USD (Q3 2022: -3,9 miljoner USD).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,02 (Q3 2022: -0,03)

Niomånadersperioden som avslutades 30 september 2023
Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas från kvarvarande verksamhet för niomånadersperioden 2023 uppgick till 207 BOEPD (nio månader 2022: 396 BOEPD) och icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore uppgick till i genomsnitt 1 776 BOEPD.
 • Intäkter om 4,1 miljoner (nio månader 2022: 10,3 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 1,6 miljoner (nio månader 2022: 5,5 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • EBITDA om -2,3 miljoner (nio månader 2022: 0,9 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till -5,7 miljoner (nio månader 2022: -9,0 miljoner USD)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,04 (nio månader 2022: -0,07)
 • Likvida medel per den 30 september 2023 uppgick till 142,8 miljoner (inklusive spärrade likvida medel om 47,8 miljoner USD) (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning)

Händelser efter rapportperiodens utgång
Maha Energy tecknar exklusivitetsöverenskommelse avseende investering och förvärv av 24% indirekt aktieägande i det venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta.

Finansiell information i sammandrag
Tabellen nedan avser kvarvarande verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges) Q3
2023
Q2
2023
Q1
2023
Q4
2022
Q3
2022
Nio månader
2023
Nio månader
2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 179 211 233 280 314 207 438
Intäkter 1 250 1 325 1 486 1 991 2 567 4 061 10 336
Rörelsens netback 527 470 648 1 002 1 379 1 645 5 521
EBITDA -323 -1 788 -237 -1 335 -234 -2 348 915
Periodens resultat -3 406 90 -2 378 -3 579 -3 928 -5 694 -8 950
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.07
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 142 785 102 406 110 395 19 520 9 317 142 785 9 317

Brev till aktieägarna
Kära vänner och aktieägare,

Låt mig börja med Venezuela – landet med världens största bevisade oljereserver. Under fjärde kvartalet 2023 offentliggjorde vi att vi tecknat ett exklusivitetsinstrument med Novonor Latinvest Energy vilket ger Maha rätt att förvärva 24% indirekt aktieägande i det venezuelanska olje- och gasbolaget PetroUrdaneta med verksamhet i Venezuela. Novonors portfölj i Venezuela innehåller över 8 miljarder fat olja (”oil in place”) enligt det oberoende energi-undersökningsföretaget Rystad Energy. PetroUrdaneta har omfattande reserver och ett stort antal inaktiva brunnar, vilket innebär möjligheter för snabb upptrappning genom mindre arbeten i nedstängda brunnar till låga investeringskostnader. Efter att erforderliga tillstånd erhållits, ser vi fram emot att förstärka verksamheten genom möjliga investeringar med målsättningen att återställa produktion och kassaflöden så snart som möjligt. Detta förvärv ligger i linje med Mahas ambition att vara pionjärer och skapa värde åt aktieägarna, samtidigt som vi bevisar vår strategi om icke-organisk tillväxt till attraktiva låga ingångsmultiplar. Vi är fullt medvetna om utmaningarna med att bedriva verksamhet i Venezuela och har under flera månader lagt ned mycket arbete innan vi beslutade att gå vidare med denna transaktion. Jag ser fram emot att framöver kunna uppdatera er om hur denna transaktion utvecklas.

Om vi blickar tillbaka på händelserna under det tredje kvartalet, så kan vi rapportera en produktion om 1 953 fat oljeekvivalenter per dag (”boepd”), varav den största delen kommer från våra ej konsoliderade tillgångar klustren Papa Terra och Peroá offshore Brasilien. Denna produktion uppnåddes trots den eftersläpning i underhåll som den tidigare operatören lämnade över. Betydande förebyggande åtgärder och underhåll har utförts på Papa Terra under året, vilket resulterat i ökad stabilitet i produktionen. I slutet på kvartalet nådde vi under september en produktion om 2 127 boepd. Båda våra offshorekluster är dock tillgångar med en betydande möjlig uppsida som vi siktar på att realisera under de kommande åren. De framtida arbetsprogrammen på tillgångarna diskuteras nu med 3R Offshore, bolaget som är operatör för tillgångarna och som Maha äger 15% intresseandel i.

Vi rapporterar för det tredje kvartalet intäkter från vår konsoliderade produktion om 1 250 TUSD och resultat från andelar i intressebolag om 1 698 TUSD, Mahas icke kassapåverkande andel, netto, av produktionen från Papa Terra och Peroá. Vårt EBITDA låg i linje med tredje kvartalet föregående år och uppgick till -323 TUSD under tredje kvartalet 2023. Efter att den andra delbetalningen av köpeskillingen erhållits, hänförlig till försäljningen av våra tillgångar onshore Brasilien, ökade våra likvida medel (inklusive spärrade likvida medel) från 102 miljoner USD till 143 miljoner USD.

Vårt arbete på vårt prospekteringsblock i Oman fortsätter. Vi beviljades en förlängning av den Initiala Fasen av prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA-avtalet) för Block 70 fram till 31 december 2023. Vi inledde ett produktionstest på Blocket i mars och vi kommer att använda denna tid till att samla information för att stödja ett beslut om framtiden för Blocket.

I USA har vi avyttrat vår tillgång LAK och fokuserat våra ansträngningar på Illinoisbassängen. I början på fjärde kvartalet inledde vi ett arbetsprogram om tre nya produktionsbrunnar och installation av produktionsanläggningar. Efter att brunnarna har färdigställts, beräknas de att vid slutet av året börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

När vi nu offentliggör Mahas rapport för det tredje kvartalet 2023 kan vi också se tillbaka på ett år av betydande förändringar för vårt bolag. Under året har vi fått nya stora aktieägare och förstärkt styrelsen, ledningen och personalen med högt motiverade kollegor, med siktet inställt på tillväxt! Vi har vässat vår tillgångsportfölj och förstärkt vår balansräkning genom att sälja våra tidigare tillgångar onshore Brasilien för en betydande summa pengar och fått nya tillgångar offshore Brasilien. Och nu under det fjärde kvartalet offentliggjorde vi transaktionen i Venezuela.

Därtill är jag hedrad över att under kvartalet ha blivit utsedd till ny verkställande direktör för Maha Energy, i en mycket smidig och effektiv process. Paulo T. Mendonça, vår tidigare verkställande direktör, valdes till ny styrelseordförande för Maha. Paulo och jag har arbetat tillsammans under lång tid, och genom att befria honom från den dagliga ledningen av bolaget kommer han att ha möjlighet att fokusera än mer på vår M&A-strategi framgent.

Maha har nu en stark finansiell ställning, fullt rustade att fortsätta på vår tillväxtväg. Vi har fått en lovande start, men resan fortsätter och det kommer mera! Även om utmaningar kvarstår, är vi spända på vad som ligger framför oss och ser fram emot att leverera starka resultat. I takt med vår resa, kommer vi hålla er uppdaterade om utvecklingen och milstolpar.

Tack för ert stöd och förtroende för Maha Energy.

Med vänliga hälsningar

Kjetil Solbraekke
Verkställande direktör

Q3 webbsändning idag kl. 12:00 CET
Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 12.00. Kjetil Solbraekke, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@maha-energy.com eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/o_1qrnXzvj8?feature=share

Maha Energy AB Announces Filing of Third Quarter 2023 Report & Live Webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce its third quarter 2023 results. The report is attached to this press release and available on the Company’s website at www.maha-energy.com.

Third Quarter 2023
The amounts below are related only to continuing operations.

 • Daily oil production for Q3 2023 from continuing operations averaged 179 BOEPD (Q3 2022: 314 BOEPD). In addition, non-consolidated production from investment in associate – 3R Offshore averaged 1,774 BOEPD.
 • Revenue of 1.3 million (Q3 2022: 2.6 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • Operating netback of 0.5 million (Q3 2022: 1.4 million) following lower sales volumes.
 • EBITDA of –0.3 million (Q3 2022: -0.2 million).
 • Net result of -3.4 million (Q3 2022: -3.9 million).
 • Earnings per share basic and diluted of -0.02 (Q3 2022: -0.03).

Nine Months Ended 30 September 2023
The amounts below are related only to continuing operations.

 • Daily oil production from continuing operations averaged 207 BOEPD (Nine months 2022: 396 BOEPD). In addition, non-consolidated production from investment in associate – 3R Offshore averaged 1,776 BOEPD.
 • Revenue of 4.1 million (Nine months 2022: 10.3 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • Operating netback of 1.6 million (Nine months 2022: 5.5 million) following lower sales volumes and lower realized oil price.
 • EBITDA of -2.3 million (Nine months 2022: 0.9 million).
 • Net result of -5.7 million (Nine months 2022: -9.0 million).
 • Earnings per share basic and diluted of -0.04 (Nine months 2022: -0.07).
 • Total cash balance on 30 September 2023 of 142.8 million (including restricted cash of 47.8 million) (31 December: 19.5 million excluding cash from assets held for sale).

Subsequent Events
Maha Energy signed in October 2023 an exclusive agreement to invest and acquire 24 percent of the indirect equity interest in the Venezuelan oil company PetroUrdaneta.

Financial Summary
The table below presents the highlights of the continuing operations:

(TUSD, unless otherwise noted) Q3
2023
Q2
2023
Q1
2023
Q4
2022
Q3
2022
Nine Months
2023
Nine Months
2022
Net Daily Production (BOEPD) 179 211 233 280 314 207 438
Revenue 1,250 1,325 1,486 1,991 2,567 4,061 10,336
Operating netback 527 470 648 1,002 1,379 1,645 5,521
EBITDA (323) (1,788) (237) (1,335) (234) (2,348) 915
Net result for the period (3,406) 90 (2,378) (3,579) (3,928) (5,694) (8,950)
Earnings per share – Basic & Diluted (USD) (0.02) 0.00 (0.02) (0.03) (0.03) (0.04) (0.07)
Cash and cash equivalents (including restricted cash) 142,785 102,406 110,395 19,520 9,317 142,785 9,317

Letter to shareholders

Dear Friends and Fellow Shareholders,

Let me start with Venezuela – the country with the largest proven oil reserves in the world. In the fourth quarter 2023, we announced that we had signed an exclusivity instrument with Novonor Latinvest Energy, allowing Maha to indirectly acquire 24 percent of the oil and gas company PetroUrdaneta, operating in Venezuela. Novonor’s asset in Venezuela holds over 8 billion barrels of oil in place, according to the independent energy research company Rystad Energy. PetroUrdaneta’s vast reserves and large stock of inactive wells, means opportunities for rapid ramp-ups through small interventions of shut-in wells at low investment costs. Upon the obtaining of proper authorizations, we look forward to enhancing the operations with potential investments in the area, targeting to restore production and cashflow as fast as possible. This acquisition is in line with Maha's ambition to be pioneers and create value for shareholders, while proving our strategy of non-organic growth at attractive low entry multiples. Maha is fully aware of the challenges of operating in Venezuela and had put enormous efforts for several months before deciding to move forward with this transaction. I look forward to updating you as we progress with this transaction.

Looking at the events during the third quarter, we can report a healthy production of 1,953 boepd, with the vast majority being unconsolidated and coming from our assets Papa Terra and Peroá clusters offshore Brazil. This production was reached despite backlog in maintenance inherited from the previous operator. Significant preventive and corrective maintenance have been conducted on Papa Terra during the year, which have resulted in greater production stability. As we ended the quarter, we reached a September production of 2,127 boepd. Both our offshore clusters, however, hold substantial upside to be realized over the coming years. The future work programs on the assets are currently being discussed with the 3R Offshore, the company that Maha holds 15% equity interest in and which operate the assets.

We report revenue from our consolidated production of TUSD 1,250 and share of income from investment in associate, Maha’s net non-cash income portion from the Papa Terra and Peroá assets, of TUSD 1,698 for the third quarter. Our EBITDA was in line with third quarter last year and amounted to TUSD -323 in the third quarter 2023. Following the payment in the third quarter of the second instalment of the purchase price related to the sale of our assets onshore Brazil, our total cash balance (including restricted cash) increased from USD 102 million to USD 143 million.

Our work on our exploration Block in Oman continues. We were granted an extension of the Initial Phase of the Exploration and Production Sharing Agreement for Block 70 until 31st of December 2023. We launched a production test on the Block in March, and we will use this extended time to gather information necessary to support any decision regarding the future of the Block.

In US, we have divested our LAK asset and focused our efforts on the Illinois Basin. In the beginning of the fourth quarter, we kicked off a program consisting of three production wells and production battery installation. After completion, the wells are expected to increase Maha’s current production from the Illinois Basin with production ramp up starting at the end of the year.

With the release of Maha’s third quarter 2023 report, we could also look back on a year of significant changes for our company. During the year, we have gained new reference shareholders and strengthened board, management, and staff with highly motivated colleagues, incentivized for growth! We have sharpened our asset portfolio and strengthened our balance sheet by selling our previous assets onshore Brazil for a substantial amount of cash and gained new assets offshore Brazil. And now in the fourth quarter, we announced the Venezuela transaction.

In addition, I am honored to have been appointed as new CEO of Maha Energy during the quarter, in a very smooth and efficient process. Paulo T. Mendonça, our previous CEO, was elected as new chairman of Maha. Paulo and I have been working together for a long time, and releasing Paulo from the daily management of the company will allow him to focus even harder on our M&A strategy going forward.

Maha is now in a strong financial position, fully equipped to continue our growth trajectory. We have had a promising start, but the journey continues and there is much more to come! While challenges remain, we are excited about what lies ahead and look forward to delivering strong results. As we move forward, we will keep you updated on our progress and milestones.

Thank you for your support and trust in Maha Energy.

Yours sincerely,

Kjetil Braaten Solbraekke (CEO)

Q3 Webcast today at 12:00 CET
The Company invites all interested parties to a live webcasted presentation today at 12.00 CET. Kjetil Solbraekke, CEO, and Guilherme Guidolin de Campos, CFO, will present the report and recent developments.

The webcast will be held in English and will be broadcasted live. An on-demand version will also be available on Maha’s website and YouTube channel. Questions to the presenters can be emailed in advance to the Company at info@maha-energy.com or be made directly on the day of the presentation in the YouTube Comments/Questions field.

Link to webcast: https://youtube.com/live/o_1qrnXzvj8?feature=share

Maha Energy tecknar exklusivitetsöverenskommelse avseende investering och förvärv av 24% indirekt aktieägande i venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta

Maha Energy har tecknat ett exklusivitetsinstrument med Novonor Latinvest Energy S.à.r.l (”Novonor”) vilket ger Maha exklusiv rätt att förvärva 60 procent av Novonors helägda spanska dotterbolag Odebrecht E&P España SL r.l (”OE&P” eller “Partner B”), vilka äger 40 procent av aktierna i PetroUrdaneta, ett olje- och gas-joint venturebolag med verksamhet i Venezuela. Transaktionens fullbordande är föremål för vissa villkor, bland annat godkännande från Venezuelas oljeminister. Den potentiella transaktionen är ett bevis på Mahas ambitiösa tillväxtstrategi och plan för värdeskapande.

PetroUrdaneta bedriver verksamhet på tre fält i regionen Maracaibo Basin i nordvästra Venezuela. Aktieägarna är PDVSA (60%) and OE&P (40%). Fältens senast rapporterade produktion uppgår till över 1 000 fat olja per dag. Efter att erforderliga tillstånd erhållits, ser vi fram emot att nära samarbete med vår joint venture-partner för att förstärka verksamheten genom möjliga investeringar. Mahas plan inkluderar renovering och komplettering av befintliga brunnar, med en potentiell produktionsuppsida och kommersialisering av befintliga associerade naturgasreserver i området. Enligt det oberoende energi-undersökningsföretaget Rystad Energy innehåller fälten i Novonors portfölj i Venezuela över 8 miljarder fat olja (”oil in place”). Rystad Energy betonade att estimeringar i Venezuela är behäftade med stor osäkerhet.

”Maha har tidigare kommunicerat sin avsikt att fortsätta med ambitiösa och värdeskapande förvärv och fusioner globalt – genom att fokusera på mogna olje- och gasfält. PetroUrdaneta har omfattande reserver och ett stort antal inaktiva brunnar, vilket innebär möjligheter för snabb upptrappning genom mindre arbeten i nedstängda brunnar till låga investeringskostnader,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Om transaktionen:

 • Maha ska erlägga 4,6 miljoner EUR för en exklusivitetsperiod om upp till nio månader. Under denna period, avser Maha och bolagets rådgivare att utföra nödvändig due diligence för att bekräfta den finansiella, legala, regulatoriska och verksamhetsbaserade genomförbarheten av den föreslagna transaktionen samt erhålla nödvändiga tillstånd för undertecknandet av de slutgiltiga dokumenten och relevanta avtal, inklusive men inte begränsat till, ett godkännande på förhand från Venezuelas oljeminister.
 • Maha ska erlägga ytterligare 4,6 miljoner EUR i händelse av att Bolaget beslutar att förlänga exklusivitetsperioden med ytterligare 12 månader, eller vid undertecknandet av relevanta slutgiltiga dokument.
 • Därefter har Maha en köpoption att förvärva aktier eller andelar motsvarande 60 procent av OE&Ps innehav (pris 1,00 EUR).
 • Om ingen materiell adverse effect (väsentlig negativ effekt) uppkommer, samt om Maha väljer att utnyttja köpoptionen om 60 procent, ska Maha erlägga en premie om 18 miljoner EUR i avbetalningar efter 2, 3 och 4 år efter nyttjandet av köpoptionen om 60 procent.
 • Maha har en köpoption och kan närsomhelst under de två år som följer efter slutförandet förvärva de återstående 40 procent som innehas av Partner B – vilket skulle öka Maha Energys sammanlagda andel av PetroUrdaneta till 40 procent.

Venezuela har de största oljereserverna i världen uppgående till mer än 300 miljarder fat, motsvarande 17,5 procent av världens samlade reserver. Den 18 oktober 2023 auktoriserade U.S. Department of the Treasury (OFAC) tillfälligt transaktioner med vissa sanktionerade parter i Venezuela, inklusive PdVSA, till midnatt den 17 april 2024. ”Venezuela General License 44” kan bli förlängd om förhållandena förblir gynnsamma. Även om det inte var någon amerikansk person inblandad i transaktionen, så kan detta ändras i framtiden, med beaktande av General License 44.

“Förvärvet ligger i linje med Mahas ambition att vara pionjärer och skapa värde åt aktieägarna, samtidigt som vi bevisar vår strategi om icke-organisk tillväxt till attraktiva låga ingångsmultiplar. Maha är medvetet om känsligheten kring förvärvet och att bedriva verksamhet i Venezuela. Maha kommer aldrig att kompromissa med Bolagets åtagande gentemot globala standards och best practice. Därför är vi fast beslutna att vara transparenta, agera ansvarsfullt och följa alla regler och föreskrifter. Därtill avser Maha att bidra finansiellt till lokalsamhället samt använda lokal arbetskraft när så är möjligt,” säger Kjetil Solbraekke.

Maha Energy signs an exclusive agreement to invest and acquire 24 percent of the indirect equity interest in the Venezuelan oil company PetroUrdaneta

Maha Energy has signed an exclusivity private instrument with Novonor Latinvest Energy S.à.r.l (”Novonor”) granting Maha exclusive rights to acquire 60 percent of Novonor’s 100% owned Spanish subsidiary Odebrecht E&P España SL r.l (”OE&P” or “Partner B”), which holds 40 percent equity interest of PetroUrdaneta, an O&G joint venture company operating in Venezuela. The consummation of the transaction will be subject to certain conditions, including the Venezuelan Oil Minister’s prior approval. The potential acquisition is evidence of Maha’s ambitious growth strategy and value creation plan.

PetroUrdaneta operates three fields in the Maracaibo Basin region in northwestern Venezuela. Shareholders include PDVSA (60%) and OE&P (40%). The field’s last reported production is over 1,000 bopd. Upon the obtaining of proper authorizations, we look forward to working closely with the joint venture partner to enhance the operations with potential investments in the area. Maha’s plan includes well recompletion and workover, with the upside of a potential production and consequent commercialization of the existing associated natural gas reserves in the area. According to independent energy research company Rystad Energy, the fields in Novonor’s portfolio in Venezuela has more than 8 billion barrels of oil in place. Rystad Energy underlined that the estimates in Venezuela are connected to significant uncertainty.

Maha has previously communicated its intention to continue with ambitious and value-creating global M&A – by targeting mature oil and gas fields. PetroUrdaneta has vast reserves and a large stock of inactive wells, meaning opportunities for rapid ramp-ups through small interventions of shut-in wells at low investment costs,” said Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

About the transaction:

 • Maha to pay EUR 4.6m for an exclusivity period of up to 9 months. During this period, Maha and its advisors intend to perform the necessary due diligence to confirm the financial, legal, regulatory, and operational feasibility of the proposed transaction and obtain necessary approvals for the signing of the definitive documents and relevant agreements, including but not limited to the prior approval of the Venezuelan Oil Minister.
 • Maha would pay an additional EUR 4.6m in case it decides to extend the exclusivity for an additional 12 months, or upon the execution of the relevant definitive documents.
 • Thereafter, Maha has a call option to acquire shares or quotas representing 60 percent of OE&P’s holdings (price: EUR 1.00).
 • In the absence material adverse effect (“MAE”) and in the event of exercise of Maha’s 60 percent-call option, Maha to pay a premium of EUR 18m in instalments, from the 2-, 3-, 4-year after the Maha’s exercise its 60 percent call option.
 • At any time during the two years following the closing, Maha has a call option on the remaining 40 percent of Partner B – taking Maha Energy’s total stake up to 40 percent of PetroUrdaneta.

Venezuela has the largest proven oil reserves in the world. It comprises more than 300 billion barrels, equaling 17,5 percent of the world’s entire reserves. On October 18, 2023, the U.S. Department of the Treasury (OFAC) temporarily authorized transactions with certain sanctioned parties in Venezuela, including PdVSA, through midnight of April 17, 2024. The Venezuela General License 44 can be extended if conditions remain favorable. Hence, although there was no US person involved in the transaction, this may change in the future, considering General License 44.

The acquisition is in line with Maha’s ambition to pioneer and generate value to shareholders, as we reinforce our strategy of inorganic growth at attractive low entry multiples. Maha acknowledges the sensitive nature of the acquisition and operations in Venezuela and will never compromise on its commitment to global standards and best practices. We are, therefore, fully committed to being transparent, acting responsibly and adhering to all rules and regulations. Furthermore, Maha intends to actively contribute to surrounding communities through financial initiatives and by utilizing local contracting wherever possible,” said Kjetil Solbraekke.

Production and operation update September 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”), announces the preliminary unaudited net production data for September 2023 and the closing of the divestment of LAK Ranch.

Daily average production (boe/day) in 2023*
Assets Q1-23 Q2-23 Q3-23 Aug Sep
Peroá cluster* 437 560 560 539 520
Papa Terra cluster* 936 1,217 1,214 845 1,428
Illinois Basin 233 211 179 177 179
Total 1,606 1,988 1,953 1,561 2,127

Papa Terra cluster
The production at the Papa Terra cluster increased 69% from August to September 2023. The performance is due to greater stability in the asset's production during September, following preventive and corrective maintenance carried out in previous periods. An intense maintenance and integrity recovery campaign for units 3R-2 (TLWP) and 3R-3 (FPSO) remains prioritized, which will progressively reduce the risks of unscheduled interruption of the units and is expected to result in greater operational efficiency, as we can see in the latest quarter over quarter trend.

Peroá cluster
The production at the Peroá cluster decreased 3% from August to September 2023 as a result from lower demand in the Brazilian gas market during September.

Illinois Basin
The production at Illinois Basin increased 1% from August to September 2023. In the beginning of October 2023, Maha commenced a program consisting of three production wells and production battery installation. After completion, the wells are expected to increase Maha’s current production from the Illinois Basin with production ramp up starting at the end of the year.

LAK Ranch
Maha has completed the divestment of the heavy oil field LAK Ranch in USA. Maha acquired the asset in 2013 and it was shut in at the beginning of 2020. The reason for the divestment decision was to avoid new future expenses and operating costs for an asset without cash flow generation and growth perspective, and potential future liabilities and relinquishment costs.

The consideration amounts to USD 10 plus positive effective date adjustments (working capital) offset by transaction expenses. Through the divestment, all amounts for performance bonds filed will also be returned to Maha, which will be more than sufficient to cover transaction’s costs. In addition, all liabilities for Asset Retirement Obligations at the well, facility and surface lease level for LAK Ranch will be released from Maha’s balance sheet.

Maha’s Assets
Maha has an indirect working interest of 15% in the Peroá cluster and 9.375% in the Papa Terra cluster, with 3R Petroleum Offshore S.A. being the operator.

Maha is the operator holding 97% working interest in the Illinois Basin. Maha is also the operator of Block 70 in Oman with 65% working interest, where production testing commenced in March 2023.

For more information, please contact:
Kjetil Solbraekke, CEO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Phone: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, 8:00 CEST on 5 October 2023.

* Note: The information included hereunder relates only to Maha’s entitlement on Peroá and Papa Terra clusters’ production, considering its indirect participation interest on said assets. It was calculated based on the information made public by 3R Petroleum. The production from Peroá and Papa Terra clusters are not consolidated in Maha’s financial reporting. Maha’s share of results from the clusters are instead reported as Income from investment in associate.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on a global basis. Maha holds direct and indirect interests in producing assets in Brazil and the United States and in an exploration asset in the Sultanate of Oman. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). For more information, please visit Maha’s corporate website www.mahaenergy.ca.

 

Produktions- och operativ uppdatering september 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under september 2023 samt meddelar att avyttringen av LAK Ranch slutförts.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag *
Tillgång Q1-23 Q2-23 Q3-23 Aug Sep
Peroá-klustret* 437 560 560 539 520
Papa Terra-klustret* 936 1 217 1 214 845 1 428
Illinois Basin 233 211 179 177 179
Total 1 606 1 988 1 953 1 561 2 127

Papa Terra-klustret
Produktionen från Papa Terra-klustret ökade med 69% under september jämfört med augusti 2023 till följd av ökad stabilitet i produktionen under september efter de förebyggande åtgärder och underhåll på anläggningarna som tidigare utförts. Arbetet med underhåll och säkerställandet av integritet för enheterna 3R-2 (TLWP) och 3R-3 (FPSO) är fortsatt prioriterat. Det kommer gradvis att minska riskerna för oplanerade avbrott och förväntas resultera i ökad operationell effektivitet, vilket framgår av trenden de senaste kvartalen.

Peroá-klustret
Produktionen från Peroá-klustret minskade med 3% september jämfört med augusti 2023 som ett resultat av lägre efterfrågan på den brasilianska gasmarknaden under september.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen ökade med 1% under september jämfört med augusti 2023. I början av oktober 2023 inledde Maha ett arbetsprogram om tre nya produktionsbrunnar och installation av produktionsanläggningar. Efter att brunnarna har färdigställts, beräknas de att vid slutet av året börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

LAK Ranch
Maha har slutfört avyttringen av tungoljefältet LAK Ranch i USA. Maha förvärvade tillgången under 2013 och fältet stängdes ner i början av 2020. Beslutet bakom denna avyttring togs för att undvika nya framtida utgifter och operativa kostnader för en tillgång utan kassaflöde och tillväxtperspektiv, och undvika framtida eventuella skulder och kostnader för att lämna licensen.

Köpeskillingen uppgår till USD 10 plus justeringar vid tillträdesdagen (rörelsekapital), reducerat med transaktionskostnader. Genom avyttringen kommer också de belopp för fullgörandegarantier som ställts att återföras till Maha, vilket mer än väl täcker transaktionskostnaderna. Därtill kommer avsättningar för återställningskostnader för brunnar, anläggningar och markområden för LAK Ranch att frigöras från Mahas balansräkning.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör.

Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen. Därtill är Maha också operatör för Block 70 i Oman med en intresseandel om 65%. Maha inledde i mars 2023 ett produktionstest på Block 70.

För mer information, kontakta:
Kjetil Solbraekke, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2023, kl. 8:00 CEST.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras istället som resultat från andelar i intressebolag.

Om Maha
Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.

Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) samlades under måndagen den 18 september 2023 i Stockholm för extra bolagsstämma.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. Det beslutades att välja Svein Harald Øygard till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2024, och att, på egen begäran, entlediga Kjetil Solbraekke från sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot. Det beslutades vidare att välja Paulo Thiago Mendonça till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att, på egen begäran, entlediga Fabio Vassel som styrelsens ordförande medan han kvarstår som ordinarie styrelseledamot. Från och med stämmans beslut tillträder även Kjetil Solbraekke som verkställande direktör för Maha. Det beslutades vidare att Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel och Svein Harald Øygard ska vara berättigade till ersättning (styrelsearvode) i enlighet med beslutet vid årsstämman 2023, vilket ska reduceras proportionerligt med hänsyn till att de inte kommer att tjänstgöra under som styrelsens ordförande respektive ordinarie styrelseledamöter hela perioden mellan årsstämman 2023 och nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). Enligt den nya bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 1 925 000 kronor och högst 7 700 000 kronor och antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för anställda och konsulter genom emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier i Bolaget. Beslutet innebär att Bolaget ska emittera högst 5 712 210 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma något av Bolagets dotterbolag, varefter dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningskursen för teckning av nya aktier uppgår till motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 62 834,31 SEK.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier i Bolaget. Enligt valberedningens reviderade förslag presenterat vid bolagsstämman ska samtliga styrelseledamöter utom Halvard Idland och Svein Harald Øygard omfattas av programmet. Beslutet innebär att Bolaget ska emittera högst 3 808 140 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma något av Bolagets dotterbolag, varefter dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningskursen för teckning av nya aktier uppgår till motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 41 889,54 SEK.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, Styrelseordförande, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023, kl. 12:40 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.

Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) gathered in Stockholm, Sweden, Monday 18 September 2023 for an extraordinary general meeting.

The general meeting resolved in accordance with the nomination committee’s proposal that the board of directors, for the time until the close of the next annual general meeting, shall consist of seven (7) ordinary members. It was resolved to elect Svein Harald Øygard as new ordinary board member until the close of the annual general meeting to be held in 2024, and to, upon his own request, dismiss Kjetil Solbraekke from his assignment as ordinary board member. It was further resolved to elect Paulo Thiago Mendonça as chairman of the board of directors until the end of the next annual general meeting and to, upon his own request, dismiss Fabio Vassel as chairman of the board of directors while remaining as ordinary board member. Effective as of the general meeting’s resolution, Kjetil Solbraekke shall take the position as CEO of Maha. It was further resolved that Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel and Svein Harald Øygard shall be entitled to remuneration (board fees) as resolved by the annual general meeting 2023, which is to be reduced proportionally taking into account that they will not serve as chairman and board members, respectively, during the entire period between the annual general meeting 2023 and the next annual general meeting.

The general meeting resolved in accordance with the board of directors’ proposal on changes to the Company’s articles of association with respect to share capital and number of shares in §§ 4 and 5. According to the new articles of association the Company’s share capital shall be not less than SEK 1,925,000 and not more than SEK 7,700,000 and the number of shares in the Company shall be no less than 175,000,000 and no more than 700,000,000.

The general meeting resolved in accordance with the proposal of the board of directors on an incentive programme for employees and consultants through issuance of warrants entitling to subscription of new shares in the Company. Under the resolution, the Company may issue a maximum of 5,712,210 warrants. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by any of the Company’s subsidiaries, after which the subsidiary is to transfer the warrants to the participants under the programme. Each warrant entitles to subscription for one new share in the Company during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. The subscription price for subscription of new shares shall correspond to 100% of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including 11 May 2023 until and including 18 September 2023. The increase of the Company’s share capital will, upon full exercise of the warrants, amount to not more than SEK 62,834.31.

The general meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee on an incentive programme for the members of the Board of Directors through issuance of warrants entitling to subscription of new shares in the Company. According to the Nomination Committee’s revised proposal presented at the general meeting all board members except Halvard Idland and Svein Harald Øygard shall be comprised by the program. Under the resolution, the Company may issue a maximum of 3,808,140 warrants. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by any of the Company’s subsidiaries, after which the subsidiary is to transfer the warrants to the participants under the programme. Each warrant entitles to subscription for one new share in the Company during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. The subscription price for subscription of new shares shall correspond to 100% of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including 11 May 2023 until and including 18 September 2023. The increase of the Company’s share capital will, upon full exercise of the warrants, amount to not more than SEK 41,889.54.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, Chairman of the Board, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 12:40 CEST on 18 September 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on a global basis. Maha holds direct and indirect interests in producing assets in Brazil and the United States and in an exploration asset in the Sultanate of Oman. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). For more information, please visit Maha’s corporate website www.mahaenergy.ca.