ArchivesRegulatory

Maha Energy has signed definitive agreements with 3R Petroleum regarding the roll-up of its 15% holdings in 3R Offshore

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce that it has signed the definitive agreements with 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) to roll up its 15% holdings in 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”) through merge of its wholly owned subsidiary Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. into 3R Petroleum (the “Maha Holding Merger”). In exchange, Maha will receive new ordinary shares issued by 3R Petroleum, equivalent to 2.17% of the total voting and share capital of the entity resulting from the combination of 3R Petroleum and Enauta Participações S.A. (“Enauta”). Hence, together with the shares Maha AB already holds in 3R Petroleum, upon the conclusion of the transaction Maha would hold approximately 4.76% of the shares in the combined 3R Petroleum/Enauta company.

On April 10, 2024, Maha announced that the Company had entered into a Memorandum of Understanding together with Enauta and 3R Petroleum for the potential transaction whereby Maha, in the context of the potential merger of shares being discussed between 3R Petroleum and Enauta, would roll up its 15% holdings in 3R Offshore in exchange for shares in the combined entity.

Maha Holding is a Brazilian limited company its main asset being the indirect shareholding (through its wholly owned subsidiary Maha Offshore) in 3R Offshore. The Maha Holding Merger primarily aims to enable 3R Petroleum to hold (directly or indirectly) 100% of the shares issued by 3R Offshore, while Maha receives new ordinary shares issued by 3R Petroleum. The debentures in 3R Offshore held by Maha will not be included in the transaction between 3R Petroleum and Maha and all the terms and conditions will be unchanged.

“The Brazilian market was ready for a consolidation process, as we anticipated when we acquired our 5% stake in 3R Petroleum in the beginning of 2024. This merger between 3R Petroleum and Enauta will create one of the leading and most diversified independent companies operating in the Latin American oil and gas chain, with a diversified and balanced portfolio, and high growth potential over the next 5 years, with resilience to price cycles and high competitiveness for expansion. Although this transaction, when concluded, should mark that we have about doubled the value of the investment we made in 3R Offshore last year, we still see a substantial upside as the significant synergies between the combined companies materialize,” says Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

Maha, together with other reference shareholders, will enter into a Shareholder Agreement with the specific purposes to vote in favor of any proposed resolution provided under 3R Petroleum’s EGM agenda for the approval of the 3R Petroleum/Enauta Transaction. In the context of the Share Merger, with the aim of providing conditions for the efficient combination between Enauta and 3R Petroleum, the Shareholders will also agree that, for a period of 6 (six) months from the Closing Date of the transaction, any decision to change the composition of the Board of Directors shall require the approval of Shareholders holding 2/3 of the linked shares. In addition, Maha’s shares in 3R Petroleum will be subject to a lock-up undertaking until the EGM of 3R Petroleum is held and resolves on the Enauta Merger transaction.

The implementation of the Maha Holding Merger is subject to the verification of certain conditions precedent, among them the partial segregation of assets and liabilities in Maha Holding, so that Maha Holding will only hold the investment in Maha Offshore and, consequently, in 3R Offshore.

The proposed 3R Petroleum/Enauta transaction is subject to customary precedent conditions and any other conditions agreed by the companies, including (i) the implementation of Maha Holding Merger, (ii) transaction approval by shareholders of 3R Petroleum and Enauta at respective extraordinary general meetings, and (ii) legal and regulatory approvals.

Maha Energy har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum avseende överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Offshore

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) avseende att överföra sitt ägande om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”) genom sammanslagning av Mahas helägda dotterbolag Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. med 3R Petroleum (”Maha Holding Sammanslagningen”). I utbyte erhåller Maha nyemitterade stamaktier i 3R Petroleum motsvarande 2,17% av rösterna och aktiekapitalet i den sammanslagna enheten som blir resultatet av ett samgående mellan 3R Petroleum och Enauta Participações S.A. (“Enauta”). Maha skulle, tillsammans med de aktier Maha redan äger i 3R Petroleum och efter att transaktionen slutförs, därför ha ett innehav om cirka 4,76% av aktierna i det bolag som blir resultatet av kombinationen mellan 3R Petroleum och Enauta.

Den 10 april 2024 offentliggjorde Maha att Bolaget hade ingått Memorandum of Understanding med Enauta och 3R Petroleum för en möjlig transaktion, där Maha i samband med det potentiella samgåendet genom aktieutbyte som diskuteras mellan 3R Petroleum och Enauta, skulle överföra sitt ägande om 15% i 3R Offshore i utbyte mot aktier i den sammanslagna enheten.

Maha Holding är ett brasilianskt aktiebolag och bolagets huvudsakliga tillgång är indirekt aktieägande i 3R Offshore (genom det helägda dotterbolaget Maha Offshore). Maha Holding Sammanslagningen syftar huvudsakligen till att möjliggöra för 3R Petroleum att kunna ha (direkt eller indirekt) 100% av aktierna i 3R Offshore, samtidigt som Maha erhåller nyemitterade stamaktier i 3R Petroleum. De skuldebrev (debentures) som Maha har i 3R Offshore kommer inte att ingå i transaktionen mellan 3R Petroleum och Maha, och samtliga villkor kommer att vara oförändrade.

”Den brasilianska marknaden var redo för en konsolideringsprocess, vilket vi förväntade när vi i början av 2024 förvärvade vår andel om 5% i 3R Petroleum. Denna sammanslagning mellan 3R Petroleum och Enauta kommer att skapa ett av de ledande och mest diversifierade oberoende bolagen som verkar inom den latinamerikanska olje- och gassektorn, med en diversifierad och balanserad portfölj och hög tillväxtpotential under de kommande 5 åren, med motståndskraft mot priscykler och hög konkurrenskraft för expansion. Även om denna transaktion, när den slutförs, skulle innebära att vi ungefär dubblerat värdet av investeringen vi gjorde i 3R Offshore förra året, ser vi fortfarande en väsentlig uppsida i takt med att de betydande synergierna mellan de kombinerade bolagen förverkligas," säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Maha, kommer tillsammans med andra större aktieägare, att ingå ett aktieägaravtal med det specifika syftet att rösta för varje föreslaget förslag om transaktionen 3R Petroleum/Enauta på agendan på 3R Petroleums extra bolagsstämma. I syfte att skapa förutsättningar för en effektiv sammanslagning mellan Enauta och 3R Petroleum, kommer aktieägarna, inom ramen för samgåendet genom aktieutbyte, också att komma överens om att under en period av 6 (sex) månader från att transaktionen slutförts, ska varje beslut om att ändra sammansättningen av styrelsen kräva godkännande av aktieägare som innehar 2/3 av aktierna som omfattas av avtalet. Därtill kommer Mahas aktier i 3R Petroleum att vara föremål för en lock-up fram till den extra bolagsstämman i 3R Petroleum har hållits och beslutat om transaktionen avseende sammanslagningen med Enauta.

Genomförandet av Maha Holding Sammanslagningen är villkorad av verifiering av vissa villkor, bland annat att Maha Holding delvis avskiljs från tillgångar och skulder, så att Maha Holding endast kommer att inneha investeringen i Maha Offshore och därmed 3R Offshore.

Den föreslagna 3R Petroleum/Enauta-transaktionen är villkorad sedvanliga förbehåll och andra villkor som bolagen kommit överens om, inklusive (i) genomförandet av Maha Holding Sammanslagningen, (ii) att transaktionen godkänns av aktieägarna i 3R Petroleum och Enauta på extra bolagsstämmor i respektive bolag, och (iii) legala och regulatoriska godkännanden.

Maha Energy appoints new CFO

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the appointment of Mr. Roberto Marchiori as new Chief Financial Officer (“CFO”) of Maha Energy effective immediately. Roberto is succeeding Guilherme Guidolin de Campos, who will remain available to the Company and work alongside Roberto over the Q1 report. Guilherme will also be available to support Maha going forward from his new position within the Starboard group of companies, Maha’s reference shareholder.

Roberto has most recently held the position of New Business Development and M&A Director at Maha Energy, co-leading Maha’s Mergers and Acquisitions since 2022. He will, in his new role as CFO, also continue to be responsible for New Business Development and M&A. Roberto has broad experience in investment banking and restructuring. During his 14 years of tenure, he has assisted top management of several companies in a diverse array of industries such as oil & gas, mining, metals, insurance and reinsurance, utilities and transmission lines, retail, and financial services. Before joining Maha, Roberto held the position of Executive Director leading Private Equity investments at Starboard. Roberto holds a BSc in Industrial Engineering from Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil.

“We are very happy to welcome Roberto in his new role at Maha. Roberto has a deep understanding of both our existing projects and new opportunities to our portfolio, and he will greatly contribute to the future growth of the company. I would also like to thank Guilherme for all his major efforts and dedicated work during a transition time for Maha and wish him every success in future endeavors at Starboard,” Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

Maha Energy utser ny CFO

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att Roberto Marchiori har utsetts till ny CFO för Bolaget med omedelbar verkan. Roberto efterträder Guilherme Guidolin de Campos, som kommer att vara tillgänglig för Bolaget och arbeta tillsammans med Roberto över Q1-rapporten. Guilherme kommer också stödja övergången framgent från sin nya roll inom Starboardgruppen, Mahas största aktieägare.

Roberto har senast innehaft befattningen som New Business Development and M&A Director på Maha Energy, där han varit med och lett Mahas förvärv och fusionser (M&A) sedan 2022. I hans nya roll som CFO kommer han också fortsatt ansvara för affärsutveckling och M&A. Roberto har en bred erfarenhet inom investment banking och omstruktureringar. Under 14 år har han stöttat bolagsledningar för många bolag inom en rad olika branscher såsom olja och gas, gruvdrift, metallindustri, försäkring och återförsäkring, energiförsörjning och transmissionsledningar, detaljhandel samt finansiella tjänster. Innan han anställdes på Maha var Roberto Executive Director på Starboard och ledde investeringar inom private equity. Roberto har en kandidatexamen i Industrial Engineering från Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasilien.

”Vi är mycket glada över att välkomna Roberto i hans nya roll på Maha. Roberto har en djup kunskap om både våra befintliga projekt såväl som nya möjligheter till vår portfölj, och han kommer att starkt bidra till bolagets framtida tillväxt. Jag vill också tacka Guilherme för hans stora insatser och hängivna arbete under en övergångsperiod för Maha, och jag önskar honom all lycka framöver i hans framtida arbete för Starboard,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Rapportering av betalningar till myndigheter 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Rapportering av betalningar till myndigheter för 2023. Rapporten finns bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.maha-energy.com.

Report on Payments to Governments 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the report on payments to governments 2023. The report is available hereto and on the Company’s website at www.maha-energy.com.

Maha Energys Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängliga på www.maha-energy.com. Maha har också publicerat årsredovisningen i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF).

Maha Energy’s Annual Report and Sustainability Report 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the publication of the Annual Report and the Sustainability Report for 2023. The reports are available hereto (in English and Swedish) and on the Company’s website at www.maha-energy.com. Maha has also published the Annual Report in European Single Electronic Format (ESEF).

Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2024 klockan 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 21 maj 2024; och
(ii) senast torsdagen den 23 maj 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 21 maj 2024, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 maj 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida https://maha-energy.com/. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 13. Godkännande av ersättningsrapport;
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier;
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 17. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som bestått av Rodrigo Pires, representerande Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Luis Araujo, representerande DBO Invest S.A., Edwyn Neves, representerande Banco BTG Pactual och Paulo Thiago Mendonça, styrelsens ordförande, föreslår att advokat Marcus Nivinger utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Resultatdisposition
Mot bakgrund av bolagets nettoförlust föreslår styrelsen att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att sju styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska kvarstå oförändrat och uppgå till 415 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Styrelseledamöter ska även ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 60 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 60 000 SEK, ordföranden för oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet 60 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, samt ledamöter av oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera (oförändrat).

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Svein Harald Øygard som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Paulo Thiago Mendonça.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida https://maha-energy.com/.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att Andreas Frountzos fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
Genom en ändring av aktiebolagslagen som började gälla den 1 januari 2024 kan ett bolags bolagsordning tillåta att bolagsstämmor genomförs digitalt. I detta syfte föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av 8 § i bolagsordningen. 8 § föreslås ändras från ”Bolagsstämman ska hållas i Göteborg, Malmö eller Stockholm” till ”Bolagsstämman ska hållas i Göteborg, Malmö, Stockholm eller digitalt, enligt styrelsens beslut” och rubriken föreslås ändras från ”Ort för bolagsstämma” till ”Format för bolagsstämma”.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget (”Återköpsprogram”). Förvärv ska ske (i) på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller (ii) genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska kunna besluta att implementera Återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta Bolagets egna aktier, återköpta inom ramen för ett Återköpsprogram. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid tidpunkten för överlåtelsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i bolaget som överlåts.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag som bolaget kan komma att genomföra. Syftet med bemyndigandet är även att kunna använda försäljningslikviden efter genomförd överlåtelse av egna aktier i samband med exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt samt eventuella förvärv av företag som bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav
För giltigt beslut om förslaget till bemyndigande för styrelsen enligt ovan fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska med stöd av bemyndigandet kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav
För ett giltigt beslut om förslaget till bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 178 444 753 aktier i bolaget och det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i bolaget är 178 444 753 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.maha-energy.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
_____
Stockholm, april 2024
Styrelsen

Notice to attend the Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders in Maha Energy AB (publ), reg. no. 559018-9543, are hereby given notice to attend the annual general meeting at 14:00hs CEST on Wednesday 29 May 2024 at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 13:30hs CEST.

Notice
Shareholders wishing to participate at the meeting must:

 1. be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is Tuesday 21 May 2024; and
 2. notify the company of their attendance and any assistant no later than Thursday 23 May 2024. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Magnus Melin, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to magnus.melin@setterwalls.se.

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

Personal data obtained from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notices and attendance at the meeting and information on representatives, proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where appropriate, the minutes of the meeting.

Nominee registered shares
Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Tuesday 21 May 2024 at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than Thursday 23 May 2024, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy
A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the company’s website https://maha-energy.com/. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Submission of the annual report and the auditor’s report and the consolidated financial statements and the auditor’s report on the group;
 7. Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
 8. Resolution in respect of allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;
 9. Resolution in respect of the members of the board of directors’ and the managing director’s discharge from liability;
 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;
 11. Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors;
 12. Election of members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors;
 13. Approval of the remuneration report;
 14. Resolution on changes to the articles of association;
 15. Resolution on an authorization for the Board to decide on the repurchase and transfer of treasury shares;
 16. Resolution regarding an authorization for the board of directors to increase the share capital;
 17. Closing of the meeting.

Proposed resolutions

Item 1. Election of chairman of the meeting
The nomination committee, consisting of Rodrigo Pires, representing Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Luis Araujo representing DBO Invest S.A., Edwyn Neves, representing Banco BTG Pactual, and Paulo Thiago Mendonça, the chairman of the board of directors, proposes that attorney Marcus Nivinger is appointed chairman of the annual general meeting.

Item 8. Allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet
The board of directors proposes that, given the company's net loss, the company’s available funds shall be carried forward in new account and no dividends shall be paid for the last financial year.

Item 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors
The nomination committee proposes that seven board members are elected.

Further, the nomination committee proposes that a registered public auditor is appointed as auditor.

Item 11. Determination of the fees payable to the members of the board of directors and auditors
The nomination committee proposes that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall remain the same and amount to SEK 415,000 to the chairman and SEK 300,000 to each of the other ordinary members (remuneration for committee work not included).

Board members shall also be entitled to invoice the company in so far as they perform services outside the board assignment.

Furthermore, it is proposed, as remuneration for the committee work, the chairman of the audit committee is to receive SEK 60,000 the chairman of the remuneration committee SEK 60,000 the chairman of the reserves and health, safety and environmental committee SEK 60,000 members of the audit committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each, members of the remuneration committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each and members of the reserves and health, safety and environmental committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each.

It is proposed that the company’s auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

Item 12. Election of members of the board of directors and auditors
The nomination committee proposes re-election of Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland and Svein Harald Øygard as ordinary board members. The nomination committee proposes re-election of Paulo Thiago Mendonça as chairman of the board of directors.

Information on the board members proposed for re-election can be found in the annual report and on the company’s website at https://maha-energy.com/.

The nomination committee further proposes re-election of the accounting firm Deloitte AB as auditor. Deloitte AB has informed that Andreas Frountzos will continue to be appointed as the auditor-in-charge.

Item 13. Approval of the remuneration report
The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the board’s remuneration report in accordance with Chapter 8, Section 53a of the Swedish Companies Act.

Item 14. Resolution on changes to the articles of association
Through a change to the Swedish Companies Act which entered into force on 1 January 2024, the articles of association of a company may allow for general meetings to be conducted digitally. For such purpose, the board of directors proposes that the general meeting resolves to change § 8 of the articles of association. § 8 is proposed to be changed from “The shareholders’ meeting shall be held in Göteborg, Malmö or Stockholm” to “The shareholders’ meeting shall be held in Göteborg, Malmö, Stockholm or digitally, as determined by the board of directors” and the heading is proposed to be changed from “Place of shareholders’ meeting” to “Format of shareholders’ meeting”.

Item 15. Resolution on authorization for the board of directors to decide on the repurchase and transfer of shares
The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors to, until the next annual general meeting, on one or more occasions, resolve on repurchasing so many shares in the company that the company’s holding at no time exceeds 10 percent of all shares in the company (“Repurchasing Program”). The shares shall be acquired (i) on Nasdaq Stockholm and only at a price within the price range registered at any given time, i.e. the range between the highest bid price and the lowest offer price, or (ii) through a public offer to all shareholders, whereby the purchase shall be made at a price equivalent to the lowest quoted share price at the time and a maximum of 150 per cent of the current quoted share price. Payment for shares repurchased shall be in cash. The board of directors may resolve to implement a Repurchasing Program in accordance with Article 5 of the EU Market Abuse Regulation.

Furthermore, the board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors until the next annual general meeting, on one or more occasions, to resolve on the transfer of the Company’s own shares, re-purchased in the context of a Repurchasing Program. The number of shares transferred may not exceed the total number of shares held by the company at any time. Transfers may be conducted on or outside Nasdaq Stockholm, including a right to resolve upon deviations from the shareholders’ preferential rights. The transfer of shares on Nasdaq Stockholm shall be conducted at a price within the registered price range at the time of the transfer. The transfer of shares outside Nasdaq Stockholm shall be made at a price in cash or value received that in all material respect corresponds to the share price at the time of the transfer of the shares in the company.

The purpose of the above authorizations is to give the board of directors greater scope to act when working with the company’s capital structure and thereby contribute to increased shareholder value and that the company in a time efficient manner shall be able to make payment with own shares in connection with possible acquisitions of businesses that the company may undertake. The purpose of the authorization is also to be able to use the proceeds from the divestment of own shares in connection with, for example, investments in the company's own ongoing or future projects and any acquisitions of companies that the company may undertake.

The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution.

Majority requirements
For a valid decision on the proposal on an authorization for the board of directors, as outlined above, requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Item 16. Resolution regarding authorization for the board of directors to increase the share capital
The board of directors proposes that the general meeting resolves on an authorization for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company’s share capital may by support of the authorization be increased by an amount corresponding to 20 percent of the share capital and number of shares in the company as of on the date the board of directors make use of the authorization. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions. The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution.

Majority requirements
For a valid decision on the proposal on an authorization for the board of directors, as outlined above, requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Number of shares and votes in the company
The total number of shares in the company at the time of issuance of this notice is 178,444,753 and the total number of votes for all issued shares in the company is 178,444,753 votes. The company does not hold any of its own shares.

Shareholders’ right to request information
Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the managing director are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or of the company’s economic situation. Such duty to provide information also comprises the company’s relation to the other group companies, the consolidated financial statements and such circumstances regarding subsidiaries which are set out in the foregoing sentence.

Documentation
The financial accounts, auditor’s report, complete proposals for resolution and other documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the company’s website https://www.maha-energy.com. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.
_____
Stockholm, April 2024
The board of directors