ArchivesIR

Produktions- och operativ uppdatering juni 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under juni 2024.

Genomsnittlig dagsproduktion,
fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång jun-24 maj-24 Q2-24 Helår-23
Papa Terra-klustret* 2 188 1 880 1 718 1 227
Peroá-klustret* 467 401 445 518
Illinoisbassängen 292 327 323 197
Summa 2 947 2 608 2 486 1 942

Papa Terra-klustret
Produktionen vid Papa Terra-klustret ökade med 16% i juni jämfört med maj 2024 till följd av en gradvis ökning av den operationella effektiviteten och att brunn PPT-37 åter sattes i produktion under juni 2024. Brunn PPT-50 är planerad att återsättas i produktion i juli, efter att renoveringsarbetet avslutats.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret ökade med 16% i juni jämfört med maj 2024 till följd av högre marknadsefterfrågan på gas.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade med 11% i juni jämfört med maj 2024. I juni påbörjades 2024 års borrprogram om tre nya produktionsbrunnar i Illinoisbassängen i USA. Efter att brunnarna har färdigställts, beräknas de att i augusti 2024 börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

Mahas tillgångar
Maha är operatör med en intresseandel om 98,41% i Illinoisbassängen. Maha har 15% aktieägande i 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”), som är operatör för klustren Peroá och Papa Terra. Maha meddelade den 17 maj att Bolaget har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) avseende att överföra sitt ägande om 15% i 3R Offshore till 3R Petroleum i utbyte mot nyemitterade aktier i 3R Petroleum.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum. 3R Petroleums sammanlagda produktion under juni 2024 uppgick till 48 544 fat oljeekvivalenter per dag, en ökning med 3% jämfört med maj 2024.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Fram till april 2024 beaktas Mahas indirekta andel på 9,375% i Papa Terra-klustret. Efter det datumet, i enlighet med pressmeddelanden från 3R Petroleum 3 och 10 maj 2024, på grund av att partnern Nota Técnica Energy Ltda. inte uppfyllde sina skyldigheter inom ramen för Papa Terra-klusterkonsortiet, utövade 3R Offshore rätten till obligatorisk tilldelning av den andel i Papa Terra-fältet som partnern innehar (förverkande), inför ANP (brasilianska tillsynsmyndigheten för olja och gas), i enlighet med det privata juridiska instrumentet som reglerar konsortiet. Som ett resultat av detta motsvarar den indirekta andel som tilldelas bolaget 15% av tillgångens produktion från och med maj 2024 (jämfört med 9,375% i april 2024).

Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag.

Production and operation update June 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”), announces the preliminary unaudited net production data for June 2024.

Daily average production (boe/day)*
Assets Jun-24 May-24 Q2-24 FY-23
Papa Terra cluster* 2,188 1,880 1,718 1,227
Peroá cluster* 467 401 445 518
Illinois Basin 292 327 323 197
Total 2,947 2,608 2,486 1,942

Papa Terra cluster
The production at the Papa Terra cluster increased 16% from May to June 2024 as a result of gradual increase in the asset's operational efficiency and the return of the PPT-37 well during June 2024. The PPT-50 well is scheduled to return to production in July, after completion of the workover campaign.

Peroá cluster
Production at the Peroá cluster increased 16% from May to June 2024 as result of increased marked demand of gas.

Illinois Basin
Production at Illinois Basin decreased 11% from May to June 2024. In June, Maha spudded the 2024 drilling program consisting of three new production wells in the Illinois Basin in USA. After completion, the wells are expected to increase Maha’s current production from the Illinois Basin with production ramp up starting in August 2024.

Maha’s Assets
Maha is also the operator holding 98.41% working interest in the Illinois Basin. Maha has 15% equity interest in 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”), which operates the Peroá and Papa Terra clusters. Maha announced on 17 May that it has signed definitive agreements with 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) to roll up its 15% holdings in 3R Offshore into 3R Petroleum in exchange for new ordinary shares issued by 3R Petroleum.

3R Petroleum
Maha announced in January that the Company acquired 5% of 3R Petroleum capital stock. 3R Petroleum’s total production amounted in June 2024 to 48,544 boe/day, an increase of 3% from May 2024.

*The information included hereunder relates only to Maha’s entitlement on Peroá and Papa Terra clusters’ production, considering its indirect participation interest on said assets. It was calculated based on the information made public by 3R Petroleum. Until April 2024, Maha has considered its indirect stake of 9.375% in Papa Terra Cluster. After that date, according to material facts disclosed by 3R Petroleum on May 3 and 10, 2024, due to the default of obligations by the partner Nota Técnica Energy Ltda. in the context of the Papa Terra Cluster consortium, 3R Offshore exercised the right of compulsory assignment of the partner (forfeiture), before the ANP (Brazilian oil and gas regulator), in accordance with the private legal instrument governing the consortium. As a result, the indirect stake allocated to Maha corresponds to 15% of the asset's production starting in May 2024 (vs. 9.375% in April 2024).

The production from Peroá and Papa Terra clusters are not consolidated in Maha’s financial reporting. Maha’s share of results from the clusters are instead reported as Income from investment in associate.

Godkännande från CADE av överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Offshore och samgåendet genom aktieutbyte mellan 3R Petroleum och Enauta

Överföringen av Maha Energy’s innehav om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. till 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (”3R Petroleum”) samt samgåendet mellan Enauta Participações S.A. och 3R Petroleum genom aktieutbyte har godkänts av brasilianska Administrative Council for Economic Defense – CADE.

CADE har publicerat ett beslut som godkänner transaktionerna utan restriktioner. Godkännandet blir definitivt 15 dagar efter att det publicerats i Official Gazette, om inga överklaganden kommer in från tredje part eller att godkännandet återkallas från CADE-domstol.

Approval from CADE of the roll up Maha’s 15% holdings in 3R Offshore, and merger of Enauta shares into 3R Petroleum

The roll-up of Maha’s 15% holdings in 3R Petroleum Offshore S.A. into 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum “) and the merger of Enauta Participações S.A. shares into 3R Petroleum has been approved by Brazil’s Administrative Council for Economic Defense – CADE.

CADE has released an order approving the transactions without restrictions. Under the applicable law terms, the approval decision will become definitely under the term of 15 consecutive days from its publication in the Official Gazette, without any appeals from third parties or call back from the Court of CADE.

Approval of the roll up Maha’s 15% holdings in 3R Offshore, and merger of Enauta shares into 3R Petroleum

The shareholders of 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) have approved, at a Extraordinary General Meeting, the transactions involving (i) the roll-up of Maha’s 15% holdings in 3R Petroleum Offshore S.A. into 3R Petroleum; and (ii) the merger of Enauta Participações S.A. (“Enauta”) shares into 3R Petroleum (“Merger of Enauta Shares”). The Merger of Enauta Shares was also approved by Enauta’s shareholders.

The effectiveness of the transactions is subject to the fulfillment (or waiver, as the case may be) of certain conditions set forth in the relevant definitive documents. Promptly after the fulfillment of such conditions, the Board of Directors of each company will convene a meeting to confirm the closing date, opportunity which Maha will receive the new ordinary shares to be issued by 3R Petroleum as a consequence of its roll-up.

Godkännande av överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Offshore och samgåendet genom aktieutbyte mellan 3R Petroleum och Enauta

Aktieägarna i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) har på en extra bolagsstämma godkänt transaktionerna som involverar (i) överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. till 3R Petroleum samt (ii) samgåendet mellan Enauta Participações S.A. (“Enauta”) och 3R Petroleum genom aktieutbyte (”samgåendet genom aktieutbytet i Enauta”). Samgåendet genom aktieutbytet i Enauta godkändes också av aktieägarna i Enauta.

Transaktionernas giltighet är beroende av att vissa villkor uppfylls (eller undantag, beroende på omständigheterna), vilka framgår av de relevanta slutgiltiga dokumenten. Omedelbart efter att dessa villkor har uppfyllts kommer styrelsen för varje bolag att sammankalla ett möte för att fastställa datum för slutförandet, då Maha också kommer att erhålla de nya aktier som ska utfärdas av 3R Petroleum som en följd av överföringen av Mahas innehav i 3R Offshore.

Production and operation update May 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”), announces the preliminary unaudited net production data for May 2024 and the launch of the 2024 drilling program in Illinois Basin.

Daily average production (boe/day)*
Assets May-24 Apr-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra cluster* 1,880 1,081 1,204 1,227
Peroá cluster* 401 470 509 518
Illinois Basin 327 350 334 197
Total 2,608 1,901 2,047 1,942

Papa Terra cluster
The total field production at the Papa Terra cluster increased organically 9% from April to May 2024 as a result of the connection of well PPT-17 to the production system during the second half of May, following a workover to change of the ESP pump. In addition, the intervention in the production line of the PPT-12 well has been completed and returned into operations in first week of June. The workover campaign continues with intervention in the PPT-37 and PPT-50 wells, with a return to the asset's production grid expected in June 2024.

Due to the default of obligations by 3R Offshore’s partner in the field, Nota Técnica Energy Ltda. ("Nova Técnica"), 3R Offshore initiated measures to carry out a compulsory assignment of the stake held by Nova Técnica. As a result, 3R Petroleum has started to report an indirect stake in the Papa Terra cluster of 85%. As a consequence, Maha is reporting an indirect stake of 15% in the Papa Terra cluster, instead of previously reported 9.375%. Nova Técnica has responded by commencing arbitral proceedings.

Peroá cluster
Production at the Peroá cluster decreased 15% from April to May 2024 as result of decreased marked demand of gas.

Illinois Basin
Production at Illinois Basin decreased 7% from April to May 2024. In June, Maha spudded the first well the 2024 drilling program consisting of three new production wells in the Illinois Basin in USA. The drill site is located in Posey County, Indiana. After completion, the wells are expected to increase Maha’s current production from the Illinois Basin with production ramp up starting in August 2024.

Maha’s Assets
Maha is also the operator holding 98.41% working interest in the Illinois Basin. Maha has an indirect working interest of 15% in the Peroá cluster and 15% in the Papa Terra cluster, with 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”) being the operator. Maha announced on 17 May that it has signed definitive agreements with 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) to roll up its 15% holdings in 3R Offshore into 3R Petroleum in exchange for new ordinary shares issued by 3R Petroleum.

3R Petroleum
Maha announced in January that the Company acquired 5% of 3R Petroleum capital stock. 3R Petroleum’s total production amounted in May 2024 to 46,981 boe/day, an increase of 6% from April to May 2024.

*The information included hereunder relates only to Maha’s entitlement on Peroá and Papa Terra clusters’ production, considering its indirect participation interest on said assets. It was calculated based on the information made public by 3R Petroleum. The production from Peroá and Papa Terra clusters are not consolidated in Maha’s financial reporting. Maha’s share of results from the clusters are instead reported as Income from investment in associate.

Produktions- och operativ uppdatering maj 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under maj 2024 och meddelar inledningen av 2024 års borrprogram i Illinoisbassängen.

Genomsnittlig dagsproduktion,
fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång maj-24 apr-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra-klustret* 1 880 1 081 1 204 1 227
Peroá-klustret* 401 470 509 518
Illinoisbassängen 327 350 334 197
Summa 2 608 1 901 2 047 1 942

Papa Terra-klustret
Den sammanlagda produktionen på fältbasis i Papa Terra-klustret ökade med 9% i maj jämfört med april 2024, efter att brunn PPT-17 anslutits till produktionssystemet under andra halvan av maj. PPT-17 har renoverats och ESP-pumpen har bytts ut. Därtill har arbetet med produktionslinan för brunn PPT-12 slutförts, och brunnen sattes i produktion under första veckan i juni. Renoveringsarbetet fortsätter med arbeten i brunnarna PPT-37 och PPT-50, vilka förväntas kunna återföras till tillgångens produktionsnät under juni 2024.

Till följd av att 3R Offshores partner i fältet, Nota Técnica Energy Ltda ("Nova Técnica"), underlåtit att uppfylla sina förpliktelser, inledde 3R Offshore åtgärder för att genomföra en obligatorisk tilldelning av den andel som Nova Técnica innehar. Till följd av detta, har 3R Petroleum börjat rapportera en indirekt andel i Papa Terra-klustret om 85%. Som en konsekvens av det, rapporterar Maha en indirekt andel om 15% i Papa Terra-klustret, istället för den tidigare rapporterade andelen om 9,375%. Nova Técnica har svarat med att inleda ett skiljedomstolsförfarande.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret minskade med 15% i maj jämfört med april 2024 till följd av lägre marknadsefterfrågan på gas.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade med 7% i maj jämfört med april 2024. I juni påbörjades den första borrningen i 2024 års borrprogram om tre nya produktionsbrunnar i Illinoisbassängen i USA. Borrplatsen är belägen i Posey County, Indiana. Efter att brunnarna har färdigställts, beräknas de att i augusti börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

Mahas tillgångar
Maha är operatör med en intresseandel om 98,41% i Illinoisbassängen. Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 15% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. (”3R Offshore”) är operatör. Maha meddelade den 17 maj att Bolaget har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) avseende att överföra sitt ägande om 15% i 3R Offshore till 3R Petroleum i utbyte mot nyemitterade aktier i 3R Petroleum.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum. 3R Petroleums sammanlagda produktion under maj 2024 uppgick till 46 981 fat oljeekvivalenter per dag, en ökning med 6% jämfört med april 2024.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag.

Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders of Maha Energy AB (publ) gathered in Stockholm, Sweden, Wednesday 29 May 2024 for the Annual General Meeting.

The income statements and the balance sheets for the Company and the Group were approved and the Board of Directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2023.

The Meeting resolved that no dividend shall be paid for the financial year 2023 and that the company’s available funds shall be carried forward in new account.

Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland and Svein Harald Øygard were re-elected as members of the Board of Directors. Paulo Thiago Mendonça was re-elected as Chairman of the Board.

The Meeting approved fees payable to the members of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors, including remuneration for committee work, to be as follows: (i) annual fees of the members of the Board of Directors of SEK 300,000; (ii) annual fee of the Chairman of the Board of Directors of SEK 415,000; (iii) annual fees of SEK 40,000 to members of the audit committee, remuneration committee, and the reserves and health, safety and environmental committee; (iv) annual fees of SEK 60,000 to the Chairman of the audit committee, remuneration committee, and the reserves and health, safety and environmental committee; (v) members of the Board of Directors shall be entitled to invoice the Company in so far as they perform services outside the Board assignment.

The accounting firm Deloitte AB was re-elected as the auditor of the Company, with authorised public accountant Andreas Frountzos as the auditor in charge, for a period until the end of the 2025 Annual General Meeting. The auditor’s fee shall be paid upon approval of their invoice.

The Meeting resolved to approve the Company’s remuneration report for the financial year 2023.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to changes to the articles of association to allow for general meetings to be conducted digitally.

The Meeting resolved to authorise the Board of Directors to – for the period up to the next Annual General Meeting and at one or more occasions – resolve on repurchasing so many shares in the Company that the Company’s holding at no time exceeds 10 percent of all shares in the Company and to resolve on the transfer of the Company’s own shares, re-purchased in the context of a repurchasing program.

The Meeting resolved to authorise the Board of Directors to – for the period up to the next Annual General Meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The Company’s share capital may be by support of the authorisation be increased by an amount corresponding to 20 percent of the share capital and number of shares in the Company as of on the date the Board of Directors make use of the authorisation. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the Company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.

Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under onsdagen den 29 maj 2024 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Svein Harald Øygard som ordinarie styrelseledamöter. Paulo Thiago Mendonça omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter; (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt oljereserv- och hälso-, säkerhets- och miljöutskottet; (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt oljereserv- och hälso-, säkerhets- och miljöutskottet; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2025. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för att tillåta att bolagsstämmor genomförs digitalt.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – besluta om återköp av så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget och att fatta beslut om att överlåta Bolagets egna aktier, återköpta inom ramen för ett återköpsprogram.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.