ArchivesNotice

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAHA ENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2023 klockan 11.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 8 september 2023; och

(ii)      senast tisdagen den 12 september 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Hugo Lemaire Månsson, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till hugo.lemairemansson@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 8 september 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 12 september 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Ändringar i styrelsesammansättning och beslut om styrelsearvoden;
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier;
 8. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till anställda och konsulter (LTIP 8);
 9. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (LTIP 9); och
 10. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 6. Ändringar i styrelsesammansättning och beslut om styrelsearvoden

Vid årsstämman den 24 maj 2023 fattades beslut om att välja Fabio Vassel (ordförande), Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Kjetil Solbraekke som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i styrelsesammansättningen med bibehållande av de styrelsearvoden som beslutades av årsstämman den 24 maj 2023. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Kjetil Solbraekke entledigas från styrelsen på egen begäran och att Svein Harald Øygard väljs som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma (dvs. i tillägg till resterande nuvarande styrelseledamöter). Valberedningen föreslår vidare att Fabio Vassel entledigas från uppdraget som styrelsens ordförande på egen begäran men kvarstår som ordinarie styrelseledamot och att Paulo Thiago Mendonça väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel och Svein Harald Øygard ska vara berättigade till ersättning (styrelsearvode) enligt beslut som fattades vid årsstämman den 24 maj 2023 (dvs. 415 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till de ordinarie styrelseledamöterna att reduceras proportionerligt med hänsyn till att de inte kommer att tjänstgöra som ordförande respektive styrelseledamöter under hela perioden mellan årsstämman den 24 maj 2023 och nästa årsstämma).

Presentation av den föreslagna nya styrelseledamoten

Svein Harald Øygard, född 1960

Erfarenhet: Ekonom på Norges finansdepartement, sekreterare i kommittén för skattefrågor i Stortinget, ekonomisk rådgivare för Arbeiderpartiet i Norge och därefter vice finansminister i Norge under åren 1990-1994. Efter det började han på McKinsey & Company där han arbetade i 21 år, främst inom olja och gas samt inom finans och industri, bland annat som rådgivare till olje- och gasföretag i Nordsjön, Nordamerika, Mellanöstern, Sydostasien och Västafrika. Han har även varit Country Manager Norway, tillförordnad centralbankschef på Island efter den globala finanskrisen 2008 och som ordförande för verkställighetskommittén vid den isländska bankomstruktureringen. Under 2017 var han med och grundade DBO Energy och 2020 var han med och grundade Janeiro Energy, en riskkapitalfond som investerar i företag inom den förnyelsebara sektorn.

Utbildning: Cand.Oecon från Oslo universitet, ekonom.

Nuvarande uppdrag: Han sitter för närvarande i flertalet styrelser, inklusive styrelseordförande i Norwegian Air Shuttle sedan rekonstruktionen 2021 och som styrelseordförande i DOF efter rekonstruktionen 2023. Han är även styrelseledamot i TGS-NOPEC. Han satt i styrelsen för Seadrill under den sista fasen av deras rekonstruktion och han sitter även i styrelsen för AGR Petroleum Services.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Svein Harald återvände till McKinsey och arbetade som Global Knowledge Leader under åren 2010-2014 och som ansvarig för olja och gas i Latinamerika och var stationerad i Brasilien under åren 2013-2016. Därefter arbetade Svein Harald som Senior Partner inom Corporate Finance på Sparebank1 Markets fram till mitten av 2021.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Svein Harald äger indirekt 2 474 434 aktier i Maha genom sitt investeringsbolag, Energy Investors AS (av vilka 40 000 aktier för närvarande är utlånade), och 7 312 199,33 aktier i Maha indirekt genom ägandet av en tredjedel (1/3) av aktierna i DBO Invest S.A. Han äger även 3 024 406 aktier i Maha sedan slutförandet av DBO-transaktionen. Aktierna som ägs direkt och indirekt genom DBO Invest S.A. har blivit tecknade, fullt betalda och tilldelade men har per dagen för denna kallelse inte registrerats hos Bolagsverket. Betalda tecknade aktier (BTA) har emitterats i syfte att konverteras till aktier efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier

Vid extra bolagsstämma den 29 mars 2023 beslutades om ändring av bolagsordningens gränser såvitt avsåg aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§) mot bakgrund av den förväntade ökningen av Bolagets aktiekapital och antal aktier till följd av samma bolagsstämmas beslut om ökning av aktiekapitalet med högst 404 529,51 kronor genom emission av högst 36 775 410 aktier mot betalning med apportegendom inom ramen för förvärvet av DBO 2.0 S.A. (därefter omdöpt till Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Efter avtalsenliga justeringar minskades det totala antalet nyemitterade aktier till 34 829 057 aktier, vilket resulterade i att det nya antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget inte nådde upp till de minimigränser i bolagsordningen som extra bolagsstämma beslutat om, varför den nya bolagsordningen inte registrerades hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). 4 § föreslås ändras från ”Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 517 000 kronor och högst 2 068 000 kronor” till ”Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 925 000 kronor och högst 7 700 000 kronor”. 5 § föreslås ändras från ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 47 000 000 och högst 188 000 000” till ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000”.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till anställda och konsulter (LTIP 8)

Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för Ledande Befattningshavare och andra anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag (tillsammans ”Koncernen”) genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier i Bolaget enligt nedan.

Bakgrund och motiv

Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av styrelsen i Bolaget i syfte att främja bibehållandet av Ledande Befattningshavare, andra anställda och konsulter inom Koncernen och för att motivera dessa till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Programmet omfattar nuvarande och framtida anställda och konsulter i Koncernen. Styrelseledamöter tillåts inte att delta. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”.

Programmet kommer att implementeras genom överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna under en period om tre år.

Villkor för emission av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 5 712 210 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av något av Bolagets dotterbolag (”Dotterbolaget”), varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets styrelse.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 30 september 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 62 834,31 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet sedvanliga teckningsoptionsvillkoren tillämpliga på teckningsoptionerna).
 6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 1 januari 2030 upphör att gälla.
 7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per Aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Teckningsoptioner tecknade av Dotterbolaget ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse samt nedan principer. Beslut om att överlåta teckningsoptioner till Deltagarna ska fattas av styrelsen.

Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptioner som tilldelas Koncernens anställda i incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan den anställdes incitament och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar anställda utefter på Bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i Bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för anställda att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i Bolaget. Ingen Deltagare ska tilldelas mer än 2 856 105 teckningsoptioner.

Tilldelade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Perioden från tilldelning av teckningsoptioner innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år och aktierna ska intjänas i trancher om en tredjedel (1/3) av de tilldelade teckningsoptionerna per år under en total intjänandeperiod om tre år. Undantag får i vissa situationer ske avseende perioden då en aktie får förvärvas samt från intjänandeperioden, såsom (i) om en Deltagares anställning eller uppdrag som konsult upphör eller (ii) på annat sätt när det föreligger extraordinära omständigheter såsom som fastställs av styrelsen i syfte att möjliggöra flexibilitet för Bolaget i sådana situationer. Sådana extraordinära omständigheter ska inkluderas i de teckningsoptionsavtal som ingås med Deltagarna.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till anställda i Koncernen i syfte att främja bibehållandet av anställda samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 5 712 210 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 5 712 210 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de tillämpliga teckningsoptionsvillkoren). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 3 procent av Bolagets totala aktiekapital och antal röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget per dagen för detta förslaget, inklusive de 34 829 057 aktier som emitterats inom ramen för förvärvet av DBO 2.0 S.A. (därefter omdöpt till Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.), vilka per dagen för detta förslaget inte har registrerats hos Bolagsverket, samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter det att de föreslagna teckningsoptionerna som ska emitteras har utnyttjats).

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets resultat per aktie. Marknadsvärdet beräknas preliminärt att uppgå till 4,08 SEK per teckningsoption, beräknat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande 8,50 SEK och ett uppskattat Lösenpris om 8,68 SEK per aktie.

Kostnader förenade med emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och redovisas som en kostnad i resultaträkningen under intjänandeperioden. Den preliminära uppskattningen av totala kostnader under programmets löptid är 23 281 826 SEK. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram

Vidare så finns det 3 229 586 teckningsoptioner utestående genom fyra (4) långsiktiga incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i Koncernen, av vilket det första programmet omfattar 460 000 teckningsoptioner (”Program Fyra”), det andra 1 048 286 teckningsoptioner (”Program Fem”), det tredje 524 143 teckningsoptioner (”Program Sex”) och det fjärde 1 197 157 teckningsoptioner (”Program Sju”). Vardera teckningsoption under respektive program ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med (i) den 20 maj 2020 till och med den 27 maj 2020 för Program Fyra, och motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med (ii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Fem, (iii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Sex, och (iv) den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 för Program Sju. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas från och med den (i) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Fyra, (ii) 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 för Program Fem, (iii) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Sex, och (iv) 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030 för Program Sju.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 9. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (LTIP 9)

Valberedningen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) (exklusive Fabio Vassel) föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier i Bolaget enligt nedan.

Bakgrund och motiv

Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av valberedningen i Bolaget (exklusive Fabio Vassel) i syfte att främja bibehållandet av styrelseledamöter och för att motivera dessa till att skapa värde för aktieägarna. Valberedningen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Programmet omfattar styrelseledamöter i Bolaget. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”.

Programmet kommer att implementeras genom överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna under en period om tre år.

Villkor för emission av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 3 808 140 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av något av Bolagets dotterbolag (”Dotterbolaget”), varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets valberedning.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 30 september 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 41 889,54 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor tillämpliga på teckningsoptionerna).
 6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 1 januari 2030 upphör att gälla.
 7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per Aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Teckningsoptioner tecknade av Dotterbolaget ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets valberedning samt nedan principer. Styrelsens ordförande, som ledamot i valberedningen, kommer inte delta i något beslut om att överlåta teckningsoptioner till sig själv.

Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptioner som tilldelas styrelseledamöter i Bolaget i incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan incitament och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar anställda utefter på Bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i Bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för styrelseledamöter att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i Bolaget. Ingen Deltagare ska tilldelas mer än 2 856 105 teckningsoptioner.

Tilldelade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Perioden från tilldelning av teckningsoptioner innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år och aktierna ska intjänas i trancher om en tredjedel (1/3) av de tilldelade teckningsoptionerna per år under en total intjänandeperiod om tre år. Undantag får i vissa situationer ske avseende perioden då en aktie får förvärvas samt från intjänandeperioden, såsom när det föreligger extraordinära omständigheter i syfte att möjliggöra flexibilitet för Bolaget i sådana situationer. Sådana extraordinära omständigheter ska inkluderas i de teckningsoptionsavtal som ingås med Deltagarna.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget i syfte för styrelseledamöter att ta del i den värdeutveckling i Bolaget, vilket antas öka styrelseledamöternas långsiktiga engagemang och främja bibehållandet av styrelseledamöter, samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 3 808 140 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 3 808 140 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de tillämpliga teckningsoptionsvillkoren). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 2 procent av Bolagets totala aktiekapital och antal röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget per dagen för detta förslaget, inklusive de 34 829 057 aktier som emitterats inom ramen för förvärvet av DBO 2.0 S.A. (därefter omdöpt till Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.), vilka per dagen för detta förslaget inte har registrerats hos Bolagsverket samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter det att de föreslagna teckningsoptionerna som ska emitteras har utnyttjats).

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets resultat per aktie. Marknadsvärdet beräknas preliminärt att uppgå till 4,08 SEK per teckningsoption, beräknat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande 8,50 SEK och ett uppskattat Lösenpris om 8,68 SEK per aktie.

Kostnader förenade med emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och redovisas som en kostnad i resultaträkningen under intjänandeperioden. Den preliminära uppskattningen av totala kostnader under programmets löptid är 15 521 217 SEK. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram

Vidare så finns det 3 229 586 teckningsoptioner utestående genom fyra (4) långsiktiga incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i Koncernen, av vilket det första programmet omfattar 460 000 teckningsoptioner (”Program Fyra”), det andra 1 048 286 teckningsoptioner (”Program Fem”), det tredje 524 143 teckningsoptioner (”Program Sex”) och det fjärde 1 197 157 teckningsoptioner (”Program Sju”). Vardera teckningsoption under respektive program ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med (i) den 20 maj 2020 till och med den 27 maj 2020 för Program Fyra, och motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med (ii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Fem, (iii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Sex, och (iv) den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 för Program Sju. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas från och med den (i) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Fyra, (ii) 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 för Program Fem, (iii) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Sex, och (iv) 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030 för Program Sju.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av valberedningen (exklusive Fabio Vassel) i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av valberedningen (exklusive Fabio Vassel).

Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 178 444 753 aktier i Bolaget (av vilka 34 829 057 aktier inte har registrerats hos Bolagsverket vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse, dock har 34 829 057 betalda tecknade aktier (BTA) emitterats vilka berättigar till en röst var). Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier (inklusive BTA) i Bolaget är 178 444 753 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Stockholm, 12 augusti 2023

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2023, kl. 15:00 CEST.

Kort om Maha
Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

Notice to Attend the Extraordinary General Meeting in Maha Energy ab (publ)

The shareholders in Maha Energy AB (publ), reg. no. 559018-9543, (the “Company”) are hereby given notice to attend the extraordinary general meeting on Monday 18 September 2023 at 11.00 CEST at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 10.30 CEST.

Notice

Shareholders wishing to participate at the meeting must:

(i)      be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is Friday 8 September 2023; and

(ii)      notify the Company of their attendance and any assistant no later than Tuesday 12 September 2023. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Hugo Lemaire Månsson, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to hugo.lemairemansson@setterwalls.se.

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

Personal data obtained from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notices and attendance at the meeting and information on representatives, proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where appropriate, the minutes of the meeting.

Nominee registered shares

Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Friday 8 September 2023 at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than Tuesday 12 September 2023, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy

A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the Company’s website www.mahaenergy.ca. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Resolution on changes to the board composition and decision on board fees;
 7. Resolution on changes to the articles of association with respect to share capital and number of shares;
 8. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to employees and consultants (LTIP 8);
 9. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to the members of the board of directors (LTIP 9); and
 10. Closing of the meeting.

Proposed resolutions        

Item 6. Resolution on changes to the board composition and decision on board fees

At the annual general meeting held on 24 May 2023, it was resolved to elect Fabio Vassel (chairman), Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland and Kjetil Solbraekke as ordinary board members for the period until the end of the next annual general meeting.

The nomination committee proposes that the general meeting resolves on the following changes to the board composition, maintaining the board fees resolved by the annual general meeting held on 24 May 2023. The nomination committee proposes that the board of directors shall consist of seven (7) ordinary board members with no deputy members until the end of the next annual general meeting. The nomination committee proposes that Kjetil Solbraekke, upon his own request, is discharged from the board of directors and that Svein Harald Øygard is elected as new ordinary board member for the period until the end of the next annual general meeting (i.e. in addition to the remaining current board members). The nomination committee further proposes that Fabio Vassel, upon his own request, is discharged from his assignment as chairman of the board of directors while remaining as ordinary board member, and that Paulo Thiago Mendonça is elected as chairman of the board of directors for the period until the end of next annual general meeting.

Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel and Svein Harald Øygard are to be entitled to remuneration (board fees) as resolved by the annual general meeting held on 24 May 2023 (i.e. SEK 415,000 to the chairman of the board of directors and SEK 300,000 to the ordinary board members, reduced proportionally taking into account that they will not serve as chairman and board members, respectively, during the entire time period between the annual general meeting held on 24 May 2023 and the next annual general meeting).

Presentation of the proposed new board member

Svein Harald Øygard, born 1960

Experience: Economist in the Ministry of Finance of Norway, as a secretary of the Committee of Fiscal affairs in the Norwegian Parliament, as economic advisor for the Labor Party and then as Deputy Minister of Finance of Norway, 1990-1994. From there he joined McKinsey Company, where he worked for 21 years, largely in oil & gas, finance and industry, among others advising oil & gas companies in the North Sea, North America, the Mid-East, South-East Asia and West Africa. He also served as Country Manager Norway, as interim Central Bank Governor of Iceland after the 2008 Global Financial Crisis, and as Chair of the Execution Committee for the Icelandic bank restructuring. In 2017 he co-founded DBO Energy and in 2020 he co-founded Janeiro Energy, a venture fund investing into businesses in the renewables sector.

Education: Cand. Oecon from the University of Oslo, Economist. 

Current assignments: He currently holds several board positions, including being chair in Norwegian Air Shuttle since its 2021 reconstruction and as chair of DOF after its 2023 reconstruction. He is also on the board of TGS-NOPEC. He was on the board of Seadrill through the last phase of its reconstruction and on the board of AGR Petroleum Services.

Previous assignments (last five years): He rejoined McKinsey, serving as Global Knowledge Leader Oil & Gas 2010-2014 and as leader of Oil & Gas in Latin America, based in Brazil, 2013-2016. He then worked as Senior Partner Corporate Finance in Sparebank1 Markets until mid-2021.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: Svein Harald indirectly holds 2,474,434 shares in Maha through his investment company, Energy Investors AS (out of which 40,000 shares are currently lent out), and 7,312,199.33 shares in Maha indirectly through ownership of 1/3 of the shares in DBO Invest S.A. He also holds 3,024,406 shares in Maha directly, following the closing of the DBO transaction. The shares held directly and indirectly through DBO Invest S.A. have been subscribed for, fully paid and allocated, but have as per the date of this notice to attend not been registered with the Swedish Companies Registrations Office. Paid-up subscribed shares (BTA) have been issued to be converted into the shares after registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office.

Item 7. Resolution on changes to the articles of association with respect to share capital and number of shares

At the extraordinary general meeting held on 29 March 2023, it was resolved to change the limits in the articles of association with respect to share capital and number of shares in §§ 4 and 5 in view of the expected increase in the Company’s share capital and number of shares following the same extraordinary general meeting’s resolution to increase the share capital by not more than SEK 404,529.51 through a new issue of not more than 36,775,410 shares against payment in kind within the framework of the acquisition of DBO 2.0 S.A. (thereafter re-named Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Following contractual adjustments, the total number of new shares issued by the Company was reduced to 34,829,057 shares, resulting in the new number of shares and share capital of the Company not attaining the minimum limits pursuant to the articles of association resolved upon at the extraordinary general meeting, why the new articles of association were not registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors proposes to change the limits in the articles of association with respect to share capital and number of shares in §§ 4 and 5. § 4 is proposed to be changed from “The company’s share capital shall be not less than SEK 517,000 and not more than SEK 2,068,000” to “The company’s share capital shall be not less than SEK 1,925,000 and not more than SEK 7,700,000”. § 5 is proposed to be changed from “The number of shares in the company shall be no less than 47,000,000 and no more than 188,000,000” to “The number of shares in the company shall be no less than 175,000,000 and no more than 700,000,000”.

The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Item 8. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to employees and consultants (LTIP 8)

The board of directors in Maha Energy AB (publ) (the “Company”) proposes that the general meeting resolves on an incentive programme for the Executive Management and other employees and consultants of the Company and its subsidiaries (together, the “Group”) through issuance of warrants entitling to subscription of new shares in the Company as set forth below.

Background

The proposal to launch an incentive programme by the issuance of warrants is presented by the board of directors of the Company in order to strengthen the retention of Executive Management and other employees and consultants with the Group and to motivate these to create shareholder value. The board of directors assess that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

The programme encompasses current and future employees and consultants of the Group. Board members are not allowed to participate. Those entitled to participate in the incentive programme are hereinafter referred to as “Participants”.

The programme will be implemented through transfer of warrants to Participants during a period of three years.

Terms and conditions for the issue of warrants

 1. The Company shall issue not more than 5,712,210 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share, each with a quotient value of SEK 0.011.
 2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by any of the Company’s subsidiaries (the “Subsidiary”), after which the Subsidiary is to transfer the warrants to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the board of directors of the Company.
 3. Subscription of warrants shall be made by the Subsidiary on a subscription list following the general meeting’s issue resolution, but no later than 30 September 2023. The board of directors of the Company shall be entitled to prolong the subscription period.
 4. The warrants shall be issued without consideration (i.e. free of charge) to the Subsidiary.
 5. If all issued warrants are subscribed for by the Subsidiary, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new shares, the Company’s share capital will increase with SEK 62,834.31 (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants).
 6. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 1 January 2030 shall lapse.
 7. Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price per share (the “Exercise Price”) corresponding to 100% of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including 11 May 2023 until and including 18 September 2023. Any amount that exceeds the quotient value shall be transferred to the nonrestricted share premium account. The Exercise Price thus calculated shall be rounded off to the nearest whole SEK 0.10, whereupon SEK 0.5 shall be rounded upwards. The Exercise Price may never be below the quotient value of the shares.
 8. The warrants are subject to customary recalculation conditions.

Allocation principles to be applied in relation to Participants

Warrants subscribed for by the Subsidiary shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the board of directors of the Company and the principles set forth below. Any resolution to transfer warrants to the Participants shall be made by the board of directors.

The transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants are to be made without consideration (i.e. free of charge).

Warrants are granted under the incentive programme to employees of the Group, and are intended to align such individual’s and shareholder interests by attempting to create a direct relation between incentives and shareholder return. Participation in the incentive programme rewards overall corporate performance, as measured through the price of the shares in the Company. In addition, the incentive programme enables employees to develop and maintain a significant ownership position in the Company. No Participant may be offered more than 2,856,105 warrants.

Allocated warrants may be exercised for subscription of new shares in the Company during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Subscription of new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect).

Warrant agreement

All warrants will be governed by warrant agreements to be entered into between each Participant and the Subsidiary in connection with the transfer of warrants from the Subsidiary. The warrant agreement will include a so-called vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements. The period from allocation of warrants until a share may be acquired may not be less than three years and the warrants shall vest in tranches of one third (1/3) of the allocated warrants per year during a total vesting period of three years. Exception may be made from the period until a share may be acquired and the vesting period in certain situations, such as (i) where the Participant’s employment or assignment as consultant is terminated or (ii) otherwise where exceptional circumstances exist as determined by the board of directors to allow flexibility for the Company in such situations. Such exceptions shall be included in the specific warrant agreements entered into with the Participants.

Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights

The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the Company wishes to offer warrants to employees of the Group in order to strengthen the retention of employees and to motivate them to contribute to the creation of shareholder value.

Dilution, costs, etc.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 5,712,210 issued warrants; a total of 5,712,210 new shares will be issued in the Company (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approx. 3 percent of the total share capital and number of votes in the Company (based on the share capital and number of shares in the Company as of the date of this proposal, including the 34,829,057 new shares issued within the framework of the acquisition of DBO 2.0 S.A. (thereafter re-named Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.) which have not been registered with the Swedish Companies Registration Office as at the date of this proposal, and calculated as the maximum amount of share capital and number of shares that may be issued, divided by the total share capital and the total number of shares in the Company after the proposed warrants to be issued have been exercised).

The incentive programme is expected to have a marginal effect on the Company's earnings per share. The market value is preliminary estimated to SEK 4.08 per warrant, based on a market value of the underlying share corresponding to SEK 8.50 and an estimated Exercise Price of SEK 8.68 per share.

Costs related to the issuance of warrants under the incentive programme will be accounted for in accordance with IFRS 2 and recognized as an expense in the income statement during the vesting period. The preliminary estimate of total cost to be recorded during the term of the programme is SEK 23,281,826 Ongoing administration costs and other costs of the programme are minimal.

Outstanding incentive programmes

In addition, 3,229,586 warrants are outstanding under four (4) Long Term Incentive Programs for employees and senior management of the Group, of which the first program comprises of 460,000 warrants (“Program Four”), the second program comprises of 1,048,286 warrants (“Program Five”), the third program comprises of 524,143 warrants (“Program Six”), and the fourth program comprises of 1,197,157 warrants (“Program Seven”). Each warrant under the respective program entitles to subscribe for one new share in the Company. The exercise price of the warrants corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including (i) 20 May 2020 until and including 27 May 2020 for Program Four, and corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including (ii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Five, (iii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Six, and (iv) 24 May 2022 until and including 31 May 2022 for Program Seven. The warrants may be exercised from and including (i) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Four, (ii) 1 June 2024 until and including 28 February 2025 for Program Five, (iii) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Six, and (iv) 1 June 2025 until and including 1 June 2030 for Program Seven.

Approval of transfer of warrants from the Subsidiary to Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants.

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by the board of directors together with external consultants. The final proposal has been presented by the board of directors.

Majority requirements

This proposal to adopt the incentive programme and to issue warrants, as well as the approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Item 9. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to the members of the board of directors (LTIP 9)

The nomination committee in Maha Energy AB (publ) (the “Company”) (excluding Fabio Vassel) proposes that the general meeting resolves on an incentive programme for the members of the board of directors of the Company through issuance of warrants entitling to subscription of new shares in the Company as set forth below.

Background

The proposal to launch an incentive programme by the issuance of warrants is presented by the nomination committee in the Company (excluding Fabio Vassel) in order to strengthen the retention of the members of the board of directors and to motivate the board members to create shareholder value. The nomination committee assess that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

The programme encompasses board members in the Company. Those entitled to participate in the incentive programme are hereinafter referred to as “Participants”.

The programme will be implemented through transfer of warrants to Participants during a period of three years.

Terms and conditions for the issue of warrants

 1. The Company shall issue not more than 3,808,140 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share, each with a quotient value of SEK 0.011.
 2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by any of the Company’s subsidiaries (the “Subsidiary”), after which the Subsidiary is to transfer the warrants to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the nomination committee of the Company.
 3. Subscription of warrants shall be made by the Subsidiary on a subscription list following the general meeting’s issue resolution, but no later than 30 September 2023. The board of directors of the Company shall be entitled to prolong the subscription period.
 4. The warrants shall be issued without consideration (i.e. free of charge) to the Subsidiary.
 5. If all issued warrants are subscribed for by the Subsidiary, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new shares, the Company’s share capital will increase with SEK 41,889.54(subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants).
 6. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 1 January 2030 shall lapse.
 7. Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price per share (the “Exercise Price”) corresponding to 100% of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including 11 May 2023 until and including 18 September 2023. Any amount that exceeds the quotient value shall be transferred to the nonrestricted share premium account. The Exercise Price thus calculated shall be rounded off to the nearest whole SEK 0.10, whereupon SEK 0.5 shall be rounded upwards. The Exercise Price may never be below the quotient value of the shares.
 8. The warrants are subject to customary recalculation conditions.

Allocation principles to be applied in relation to Participants

Warrants subscribed for by the Subsidiary shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the nomination committee of the Company and the principles set forth below. The chairman of the Company’s board of directors, as member of the nomination committee, will not participate in any resolution to transfer warrants to himself.

The transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants are to be made without consideration (i.e. free of charge).

Warrants are granted under the incentive programme to board members in the Company and are intended to align such individual’s and shareholder interests by attempting to create a direct relation between incentives and shareholder return. Participation in the incentive programme rewards overall corporate performance, as measured through the price of the shares in the Company. In addition, the incentive programme enables board members to develop and maintain a significant ownership position in the Company. No Participant may be offered more than 2,856,105 warrants.

Allocated warrants may be exercised for subscription of new shares in the Company during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Subscription of new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect).

Warrant agreement

All warrants will be governed by warrant agreements to be entered into between each Participant and the Subsidiary in connection with the transfer of warrants from the Subsidiary. The warrant agreement will include a so-called vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements. The period from allocation of warrants until a share may be acquired may not be less than three years and the warrants shall vest in tranches of one third (1/3) of the allocated warrants per year during a total vesting period of three years. Exception may be made from the period until a share may be acquired and the vesting period in certain situations where exceptional circumstances to allow flexibility for the Company in such situations. Such exception shall be included in the specific warrant agreements entered into with the Participants.

Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights

The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the Company wishes to offer warrants to the board members in the Company in order for the board members to take part in the value growth in the Company which is expected to increase the board members long-term commitment and strengthen the retention of board members, and to motivate them to contribute to the creation of shareholder value.

Dilution, costs, etc.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 3,808,140 issued warrants; a total of 3,808,140 new shares will be issued in the Company (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approx. 2 percent of the total share capital and number of votes in the Company (based on the share capital and number of shares in the Company as of the date of this proposal, including the 34,829,057 new shares issued within the framework of the acquisition of DBO 2.0 S.A. (thereafter re-named Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.) which have not been registered with the Swedish Companies Registration Office as at the date of this proposal, and calculated as the maximum amount of share capital and number of shares that may be issued, divided by the total share capital and the total number of shares in the Company after the proposed warrants to be issued have been exercised).

The incentive programme is expected to have a marginal effect on the Company's earnings per share. The market value is preliminary estimated to SEK 4.08 per warrant, based on a market value of the underlying share corresponding to SEK 8.50 and an estimated Exercise Price of SEK 8.68 per share.

Costs related to the issuance of warrants under the incentive programme will be accounted for in accordance with IFRS 2 and recognized as an expense in the income statement during the vesting period. The preliminary estimate of total cost to be recorded during the term of the programme is SEK 15,521,217. Ongoing administration costs and other costs of the programme are minimal.

Outstanding incentive programmes

In addition, 3,229,586 warrants are outstanding under four (4) Long Term Incentive Programs for employees and senior management of the Group, of which the first program comprises of 460,000 warrants (“Program Four”), the second program comprises of 1,048,286 warrants (“Program Five”), the third program comprises of 524,143 warrants (“Program Six”), and the fourth program comprises of 1,197,157 warrants (“Program Seven”). Each warrant under the respective program entitles to subscribe for one new share in the Company. The exercise price of the warrants corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including (i) 20 May 2020 until and including 27 May 2020 for Program Four, and corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including (ii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Five, (iii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Six, and (iv) 24 May 2022 until and including 31 May 2022 for Program Seven. The warrants may be exercised from and including (i) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Four, (ii) 1 June 2024 until and including 28 February 2025 for Program Five, (iii) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Six, and (iv) 1 June 2025 until and including 1 June 2030 for Program Seven.

Approval of transfer of warrants from the Subsidiary to Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants.

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by the nomination committee (excluding Fabio Vassel) together with external consultants. The final proposal has been presented by the nomination committee (excluding Fabio Vassel).

Majority requirements

This proposal to adopt the incentive programme and to issue warrants, as well as the approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Number of shares and votes in the Company

The total number of shares in the Company at the time of issuance of this notice is 178,444,753 (of which 34,829,057 shares have not been registered with the Swedish Companies Registration Office as at the date of this notice to attend, however 34,829,057 so-called paid up subscribed shares (BTA) have been issued which each carry one vote). The total number of votes for all issued shares (including BTA) in the Company is 178,444,753 votes. The Company does not hold any of its own shares.        

Shareholders’ right to request information

Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the managing director are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the Company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.

Documentation

Documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the Company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the Company’s website www.mahaenergy.ca. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.

_____

Stockholm, 12 August 2023

The board of directors

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 15:00 CEST on 12 August 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAHA ENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 klockan 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 15 maj 2023; och

(ii)      senast onsdagen den 17 maj 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 15 maj 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 17 maj 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning  

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 13. Godkännande av ersättningsrapport;
 14. Beslut om ändring av policy för ersättning till ledande befattningshavare;
 15. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till anställda och konsulter (LTIP 8);
 16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (LTIP 9);
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet; och
 18. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som bestått av Rodrigo Pires, representerande Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Christer Lindholm, representerande Kvalitena AB, Edwyn Neves, representerande Banco BTG Pactual och Fabio Vassel, styrelsens ordförande, föreslår att advokat Marcus Nivinger utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att sju styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska kvarstå oförändrat och uppgå till 415 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat). Verkställande direktören ska inte erhålla ett arvode som ordinarie styrelseledamot.

Styrelseledamöter ska även ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 60 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 60 000 SEK, ordföranden för oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet 60 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, samt ledamöter av oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera (oförändrat). Verkställande direktören ska inte erhålla ersättning som ledamot av ett utskott.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Kjetil Solbraekke som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Fabio Vassel.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att Andreas Frountzos kommer att ta över efter Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14. Beslut om ändring av policy för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av policy för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets verkställande direktör, styrelseledamöter (i den mån de får ersättning för tjänster de tillhandahåller koncernen utanför ramen för styrelseuppdraget), eventuell vice verkställande direktör som utses i Bolaget samt andra befattningshavare som Bolaget betraktar som ledande befattningshavare, såsom CFO, CLO, COO, och Vice Presidents (tillsammans benämnda ”Ledande Befattningshavare”) enligt följande att gälla tillsvidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2027. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter att årsstämman den 24 maj 2023 hållits samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Ersättningspolicy för Maha Energy AB (publ)

Inledning

Syfte

Denna ersättningspolicy omfattar Bolagets Ledande Befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådan avvikelse sker ska detta redovisas inför närmast följande årsstämma. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Styrelsen bedömer att en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning vilka dessa riktlinjer möjliggör.

Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra ovidkommande omständigheter.

Former av ersättning m.m.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för Ledande Befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta Ledande Befattningshavare till för Bolaget rimliga kostnader. Den totala ersättningen till Ledande Befattningshavare får bestå av fast kontantersättning, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantersättning

Varje Ledande Befattningshavare ska erbjudas en fast ersättning vilken ska utgå kontant, vara marknadsmässig, i linje med ersättningar inom den internationella olje- och gasindustrin, och baserad på individens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Den fasta ersättningen ska revideras årligen. För att undvika att Ledande Befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Den fasta ersättningen ska således stå för en tillräckligt stor del av den Ledande Befattningshavarens totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta ner den rörliga delen till noll.

Rörlig kontantersättning

Utöver fast ersättning ska Ledande Befattningshavare även kunna erhålla rörlig ersättning vilken ska utgå kontant enligt följande:

(i) Ordinär Rörlig Kontantersättning: baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet och ska sammanfalla med aktieägarnas intressen. Ordinär Rörlig Kontantersättning ska vara kopplad till årliga resultatmål och uppgå till maximalt 100 procent av den fasta bruttoersättningen.

Ordinär Rörlig Kontantersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål som kan vara finansiella, såsom efterlevnad av budget, eller icke-finansiella, såsom kopplade till produktivitet eller produktionsrelaterade mål. Genom upprättandet av kriterier för Ordinär Rörlig Kontantersättning som kopplar de Ledande Befattningshavarnas ersättning till Bolagets resultat och hållbarhet, främjas genomförandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och konkurrenskraft. Uppfyllelse av dessa kriterier ska kunna mätas under en period av ett år, och ska fastställas baserat på Bolagets resultat och de individuella kriterier som överenskommits med den Ledande Befattningshavaren.

(ii) Extraordinär Rörlig Kontantersättning: ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla Ledande Befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter och/eller som en bonus för en individs prestationer vid relevanta händelser eller transaktioner som rör Bolaget. Sådan ersättning får utges vid flera tillfällen per år men får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga bruttokontantersättningen.

Bolagets ersättningsutskott ska föreslå och utvärdera mål för rörlig ersättning till koncernens Ledande Befattningshavare (i) årligen för de fall det avser Ordinär Rörlig Kontantersättning, eller (ii) när omständigheterna kräver det baserat på tillämpliga omständigheter för de fall det avser Extraordinär Rörlig Kontantersättning. Ersättningsutskottets utvärdering ska rapporteras till styrelsen.

För det fall rörlig ersättning som utbetalats visar sig ha betalats på basis av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga ska Bolaget ha möjligheten att återkräva utbetald ersättning. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Extraordinär Rörlig Kontantersättning kan avräknas mot Ordinär Rörlig Kontantersättning enligt styrelseledamöternas eller den verkställande direktörens beslut (i förekommande fall).

Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram

I Bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget har emitterats och tilldelats deltagare under fyra olika incitamentsprogram för anställda och Ledande Befattningshavare i Bolaget samt Bolagets dotterbolag. Det första incitamentsprogrammet antogs av årsstämman den 27 maj 2020, det andra och tredje antogs av årsstämman den 27 maj 2021, och det fjärde antogs av årsstämman den 31 maj 2022. Löptiden för teckning av aktier genom utnyttjandet av teckningsoptioner emitterade inom ramen för de fyra incitamentsprogrammen är 1 juni 2023 till och med 29 februari 2024, 1 juni 2023 till och med 29 februari 2024, 1 juni 2024 till och med 28 februari 2025, och från 1 juni 2025 till och med 1 juni 2030. Tilldelning i programmen är kopplat till lönenivå och anställningstid och full tilldelning förutsätter fortsatt anställning under en intjänandeperiod om två till tre år.

De aktierelaterade incitamentsprogrammen är utformat för att behålla och rekrytera långsiktigt kvalificerad och engagerad personal inom den globala olje- och gasmarknaden. Programmet är tillgängligt för utvald personal, och har historisk sett varit årligt återkommande. Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2023 beslutar om ett incitamentsprogram till anställda och konsulter för en period om tre år. Ersättningsutskottet och styrelsen ska löpande utvärdera huruvida aktierelaterade incitamentsprogram ska föreslås årsstämman.

Pension

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 10 procent av den pensionsgrundande bruttoinkomsten.

Bolaget ska, som minimum, följa lagstadgade krav för pensionsavsättningar i varje tillämplig jurisdiktion som det är verksamt.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, och ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning och kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta bruttoersättningen.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga Ledande Befattningshavare vara högst sex månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta bruttokontantersättningen i maximalt 12 månader, alltså ska fast ersättning under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de Ledande Befattningshavarna sammantaget inte överstiga 18 fasta bruttomånadslöner. Eventuell rätt till avgångsvederlag ska minska i situationer där ersättning under aktuell period erhålls från ett annat bolag. Uppsägningstiden och avgångsvederlaget ska alltid, med beaktande av begränsningarna ovan, avgöras från fall till fall med beaktande av (i) krav enligt tillämplig lag för avtalet som ingåtts med den Ledande Befattningshavaren, (ii) praxis i landet där avtalet ingåtts, och (iii) tiden som den Ledande Befattningshavaren har varit anställd/anlitad av Bolaget innan uppsägningen.

Vid uppsägning från Ledande Befattningshavarens sida ska uppsägningstiden normalt vara sex månader för verkställande direktören och tre månader för övriga Ledande Befattningshavare. För det fall att en Ledande Befattningshavare säger upp sig ska inget avgångsvederlag utgå.

Beaktande av befintliga löner och anställningsvillkor

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar och åtminstone vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämma. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Utskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Utskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Information om tidigare beslutade ersättningar

Utöver löpande åtaganden finns inga ersättningsåtaganden gentemot Ledande Befattningshavare som inte har förfallit till betalning.

Beskrivning av väsentliga ändringar i ersättningspolicy samt förklaring av hur aktieägarnas åsikter har beaktats

Riktlinjerna beslutas årsstämman. Styrelsen har, efter val av nya styrelseledamöter den 3 november 2022 och den 29 mars 2023, bedömt behovet av förändringar och anser att de föreslagna ändringarna är nödvändiga för att framgångsrikt implementera Bolagets nya affärsstrategi och säkerställa dess långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet och att kunna rekrytera och behålla en högt kvalificerad och kompetent ledning. Enligt förslaget till ny ersättningspolicy kan den Extraordinära Rörliga Kontantersättningen betalas ut vid flera tillfällen per år, förutsatt att det maximala årliga beloppet inte överskrids. Den föreslagna nya ersättningspolicyn bedöms öka flexibiliteten, bland annat när det gäller att rekrytera och behålla Ledande Befattningshavare samt att kunna besluta om ersättning för extraordinära prestationer som går utöver individens ordinarie arbetsuppgifter och/eller som en bonus för individens prestationer i samband med relevanta händelser eller transaktioner som rör Bolaget. I förslaget till ny ersättningspolicy har övriga möjliga förmånerna ökat från 10 till 15 procent av den fasta bruttoersättningen med anledning av Bolagets potentiella kostnader för sådana förmåner. Styrelsen har inte mottagit några kommentarer från aktieägare.

Punkt 15. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till anställda och konsulter (LTIP 8)

Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för Ledande Befattningshavare och andra anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag (tillsammans ”Koncernen”) genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier i Bolaget enligt nedan.

Bakgrund och motiv

Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av styrelsen i Bolaget i syfte att främja bibehållandet av Ledande Befattningshavare, andra anställda och konsulter inom Koncernen och för att motivera dessa till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Programmet omfattar nuvarande och framtida anställda och konsulter i Koncernen. Styrelseledamöter tillåts inte att delta. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”.

Programmet kommer att implementeras genom överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna under en period om tre år.

Villkor för emission av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 4 612 345 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Maha Energy Inc. (”Dotterbolaget”), ett dotterbolag till Bolaget, varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets styrelse.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 31 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 50 735,795 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet sedvanliga teckningsoptionsvillkoren tillämpliga på teckningsoptionerna).
 6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 1 januari 2030 upphör att gälla.
 7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie (”Lösenpriset”) om 8,50 kronor. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Teckningsoptioner tecknade av Dotterbolaget ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse samt nedan principer. Beslut om att överlåta teckningsoptioner till Deltagarna ska fattas av styrelsen.

Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptioner som tilldelas Koncernens anställda i incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan den anställdes ersättning och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar anställda utefter på Bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i Bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för anställda att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i Bolaget. Ingen Deltagare ska tilldelas mer än 2 306 173 teckningsoptioner.

Tilldelade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Perioden från tilldelning av teckningsoptioner innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år och aktierna ska intjänas i trancher om en tredjedel (1/3) av de tilldelade teckningsoptionerna per år under en total intjänandeperiod om tre år. Undantag får i vissa situationer ske avseende perioden då en aktie får förvärvas samt från intjänandeperioden, såsom (i) om en Deltagares anställning eller uppdrag som konsult upphör eller (ii) på annat sätt när det föreligger extraordinära omständigheter såsom som fastställs av styrelsen i syfte att möjliggöra flexibilitet för Bolaget i sådana situationer. Sådana extraordinära omständigheter ska inkluderas i de teckningsoptionsavtal som ingås med Deltagarna.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till anställda i Koncernen i syfte att främja bibehållandet av anställda samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 4 612 345 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 4 612 345 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de tillämpliga teckningsoptionsvillkoren). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 3 procent av Bolagets totala aktiekapital och antal röster samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter det att de föreslagna teckningsoptionerna som ska emitteras har utnyttjats).

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets resultat per aktie. Marknadsvärdet beräknas preliminärt att uppgå till 5,22 SEK per teckningsoption, beräknat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande 9,73 SEK och ett Lösenpris om 8,50 SEK per aktie.

Kostnader förenade med emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och redovisas som en kostnad i resultaträkningen under intjänandeperioden. Den preliminära uppskattningen av totala kostnader under programmets löptid är 24 075 519 SEK. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram

Vidare så finns det 3 229 586 teckningsoptioner utestående genom fyra (4) långsiktiga incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i Koncernen, av vilket det första programmet omfattar 460 000 teckningsoptioner (”Program Fyra”), det andra 1 048 286 teckningsoptioner (”Program Fem”), det tredje 524 143 teckningsoptioner (”Program Sex”) och det fjärde 1 197 157 teckningsoptioner (”Program Sju”). Vardera teckningsoption under respektive program ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med (i) den 20 maj 2020 till och med den 27 maj 2020 för Program Fyra, och motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med (ii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Fem, (iii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Sex, och (iv) den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 för Program Sju. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas från och med den (i) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Fyra, (ii) 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 för Program Fem, (iii) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Sex, och (iv) 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030 för Program Sju.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (LTIP 9)

Valberedningen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) (exklusive Fabio Vassel) föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier i Bolaget enligt nedan.

Bakgrund och motiv

Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av valberedningen i Bolaget (exklusive Fabio Vassel) i syfte att främja bibehållandet av styrelseledamöter och för att motivera dessa till att skapa värde för aktieägarna. Valberedningen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Programmet omfattar styrelseledamöter i Bolaget. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”.

Programmet kommer att implementeras genom överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna under en period om tre år.

Villkor för emission av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 3 074 897 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Maha Energy Inc. (”Dotterbolaget”), ett dotterbolag till Bolaget, varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets valberedning.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 31 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 33 823,867 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor tillämpliga på teckningsoptionerna).
 6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 1 januari 2030 upphör att gälla.
 7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie (”Lösenpriset”) om 8,50 kronor. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Teckningsoptioner tecknade av Dotterbolaget ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets valberedning samt nedan principer. Fabio Vassel kommer inte delta i något beslut om att överlåta teckningsoptioner sig själv.

Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptioner som tilldelas styrelseledamöter i Bolaget i incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan den anställdes ersättning och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar anställda utefter på Bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i Bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för styrelseledamöter att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i Bolaget. Ingen Deltagare ska tilldelas mer än 2 306 173 teckningsoptioner.

Tilldelade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Perioden från tilldelning av teckningsoptioner innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år och aktierna ska intjänas i trancher om en tredjedel (1/3) av de tilldelade teckningsoptionerna per år under en total intjänandeperiod om tre år. Undantag får i vissa situationer ske avseende perioden då en aktie får förvärvas samt från intjänandeperioden, såsom när det föreligger extraordinära omständigheter i syfte att möjliggöra flexibilitet för Bolaget i sådana situationer. Sådana extraordinära omständigheter ska inkluderas i de teckningsoptionsavtal som ingås med Deltagarna.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget i syfte för styrelseledamöter att ta del i den värdeutveckling i Bolaget, vilket antas öka styrelseledamöternas långsiktiga engagemang och främja bibehållandet av styrelseledamöter, samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 3 074 897 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 3 074 897 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de tillämpliga teckningsoptionsvillkoren). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 2 procent av Bolagets totala aktiekapital och antal röster samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter det att de föreslagna teckningsoptionerna som ska emitteras har utnyttjats).

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets resultat per aktie. Marknadsvärdet beräknas preliminärt att uppgå till 5,22 SEK per teckningsoption, beräknat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande 9,73 SEK och ett Lösenpris om 8,50 SEK per aktie.

Kostnader förenade med emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och redovisas som en kostnad i resultaträkningen under intjänandeperioden. Den preliminära uppskattningen av totala kostnader under programmets löptid är 16 050 346 SEK. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram

Vidare så finns det 3 229 586 teckningsoptioner utestående genom fyra (4) långsiktiga incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i Koncernen, av vilket det första programmet omfattar 460 000 teckningsoptioner (”Program Fyra”), det andra 1 048 286 teckningsoptioner (”Program Fem”), det tredje 524 143 teckningsoptioner (”Program Sex”) och det fjärde 1 197 157 teckningsoptioner (”Program Sju”). Vardera teckningsoption under respektive program ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med (i) den 20 maj 2020 till och med den 27 maj 2020 för Program Fyra, och motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med (ii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Fem, (iii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Sex, och (iv) den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 för Program Sju. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas från och med den (i) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Fyra, (ii) 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 för Program Fem, (iii) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Sex, och (iv) 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030 för Program Sju.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av valberedningen (exklusive Fabio Vassel) i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av valberedningen (exklusive Fabio Vassel).

Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav

För ett giltigt beslut om förslaget om bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 143 615 696 aktier i bolaget och det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i bolaget är 143 615 696 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Stockholm, april 2023

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca  

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2023, kl.15:40 CEST.

Kort om Maha
Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN MAHA ENERGY AB (PUBL)

The shareholders in Maha Energy AB (publ), reg. no. 559018-9543, are hereby given notice to attend the annual general meeting at 14.00 CEST on Wednesday 24 May 2023 at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 13.30 CEST.

Notice

Shareholders wishing to participate at the meeting must:

(i)      be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is Monday 15 May 2023; and

(ii)     notify the company of their attendance and any assistant no later than Wednesday 17 May 2023. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Magnus Melin, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to magnus.melin@setterwalls.se.

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

Personal data obtained from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notices and attendance at the meeting and information on representatives, proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where appropriate, the minutes of the meeting.

Nominee registered shares

Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Monday 15 May 2023 at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than Wednesday 17 May 2023, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy

A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the company’s website www.mahaenergy.ca. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Proposed agenda   

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Submission of the annual report and the auditor’s report and the consolidated financial statements and the auditor’s report on the group;
 7. Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
 8. Resolution in respect of allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;        
 9. Resolution in respect of the members of the board of directors’ and the managing director’s discharge from liability;
 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;
 11. Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors;
 12. Election of members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors;
 13. Approval of the remuneration report;
 14. Resolution on changes to the policy for remuneration to the senior executives;
 15. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to employees and consultants (LTIP 8);
 16. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to the members of the board of directors (LTIP 9);
 17. Resolution regarding authorization for the board of directors to increase the share capital; and
 18. Closing of the meeting.

Proposed resolutions        

Item 1. Election of chairman of the meeting

The nomination committee, consisting of Rodrigo Pires, representing Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Christer Lindholm representing Kvalitena AB, Edwyn Neves, representing Banco BTG Pactual, and Fabio Vassel, the chairman of the board of directors, proposes that attorney Marcus Nivinger is appointed chairman of the annual general meeting.

Item 8. Allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet

The board of directors proposes that the company’s available funds shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the last financial year.

Item 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors

The nomination committee proposes that seven board members are elected.

Further, the nomination committee proposes that a registered public auditor is appointed as auditor.

Item 11. Determination of the fees payable to the members of the board of directors and auditors

The nomination committee proposes that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall remain the same and amount to SEK 415,000 to the chairman and SEK 300,000 to each of the other ordinary members (remuneration for committee work not included). The managing director shall not receive a fee as an ordinary member of the board of directors.

Board members shall also be entitled to invoice the company in so far as they perform services outside the board assignment.

Furthermore, it is proposed, as remuneration for the committee work, the chairman of the audit committee is to receive SEK 60,000, the chairman of the remuneration committee SEK 60,000, the chairman of the reserves and health, safety and environmental committee SEK 60,000, members of the audit committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each, members of the remuneration committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each and members of the reserves and health, safety and environmental committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each. The managing director shall not receive remuneration as a member of a committee.

It is proposed that the company’s auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

Item 12. Election of members of the board of directors and auditors

The nomination committee proposes re-election of Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland and Kjetil Solbraekke as ordinary board members. The nomination committee proposes re-election of Fabio Vassel as chairman of the board of directors.

Information on the board members proposed for re-election can be found in the annual report and on the company’s website at www.mahaenergy.ca.

The nomination committee further proposes re-election of the accounting firm Deloitte AB as auditor. Deloitte AB has informed that Andreas Frountzos will take over after Fredrik Jonsson as auditor-in-charge.

Item 13. Approval of the remuneration report

The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the board’s remuneration report in accordance with Chapter 8, Section 53a of the Swedish Companies Act.

Item 14. Resolution on changes to the policy for remuneration to the senior executives

The board of directors of Maha Energy AB (publ) (the “Company”) proposes that the general meeting resolves on changes to the policy for remuneration and other employment conditions for the Company’s CEO, board members (in so far as they receive remuneration for services provided to the group outside of the scope of the board assignment), any deputy CEO appointed in the Company and other executive managers that the Company regards as executives being, for instance, the CFO, CLO, COO and VP level (jointly referred to as “Executive Management”), as set forth below, which shall apply for the time being, but at the latest until the annual general meeting to be held in 2027. The guidelines are applicable on agreements entered into after the annual general meeting held on 24 May 2023, and as far as changes are made to existing agreements, thereafter.

Remuneration Policy for Maha Energy AB (publ)

Introduction

Purpose

This remuneration policy encompass the Company’s Executive Management. The guidelines do not include remuneration decided by the general meeting. The board of directors may temporarily resolve to deviate from the guidelines, in whole or in part, if in a specific case there is special cause for the deviation and a deviation is necessary to serve the Company’s long-term interests, including its sustainability, or to ensure the Company’s financial viability. If such deviation occurs, this shall be disclosed for the next annual general meeting. Terms of employments governed by rules other than Swedish may be duly adjusted to comply with mandatory rules or established local practice, taking into account, to the extent possible, the overall purpose of these guidelines.

Principles, promotion of the Company’s business strategy, long-term interests and sustainability

The board of directors assesses that the successful implementation of the Company’s business strategy and safeguarding of its long-term interests, including its sustainability, builds on the Company being able to recruit and retain highly qualified and capable management to achieve set goals. In order to achieve this, the Company must be able to offer competitive total remuneration which these guidelines enable.

Remuneration shall not discriminate on grounds of gender, ethnic background, national origin, age, disability or other irrelevant factors.

Types of remuneration etc.

The main principle is that remuneration and other employment conditions for members of the Executive Management shall be based on market terms and be competitive in order to ensure that the group can attract and retain competent members of the Executive Management at a reasonable cost for the Company. The total remuneration to the Executive Management may consist of fixed cash remuneration, variable cash remuneration, pension benefits and other benefits. Additionally, the general meeting may – irrespective of these guidelines – resolve on, among other things, share or share price-related remuneration.

Fixed cash remuneration

Each member of the Executive Management shall be offered a fixed remuneration to be paid in cash and on market terms commensurate with the international oil and gas sector, based on responsibilities, sector and time experience and performances. The fixed remuneration shall be adjusted annually. In order to avoid that the Executive Management is encouraged to take inappropriate risks, there shall be a fundamental balance between fixed and variable remuneration. The fixed remuneration shall thus be large enough in relation to the total remuneration paid to the Executive Management in order to render it possible to reduce the variable remuneration to zero.

Variable cash remuneration

In addition to the fixed remuneration, the members of the group’s Executive Management may be offered variable remuneration to be paid in cash, as follows:

(i) Regular Variable Cash Remuneration: based on the result in relation to performance goals within the respective area of responsibility and in line with the shareholders’ interests. Regular Variable Cash Remuneration shall be tied to annual performance related objectives and shall amount to a maximum of 100 percent of the gross fixed remuneration.

Regular Variable Cash Remuneration shall be based on clear, predetermined and measurable criteria and predefined individual and operational goals, which can be financial, such as budget control, or non-financial, such as non-productive time measurements or production volume related goals. By setting criteria for Regular Variable Cash Remuneration for the Executive Management linked to the Company’s earnings as well as sustainability, the Company’s business strategy, long-term interests and competitiveness are promoted. The fulfillment of these criteria shall be measured over a period of one year, and shall be determined based on the Company’s performance and the criteria agreed with the individual member of the Executive Management.

(ii) Extraordinary Variable Cash Remuneration: further variable cash remuneration may be awarded in extraordinary circumstances, provided that such extraordinary arrangements are limited in time and only made on an individual basis, either for the purpose of recruiting or retaining executive management, or as remuneration for extraordinary performance beyond the individual’s ordinary tasks and/or as a premium for the performance of such individual on relevant events or transactions involving the Company. Such remuneration may be paid on different extraordinary events per year, but may not in total exceed an amount corresponding to 50 percent of the gross fixed annual cash remuneration.

The Company’s remuneration committee shall propose and evaluate goals for variable remuneration for the group’s Executive Management (i) each year in case of Regular Variable Cash Remuneration, or (ii) when required based on the applicable circumstances, in case of Extraordinary Variable Cash Remuneration. The evaluation made by the remuneration committee shall be reported to the board of directors.

Should variable remuneration paid have been based on information that later shows to have been evidently incorrect, the Company shall have the possibility to request repayment. Variable remuneration shall not be pension qualifying. Extraordinary variable cash remuneration may be compensated/offset with the regular variable cash remuneration, upon the sole discretion of the Board Members/CEO (as the case may be).

Long-term share or share-price related incentive programmes

Long-term share-related incentive programmes in the form of warrants giving right to subscribe for new shares have been implemented in the Company. Such programmes have been resolved by the general meeting and are therefore excluded from these guidelines. Warrants entitling the holder to subscribe for new shares in the Company have been issued and allocated to participants under four different incentive programmes for employees and senior management in the Company and its subsidiaries. The first incentive programme was adopted at the annual general meeting held on 27 May 2020, the second and third was adopted at the annual general meeting held on 27 May 2021, and the fourth was adopted at the annual general meeting held on 31 May 2022. The warrants issued under the four incentive programmes entitle the holder to subscribe for shares in the Company from 1 June 2023 until and including 29 February 2024, from 1 June 2023 until and including 29 February 2024, from 1 June 2024 until and including 28 February 2025, and from 1 June 2025 until and including 1 June 2030, respectively. Allocation in the programmes is depending on salary level and time of employment and maximum allocation is conditional upon continued employment during a vesting period of two to three years.

The share related incentive programs are designed to retain and attract long term qualified and committed personnel in a global oil and gas market setting. The program is available to select employees and has historically re-occurred annually. The board of directors has proposed that the annual general meeting 2023 resolves on an incentive program to employees and consultants to be implemented during a period of three years. The remuneration committee and the board of directors shall continuously evaluate whether to propose share related incentive programs at the annual general meeting.

Pension

Pension benefits, including health insurance, shall be premium defined unless the individual concerned is subject to defined benefit pension under mandatory collective bargaining agreement provisions. The pension premiums for premium defined pension shall amount to not more than 10 percent of the gross pension qualifying income.

The Company will, at the minimum, follow statutory requirements for pension contributions in each applicable jurisdiction it operates.

Other benefits

Other benefits may include, inter alia, life insurance, health insurance and medical benefits, and shall be limited in value in relation to other remuneration and shall be paid only in so far as it is considered to be in accordance with the market for other members of executive managements holding corresponding positions on the employment market where the member in question is operating. Premiums and other costs relating to such benefits may amount to not more than 15 percent of the gross fixed remuneration.

Termination and severance payment

The notice period for termination given by the Company shall be no longer than six months for all members of the Executive Management, with a right to redundancy payment after the expiration of the notice period corresponding to not more than 100 percent of the gross fixed cash remuneration for a maximum of 12 months, meaning that the fixed remuneration and redundancy payment shall together not exceed 18 months’ gross fixed salary. Any right to redundancy payment shall decrease in situations where remuneration is received from another company. In any case, observed the aforementioned limitation, the notice period and the amount of the redundancy payment shall be defined, on a case by case basis, taking into consideration (i) the requirements of law applicable to the contract entered with the member of the Executive Management, (ii) the common practice of the location where such contract was entered, and (iii) the period that the member of Executive Management has been employed/ contracted by the Company prior to the notice of termination.

Upon notice given by a member of the Executive Management, the notice period shall generally be six months for the CEO and three months for other members of the Executive Management. In the event a member of the Executive Management terminates his or her employment, no severance shall be payable.

Consideration given to existing salaries and employment conditions for employees

In the preparation of the board of directors’ proposal for these remuneration guidelines, salary and employment conditions for employees of the Company have been taken into account by including information on the employees’ total income, the components of the remuneration and increase and growth rate over time, in the board of directors’ basis of decision when evaluating whether the guidelines and the limitations set out herein are reasonable.

The decision-making process to determine, review and implement the guidelines

The board of directors has established a remuneration committee. The committee’s tasks include preparing the board of directors’ decision to propose guidelines for Executive remuneration. The board of directors shall prepare a proposal for new guidelines when there is need for significant changes and at least every fourth year, and submit it to the general meeting. The guidelines shall be in force until new guidelines are adopted by the general meeting. The committee shall also monitor and evaluate programs for variable remuneration for the Executive Management, the application of the guidelines for Executive remuneration as well as the current remuneration structures and compensation levels in the Company. The members of the committee are independent of the Company and its Executive Management. The CEO and other members of the Executive Management do not participate in the board of directors’ processing of and resolutions regarding remuneration-related matters in so far as they are affected by such matters.

Information in regard to previously decided remuneration

Except for recurring commitments, there are no remuneration commitments in relation to members of the Executive Management that have not become due.

Description of material changes to the remuneration policy and explanation of how the shareholders’ opinions have been taken into account

These guidelines are decided by the annual general meeting. The board of directors has, following the election of new board members on 3 November 2022 and 29 March 2023, assessed the need for changes and deemed the proposed changes to be necessary to successful implement the Company’s business strategy and safeguard its long-term interests, including its sustainability, and to be able to recruit and retain highly qualified and capable management. Pursuant to the proposed new remuneration policy the maximum yearly Extraordinary Variable Cash Remuneration may be paid on different extraordinary events per year provided that the maximum yearly amount is not exceeded. The proposed new remuneration policy is deemed to increase flexibility inter alia in recruiting and retaining executive management as well as deciding on remuneration for extraordinary performance beyond the individual’s ordinary tasks and/or as a premium for the performance of such individual on relevant events or transactions involving the Company. Within the proposed new policy the possible annual other benefits have increased from 10 percent to 15 percent of the gross fixed remuneration due to the Company’s potential costs for such benefits. The board of directors has not received any comments from shareholders.

Item 15. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to employees and consultants (LTIP 8)

The board of directors in Maha Energy AB (publ) (the “Company”) proposes that the general meeting resolves on an incentive programme for the Executive Management and other employees and consultants of the Company and its subsidiaries (together, the “Group”) through issuance of warrants entitling to subscription of new shares in the Company as set forth below.

Background

The proposal to launch an incentive programme by the issuance of warrants is presented by the board of directors of the Company in order to strengthen the retention of Executive Management and other employees and consultants with the Group and to motivate these to create shareholder value. The board of directors assess that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

The programme encompasses current and future employees and consultants of the Group. Board members are not allowed to participate. Those entitled to participate in the incentive programme are hereinafter referred to as “Participants”.

The programme will be implemented through transfer of warrants to Participants during a period of three years.

Terms and conditions for the issue of warrants

 1. The Company shall issue not more than 4,612,345 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share, each with a quotient value of SEK 0.011.
 2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by Maha Energy Inc (the “Subsidiary”), a subsidiary of the Company, after which the Subsidiary is to transfer the warrants to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the board of directors of the Company.
 3. Subscription of warrants shall be made by the Subsidiary on a subscription list following the general meeting’s issue resolution, but no later than 31 May 2023. The board of directors of the Company shall be entitled to prolong the subscription period.
 4. The warrants shall be issued without consideration (i.e. free of charge) to the Subsidiary.
 5. If all issued warrants are subscribed for by the Subsidiary, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new shares, the Company’s share capital will increase with SEK 50,735.795 (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants).
 6. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 1 January 2030 shall lapse.
 7. Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price per share (the “Exercise Price”) of SEK 8.50. Any amount that exceeds the quotient value shall be transferred to the nonrestricted share premium account. The Exercise Price may never be below the quotient value of the shares.
 8. The warrants are subject to customary recalculation conditions.

Allocation principles to be applied in relation to Participants

Warrants subscribed for by the Subsidiary shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the board of directors of the Company and the principles set forth below. Any resolution to transfer warrants to the Participants shall be made by the board of directors.

The transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants are to be made without consideration (i.e. free of charge).

Warrants are granted under the incentive programme to employees of the Group, and are intended to align such individual’s and shareholder interests by attempting to create a direct relation between compensation and shareholder return. Participation in the incentive programme rewards overall corporate performance, as measured through the price of the shares in the Company. In addition, the incentive programme enables employees to develop and maintain a significant ownership position in the Company. No Participant may be offered more than 2,306,173 warrants.

Allocated warrants may be exercised for subscription of new shares in the Company during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Subscription of new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect).

Warrant agreement

All warrants will be governed by warrant agreements to be entered into between each Participant and the Subsidiary in connection with the transfer of warrants from the Subsidiary. The warrant agreement will include a so-called vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements. The period from allocation of warrants until a share may be acquired may not be less than three years and the warrants shall vest in tranches of one third (1/3) of the allocated warrants per year during a total vesting period of three years. Exception may be made from the period until a share may be acquired and the vesting period in certain situations, such as (i) where the Participant’s employment or assignment as consultant is terminated or (ii) otherwise where exceptional circumstances exist as determined by the board of directors to allow flexibility for the Company in such situations. Such exceptions shall be included in the specific warrant agreements entered into with the Participants.

Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights

The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the Company wishes to offer warrants to employees of the Group in order to strengthen the retention of employees and to motivate them to contribute to the creation of shareholder value.

Dilution, costs, etc.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 4,612,345 issued warrants; a total of 4,612,345 new shares will be issued in the Company (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approx. 3 percent of the total share capital and number of votes in the Company (based on the share capital and number of shares in the Company as of the date of this proposal and calculated as the maximum amount of share capital and number of shares that may be issued, divided by the total share capital and the total number of shares in the Company after the proposed warrants to be issued have been exercised).

The incentive programme is expected to have a marginal effect on the Company's earnings per share. The market value is preliminary estimated to SEK 5.22 per warrant, based on a market value of the underlying share corresponding to SEK 9.73 and the Exercise Price of SEK 8.50 per share.

Costs related to the issuance of warrants under the incentive programme will be accounted for in accordance with IFRS 2 and recognized as an expense in the income statement during the vesting period. The preliminary estimate of total cost to be recorded during the term of the programme is SEK 24,075,519. Ongoing administration costs and other costs of the programme are minimal.

Outstanding incentive programmes

In addition, 3,229,586 warrants are outstanding under four (4) Long Term Incentive Programs for employees and senior management of the Group, of which the first program comprises of 460,000 warrants (“Program Four”), the second program comprises of 1,048,286 warrants (“Program Five”), the third program comprises of 524,143 warrants (“Program Six”), and the fourth program comprises of 1,197,157 warrants (“Program Seven”). Each warrant under the respective program entitles to subscribe for one new share in the Company. The exercise price of the warrants corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including (i) 20 May 2020 until and including 27 May 2020 for Program Four, and corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including (ii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Five, (iii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Six, and (iv) 24 May 2022 until and including 31 May 2022 for Program Seven. The warrants may be exercised from and including (i) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Four, (ii) 1 June 2024 until and including 28 February 2025 for Program Five, (iii) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Six, and (iv) 1 June 2025 until and including 1 June 2030 for Program Seven.

Approval of transfer of warrants from the Subsidiary to Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants.

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by the board of directors together with external consultants. The final proposal has been presented by the board of directors.

Majority requirements

This proposal to adopt the incentive programme and to issue warrants, as well as the approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Item 16. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to the members of the board of directors (LTIP 9)

The nomination committee in Maha Energy AB (publ) (the “Company”) (excluding Fabio Vassel) proposes that the general meeting resolves on an incentive programme for the members of the board of directors of the Company through issuance of warrants entitling to subscription of new shares in the Company as set forth below.

Background

The proposal to launch an incentive programme by the issuance of warrants is presented by the nomination committee in the Company (excluding Fabio Vassel) in order to strengthen the retention of the members of the board of directors and to motivate the board members to create shareholder value. The nomination committee assess that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

The programme encompasses board members in the Company. Those entitled to participate in the incentive programme are hereinafter referred to as “Participants”.

The programme will be implemented through transfer of warrants to Participants during a period of three years.

Terms and conditions for the issue of warrants

 1. The Company shall issue not more than 3,074,897 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share, each with a quotient value of SEK 0.011.
 2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by Maha Energy Inc (the “Subsidiary”), a subsidiary of the Company, after which the Subsidiary is to transfer the warrants to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the nomination committee of the Company.
 3. Subscription of warrants shall be made by the Subsidiary on a subscription list following the general meeting’s issue resolution, but no later than 31 May 2023. The board of directors of the Company shall be entitled to prolong the subscription period.
 4. The warrants shall be issued without consideration (i.e. free of charge) to the Subsidiary.
 5. If all issued warrants are subscribed for by the Subsidiary, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new shares, the Company’s share capital will increase with SEK 33,823.867 (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants).
 6. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 1 January 2030 shall lapse.
 7. Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price per share (the “Exercise Price”) of SEK 8.50. Any amount that exceeds the quotient value shall be transferred to the nonrestricted share premium account. The Exercise Price may never be below the quotient value of the shares.
 8. The warrants are subject to customary recalculation conditions.

Allocation principles to be applied in relation to Participants

Warrants subscribed for by the Subsidiary shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the nomination committee of the Company and the principles set forth below. Fabio Vassel will not participate in any resolution to transfer warrants to himself.

The transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants are to be made without consideration (i.e. free of charge).

Warrants are granted under the incentive programme to board members in the Company and are intended to align such individual’s and shareholder interests by attempting to create a direct relation between compensation and shareholder return. Participation in the incentive programme rewards overall corporate performance, as measured through the price of the shares in the Company. In addition, the incentive programme enables board members to develop and maintain a significant ownership position in the Company. No Participant may be offered more than 2,306,173 warrants.

Allocated warrants may be exercised for subscription of new shares in the Company during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Subscription of new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect).

Warrant agreement

All warrants will be governed by warrant agreements to be entered into between each Participant and the Subsidiary in connection with the transfer of warrants from the Subsidiary. The warrant agreement will include a so-called vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements. The period from allocation of warrants until a share may be acquired may not be less than three years and the warrants shall vest in tranches of one third (1/3) of the allocated warrants per year during a total vesting period of three years. Exception may be made from the period until a share may be acquired and the vesting period in certain situations where exceptional circumstances to allow flexibility for the Company in such situations. Such exception shall be included in the specific warrant agreements entered into with the Participants.

Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights

The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the Company wishes to offer warrants to the board members in the Company in order for the board members to take part in the value growth in the Company which is expected to increase the board members long-term commitment and strengthen the retention of board members, and to motivate them to contribute to the creation of shareholder value.

Dilution, costs, etc.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 3,074,897 issued warrants; a total of 3,074,897 new shares will be issued in the Company (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approx. 2 percent of the total share capital and number of votes in the Company (based on the share capital and number of shares in the Company as of the date of this proposal and calculated as the maximum amount of share capital and number of shares that may be issued, divided by the total share capital and the total number of shares in the Company after the proposed warrants to be issued have been exercised).

The incentive programme is expected to have a marginal effect on the Company's earnings per share. The market value is preliminary estimated to SEK 5.22 per warrant, based on a market value of the underlying share corresponding to SEK 9.73 and the Exercise Price of SEK 8.50 per share.

Costs related to the issuance of warrants under the incentive programme will be accounted for in accordance with IFRS 2 and recognized as an expense in the income statement during the vesting period. The preliminary estimate of total cost to be recorded during the term of the programme is SEK 16,050,346. Ongoing administration costs and other costs of the programme are minimal.

Outstanding incentive programmes

In addition, 3,229,586 warrants are outstanding under four (4) Long Term Incentive Programs for employees and senior management of the Group, of which the first program comprises of 460,000 warrants (“Program Four”), the second program comprises of 1,048,286 warrants (“Program Five”), the third program comprises of 524,143 warrants (“Program Six”), and the fourth program comprises of 1,197,157 warrants (“Program Seven”). Each warrant under the respective program entitles to subscribe for one new share in the Company. The exercise price of the warrants corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including (i) 20 May 2020 until and including 27 May 2020 for Program Four, and corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including (ii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Five, (iii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Six, and (iv) 24 May 2022 until and including 31 May 2022 for Program Seven. The warrants may be exercised from and including (i) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Four, (ii) 1 June 2024 until and including 28 February 2025 for Program Five, (iii) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Six, and (iv) 1 June 2025 until and including 1 June 2030 for Program Seven.

Approval of transfer of warrants from the Subsidiary to Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants.

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by the nomination committee (excluding Fabio Vassel) together with external consultants. The final proposal has been presented by the nomination committee (excluding Fabio Vassel).

Majority requirements

This proposal to adopt the incentive programme and to issue warrants, as well as the approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Item 17. Resolution regarding authorization for the board of directors to increase the share capital

The board of directors proposes that the general meeting resolves on an authorization for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company’s share capital may by support of the authorization be increased by an amount corresponding to 20 percent of the share capital and number of shares in the company as of on the date the board of directors make use of the authorisation. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions. The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution.

Majority requirements

For a valid decision on the proposal on an authorization for the board of directors, as outlined above, requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Number of shares and votes in the company

The total number of shares in the company at the time of issuance of this notice is 143,615,696, and the total number of votes for all issued shares in the company is 143,615,696 votes. The company does not hold any of its own shares.        

Shareholders’ right to request information

Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the managing director are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or of the company’s economic situation. Such duty to provide information also comprises the company’s relation to the other group companies, the consolidated financial statements and such circumstances regarding subsidiaries which are set out in the foregoing sentence.

Documentation

The financial accounts, auditor’s report, complete proposals for resolution and other documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the company’s website www.mahaenergy.ca. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.

_____

Stockholm, April 2023

The board of directors

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 15:40 CEST on 21 April 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAHA ENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 mars 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 21 mars 2023; och

(ii)      senast 23 mars 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 21 mars 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast 23 mars 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 7. Beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom;
 8. Ändringar i styrelsesammansättning;
 9. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Marcus Nivinger utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av det investeringsavtal som undertecknats med aktieägarna i DBO 2.0 S.A. (se punkt 7 nedan) föreslår styrelsen ändring av bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). 4 § föreslås ändras från ”Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 517 000 kronor och högst 2 068 000 kronor” till ”Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 980 000 kronor och högst 7 920 000 kronor”. 5 § föreslås ändras från ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 47 000 000 och högst 188 000 000” till ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 180 000 000 och högst 720 000 000”.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7. Beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom

Styrelsen i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 (”Bolaget”) föreslår att stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 404 529,51 kronor genom nyemission av högst 36 775 410 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1.   Bolaget och dess dotterbolag Nova Maha Energy Brasil Ltda. (“Maha Brasil”) har ingått ett investeringsavtal med aktieägarna (”Säljarna”) i DBO 2.0 S.A. org.nr 40.070.729/0001-59 (”Målbolaget”), angående förvärv av samtliga 188 427 aktier i Målbolaget, varav 188 426 aktier i Målbolaget (”Aktierna”) förvärvas av Bolaget mot betalning om högst 36 775 410 nya aktier i Bolaget och en (1) aktie i Målbolaget förvärvas av Maha Brasil mot betalning om 1,00 BRL. Innan Bolaget ingick ovan nämnda investeringsavtal anlitades SpareBank 1 Markets AS (”SB1M”) för att utfärda ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) (eng. Independent Fairness Opinion Statement) avseende det föreslagna förvärvet av samtliga Aktier (”Vär-deringsutlåtandet”). SB1M:s slutsatser om transaktionens övergripande attraktivitet ur ett finansiellt perspektiv har bidragit till styrelsens beslut om att lägga fram förslaget till Bolagets aktieägare. För mer information om huruvida förvärvet av samtliga Aktier är skäligt ur ett finansiellt perspektiv samt ett utlåtande om transaktionens övergripande attraktivitet för Bolagets aktieägare, vänligen se Värderingsutlåtandet utfärdat av SB1M, Bilaga 1.

2.   Styrelsen beräknar, baserat på den nu nuvarande ungefärliga aktiekursen, att Aktierna kommer att upptas till sammanlagt 352 308 427,8 kronor i Bolagets balansräkning per tillträdesdagen vid full teckning. Det slutliga värdet kan komma att förändras vid tillämpning av gällande redovisningsregler då det slutliga värdet ska fastställas baserat på aktiekursen per tillträdesdagen.

3.   Det belopp som överstiger kvotvärdet på de nya aktierna i Bolaget ska tillföras den fria överkursfonden.

4.   Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Säljarna, med rätt och skyldighet att betala för nya aktier genom apportegendom i form av aktier i Målbolaget i enlighet med vad som följer nedan.

  Högsta antal aktier i Bolaget som ska tilldelas var och en av Säljarna Antal Aktier i Målbolaget som var och en av Säljarna ska erlägga som betalning
DBO Invest S.A. 22 706 658 116 342
Svein Harald Øygard 3 370 614 17 270
AGR AS 3 328 652 17 055
Tore Myrholt 2 938 699 15 057
GAESM PARTICIPAÇÕES LTDA. 1 195 817 6 127
Sebastian Wurster 1 092 961 5 600
Luis Antonio Gomes Araujo 762 926 3 909
Aristeidis Athanasios Tsikouras 656 557 3 364
Andre Luiz de Oliveira Naslausky 481 684 2 468
Halvard Idland 120 421 617
Kjetil Solbrække 120 421 617
Total 36 775 410 188 426

5.   Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista i samband med genomförandet av förvärvet av Målbolaget, dock inte senare än 29 september 2023. Betalning ska ske i samband med teckning.

6.   De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

7.   Styrelsens ordförande, den verkställande direktören, eller den person styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

8.   Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga på Bolagets kontor.

Punkt 8. Ändringar i styrelsesammansättning

Vid extra bolagsstämma den 3 november 2022 fattades beslut om att välja Fabio Vassel (ordförande), Paulo Thiago Mendonça och Enrique Peña som nya ordinarie styrelseledamöter. Efter extra bolagsstämman består styrelsen av följande sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Fabio Vassel (ordförande), Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Harald Pousette, Viktor Modigh och Richard Norris.

I enlighet med investeringsavtalet ingånget med aktieägarna i DBO 2.0 S.A., beskrivet under punkten 7 ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i styrelsesammansättningen och styrelsearvoden. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att Harald Pousette entledigas från styrelsen på egen begäran. Vidare föreslås att Halvard Idland och Kjetil Solbraekke väljs som nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma (dvs. i tillägg till resterande nuvarande styrelseledamöter).

De nya styrelseledamöterna ska vara berättigade ersättning (styrelsearvode) enligt årsstämmans beslut (dvs. 300 000 kronor att reduceras proportionerligt med hänsyn till att de nya styrelseledamöterna inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 31 maj 2022 och nästa årsstämma).

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Halvard Idland, född 6 augusti 1975

Erfarenhet: Halvard Idland har mer än 20 års erfarenhet av industriella och finansiella investeringar inom olje- och gasindustrin i Norge och Brasilien. Tidigare erfarenheter inkluderar DNB, Pareto och Aker Yards innan han var med och grundade DBO Energy.

Utbildning: M.Sc i företagsekonomi från Norges handelshøyskole (NHH).

Nuvarande uppdrag: Medgrundare och Director på DBO Invest och Janeiro Energy. Styrelseledamot i Prosafe SE och 3R Offshore. Styrelseordförande i DreamLearnWork.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Medgrundare och CFO på DBO Energy och DBO 2.0. Ledamot i revisionsutskottet för 3R Petroleum.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej. Halvard är Director på DBO Invest som kommer att vara en stor aktieägare i Bolaget när nyemissionen som föreslås under punkt 7 på dagordningen har genomförts.

Innehav i Maha: Halvard har för närvarande inget innehav i Maha. Halvard kan teckna högst 120 421 nya aktier i Maha inom ramen för den föreslagna nyemissionen under punkt 7 på dagordningen.

Kjetil Solbraekke, född 3 maj 1962

Erfarenhet: Kjetil Solbraekke har över 30 års erfarenhet från olika positioner inom den norska olje- och gassektorn, såsom Assistant Director General vid det norska olje- och energidepartementet, Senior Vice President och CFO för Norsk Hydro, verkställande direktör för Panoro Energy och Sintef do Brazil samt grundare och verkställande direktör för DBO Energy. Han har varit bosatt i Brasilien sedan 2006.

Utbildning: Cand.Oecon från Oslo universitet, ekonom.

Nuvarande uppdrag: Medgrundare och verkställande direktör för DBO Invest.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Verkställande direktör för Sintef do Brasil. Medgrundare och verkställande direktör för DBO Energy och DBO 2.0. Styrelseledamot i 3R Petroleum.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej. Kjetil är verkställande direktör för DBO Invest som kommer att bli en stor aktieägare i Bolaget när nyemissionen som föreslås under punkt 7 på dagordningen har genomförts.

Innehav i Maha: Kjetil innehar för närvarande 100 000 aktier i Maha. Kjetil kan teckna högst 120 421 nya aktier i Maha inom ramen för den föreslagna nyemissionen under punkt 7 på dagordningen.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 143 615 696 aktier i Bolaget. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i Bolaget är 143 615 696 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.         

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Stockholm, 24 februari 2023

Styrelsen

Övrigt        

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023, kl. 17.30.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga– och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN MAHA ENERGY AB (PUBL)

The shareholders in Maha Energy AB (publ), reg. no. 559018-9543, (the “Company”) are hereby given notice to attend the extraordinary general meeting on 29 March 2023 at 10.00 CET at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 09.30 CET.

Notice

Shareholders wishing to participate at the meeting must:

(i)      be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is 21 March 2023; and

(ii)      notify the Company of their attendance and any assistant no later than 23 March 2023. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Magnus Melin, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to magnus.melin@setterwalls.se.

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

Personal data obtained from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notices and attendance at the meeting and information on representatives, proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where appropriate, the minutes of the meeting.

Nominee registered shares

Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of 21 March 2023 at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than 23 March 2023, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy

A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the Company’s website www.mahaenergy.ca. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Resolution on changes to the articles of association;
 7. Resolution on issue of new shares against payment in kind;
 8. Resolution on changes to the board composition;
 9. Closing of the meeting.

Proposed resolutions        

Item 1. Election of chairman of the meeting

The board of directors proposes that attorney Marcus Nivinger is appointed chairman of the extraordinary general meeting.

Item 6. Resolution on changes to the articles of association

In view of the investment agreement signed with the shareholders of DBO 2.0 S.A. (referenced to in item 7 below), the board of directors proposes to change the limits in the articles of association with respect to share capital and number of shares in §§ 4 and 5. § 4 is proposed to be changed from “The company’s share capital shall be not less than SEK 517,000 and not more than SEK 2,068,000” to “The company’s share capital shall be not less than SEK 1,980,000 and not more than SEK 7,920,000”. § 5 is proposed to be changed from “The number of shares in the company shall be no less than 47,000,000 and no more than 188,000,000” to “The number of shares in the company shall be no less than 180,000,000 and no more than 720,000,000”.

The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Item 7. Resolution on issue of new shares against payment in kind

The board of directors of Maha Energy AB (publ) (the “Company”), proposes that the general meeting resolves to increase the Company’s share capital by not more than SEK 404,529.51 through a new issue of not more than 36,775,410 shares. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1.   The Company and its subsidiary Nova Maha Energy Brasil Ltda. (“Maha Brasil”) have entered into an investment agreement with the shareholders (the “Sellers”) of DBO 2.0 S.A., reg. no. 40.070.729/0001-59 (the “Target”) regarding the acquisition of all 188,427 shares in the Target, of which 188,426 shares in the Target (the “Shares”) are acquired by the Company against payment of 36,775,410 new shares in the Company and one (1) share in the Target is acquired by Maha Brasil against payment of BRL 1.00. Before entering into said investment agreement, the Company has engaged SpareBank 1 Markets AS (“SB1M”) to provide a fairness opinion regarding the proposed acquisition of Shares (the ”Independent Fairness Opinion Statement”). SB1M’s conclusions on the attractiveness of the transaction from a financial point of view have supported the board of directors’ decision to submit the resolution in reference to Company’s shareholders. For more information on whether the acquisition of all Shares constitutes a fair transaction from a financial point of view and its overall attractiveness for the Company’s shareholders, please refer to the Independent Fairness Opinion Statement provided by SB1M, Schedule 1.

2.   Based on the current approximate share price, the board of directors estimates that the Shares will be included with SEK 352,308,427.8 in the Company’s balance sheet per the closing date upon full subscription. The value may change, as the value will be determined pursuant to applicable accounting rules as per share price on the closing of the transaction.

3.   The amount that exceeds the quotient value of the new shares in the Company shall be allocated to the free premium fund.

4.   The right to subscribe for the new shares shall only vest with the Sellers, with the right and obligation to pay for the new shares by the contribution of shares in the Target in accordance with the below.

  Maximum number of shares in the Company to be allocated to each Seller Number of Shares in the Target to be contributed by each Seller
DBO Invest S.A. 22,706,658 116,342
Svein Harald Øygard 3,370,614 17,270
AGR AS 3,328,652 17,055
Tore Myrholt 2,938,699 15,057
GAESM PARTICIPAÇÕES LTDA. 1,195,817 6,127
Sebastian Wurster 1,092,961 5,600
Luis Antonio Gomes Araujo 762,926 3,909
Aristeidis Athanasios Tsikouras 656,557 3,364
Andre Luiz de Oliveira Naslausky 481,684 2,468
Halvard Idland 120,421 617
Kjetil Solbrække 120,421 617
Total 36,775,410 188,426

5.   Subscription for the newly issued shares shall be made on a subscription list in connection with the completion of the acquisition of the Target, however no later than on 29 September 2023. Payment shall be made in connection with subscription.

6.   The new shares shall entitle to dividends from and including the first record date for dividends decided after the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

7.   The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

8.   Documents as referred to in Chapter 13 Sections 6-8 of the Swedish Companies Act have been prepared and are kept available at the Company’s office.

Item 8. Resolution on changes to the board composition

At the extraordinary general meeting held on 3 November 2022, it was resolved to elect Fabio Vassel (chairman), Paulo Thiago Mendonça and Enrique Peña as new ordinary board members. After the extraordinary general meeting, the board of directors consists of the following six (6) board members without deputy members until the end of the next annual general meeting: Fabio Vassel (chairman), Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Harald Pousette, Viktor Modigh and Richard Norris.

Pursuant to the investment agreement with the shareholders of DBO 2.0 S.A., described under item 7 above, the board of directors proposes that the general meeting resolves on the following changes to the board composition and decision on board fees. The board of directors proposes that the board of directors shall consist of seven (7) ordinary board members with no deputy members until the end of the next annual general meeting. The board of directors proposes that Harald Pousette, upon his own request, is discharged from the board of directors. It is further proposed that Halvard Idland and Kjetil Solbraekke are elected as new ordinary board members until the end of the next annual general meeting (i.e. in addition to the remaining current board members).

The new board members are to be entitled to remuneration (board fees) as resolved by the annual general meeting held on 31 May 2022 (i.e. SEK 300,000 reduced proportionally taking into account that the new board members will not serve the entire time period between the annual general meeting held on 31 May 2022 and the next annual general meeting).

Presentation of proposed board members

Halvard Idland, born 6 August 1975

Experience: Halvard Idland has more than 20 years of industrial and financial investment experience in the oil and gas industry in Norway and Brazil. Previous experience includes DNB, Pareto and Aker Yards prior to co-founding DBO Energy.

Education: M.Sc. in Economics and Business Administration from Norwegian School of Economics (NHH).

Current assignments: Co-founder and Director at DBO Invest and Janeiro Energy. Board member at Prosafe SE and 3R Offshore. Chairman of DreamLearnWork.

Previous assignments (last five years): Co-founder and CFO at DBO Energy and DBO 2.0. Audit committee member at 3R Petroleum.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No. Halvard is Director at DBO Invest which will be a major shareholder in the Company following completion of the issue of new shares proposed under item 7 of the agenda.

Holdings of shares in Maha: Halvard does currently have any holdings in Maha. Halvard may subscribe for up to 120,421 new shares in Maha within the issue of new shares proposed under item 7 of the agenda.

Kjetil Solbraekke, born 3 May 1962

Experience: Kjetil Solbraekke has over 30 years of experience from the Norwegian Oil and gas sector in various positions as Assistant director general in the Ministry of Petroleum in Norway, SVP and CFO in Norsk Hydro, CEO in Panoro Energy and Sintef do Brazil, Founder and CEO in DBO Energy. He has lived in Brazil since 2006.

Education: Cand. Oecon from the University of Oslo, Economist.

Current assignments: Co-Founder and CEO at DBO Invest.

Previous assignments (last five years): CEO in Sintef do Brasil. Co-founder and CEO at DBO Energy and DBO 2.0. Board Member of 3R Petroleum.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No. Kjetil is CEO of DBO Invest which will be a major shareholder in the Company following completion of the issue of new shares proposed under item 7 of the agenda.

Holdings of shares in Maha: Kjetil currently holds 100,000 shares in Maha. Kjetil may subscribe for up to 120,421 new shares in Maha within the issue of new shares proposed under item 7 of the agenda.

Number of shares and votes in the Company

The total number of shares in the Company at the time of issuance of this notice is 143,615,696. The total number of votes for all issued shares in the Company is 143,615,696 votes. The Company does not hold any of its own shares.        

Shareholders’ right to request information

Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the managing director are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the Company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.

Documentation

Documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the Company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the Company’s website www.mahaenergy.ca. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.

_____

Stockholm, 24 February 2023

The board of directors

Miscellaneous        
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 17:30 P.M. CET on 24 February 2023.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

 

Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders in Maha Energy AB (publ), reg. no. 559018-9543, (the “Company”) are hereby given notice to attend the exraordinary general meeting on Thursday 3 November 2022 at 4:00 P.M. CET at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 3:30 P.M. CET.

Background

Foil International Spain S.L., holder of approximately 12.2 per cent of the shares in the Company, has requested that the board of directors, pursuant to Chapter 7, Section 13 of the Swedish Companies Act, convene an extraordinary general meeting to resolve upon the proposed election of a new board of directors as proposed in item 6 of the agenda below. 

Notice

Shareholders wishing to participate at the meeting must:

 1. be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is Wednesday 26 October 2022; and
 2. notify the Company of their attendance and any assistant no later than Friday 28 October 2022. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Andreas Wårdh, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to andreas.wardh@setterwalls.se.

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

Personal data obtained from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notices and attendance at the meeting and information on representatives, proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where appropriate, the minutes of the meeting.

Nominee registered shares

Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Wednesday 26 October 2022 at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than Friday 28 October 2022, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy

A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the Company’s website www.mahaenergy.ca. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Election of board members;
 7. Closing of the meeting.

Proposed resolutions            

Item 1. Election of chairman of the meeting

The board of directors proposes that attorney Jörgen S. Axelsson is appointed chairman of the extraordinary general meeting.

Item 6. Election of board members

The Company's board of directors currently consists of six ordinary board members without deputy board members. Foil International Spain S.L. proposes that the general meeting resolves on new-election of Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel and Enrique Peña as board members until the close of the annual general meeting 2023, and that Jonas Lindvall, Christer Lindholm and Nicholas Walker are dismissed from their assignments as board members.

Furthermore, Fabio Vassel is proposed to be elected as chairman of the board of directors and that Harald Pousette is dismissed as chairman of the board of directors, but remains as board member in accordance with previous election until the close of the annual general meeting 2023. A presentation of the proposed members of the board of directors follows in below.

Presentation of proposed board members

Fabio Vassel, born 1976

Proposed chairman of the board of directors

Experience: Fabio Vassel has over 25 years of experience working on Private Equity buy-side and Restructuring Advisory in Latin America, North America and Europe. Fabio was previously Partner and Head of Restructuring & Private Equity at Brasil Plural. Fabio has experience from Jefferies (Zurich and London), Nomura (London) and UBS Investment Bank (New York and London).

Education: Master of Business Administration (MBA) from The Wharton School of the University of Pennsylvania. Bachelor of Arts (BA) from the University of São Paulo (FEA-USP).

Current assignments: Managing Director of the Starboard Group.

Previous assignments (last five years): Chairman of 3R Petroleum and Board Member of Gemini Energy.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: None.

Paulo Thiago Mendonça, born 1988

Proposed board member

Experience: Paulo Thiago Mendonça is currently a Managing Director at Starboard, responsible for private equity investments and advisory in special situations transactions. Paulo has previously been the Head of Investment Banking at Brasil Plural's Investment Banking division, responsible for M&A, equity and capital market transactions and worked at the Asset Management in Brasil Plural. Paulo has extensive experience in the oil and gas industry and has led important transactions in the sector.

Education: Degree in Mechanical Engineering (cum laude) from the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).

Current assignments: Managing Director of the Starboard Group.

Previous assignments (last five years): Chairman and Board Member as well as Director of Business Development in 3R Petroleum. Head of Investment Banking at Brasil Plural´s Investment Banking division.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: None.

Enrique Penã, born 1974

Proposed board member

Experience: Enrique Penã has over 23 years' experience in business development and strategic management in large corporations such as Shell, Boston Consulting Group, Orange and Renfe. Enrique Penã is currently Professor of Strategy in IE Business School and Deputy Director of the IE Negotiation and Mediation Centre.

Education: Universidad Politécnica de Madrid, Master in Infrastructure Management and Public Services. Universidad Politécnica de Madrid,Technical Engineering of Roads, Canals and Ports. The Wharton School of Business. University of Pennsylvania, Master in Business Administration (MBA). Universitat Oberta de Catalunya, Master in Education and Information. Universidad UNED-UJI, Master in Sustainability and Social Corporate Responsibility.

Current assignments: Deputy Director of the IE Negotiation and Mediation Center.

Previous assignments (last five years): Chief of Staff and Senior International Manager of Renfe-Operadora.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: None.

Number of shares and votes in the Company

The total number of shares in the Company at the time of issuance of this notice is 119,715,696. The total number of votes for all issued shares in the Company is 119,715,696 votes. The Company does not hold any of its own shares.            

Shareholders’ right to request information

Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the managing director are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the Company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.

Documentation

Documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the Company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the Company’s website www.mahaenergy.ca. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.

_____
Stockholm, October 2022
The board of directors

Offical version of notice to attend the extraordinary general meeting
The official version of the notice to attend the extraordinary general meeting is in the Swedish language and available for download at the following link: https://mahaenergy.ca/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma.html

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 15:00 CET on 11 October, 2022.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Kallelse till extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 november 2022 klockan 16.00 på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Bakgrund

Foil International Spain S.L., innehavare av cirka 12,2 procent av aktierna i Bolaget, har begärt att styrelsen enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att behandla val av ny styrelse enligt förslaget i beslutspunkt 6 på dagordningen nedan. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 26 oktober 2022; och
 2. senast fredagen den 28 oktober 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
  att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till andreas.wardh@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 26 oktober 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 28 oktober 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Val av styrelse;
 7. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6. Val av styrelse

Bolagets styrelse består i dagsläget av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Foil International Spain S.L. föreslår att stämman beslutar om nyval av Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel och Enrique Peña som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023, samt att Jonas Lindvall, Christer Lindholm och Nicholas Walker entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Vidare föreslår Foil International Spain S.L. att Fabio Vassel väljs som styrelseordförande samt att Harald Pousette entledigas som styrelseordförande men kvarstår som styrelseledamot enligt tidigare val för tiden intill slutet av årsstämman 2023. En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan.  

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Fabio Vassel, född 1976

Föreslagen styrelseordförande

Erfarenhet: Fabio Vassel har över 25 års erfarenhet av att arbeta med Private Equity på köparsidan och Restructuring Advisory i Latinamerika, Nordamerika och Europa. Fabio var tidigare Partner och Head of Restructuring & Private Equity på Brasil Plural. Fabio har även erfarenhet från Jefferies (Zürich och London), Nomura (London) och UBS Investment Bank (New York och London).

Utbildning: Master of Business Administration från The Wharton School vid University of Pennsylvania. Bachelor of Arts från University of São Paulo (FEA-USP).

Nuvarande uppdrag: Managing Director för Starboard Group.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i 3R Petroleum och styrelseledamot i Gemini Energy.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

Paulo Thiago Mendonça, född 1988

Föreslagen styrelseledamot

Erfarenhet: Paulo Thiago Mendonça är för närvarande Managing Director för Starboard, ansvarig för private equity-investeringar och rådgivning vid transaktioner i särskilda situationer. Paulo har tidigare varit chef för Investment Banking på Brasil Plurals Investment Banking-division, ansvarig för M&A, aktie- och kapitalmarknadstransaktioner och arbetat på Asset Management i Brasil Plural. Paulo har lång erfarenhet inom olje- och gasindustrin och har lett viktiga transaktioner inom sektorn.

Utbildning: Examen i maskinteknik (cum laude) från Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).

Nuvarande uppdrag: Managing Director för Starboard Group.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ordförande och styrelseledamot samt Director of Business Development i 3R Petroleum. Head of Investment Banking vid Brasil Plural´s Investment Banking-division.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

Enrique Penã, född 1974
Föreslagen styrelseledamot

Erfarenhet: Enrique Penã har över 23 års erfarenhet av affärsutveckling och strategisk ledning i stora företag som Shell, Boston Consulting Group, Orange och Renfe. Enrique Penã är för närvarande professor i strategi vid IE Business School och Deputy Director för IE:s centrum för förhandling och medling.

Utbildning: Master in Infrastructure Management and Public Services från Universidad Politécnica de Madrid. Technincal engineering of Roads, Canals and Ports vid Universidad Politécnica de Madrid. Wharton School of Business. Master of Business Administration från University of Pennsylvania. Master in Education and Information från Universitat Oberta de Catalunya. Master in Sustainability and Social Corporate Responsibility från Universidad UNED-UJI.

Nuvarande uppdrag: Deputy Director för IE:s centrum för förhandling och medling.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Stabschef och internationell chef för Renfe-Operadora.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 119 715 696 aktier i Bolaget. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i Bolaget är 119 715 696 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____
Stockholm, oktober 2022
Styrelsen

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022, kl.15:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 klockan 15.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 20 maj 2022; och
 2. senast tisdagen den 24 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
  att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 20 maj 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 24 maj 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.


Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktioner avseende valberedning;
 14. Godkännande av ersättningsrapport;
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen (avveckling av aktieslag B);
 16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare (LTIP 7);
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 18. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som bestått av Christer Lindholm, representerande Kvalitena AB, Edwyn Neves, vald av Banco BTG Pactual, Henrik Morén, representerande Jonas Lindvall och Harald Pousette, styrelsens ordförande, föreslår att advokat Marcus Nivinger utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska kvarstå oförändrat och uppgå till totalt 1 615 000 SEK (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) varav 415 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Verkställande direktören ska inte erhålla ett arvode som ordinarie styrelseledamot. 

Styrelseledamöter ska även ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 60 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 60 000 SEK, ordföranden för oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet 60 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, samt ledamöter av oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera (oförändrat). Verkställande direktören ska inte erhålla ersättning som ledamot av ett utskott.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jonas Lindvall, Harald Pousette och Nicholas Walker som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare nyval av Christer Lindholm, Viktor Modigh och Richard Norris som nya ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Harald Pousette.

Christer Lindholm (född 1977) har en masterexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Christer är för närvarande CFO på Kvalitena AB (publ) och har tidigare arbetat inom bank- och finanssektorn samt som managementkonsult. Christer är partner och styrelseledamot i Addeno AB och styrelseledamot i Jitech AB och Apikal Fastighetspartner AB. Christer innehar 2 500 aktier i Maha.

Viktor Modigh (född 1980) har en juristexamen från Göteborgs universitet, med en specialisering inom oljejuridik och oljekontrakt från Oslo universitet. Han har över 20 års erfarenhet av branschöverskridande investeringar, och har innehaft ledningspositioner inom Tethys Oil i Oman och i Förenade Arabemiraten. Viktor har arbetat som jurist för olje- och gasbolag inom regulatoriska och kontraktuella frågor, transaktioner och allmän bolagsrätt, och är medlem i Association of International Petroleum Negotiators. Han är för närvarande verkställande direktör på Tiveden AS och ordförande i styrelsen för Jumpgate AB, Minotaurus Energi AS och Urtiven AS. Viktor är bosatt i Norge och innehar 0 aktier i Maha.

Richard Norris (född 1966) har en doktorsexamen i petroleumteknologi och en masterexamen i petroleumgeologi från Imperial College i London såväl som en kandidatexamen i geologi. Richard har över 30 års energirelaterad erfarenhet inom såväl industri som finans på både små och stora oljebolag samt roller inom skuld- och aktiefinansiering. Han är för närvarande verkställande direktör på Pandreco Energy Advisors Inc, vars klienter inkluderar stora och små energibolag, banker och offentliga institutioner. Richard är medlem av Canadian Global Affairs Institute och har arbetat som ingenjör och i lednings- och styrelseroller i Afrika, Europa, före detta sovjetunionen och Sydamerika med BP, Elf Aquitaine/Total, Geopetrol, Candax Energy och Eland Oil and Gas. Inom finansbranschen hade Richard en betydande roll i att skapa den europeiska gruppen för strukturerad finansiering för olja och gas hos BNP Paribas. Som partner på Helios Investment Partners var Richard medansvarig för Helios private equity-investeringar inom energi i Afrika. Richard är bosatt i Kanada och innehar 0 aktier i Maha.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att Fredrik Jonsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktioner avseende valberedning

Valberedningen föreslår inga ändringar i gällande principer fastlagda vid årsstämman 2021 (tillgängliga till dess att bolagsstämman beslutar annat). Principerna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Punkt 14. Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15. Beslut om ändring av bolagsordningen (avveckling av aktieslag B)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen med innebörden att bolaget efter registrering av den nya bolagsordningen endast kommer att ha ett aktieslag. Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För ett giltigt beslut om förslaget om ändring av bolagsordningen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare (LTIP 7)

Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) (exklusive Jonas Lindvall) föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier av serie A i Bolaget (”Aktier”) enligt nedan.


Bakgrund och motiv

Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av styrelsen i Bolaget (exklusive Jonas Lindvall) i syfte att främja bibehållandet av ledande befattningshavare inom koncernen och för att motivera de ledande befattningshavarna till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. 

Programmet omfattar ledande befattningshavare i Bolaget och Bolagets dotterbolag (tillsammans ”Koncernen”). Styrelseledamöter som inte är anställda i Koncernen tillåts inte att delta. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”. 

Villkor för emission av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 1 197 157 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny Aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Maha Energy Inc. (”Dotterbolaget”), ett dotterbolag till Bolaget, varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets styrelse.  
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 1 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya Aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 13 168,727 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).
 6. Teckning av nya Aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya Aktier senast den 1 juni 2030 upphör att gälla.
 7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny Aktie i Bolaget till en teckningskurs per Aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Teckningsoptioner tecknade av Dotterbolaget ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse samt nedan principer. Beslut om att överlåta teckningsoptioner till Deltagarna ska fattas enhälligt av styrelsen. Jonas Lindvall kommer inte att delta i sådant beslut såvitt avser överlåtelse av teckningsoptioner till sig själv.

Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptioner som tilldelas Koncernens ledande befattningshavare i incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan den ledande befattningshavarens ersättning och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar ledande befattningshavare utefter på Bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i Bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i Bolaget. Ingen Deltagare ska tilldelas mer än 419 005 teckningsoptioner.

Tilldelade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya Aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030. Teckning av nya Aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Intjänandeperioden innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Koncernen i syfte att främja bibehållandet av ledande befattningshavare samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 1 197 157 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 1 197 157 nya Aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 1 procent av Bolagets totala aktiekapital och antal röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget registrerat per dagen för detta förslag samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter det att de föreslagna teckningsoptionerna som ska emitteras har utnyttjats).

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets resultat per aktie. En preliminär värdering av teckningsoptionernas marknadsvärde är 11,35 SEK per teckningsoption för teckningsperioden (per den 28 april 2022), med antagandet om teckning vid slutet av utnyttjandeperioden och ett underliggande marknadsvärde och lösenpris om 18,39 SEK per aktie (per den 28 april 2022). Black & Scholes värderingsformel har använts vid värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 1,55 procent och en volatilitet om 58,54 procent.

Kostnader förenade med emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och redovisas som en kostnad i resultaträkningen under intjänandeperioden. Den preliminära uppskattningen av totala kostnader under programmets löptid är 13 588 809 SEK. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram

Vidare så finns det 2 532 429 teckningsoptioner utestående genom fyra (4) långsiktiga incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i Koncernen, av vilket det första programmet omfattar 500 000 teckningsoptioner (”Program Tre”), det andra 460 000 teckningsoptioner (”Program Fyra”), det tredje 1 048 286 teckningsoptioner (”Program Fem”) och det fjärde 524 143 teckningsoptioner (”Program Sex”). Vardera teckningsoption under respektive program ger rätt att teckna en ny Aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med (i) den 17 maj 2019 till och med den 23 maj 2019 för Program Tre, (ii) den 20 maj 2020 till och med den 27 maj 2020 för Program Fyra, (iii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Fem och (iv) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Sex. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas från och med den (i) 1 juni 2022 till och med den 28 februari 2023 för Program Tre, (ii) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Fyra, (iii) 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 för Program Fem och (iv) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Sex.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna. 

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen (exklusive Jonas Lindvall) i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen (exklusive Jonas Lindvall).


Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav

För ett giltigt beslut om förslaget om bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 119 715 696 aktier i bolaget (119 715 696 A-aktier och 0 B-aktier). Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i bolaget är 119 715 696 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.       

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____
Stockholm, april 2022
Styrelsen

Övrigt  
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022, kl. 18:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha
Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Notice to attend the Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders in Maha Energy AB (publ), reg. no. 559018-9543, are hereby given notice to attend the annual general meeting at 3:00 p.m. CET on Tuesday 31 May 2022 at Grev Turegatan 30 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 2:30 p.m CET.

Notice

Shareholders wishing to participate at the meeting must:

 1. be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is Friday 20 May 2022; and
 2. notify the company of their attendance and any assistant no later than Tuesday 24 May 2022. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Magnus Melin, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to magnus.melin@setterwalls.se.

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

Personal data obtained from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notices and attendance at the meeting and information on representatives, proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where appropriate, the minutes of the meeting.

Nominee registered shares

Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Friday 20 May 2022 at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than Tuesday 24 May 2022, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy

A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the company’s website www.mahaenergy.ca. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Submission of the annual report and the auditor’s report and the consolidated financial statements and the auditor’s report on the group;
 7. Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
 8. Resolution in respect of allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;         
 9. Resolution in respect of the members of the board of directors’ and the managing director’s discharge from liability;
 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;
 11. Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors;
 12. Election of members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors;
 13. Resolution regarding principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee;
 14. Approval of the remuneration report;
 15. Resolution on changes to the articles of association (removal of share class B);
 16. Resolution on an incentive programme and issuance of warrants to the executive management (LTIP 7);
 17. Resolution regarding authorization for the board of directors to increase the share capital;
 18. Closing of the meeting.

Proposed resolutions            

Item 1. Election of chairman of the meeting

The nomination committee, consisting of Christer Lindholm representing Kvalitena AB, Edwyn Neves, representing Banco BTG Pactual, Henrik Morén, representing Jonas Lindvall, and Harald Pousette, the chairman of the board of directors, proposes that attorney Marcus Nivinger is appointed chairman of the annual general meeting.

Item 8. Allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet

The board of directors proposes that the company’s available funds shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the last financial year.

Item 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors

The nomination committee proposes that six board members are elected.

Further, the nomination committee proposes that a registered public auditor is appointed as auditor.

Item 11. Determination of the fees payable to the members of the board of directors and auditors

The nomination committee proposes that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall remain the same and amount to a total of SEK 1,615,000 (remuneration for committee work not included) out of which SEK 415,000 shall be paid to the chairman and SEK 300,000 to each of the other ordinary members. The managing director shall not receive a fee as an ordinary member of the board of directors.

Board members shall also be entitled to invoice the company in so far as they perform services outside the board assignment.

Furthermore, it is proposed, as remuneration for the committee work, the chairman of the audit committee is to receive SEK 60,000, the chairman of the remuneration committee SEK 60,000, the chairman of the reserves and health, safety and environmental committee SEK 60,000, members of the audit committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each, members of the remuneration committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each and members of the reserves and health, safety and environmental committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each. The managing director shall not receive remuneration as a member of a committee.

It is proposed that the company’s auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

Item 12. Election of members of the board of directors and auditors

The nomination committee proposes re-election of Jonas Lindvall, Harald Pousette, and Nicholas Walker, as ordinary board members. The nomination committee further proposes the new-election of Christer Lindholm, Viktor Modigh and Richard Norris as new ordinary board members. The nomination committee proposes re-election of Harald Pousette as chairman of the board of directors.

Christer Lindholm (born 1977) holds an MSc in Electrical Engineering from the Royal Institute of Technology in Stockholm as well as a BSc in Business Administration and Economics from Stockholm University. Christer is currently the CFO of Kvalitena AB (publ) and has previously worked in the banking and finance and management consultancy industry. Christer is partner and on the board of Addeno AB and on the board at Jitech AB and Apikal Fastighetspartner AB. Christer hold 2,500 shares in Maha.

Viktor Modigh (born 1980) holds a Master of Law from the University of Gothenburg, Sweden with a specialization in Petroleum Law and Petroleum Contracts from the University of Oslo, Norway. He has more than 20 years´ experience of investments across different sectors and has held management positions with Tethys Oil in Oman and the United Arab Emirates. Viktor has worked as a lawyer advising primarily oil and gas companies on regulatory and contractual matters, transactions and general corporate law, and is a member of the Association of International Energy Negotiators. He is currently the Managing Director of Tiveden AS and Chairman of Jumpgate AB, Minotaurus Energi AS and Urtiven AS. Viktor is a resident of Norway and he holds 0 shares in Maha.

Richard Norris (born 1966) holds a PhD in Petroleum Engineering and an MSc in Petroleum Geology from Imperial College in London as well as a BSc in Geology. Richard has over 30 years energy related experience in both industry and finance, including roles with large and small oil companies, as well as roles in debt and equity financing.  He is currently Managing Director of Pandreco Energy Advisors Inc, whose clients include major and junior energy companies, banks and public policy centres. Richard is a Fellow of the Canadian Global Affairs Institute and has worked in engineering, management and board roles covering Africa, Europe, Former Soviet Union and South America with BP, Elf Aquitaine/Total, Geopetrol, Candax Energy and Eland Oil and Gas.  In finance Richard was instrumental in building the European oil and gas structured finance group at BNP Paribas. As a Partner at Helios Investment Partners, Richard co-managed Helios’s Private Equity energy investments throughout Africa. Richard is a resident of Canada and he holds 0 shares in Maha.

Information on the board members proposed for re-election can be found in the annual report and on the company’s website at www.mahaenergy.ca.

The nomination committee further proposes re-election of the accounting firm Deloitte AB as auditor. Deloitte AB has informed that Fredrik Jonsson will continue to be appointed as the auditor-in-charge.

Item 13. Resolution regarding principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee

The nomination committee does not propose any changes to the principles adopted at the annual general meeting in 2021 (applicable until the general meeting decides otherwise). The principles are kept available on the company’s website at www.mahaenergy.ca. 

Item 14. Approval of the remuneration report

The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the board’s remuneration report in accordance with Chapter 8, Section 53a of the Swedish Companies Act.

Item 15. Resolution on changes to the articles of association (removal of share class B)

The board of directors proposes that the general meeting resolves to change the articles of association, with the effect that the company will, after the registration of the new articles of association, only have one type of share. The articles of association in their proposed new version are set out in the board’s complete proposal.

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Majority requirements

For a valid decision on the proposal on changes to the articles of association, as outlined above, requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Item 16. Resolution on an incentive programme and issuance of warrants to the executive management (LTIP 7)

The board of directors in Maha Energy AB (publ) (the “Company”) (excluding Jonas Lindvall) proposes that the general meeting resolves on an incentive programme for the executive management through issuance of warrants entitling to subscription of new shares of class A in the Company (“Shares”) as set forth below.

Background

The proposal to launch an incentive programme by the issuance of warrants is presented by the board of directors of the Company (excluding Jonas Lindvall) in order to strengthen the retention of senior executives with the company group and to motivate the senior executives to create shareholder value. The board of directors assess that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

The programme encompasses senior executives employed by the Company and subsidiaries of the Company (together, the “Group”). Board members not employed by the Group are not allowed to participate. Those entitled to participate in the incentive programme are hereinafter referred to as “Participants”.

Terms and conditions for the issue of warrants

 1. The Company shall issue not more than 1,197,157 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new Share, each with a quotient value of SEK 0.011.
 2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by Maha Energy Inc (the “Subsidiary”), a subsidiary of the Company, after which the Subsidiary is to transfer the warrants to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the board of directors of the Company.  
 3. Subscription of warrants shall be made by the Subsidiary on a subscription list following the general meeting’s issue resolution, but no later than 1 June 2022. The board of directors of the Company shall be entitled to prolong the subscription period.
 4. The warrants shall be issued without consideration (i.e. free of charge) to the Subsidiary.
 5. If all issued warrants are subscribed for by the Subsidiary, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new Shares, the Company’s share capital will increase with SEK 13,168.727 (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants).
 6. The warrants may be exercised for subscription of new Shares during the period from and including 1 June 2025 until and including 1 June 2030. Warrants that have not been exercised for subscription of new Shares by 1 June 2030 shall lapse.
 7. Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new Share in the Company at a subscription price per Share (the “Exercise Price”) corresponding to 100% of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including 24 May 2022 until and including 31 May 2022. Any amount that exceeds the quotient value shall be transferred to the nonrestricted share premium account. The Exercise Price thus calculated shall be rounded off to the nearest whole SEK 0.10, whereupon SEK 0.5 shall be rounded upwards. The Exercise Price may never be below the quotient value of the shares.
 8. The warrants are subject to customary recalculation conditions.

Allocation principles to be applied in relation to Participants

Warrants subscribed for by the Subsidiary shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the board of directors of the Company and the principles set forth below. Any resolution to transfer warrants to the Participants shall be made by the board of directors unanimously. Jonas Lindvall will not participate in any resolution to transfer warrants to himself.

The transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants are to be made without consideration (i.e. free of charge).

Warrants are granted under the incentive programme to senior executives of the Group, and are intended to align such individual’s and shareholder interests by attempting to create a direct relation between compensation and shareholder return. Participation in the incentive programme rewards overall corporate performance, as measured through the price of the shares in the Company. In addition, the incentive programme enables senior executives to develop and maintain a significant ownership position in the Company. No Participant may be offered more than 419,005 warrants.

Allocated warrants may be exercised for subscription of new Shares in the Company during the period from and including 1 June 2025 until and including 1 June 2030. Subscription of new Shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect).

Warrant agreement

All warrants will be governed by warrant agreements to be entered into between each Participant and the Subsidiary in connection with the transfer of warrants from the Subsidiary. The warrant agreement will include a so-called vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements. The vesting period until a share may be acquired may not be less than three years.

Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights

The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the Company wishes to offer warrants to the executive management of the Group in order to strengthen the retention of senior executives and to motivate them to contribute to the creation of shareholder value.

Dilution, costs, etc.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 1,197,157 issued warrants; a total of 1,197,157 new Shares will be issued in the Company (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approx. 1 per cent of the total share capital and number of votes in the Company (based on the share capital and number of shares in the Company registered as of the date of this proposal and calculated as the maximum amount of share capital and number of shares that may be issued, divided by the total share capital and the total number of shares in the Company after the proposed warrants to be issued have been exercised).

The incentive programme is expected to have a marginal effect on the Company's earnings per share. A preliminary estimate of the market value of the warrants is SEK 11.35 per warrant for the call period (as at 28 April 2022), assuming subscription at the end of the exercise period and an underlying market value and exercise price of SEK 18.39 per share (as at 28 April 2022). The Black Scholes valuation model has been used for valuing the warrants and assumes a risk-free interest of 1.55 percent and a volatility of 58.54 percent.

Costs related to the issuance of warrants under the incentive programme will be accounted for in accordance with IFRS 2 and recognized as an expense in the income statement during the vesting period. The preliminary estimate of total cost to be recorded during the term of the programme is SEK 13,588,809. Ongoing administration costs and other costs of the programme are minimal.

Outstanding incentive programmes

In addition, 2,532,429 warrants are outstanding under four (4) Long Term Incentive Programs for employees and senior management of the Group, of which the first program comprises of 500,000 warrants (“Program Three”), the second program comprises of 460,000 warrants (“Program Four”), the third program comprises of 1,048,286 warrants (“Program Five”), and the fourth program comprises of 524,143 warrants (“Program Six”). Each warrant under the respective program entitles to subscribe for one new share in the Company. The exercise price of the warrants corresponds to 100 per cent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including (i) 17 May 2019 until and including 23 May 2019 for Program Three, (ii) 20 May 2020 until and including 27 May 2020 for Program Four, (iii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Five, and (iv) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Six. The warrants may be exercised from and including (i) 1 June 2022 until and including 28 February 2023 for Program Three, (ii) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Four, (iii) 1 June 2024 until and including 28 February 2025 for Program Five, and (iv) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Six.

Approval of transfer of warrants from the Subsidiary to Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants.    

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by the board of directors (excluding Jonas Lindvall) together with external consultants. The final proposal has been presented by the board of directors (excluding Jonas Lindvall).

Majority requirements

This proposal to adopt the incentive programme and to issue warrants, as well as the approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Item 17. Resolution regarding authorization for the board of directors to increase the share capital

The board of directors proposes that the general meeting resolves on an authorization for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company’s share capital may by support of the authorization be increased by an amount corresponding to 20 per cent of the share capital and number of shares in the company as of on the date the board of directors make use of the authorisation. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions. The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution.

Majority requirements

For a valid decision on the proposal on an authorization for the board of directors, as outlined above, requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Number of shares and votes in the company

The total number of shares in the company at the time of issuance of this notice is 119,715,696 (119,715,696 A-shares and 0 B-shares) The total number of votes for all issued shares in the company is 119,715,696 votes. The company does not hold any of its own shares.             

Shareholders’ right to request information

Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the managing director are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or of the company’s economic situation. Such duty to provide information also comprises the company’s relation to the other group companies, the consolidated financial statements and such circumstances regarding subsidiaries which are set out in the foregoing sentence.

Documentation

The financial accounts, auditor’s report, complete proposals for resolution and other documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the company’s website www.mahaenergy.ca. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.

_____
Stockholm, April 2022
The board of directors

Offical version of notice to attend the annual general meeting
The official version of the notice to attend the annual general meeting is in the Swedish language and available at the following link: https://mahaenergy.ca/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma.html

For more information, please contact:         
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 18:30 CET on 29 April, 2022.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca