ArchivesIR

Produktions- och operativ uppdatering mars 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under mars 2024.

Genomsnittlig dagsproduktion, fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång mar-24 feb-24 jan-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra-klustret* 1 212 787 1 588 1 204 1 227
Peroá-klustret* 508 509 510 509 518
Illinois Basin 330 356 317 334 197
Summa 2 050 1 652 2 415 2 047 1 942

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret ökade med 54% i mars jämfört med februari 2024, huvudsakligen till följd av ökad effektivitet i de aktiva brunnarna efter att brunnen PPT-12 satts i produktion under februari 2024. Arbetet med att byta ut ESP-pumparna (Electrical Submersible Pump) fortsätter i linje med fastställd arbetsplan, med arbeten i brunnarna PPT-17, PPT-37 och PPT-50.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret var i mars stabil och i linje med februari 2024, med försäljningen i enlighet med take-or-pay-kontraktet, vilket är lägre än tillgångens produktionskapacitet.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade med 7% i mars jämfört med februari 2024. Produktionsminskningen orsakades av ett problem med en av de nya produktionsbrunnarna som borrades under fjärde kvartalet 2023. Brunnen har reparerats och den är sedan 5 april tillbaka i produktion. Produktionsminskningen mildrades något av att oljeproduktionen från den tredje nya produktionsbrunnen inleddes under månaden.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”). 3R Petroleums sammanlagda produktion under mars 2024 uppgick till 43 269 fat oljeekvivalenter per dag, en ökning med 1% jämfört med februari 2024.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag. Mahas förvärv av dessa tillgångar slutfördes den 23 maj 2023.

Production and operation update March 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”), announces the preliminary unaudited net production data for March 2024.

Daily average production (boe/day)*
Assets Mar-24 Feb-24 Jan-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra cluster* 1,212 787 1,588 1,204 1,227
Peroá cluster* 508 509 510 509 518
Illinois Basin 330 356 317 334 197
Total 2,050 1,652 2,415 2,047 1,942

Papa Terra cluster
Production at the Papa Terra cluster increased 54% from February to March 2024, mainly as a result of greater operational efficiency in the active wells, following the connection of the PPT-12 well in February 2024. The workover campaign to change the ESP pumps (Electrical Submersible Pump) continues, in line with the work schedule established for the asset, with intervention in the PPT-17, PPT-37 and PPT-50 wells.

Peroá cluster
Production at the Peroá cluster remained stable February to March 2024 as a result of the sale of the natural gas volume outlined in the take-or-pay contract, which is lower than the asset’s current production capacity.

Illinois Basin
Production at Illinois Basin decreased 7% from February to March 2024. The decreased production was caused by an issue in one of the new production wells drilled in Q4-23. The repair of the well has been completed and the well is back in production as of 5th April. The production decrease was mitigated by the oil production launch of the third new well during the month.

Maha’s Assets
Maha has an indirect working interest of 15% in the Peroá cluster and 9.375% in the Papa Terra cluster, with 3R Petroleum Offshore S.A. being the operator. Maha is also the operator holding 97% working interest in the Illinois Basin.

3R Petroleum
Maha announced in January that the Company acquired 5% of 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) capital stock. 3R Petroleums’ total production amounted in March 2024 to 43,269 boe/day, an increase of 1% from February to March 2024.

* Note: The information included hereunder relates only to Maha’s entitlement on Peroá and Papa Terra clusters’ production, considering its indirect participation interest on said assets. It was calculated based on the information made public by 3R Petroleum. The production from Peroá and Papa Terra clusters are not consolidated in Maha’s financial reporting. Maha’s share of results from the clusters are instead reported as Income from investment in associate. Maha’s acquisition of the assets was completed on May 23, 2023.

Maha har ingått ett MoU med 3R Petroleum och Enauta för möjlig transaktion avseende Mahas andel om 15% i 3R Offshore

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) har, genom Bolagets dotterbolag Maha Energy Offshore Brasil Ltda. (“Maha Offshore”), ingått ett Memorandum of Understanding (MoU) med Enauta Participações S.A. (“Enauta”) och 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) för att utvärdera ett förslag om en transaktion, där Maha Offshore i samband med det potentiella samgåendet genom aktieutbyte som diskuteras mellan 3R Petroleum och Enauta, skulle överföra sitt ägande (”Roll-up”) om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. ("3R Offshore") i utbyte mot aktier motsvarande 2,17% i den sammanslagna enheten som blir resultatet av ett samgående då aktier i Enauta byts mot aktier i 3R Petroleum.

3R Petroleum offentliggjorde den 1 april 2024 att de erhållit ett förslag från Enauta om en transaktion mellan de båda bolagen. Maha är aktieägare i 3R Petroleum med ett innehav om 5% av 3R Petroleums aktiekapital. Därtill är Maha Offshore aktieägare med 15% i 3R Petroleums dotterbolag 3R Offshore, som i sin tur innehar licensandelar i de producerande olje- och gasklustren Papa Terra and Peroá offshore Brasilien. Maha Offshore har därefter blivit inbjuden att delta i det MoU, vilket beskriver förståelsen av transaktionen mellan 3R Petroleum och Enauta, i syfte att definiera förståelsen av överföring av Maha Offshores andelar (”Roll-up”). Överföringen (”Roll-up”) föreslås enbart för att möjliggöra utbytet av Maha Offshores ägarandel om 15% i 3R Offshore mot ett direkt innehav i 3R Petroleum, och därigenom förenkla 3R Petroleums bolagsstruktur. Den föreslagna överföringen skulle resultera i att Maha Offshore erhöll, i utbyte mot sin ägarandel om 15% i 3R Offshore, aktier motsvarande 2,17% av den sammanslagna enheten. Ett oberoende värderingsutlåtande (”fairness opinion”) kommer att göras för att utvärdera utbytesförhållandet i Mahas överföring.

Den föreslagna transaktionen är villkorad sedvanliga förbehåll och andra villkor som bolagen kommit överens om, inklusive (i) att förhandlingarna om slutgiltiga transaktionsdokument, vilka ska inkludera sedvanliga villkor, slutförs på ett tillfredsställande sätt, (ii) att transaktionen godkänns av aktieägarna i 3R Petroleum och Enauta på extra bolagsstämmor i respektive bolag, och (iii) legala och regulatoriska godkännanden, inklusive godkännande från brasilianska Administrative Council for Economic Defense – CADE. Enauta och 3R kommer att ha en 30 dagars exklusivitetsperiod för diskussioner om den potentiella transaktionen, vilken kan förlängas i ytterligare 30 dagar.

Om Enauta
Enauta (ENAT3.SA) är ett publikt brasilianskt olje- och gasbolag, vars aktier är listade på B3 (den brasilianska börsen). Produktionen under Q4 2023 uppgick till omkring 15 300 fat oljeekvivalenter per dag och Enauta har rapporterade 2P-reserver om 146 miljoner fat oljeekvivalenter per sista december 2023. Bolagets börsvärde uppgår till omkring 1 400 miljoner USD.

Om 3R Petroleum
3R Petroleum (RRRP3:SAO) är ett publikt brasilianskt olje- och gasbolag, vars aktier är listade på B3 (den brasilianska börsen). Produktionen under Q4 2023 uppgick till omkring 45 900 fat oljeekvivalenter per dag och 3R Petroleum har rapporterade 2P-reserver om 530 miljoner fat oljeekvivalenter per sista december 2023. Bolagets börsvärde uppgår till omkring 1 650 miljoner USD.

Maha has signed a MoU with 3R Petroleum and Enauta for a possible transaction regarding its 15% holdings in 3R Offshore

Maha Energy AB’s (publ) (“Maha” or the “Company”) subsidiary, Maha Energy Offshore Brasil Ltda. (“Maha Offshore”), has signed a Memorandum of Understanding (“MoU”) with Enauta Participações S.A. (“Enauta”) and 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) to evaluate the proposal for a transaction, whereby Maha Offshore, in the context of the potential merger of shares being discussed between 3R Petroleum and Enauta, would roll up its 15% holdings in 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”) (“Roll-Up”) in exchange for shares corresponding to 2.17% of the combined entity resulting from the merger of Enauta’s shares by 3R Petroleum.

3R Petroleum announced on 1 April 2024 that it has received a proposal from Enauta for a transaction between said companies. Maha is a shareholder of 3R Petroleum, holding 5% of 3R Petroleum’s capital stock. In addition, Maha Offshore is a 15% shareholder of 3R Petroleum’s subsidiary, 3R Offshore, which holds operated interests in producing oil and gas clusters Papa Terra and Peroá offshore Brazil. Maha Offshore was subsequently invited to take part of the MoU that defines the understandings of the transaction between 3R Petroleum and Enauta in order to define the understandings regarding the Roll-Up. The Roll-Up is being proposed only to enable the exchange of Maha Offshore 15% interest in 3R Offshore to direct holding in 3R Petroleum, simplifying 3R Petroleum´s corporate structure. As result, the Roll-Up would entail Maha Offshore to receive, in exchange of its 15% interest in 3R Offshore, shares equivalent to 2.17% of the combined entity. A Fairness Opinion will be obtained to evaluate the exchange ratio of Maha’s Roll-Up.

The proposed transaction is subject to customary precedent conditions and any other conditions agreed by the companies, including (i) satisfactory negotiation of definitive transaction documents, which should include customary terms and conditions, (ii) transaction approval by shareholders of 3R Petroleum and Enauta at respective extraordinary general meetings, and (iii) legal and regulatory approvals, including approval from Brazil’s Administrative Council for Economic Defense – CADE. Enauta and 3R will have a 30 days period for exclusivity in the discussion of the potential transaction, that could be extended for another 30 days.

About Enauta
Enauta (ENAT3.SA) is a publicly traded Brazilian oil and gas company, listed on B3 (Brazilian Stock Exchange). Enauta’s net average production in Q4 2023 amounted to approximately 15,300 barrels of oil equivalents per day and reported 2P reserves of 146 MMboe as per year end 2023. The market value of the company amounts to about USD 1,400 million.

About 3R Petroleum
3R Petroleum (RRRP3:SAO) is a publicly traded Brazilian oil and gas company, listed on B3 (Brazilian Stock Exchange). 3R Petroleum’s net average production in Q4 2023 amounted to approximately 45,900 barrels of oil equivalents per day and reported 2P reserves of 530 MMboe as per year end 2023. The market value of the company amounts to about USD 1,650 million.

Uppdaterad reserv- och resursrapport för Papa Terra och Peroá

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar en reservuppdatering avseende Peroá- and Papa Terra-klustren. I dessa tillgångar har Maha Energy en indirekt intresseandel om 15% respektive 9,375%. Mahas 2P bruttoreserver har ökat från 18,8 miljoner fat oljeekvivalenter (”MMboe”) vid årsslutet 2022 till 23,0 MMboe vid årsslutet 2023.

3R Petroleum S.A. (“3R Petroleum”) har offentliggjort reservrapporten per 31 december 2023 för 3R Offshores tillgångar Peroá- and Papa Terra-klustren. DeGolyer and MacNaughton har genomfört sin årliga utvärdering av reserver och resurser för 3R Offshore.

Mahas bruttoreserver* per 31 december 2023
(MMboe)
Kategori Papa Terra (9.375%) Peroá (15%) Summa
1P 11,9 1,0 12,9
2P 21,2 1,8 23,0
3P 27,0 2,6 29,6

* Volymerna är licensandelsvolymer, brutto och redovisas före royalties, regeringsandel och skatter.

Mahas Diskonterat nuvärde (NPV10) efter skatt (MUSD) per 31 december 2023
Kategori Papa Terra (9.375%) Peroá (15%) Summa
1P 107 16 123
2P 195 35 230
3P 265 49 314

Peroáklustret har ytterligare 2,3 miljoner fat i betingade resurser (2C) hänförliga till Malombe, vilka kan omklassificeras till reserver vid kommercialitetsförklaring av fältet.

Resurskategori
Malombe
(miljoner fat)
Brutto
(miljoner fat)
Netto (15% licensandel)
Diskonterat nuvärde
(NPV10) efter skatt
(MUSD)
1C 9,5 1,4 10
2C 15,0 2,3 22
3C 17,1 2,6 25

Denna oberoende redovisning av reserver och resurser för 3R Petroleum har gjorts av DeGolyer and MacNaughton. Uppskattningar av reserver som presenteras i denna rapport har upprättats i enlighet med Petroleum Resources Management System (PRMS) som godkändes i mars 2007 och reviderades i juni 2018 av Society of Petroleum Engineers, World Petroleum Council, American Association of Petroleum Geologists, Society of Petroleum Evaluation Engineers, Society of Exploration Geophysicists, Society of Petrophysicists and Well Log Analysts och Ewuropean Association of Geoscientists & Engineers.

Updated Reserve and Resource Report for Papa Terra and Peroá

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) provides a reserve update on the Peroá and Papa Terra clusters. Maha Energy has an indirect working interest of 15% and 9.375%, respectively, in these assets. Maha’s Company Gross 2P Reserves in the clusters have increased from 18.8 Million barrels of oil equivalent (“MMboe”) by year end 2022 to 23.0 MMboe by year end 2023.

3R Petroleum S.A. (“3R Petroleum”) has announced the reserve report as of 31 December 2023 for 3R Offshore’s assets Peroá and Papa Terra Clusters. DeGolyer and MacNaughton has completed their annual reserve and resource determination for 3R Offshore.

Maha’s Company Gross Reserves* as of 31 December 2023
(MMboe)
Category Papa Terra (9.375%) Peroá (15%) Total
1P 11.9 1.0 12.9
2P 21.2 1.8 23.0
3P 27.0 2.6 29.6

* Volumes are Gross Working Interest volumes and are expressed before royalties, Government allocations and taxes.

Maha’s Net Present Value (10) after tax (Million USD) as of 31 December 2023
Category Papa Terra (9.375%) Peroá (15%) Total
1P 107 16 123
2P 195 35 230
3P 265 49 314

Peroá Cluster has an additional 2.3 MMBOE in 2C resources related to Malombe, to be reclassified as reserve after the declaration of commerciality of the field.

Resource Category
Malombe
(MMboe)
Gross
(MMboe)
Net (15% WI)
Net Present
Value (10) after
tax (Million USD)
1C 9.5 1.4 10
2C 15.0 2.3 22
3C 17.1 2.6 25

The reserves review and issuance of this reserve report for 3R Petroleum was made by the independent petroleum engineering consultants DeGolyer and MacNaughton. Estimates of reserves presented in this report have been prepared in accordance with the Petroleum Resources Management System (PRMS) approved in March 2007 and revised in June 2018 by the Society of Petroleum Engineers, the World Petroleum Council, the American Association of Petroleum Geologists, the Society of Petroleum Evaluation Engineers, the Society of Exploration Geophysicists, the Society of Petrophysicists and Well Log Analysts, and the European Association of Geoscientists & Engineers.

Två av Mahas styrelseledamöter invalda i styrelsen för 3R Petroleum

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar en uppdatering om 3R Petroleum, ett bolag där Maha äger fem procent av aktiekapitalet.

Den 20 mars 2024 samlades aktieägarna i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) i Rio de Janeiro för en extra bolagsstämma, efter en begäran från Maha den 8 februari 2024 till styrelsen för 3R Petroleum. Samtliga av Mahas förslag antogs av den extra bolagsstämman, inklusive val av ny styrelse med bland andra Paulo Thiago Mendonça (styrelseordförande i Maha) och Fabio Vassel (styrelseledamot i Maha). Därtill har Paulo Thiago Mendonça tillträtt som ledamot av 3R Petroleums finansutskott.

Maha är aktieägare i 3R Petroleum med ett innehav av 12 019 184 aktier, motsvarande fem procent av 3R Petroleums aktiekapital. Maha offentliggjorde den 17 januari 2024 ett publikt brev till 3R Petroleums styrelse, med en redogörelse för Mahas målsättning med investeringen i 3R Petroleum, vilken beskriver påbörjandet av en konsolideringsplan inom det brasilianska onshore-segmentet genom en sammanslagning av verksamheter med PetroRecôncavo S.A. (”PetroRecôncavo”), följt av en avskiljning av 3R Petroleums offshore-tillgångar.

3R Petroleum har offentliggjort att de anlitat den brasilianska banken Itaú BBA som finansiell rådgivare för att stödja bolagsledning i en utvärderingen av Mahas föreslagna transaktion. 3R Petroleum och PetroRecôncavo har därtill slutit ett NDA-avtal (”Non-Disclosure Agreement”). En due diligence och en teknisk utvärdering av portföljerna pågår med målsättning att slutföra dessa snabbt och noggrant.

”Vi är mycket nöjda över hur processen har utvecklats hittills, och vi ser fram emot att ytterligare öka takten och snabbt kunna slutföra vår föreslagna transaktion,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Two of Maha’s directors elected board members of 3R Petroleum

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) provides an update on 3R Petroleum, in which Maha holds 5% of its capital stock.

On March 20, 2024, the shareholders of 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) gathered in Rio de Janeiro, Brazil, for an extraordinary general meeting (“EGM”), following Maha’s request sent to 3R Petroleum’s board on February 8, 2024. All of Maha’s proposals for the EGM were approved, including the election of the new board with Paulo Thiago Mendonça (chairman of Maha) and Fabio Vassel (board member of Maha) among the elected members. In addition, Paulo Thiago Mendonça has also taken office as member of 3R Petroleum’s Finance Committee.

Maha is a shareholder of 3R Petroleum holding 12,019,184 shares, corresponding to five percent of 3R Petroleum’s capital stock. Maha published on January 17, 2024, a public letter to 3R Petroleum’s board of directors, detailing Maha’s objectives with the investment in 3R Petroleum. Maha outlined the initiation of a consolidation plan within the Brazilian onshore segment through a business combination with PetroRecôncavo S.A. (“PetroRecôncavo”), followed by the separation of 3R Petroleum's offshore assets.

3R Petroleum has subsequently announced that they have hired the Brazilian bank Itaú BBA as financial advisor to support its management in evaluating Maha’s suggested transaction. 3R Petroleum and PetroRecôncavo has further signed a Non-Disclosure Agreement ("NDA"), and a due diligence and technical evaluation of the portfolios are ongoing with a target to conclude these steps in a quick and diligent manner.

“We are very pleased with how the process has progressed so far, and we look forward to accelerating it further and swiftly bringing our proposed transaction to completion,” says Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

Produktions- och operativ uppdatering februari 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under februari 2024.

Genomsnittlig dagsproduktion, fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång feb-24 jan-24 Q4-23 FY-23
Papa Terra-klustret* 787 1 588 1 535 1 227
Peroá-klustret* 509 510 516 518
Illinois Basin 356 317 166 197
Summa 1 652 2 415 2 217 1 942

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret minskade med 50% i februari jämfört med januari 2024, huvudsakligen till följd av den planerade nedstängningen under februari för att ansluta borrhålet PPT-12 till produktionssystemet och det fortsatta arbetet med att byta ut ESP-pumpar (Electrical Submersible Pump) i borrhålen PPT-17, PPT-37 och PPT-50. PPT-12 sattes i produktion under andra halvan av februari. Produktionsminskningen motverkades delvis av ökad effektivitet i produktionsbrunnarna PPT-16, PPT-22 och PPT-51 efter optimering av anläggningar på ytan. Arbete i borrhålen på Papa Terra, samt det pågående underhållsarbetet på anläggningarna, syftar till att öka produktionsstabilitet och operativ effektivitet samt att stödja ökad produktion framgent.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret var i februari stabil och i linje med januari 2024, med försäljningen i enlighet med take-or-pay-kontraktet, vilket är lägre än tillgångens produktionskapacitet.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen ökade med 12% i februari 2024 jämfört med januari 2024. Produktionsökningen är ett resultat av driftsättning av två nya produktionsbrunnar. I början av mars 2024 färdigställdes den tredje nya brunnen.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”). 3R Petroleums sammanlagda produktion under februari 2024 uppgick till 42 709 fat oljeekvivalenter per dag, en minskning med 10% jämfört med januari 2024 som ett resultat av produktionsminskningen i Papa Terra.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag. Mahas förvärv av dessa tillgångar slutfördes den 23 maj 2023.

Production and operation update February 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”), announces the preliminary unaudited net production data for February 2024.

Daily average production (boe/day)*
Assets Feb-24 Jan-24 Q4-23 FY-23
Papa Terra cluster* 787 1,588 1,535 1,227
Peroá cluster* 509 510 516 518
Illinois Basin 356 317 166 197
Total 1,652 2,415 2,217 1,942

Papa Terra cluster
Production at the Papa Terra cluster decreased 50% from January to February 2024, mainly as a result of the scheduled shutdown in February for the connection of well PPT-12 to the production system and the continued workovers to replace ESP-pumps (Electrical Submersible Pump) in wells PPT-17, PPT-37, and PPT-50. The PPT-12 well was brought into production in the second part of February. The production decline was partially offset by the increased efficiency after optimizations in the surface facilities recorded in wells PPT-16, PPT-22, and PPT-51. Well interventions in Papa Terra, as well as ongoing maintenance work in the facilities, aim for greater stability and operational efficiency and support increased production going forward.

Peroá cluster
Production at the Peroá cluster remained stable January to February 2024 as a result of the sale of the natural gas volume outlined in the take-or-pay contract, which is lower than the asset’s current production capacity.

Illinois Basin
Production at Illinois Basin increased 12% from January to February 2024. The increased production follows the launch of two new production wells. The third new production well was completed in the beginning of March.

Maha’s Assets
Maha has an indirect working interest of 15% in the Peroá cluster and 9.375% in the Papa Terra cluster, with 3R Petroleum Offshore S.A. being the operator. Maha is also the operator holding 97% working interest in the Illinois Basin.

3R Petroleum
Maha announced in January that the Company acquired 5% of 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) capital stock. 3R Petroleums’ total production amounted in February 2024 to 42,709 boe/day, a decrease of 10% from January to February 2024 following the production decrease in Papa Terra cluster.

* Note: The information included hereunder relates only to Maha’s entitlement on Peroá and Papa Terra clusters’ production, considering its indirect participation interest on said assets. It was calculated based on the information made public by 3R Petroleum. The production from Peroá and Papa Terra clusters are not consolidated in Maha’s financial reporting. Maha’s share of results from the clusters are instead reported as Income from investment in associate. Maha’s acquisition of the assets was completed on May 23, 2023.