ArchivesGeneral meeting

Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders of Maha Energy AB (publ) (the “Company”) gathered in Stockholm, Sweden, Thursday November 3, 2022 for an extraordinary general meeting.

The extraordinary general meeting was convened following the request from Foil International Spain S.L., holder of approximately 12.2 per cent of the shares in the Company, to the board of directors to convene an extraordinary general meeting pursuant to Chapter 7, Section 13 of the Swedish Companies Act to resolve upon the proposed election of a new board of directors of the company.

The general meeting resolved in accordance with the proposal to elect Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça and Enrique Penã as new ordinary board members until the close of the annual general meeting to be held in 2023, and to dismiss Jonas Lindvall, Nicholas Walker and Christer Lindholm from their assignments as ordinary board members.

The general meeting further resolved to dismiss Harald Pousette from his position as chairman of the board of directors and to appoint Fabio Vassel as chairman of the board of directors in his place. Harald Pousette will remain as an ordinary member of the board of directors until the end of the annual general meeting to be held in 2023.

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 19:00 CET on 3 November, 2022.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) samlades under torsdagen den 3 november 2022 i Stockholm för extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman sammankallades med anledning av att Foil International Spain S.L., innehavare av cirka 12,2 procent av aktierna i Bolaget, begärt att styrelsen enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att behandla val av ny styrelse i Bolaget.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget genom att välja Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça och Enrique Penã som nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023, och att entlediga Jonas Lindvall, Christer Lindholm och Nicholas Walker från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Bolagsstämman beslutade vidare att entlediga Harald Pousette från sitt uppdrag som styrelseordförande och att i hans ställe utse Fabio Vassel som styrelseordförande. Harald Pousette kvarstår som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022, kl. 19:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Kallelse till extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 november 2022 klockan 16.00 på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Bakgrund

Foil International Spain S.L., innehavare av cirka 12,2 procent av aktierna i Bolaget, har begärt att styrelsen enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att behandla val av ny styrelse enligt förslaget i beslutspunkt 6 på dagordningen nedan. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 26 oktober 2022; och
 2. senast fredagen den 28 oktober 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
  att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till andreas.wardh@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 26 oktober 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 28 oktober 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Val av styrelse;
 7. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6. Val av styrelse

Bolagets styrelse består i dagsläget av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Foil International Spain S.L. föreslår att stämman beslutar om nyval av Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel och Enrique Peña som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023, samt att Jonas Lindvall, Christer Lindholm och Nicholas Walker entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Vidare föreslår Foil International Spain S.L. att Fabio Vassel väljs som styrelseordförande samt att Harald Pousette entledigas som styrelseordförande men kvarstår som styrelseledamot enligt tidigare val för tiden intill slutet av årsstämman 2023. En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan.  

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Fabio Vassel, född 1976

Föreslagen styrelseordförande

Erfarenhet: Fabio Vassel har över 25 års erfarenhet av att arbeta med Private Equity på köparsidan och Restructuring Advisory i Latinamerika, Nordamerika och Europa. Fabio var tidigare Partner och Head of Restructuring & Private Equity på Brasil Plural. Fabio har även erfarenhet från Jefferies (Zürich och London), Nomura (London) och UBS Investment Bank (New York och London).

Utbildning: Master of Business Administration från The Wharton School vid University of Pennsylvania. Bachelor of Arts från University of São Paulo (FEA-USP).

Nuvarande uppdrag: Managing Director för Starboard Group.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i 3R Petroleum och styrelseledamot i Gemini Energy.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

Paulo Thiago Mendonça, född 1988

Föreslagen styrelseledamot

Erfarenhet: Paulo Thiago Mendonça är för närvarande Managing Director för Starboard, ansvarig för private equity-investeringar och rådgivning vid transaktioner i särskilda situationer. Paulo har tidigare varit chef för Investment Banking på Brasil Plurals Investment Banking-division, ansvarig för M&A, aktie- och kapitalmarknadstransaktioner och arbetat på Asset Management i Brasil Plural. Paulo har lång erfarenhet inom olje- och gasindustrin och har lett viktiga transaktioner inom sektorn.

Utbildning: Examen i maskinteknik (cum laude) från Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).

Nuvarande uppdrag: Managing Director för Starboard Group.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ordförande och styrelseledamot samt Director of Business Development i 3R Petroleum. Head of Investment Banking vid Brasil Plural´s Investment Banking-division.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

Enrique Penã, född 1974
Föreslagen styrelseledamot

Erfarenhet: Enrique Penã har över 23 års erfarenhet av affärsutveckling och strategisk ledning i stora företag som Shell, Boston Consulting Group, Orange och Renfe. Enrique Penã är för närvarande professor i strategi vid IE Business School och Deputy Director för IE:s centrum för förhandling och medling.

Utbildning: Master in Infrastructure Management and Public Services från Universidad Politécnica de Madrid. Technincal engineering of Roads, Canals and Ports vid Universidad Politécnica de Madrid. Wharton School of Business. Master of Business Administration från University of Pennsylvania. Master in Education and Information från Universitat Oberta de Catalunya. Master in Sustainability and Social Corporate Responsibility från Universidad UNED-UJI.

Nuvarande uppdrag: Deputy Director för IE:s centrum för förhandling och medling.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Stabschef och internationell chef för Renfe-Operadora.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Inga.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 119 715 696 aktier i Bolaget. Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i Bolaget är 119 715 696 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____
Stockholm, oktober 2022
Styrelsen

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022, kl.15:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders in Maha Energy AB (publ), reg. no. 559018-9543, (the “Company”) are hereby given notice to attend the exraordinary general meeting on Thursday 3 November 2022 at 4:00 P.M. CET at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 3:30 P.M. CET.

Background

Foil International Spain S.L., holder of approximately 12.2 per cent of the shares in the Company, has requested that the board of directors, pursuant to Chapter 7, Section 13 of the Swedish Companies Act, convene an extraordinary general meeting to resolve upon the proposed election of a new board of directors as proposed in item 6 of the agenda below. 

Notice

Shareholders wishing to participate at the meeting must:

 1. be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is Wednesday 26 October 2022; and
 2. notify the Company of their attendance and any assistant no later than Friday 28 October 2022. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Andreas Wårdh, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to andreas.wardh@setterwalls.se.

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

Personal data obtained from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notices and attendance at the meeting and information on representatives, proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where appropriate, the minutes of the meeting.

Nominee registered shares

Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Wednesday 26 October 2022 at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than Friday 28 October 2022, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy

A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the Company’s website www.mahaenergy.ca. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Election of board members;
 7. Closing of the meeting.

Proposed resolutions            

Item 1. Election of chairman of the meeting

The board of directors proposes that attorney Jörgen S. Axelsson is appointed chairman of the extraordinary general meeting.

Item 6. Election of board members

The Company's board of directors currently consists of six ordinary board members without deputy board members. Foil International Spain S.L. proposes that the general meeting resolves on new-election of Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel and Enrique Peña as board members until the close of the annual general meeting 2023, and that Jonas Lindvall, Christer Lindholm and Nicholas Walker are dismissed from their assignments as board members.

Furthermore, Fabio Vassel is proposed to be elected as chairman of the board of directors and that Harald Pousette is dismissed as chairman of the board of directors, but remains as board member in accordance with previous election until the close of the annual general meeting 2023. A presentation of the proposed members of the board of directors follows in below.

Presentation of proposed board members

Fabio Vassel, born 1976

Proposed chairman of the board of directors

Experience: Fabio Vassel has over 25 years of experience working on Private Equity buy-side and Restructuring Advisory in Latin America, North America and Europe. Fabio was previously Partner and Head of Restructuring & Private Equity at Brasil Plural. Fabio has experience from Jefferies (Zurich and London), Nomura (London) and UBS Investment Bank (New York and London).

Education: Master of Business Administration (MBA) from The Wharton School of the University of Pennsylvania. Bachelor of Arts (BA) from the University of São Paulo (FEA-USP).

Current assignments: Managing Director of the Starboard Group.

Previous assignments (last five years): Chairman of 3R Petroleum and Board Member of Gemini Energy.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: None.

Paulo Thiago Mendonça, born 1988

Proposed board member

Experience: Paulo Thiago Mendonça is currently a Managing Director at Starboard, responsible for private equity investments and advisory in special situations transactions. Paulo has previously been the Head of Investment Banking at Brasil Plural's Investment Banking division, responsible for M&A, equity and capital market transactions and worked at the Asset Management in Brasil Plural. Paulo has extensive experience in the oil and gas industry and has led important transactions in the sector.

Education: Degree in Mechanical Engineering (cum laude) from the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).

Current assignments: Managing Director of the Starboard Group.

Previous assignments (last five years): Chairman and Board Member as well as Director of Business Development in 3R Petroleum. Head of Investment Banking at Brasil Plural´s Investment Banking division.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: None.

Enrique Penã, born 1974

Proposed board member

Experience: Enrique Penã has over 23 years' experience in business development and strategic management in large corporations such as Shell, Boston Consulting Group, Orange and Renfe. Enrique Penã is currently Professor of Strategy in IE Business School and Deputy Director of the IE Negotiation and Mediation Centre.

Education: Universidad Politécnica de Madrid, Master in Infrastructure Management and Public Services. Universidad Politécnica de Madrid,Technical Engineering of Roads, Canals and Ports. The Wharton School of Business. University of Pennsylvania, Master in Business Administration (MBA). Universitat Oberta de Catalunya, Master in Education and Information. Universidad UNED-UJI, Master in Sustainability and Social Corporate Responsibility.

Current assignments: Deputy Director of the IE Negotiation and Mediation Center.

Previous assignments (last five years): Chief of Staff and Senior International Manager of Renfe-Operadora.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: None.

Number of shares and votes in the Company

The total number of shares in the Company at the time of issuance of this notice is 119,715,696. The total number of votes for all issued shares in the Company is 119,715,696 votes. The Company does not hold any of its own shares.            

Shareholders’ right to request information

Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the managing director are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the Company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.

Documentation

Documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the Company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the Company’s website www.mahaenergy.ca. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.

_____
Stockholm, October 2022
The board of directors

Offical version of notice to attend the extraordinary general meeting
The official version of the notice to attend the extraordinary general meeting is in the Swedish language and available for download at the following link: https://mahaenergy.ca/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma.html

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 15:00 CET on 11 October, 2022.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under tisdagen den 31 maj 2022 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen valdes Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Harald Pousette, Christer Lindholm, Viktor Modigh och Richard Norris som ordinarie styrelseledamöter. Harald Pousette valdes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2023. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inga ändringar ska ske i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning fastlagda vid årsstämman 2021.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emission av teckningsoptioner till teckning av nya aktier av serie A i bolaget. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 1 197 157 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma dotterbolaget Maha Energy Inc., varefter Maha Energy Inc. ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 maj 2022 till och med 31 maj 2022. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 13 168,727 SEK.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar av bolagets bolagsordning såvitt avser avveckling av aktieslag B.

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022, kl. 17:55 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders of Maha Energy AB (publ) gathered in Stockholm, Sweden, Tuesday May 31, 2022 for the Annual General Meeting.

The income statements and the balance sheets for the Company and the Group were approved and the Board of Directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2021.

The Meeting resolved that no dividend shall be paid for the financial year 2021 and that the company’s available funds shall be carried forward in new account.

Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Harald Pousette, Christer Lindholm, Viktor Modigh and Richard Norris were elected as members of the Board of Directors. Harald Pousette was elected as Chairman of the Board.

The Meeting approved fees payable to the members of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors, including remuneration for committee work, to be as follows: (i) annual fees of the members of the Board of Directors of SEK 300,000 (excluding the CEO); (ii) annual fee of the Chairman of the Board of Directors of SEK 415,000; (iii) annual fees of SEK 40,000 to members of the respective committees (excluding the CEO); (iv) annual fees of SEK 60,000 to the Chairman of the respective committees; (v) members of the Board of Directors shall be entitled to invoice the Company in so far as they perform services outside the Board assignment.

The accounting firm Deloitte AB was re-elected as the auditor of the Company, with authorized public accountant Fredrik Jonsson as the auditor in charge, for a period until the end of the 2023 Annual General Meeting. The auditor’s fee shall be paid upon approval of their invoice.

The Meeting approved the Nomination Committee’s proposal not to change the principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee adopted at the Annual General Meeting in 2021.

The Meeting resolved to approve the Company’s remuneration report for the financial year 2021.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors on an incentive programme for senior management through issuance of warrants entitling to subscription of new shares of class A in the Company. Under the resolution, the Company may issue a maximum of 1,197,157 warrants. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by the subsidiary Maha Energy Inc., after which Maha Energy Inc. is to transfer the warrants to the participants under the programme. Each warrant entitles to subscription for one new A-share in the Company during the period from and including June 1, 2025 up to and including 1 June, 2030. The subscription price shall be equal to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including May 24, 2022 until and including May 31, 2022. The increase of the Company’s share capital will, upon exercise of the warrants, amount to not more than SEK 13,168.727.

The Meeting resolved to authorize the Board of Directors to – for the period up to the next Annual General Meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The Company’s share capital may be by support of the authorization be increased by an amount corresponding to 20 percent of the share capital and number of shares in the Company as of on the date the Board of Directors make use of the authorization. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the Company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.   

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors on changes to the company’s articles of association regarding the removal of share class B.

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 17:55 CET on 31 May, 2022.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Notice to attend the Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders in Maha Energy AB (publ), reg. no. 559018-9543, are hereby given notice to attend the annual general meeting at 3:00 p.m. CET on Tuesday 31 May 2022 at Grev Turegatan 30 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 2:30 p.m CET.

Notice

Shareholders wishing to participate at the meeting must:

 1. be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is Friday 20 May 2022; and
 2. notify the company of their attendance and any assistant no later than Tuesday 24 May 2022. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Magnus Melin, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to magnus.melin@setterwalls.se.

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

Personal data obtained from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notices and attendance at the meeting and information on representatives, proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where appropriate, the minutes of the meeting.

Nominee registered shares

Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Friday 20 May 2022 at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than Tuesday 24 May 2022, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy

A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the company’s website www.mahaenergy.ca. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Submission of the annual report and the auditor’s report and the consolidated financial statements and the auditor’s report on the group;
 7. Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
 8. Resolution in respect of allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;         
 9. Resolution in respect of the members of the board of directors’ and the managing director’s discharge from liability;
 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;
 11. Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors;
 12. Election of members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors;
 13. Resolution regarding principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee;
 14. Approval of the remuneration report;
 15. Resolution on changes to the articles of association (removal of share class B);
 16. Resolution on an incentive programme and issuance of warrants to the executive management (LTIP 7);
 17. Resolution regarding authorization for the board of directors to increase the share capital;
 18. Closing of the meeting.

Proposed resolutions            

Item 1. Election of chairman of the meeting

The nomination committee, consisting of Christer Lindholm representing Kvalitena AB, Edwyn Neves, representing Banco BTG Pactual, Henrik Morén, representing Jonas Lindvall, and Harald Pousette, the chairman of the board of directors, proposes that attorney Marcus Nivinger is appointed chairman of the annual general meeting.

Item 8. Allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet

The board of directors proposes that the company’s available funds shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the last financial year.

Item 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors

The nomination committee proposes that six board members are elected.

Further, the nomination committee proposes that a registered public auditor is appointed as auditor.

Item 11. Determination of the fees payable to the members of the board of directors and auditors

The nomination committee proposes that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall remain the same and amount to a total of SEK 1,615,000 (remuneration for committee work not included) out of which SEK 415,000 shall be paid to the chairman and SEK 300,000 to each of the other ordinary members. The managing director shall not receive a fee as an ordinary member of the board of directors.

Board members shall also be entitled to invoice the company in so far as they perform services outside the board assignment.

Furthermore, it is proposed, as remuneration for the committee work, the chairman of the audit committee is to receive SEK 60,000, the chairman of the remuneration committee SEK 60,000, the chairman of the reserves and health, safety and environmental committee SEK 60,000, members of the audit committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each, members of the remuneration committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each and members of the reserves and health, safety and environmental committee (the chairman excluded) SEK 40,000 each. The managing director shall not receive remuneration as a member of a committee.

It is proposed that the company’s auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

Item 12. Election of members of the board of directors and auditors

The nomination committee proposes re-election of Jonas Lindvall, Harald Pousette, and Nicholas Walker, as ordinary board members. The nomination committee further proposes the new-election of Christer Lindholm, Viktor Modigh and Richard Norris as new ordinary board members. The nomination committee proposes re-election of Harald Pousette as chairman of the board of directors.

Christer Lindholm (born 1977) holds an MSc in Electrical Engineering from the Royal Institute of Technology in Stockholm as well as a BSc in Business Administration and Economics from Stockholm University. Christer is currently the CFO of Kvalitena AB (publ) and has previously worked in the banking and finance and management consultancy industry. Christer is partner and on the board of Addeno AB and on the board at Jitech AB and Apikal Fastighetspartner AB. Christer hold 2,500 shares in Maha.

Viktor Modigh (born 1980) holds a Master of Law from the University of Gothenburg, Sweden with a specialization in Petroleum Law and Petroleum Contracts from the University of Oslo, Norway. He has more than 20 years´ experience of investments across different sectors and has held management positions with Tethys Oil in Oman and the United Arab Emirates. Viktor has worked as a lawyer advising primarily oil and gas companies on regulatory and contractual matters, transactions and general corporate law, and is a member of the Association of International Energy Negotiators. He is currently the Managing Director of Tiveden AS and Chairman of Jumpgate AB, Minotaurus Energi AS and Urtiven AS. Viktor is a resident of Norway and he holds 0 shares in Maha.

Richard Norris (born 1966) holds a PhD in Petroleum Engineering and an MSc in Petroleum Geology from Imperial College in London as well as a BSc in Geology. Richard has over 30 years energy related experience in both industry and finance, including roles with large and small oil companies, as well as roles in debt and equity financing.  He is currently Managing Director of Pandreco Energy Advisors Inc, whose clients include major and junior energy companies, banks and public policy centres. Richard is a Fellow of the Canadian Global Affairs Institute and has worked in engineering, management and board roles covering Africa, Europe, Former Soviet Union and South America with BP, Elf Aquitaine/Total, Geopetrol, Candax Energy and Eland Oil and Gas.  In finance Richard was instrumental in building the European oil and gas structured finance group at BNP Paribas. As a Partner at Helios Investment Partners, Richard co-managed Helios’s Private Equity energy investments throughout Africa. Richard is a resident of Canada and he holds 0 shares in Maha.

Information on the board members proposed for re-election can be found in the annual report and on the company’s website at www.mahaenergy.ca.

The nomination committee further proposes re-election of the accounting firm Deloitte AB as auditor. Deloitte AB has informed that Fredrik Jonsson will continue to be appointed as the auditor-in-charge.

Item 13. Resolution regarding principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee

The nomination committee does not propose any changes to the principles adopted at the annual general meeting in 2021 (applicable until the general meeting decides otherwise). The principles are kept available on the company’s website at www.mahaenergy.ca. 

Item 14. Approval of the remuneration report

The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve the board’s remuneration report in accordance with Chapter 8, Section 53a of the Swedish Companies Act.

Item 15. Resolution on changes to the articles of association (removal of share class B)

The board of directors proposes that the general meeting resolves to change the articles of association, with the effect that the company will, after the registration of the new articles of association, only have one type of share. The articles of association in their proposed new version are set out in the board’s complete proposal.

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Majority requirements

For a valid decision on the proposal on changes to the articles of association, as outlined above, requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Item 16. Resolution on an incentive programme and issuance of warrants to the executive management (LTIP 7)

The board of directors in Maha Energy AB (publ) (the “Company”) (excluding Jonas Lindvall) proposes that the general meeting resolves on an incentive programme for the executive management through issuance of warrants entitling to subscription of new shares of class A in the Company (“Shares”) as set forth below.

Background

The proposal to launch an incentive programme by the issuance of warrants is presented by the board of directors of the Company (excluding Jonas Lindvall) in order to strengthen the retention of senior executives with the company group and to motivate the senior executives to create shareholder value. The board of directors assess that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

The programme encompasses senior executives employed by the Company and subsidiaries of the Company (together, the “Group”). Board members not employed by the Group are not allowed to participate. Those entitled to participate in the incentive programme are hereinafter referred to as “Participants”.

Terms and conditions for the issue of warrants

 1. The Company shall issue not more than 1,197,157 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new Share, each with a quotient value of SEK 0.011.
 2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by Maha Energy Inc (the “Subsidiary”), a subsidiary of the Company, after which the Subsidiary is to transfer the warrants to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the board of directors of the Company.  
 3. Subscription of warrants shall be made by the Subsidiary on a subscription list following the general meeting’s issue resolution, but no later than 1 June 2022. The board of directors of the Company shall be entitled to prolong the subscription period.
 4. The warrants shall be issued without consideration (i.e. free of charge) to the Subsidiary.
 5. If all issued warrants are subscribed for by the Subsidiary, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new Shares, the Company’s share capital will increase with SEK 13,168.727 (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants).
 6. The warrants may be exercised for subscription of new Shares during the period from and including 1 June 2025 until and including 1 June 2030. Warrants that have not been exercised for subscription of new Shares by 1 June 2030 shall lapse.
 7. Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new Share in the Company at a subscription price per Share (the “Exercise Price”) corresponding to 100% of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including 24 May 2022 until and including 31 May 2022. Any amount that exceeds the quotient value shall be transferred to the nonrestricted share premium account. The Exercise Price thus calculated shall be rounded off to the nearest whole SEK 0.10, whereupon SEK 0.5 shall be rounded upwards. The Exercise Price may never be below the quotient value of the shares.
 8. The warrants are subject to customary recalculation conditions.

Allocation principles to be applied in relation to Participants

Warrants subscribed for by the Subsidiary shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the board of directors of the Company and the principles set forth below. Any resolution to transfer warrants to the Participants shall be made by the board of directors unanimously. Jonas Lindvall will not participate in any resolution to transfer warrants to himself.

The transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants are to be made without consideration (i.e. free of charge).

Warrants are granted under the incentive programme to senior executives of the Group, and are intended to align such individual’s and shareholder interests by attempting to create a direct relation between compensation and shareholder return. Participation in the incentive programme rewards overall corporate performance, as measured through the price of the shares in the Company. In addition, the incentive programme enables senior executives to develop and maintain a significant ownership position in the Company. No Participant may be offered more than 419,005 warrants.

Allocated warrants may be exercised for subscription of new Shares in the Company during the period from and including 1 June 2025 until and including 1 June 2030. Subscription of new Shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect).

Warrant agreement

All warrants will be governed by warrant agreements to be entered into between each Participant and the Subsidiary in connection with the transfer of warrants from the Subsidiary. The warrant agreement will include a so-called vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements. The vesting period until a share may be acquired may not be less than three years.

Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights

The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the Company wishes to offer warrants to the executive management of the Group in order to strengthen the retention of senior executives and to motivate them to contribute to the creation of shareholder value.

Dilution, costs, etc.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 1,197,157 issued warrants; a total of 1,197,157 new Shares will be issued in the Company (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approx. 1 per cent of the total share capital and number of votes in the Company (based on the share capital and number of shares in the Company registered as of the date of this proposal and calculated as the maximum amount of share capital and number of shares that may be issued, divided by the total share capital and the total number of shares in the Company after the proposed warrants to be issued have been exercised).

The incentive programme is expected to have a marginal effect on the Company's earnings per share. A preliminary estimate of the market value of the warrants is SEK 11.35 per warrant for the call period (as at 28 April 2022), assuming subscription at the end of the exercise period and an underlying market value and exercise price of SEK 18.39 per share (as at 28 April 2022). The Black Scholes valuation model has been used for valuing the warrants and assumes a risk-free interest of 1.55 percent and a volatility of 58.54 percent.

Costs related to the issuance of warrants under the incentive programme will be accounted for in accordance with IFRS 2 and recognized as an expense in the income statement during the vesting period. The preliminary estimate of total cost to be recorded during the term of the programme is SEK 13,588,809. Ongoing administration costs and other costs of the programme are minimal.

Outstanding incentive programmes

In addition, 2,532,429 warrants are outstanding under four (4) Long Term Incentive Programs for employees and senior management of the Group, of which the first program comprises of 500,000 warrants (“Program Three”), the second program comprises of 460,000 warrants (“Program Four”), the third program comprises of 1,048,286 warrants (“Program Five”), and the fourth program comprises of 524,143 warrants (“Program Six”). Each warrant under the respective program entitles to subscribe for one new share in the Company. The exercise price of the warrants corresponds to 100 per cent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including (i) 17 May 2019 until and including 23 May 2019 for Program Three, (ii) 20 May 2020 until and including 27 May 2020 for Program Four, (iii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Five, and (iv) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Six. The warrants may be exercised from and including (i) 1 June 2022 until and including 28 February 2023 for Program Three, (ii) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Four, (iii) 1 June 2024 until and including 28 February 2025 for Program Five, and (iv) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Six.

Approval of transfer of warrants from the Subsidiary to Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants.    

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by the board of directors (excluding Jonas Lindvall) together with external consultants. The final proposal has been presented by the board of directors (excluding Jonas Lindvall).

Majority requirements

This proposal to adopt the incentive programme and to issue warrants, as well as the approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Item 17. Resolution regarding authorization for the board of directors to increase the share capital

The board of directors proposes that the general meeting resolves on an authorization for the board of directors to – for the period up to the next annual general meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The company’s share capital may by support of the authorization be increased by an amount corresponding to 20 per cent of the share capital and number of shares in the company as of on the date the board of directors make use of the authorisation. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions. The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution.

Majority requirements

For a valid decision on the proposal on an authorization for the board of directors, as outlined above, requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Number of shares and votes in the company

The total number of shares in the company at the time of issuance of this notice is 119,715,696 (119,715,696 A-shares and 0 B-shares) The total number of votes for all issued shares in the company is 119,715,696 votes. The company does not hold any of its own shares.             

Shareholders’ right to request information

Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the managing director are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or of the company’s economic situation. Such duty to provide information also comprises the company’s relation to the other group companies, the consolidated financial statements and such circumstances regarding subsidiaries which are set out in the foregoing sentence.

Documentation

The financial accounts, auditor’s report, complete proposals for resolution and other documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the company’s website www.mahaenergy.ca. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.

_____
Stockholm, April 2022
The board of directors

Offical version of notice to attend the annual general meeting
The official version of the notice to attend the annual general meeting is in the Swedish language and available at the following link: https://mahaenergy.ca/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma.html

For more information, please contact:         
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 18:30 CET on 29 April, 2022.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 klockan 15.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 20 maj 2022; och
 2. senast tisdagen den 24 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
  att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 20 maj 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 24 maj 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.


Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktioner avseende valberedning;
 14. Godkännande av ersättningsrapport;
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen (avveckling av aktieslag B);
 16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare (LTIP 7);
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 18. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som bestått av Christer Lindholm, representerande Kvalitena AB, Edwyn Neves, vald av Banco BTG Pactual, Henrik Morén, representerande Jonas Lindvall och Harald Pousette, styrelsens ordförande, föreslår att advokat Marcus Nivinger utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska kvarstå oförändrat och uppgå till totalt 1 615 000 SEK (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) varav 415 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Verkställande direktören ska inte erhålla ett arvode som ordinarie styrelseledamot. 

Styrelseledamöter ska även ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 60 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 60 000 SEK, ordföranden för oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet 60 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, samt ledamöter av oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera (oförändrat). Verkställande direktören ska inte erhålla ersättning som ledamot av ett utskott.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jonas Lindvall, Harald Pousette och Nicholas Walker som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare nyval av Christer Lindholm, Viktor Modigh och Richard Norris som nya ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Harald Pousette.

Christer Lindholm (född 1977) har en masterexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Christer är för närvarande CFO på Kvalitena AB (publ) och har tidigare arbetat inom bank- och finanssektorn samt som managementkonsult. Christer är partner och styrelseledamot i Addeno AB och styrelseledamot i Jitech AB och Apikal Fastighetspartner AB. Christer innehar 2 500 aktier i Maha.

Viktor Modigh (född 1980) har en juristexamen från Göteborgs universitet, med en specialisering inom oljejuridik och oljekontrakt från Oslo universitet. Han har över 20 års erfarenhet av branschöverskridande investeringar, och har innehaft ledningspositioner inom Tethys Oil i Oman och i Förenade Arabemiraten. Viktor har arbetat som jurist för olje- och gasbolag inom regulatoriska och kontraktuella frågor, transaktioner och allmän bolagsrätt, och är medlem i Association of International Petroleum Negotiators. Han är för närvarande verkställande direktör på Tiveden AS och ordförande i styrelsen för Jumpgate AB, Minotaurus Energi AS och Urtiven AS. Viktor är bosatt i Norge och innehar 0 aktier i Maha.

Richard Norris (född 1966) har en doktorsexamen i petroleumteknologi och en masterexamen i petroleumgeologi från Imperial College i London såväl som en kandidatexamen i geologi. Richard har över 30 års energirelaterad erfarenhet inom såväl industri som finans på både små och stora oljebolag samt roller inom skuld- och aktiefinansiering. Han är för närvarande verkställande direktör på Pandreco Energy Advisors Inc, vars klienter inkluderar stora och små energibolag, banker och offentliga institutioner. Richard är medlem av Canadian Global Affairs Institute och har arbetat som ingenjör och i lednings- och styrelseroller i Afrika, Europa, före detta sovjetunionen och Sydamerika med BP, Elf Aquitaine/Total, Geopetrol, Candax Energy och Eland Oil and Gas. Inom finansbranschen hade Richard en betydande roll i att skapa den europeiska gruppen för strukturerad finansiering för olja och gas hos BNP Paribas. Som partner på Helios Investment Partners var Richard medansvarig för Helios private equity-investeringar inom energi i Afrika. Richard är bosatt i Kanada och innehar 0 aktier i Maha.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att Fredrik Jonsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktioner avseende valberedning

Valberedningen föreslår inga ändringar i gällande principer fastlagda vid årsstämman 2021 (tillgängliga till dess att bolagsstämman beslutar annat). Principerna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Punkt 14. Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15. Beslut om ändring av bolagsordningen (avveckling av aktieslag B)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen med innebörden att bolaget efter registrering av den nya bolagsordningen endast kommer att ha ett aktieslag. Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För ett giltigt beslut om förslaget om ändring av bolagsordningen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare (LTIP 7)

Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) (exklusive Jonas Lindvall) föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier av serie A i Bolaget (”Aktier”) enligt nedan.


Bakgrund och motiv

Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av styrelsen i Bolaget (exklusive Jonas Lindvall) i syfte att främja bibehållandet av ledande befattningshavare inom koncernen och för att motivera de ledande befattningshavarna till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. 

Programmet omfattar ledande befattningshavare i Bolaget och Bolagets dotterbolag (tillsammans ”Koncernen”). Styrelseledamöter som inte är anställda i Koncernen tillåts inte att delta. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”. 

Villkor för emission av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 1 197 157 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny Aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Maha Energy Inc. (”Dotterbolaget”), ett dotterbolag till Bolaget, varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets styrelse.  
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 1 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya Aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 13 168,727 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).
 6. Teckning av nya Aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya Aktier senast den 1 juni 2030 upphör att gälla.
 7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny Aktie i Bolaget till en teckningskurs per Aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Teckningsoptioner tecknade av Dotterbolaget ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse samt nedan principer. Beslut om att överlåta teckningsoptioner till Deltagarna ska fattas enhälligt av styrelsen. Jonas Lindvall kommer inte att delta i sådant beslut såvitt avser överlåtelse av teckningsoptioner till sig själv.

Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptioner som tilldelas Koncernens ledande befattningshavare i incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan den ledande befattningshavarens ersättning och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar ledande befattningshavare utefter på Bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i Bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i Bolaget. Ingen Deltagare ska tilldelas mer än 419 005 teckningsoptioner.

Tilldelade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya Aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030. Teckning av nya Aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Intjänandeperioden innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Koncernen i syfte att främja bibehållandet av ledande befattningshavare samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 1 197 157 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 1 197 157 nya Aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 1 procent av Bolagets totala aktiekapital och antal röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget registrerat per dagen för detta förslag samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter det att de föreslagna teckningsoptionerna som ska emitteras har utnyttjats).

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets resultat per aktie. En preliminär värdering av teckningsoptionernas marknadsvärde är 11,35 SEK per teckningsoption för teckningsperioden (per den 28 april 2022), med antagandet om teckning vid slutet av utnyttjandeperioden och ett underliggande marknadsvärde och lösenpris om 18,39 SEK per aktie (per den 28 april 2022). Black & Scholes värderingsformel har använts vid värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 1,55 procent och en volatilitet om 58,54 procent.

Kostnader förenade med emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och redovisas som en kostnad i resultaträkningen under intjänandeperioden. Den preliminära uppskattningen av totala kostnader under programmets löptid är 13 588 809 SEK. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram

Vidare så finns det 2 532 429 teckningsoptioner utestående genom fyra (4) långsiktiga incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i Koncernen, av vilket det första programmet omfattar 500 000 teckningsoptioner (”Program Tre”), det andra 460 000 teckningsoptioner (”Program Fyra”), det tredje 1 048 286 teckningsoptioner (”Program Fem”) och det fjärde 524 143 teckningsoptioner (”Program Sex”). Vardera teckningsoption under respektive program ger rätt att teckna en ny Aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med (i) den 17 maj 2019 till och med den 23 maj 2019 för Program Tre, (ii) den 20 maj 2020 till och med den 27 maj 2020 för Program Fyra, (iii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Fem och (iv) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Sex. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas från och med den (i) 1 juni 2022 till och med den 28 februari 2023 för Program Tre, (ii) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Fyra, (iii) 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 för Program Fem och (iv) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Sex.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna. 

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen (exklusive Jonas Lindvall) i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen (exklusive Jonas Lindvall).


Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav

För ett giltigt beslut om förslaget om bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 119 715 696 aktier i bolaget (119 715 696 A-aktier och 0 B-aktier). Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i bolaget är 119 715 696 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.       

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____
Stockholm, april 2022
Styrelsen

Övrigt  
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022, kl. 18:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha
Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Idag har årsstämman 2021 hållits i Maha Energy AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.mahaenergy.ca).

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Anders Ehrenblad, Harald Pousette, Seth Lieberman och Fredrik Cappelen som ordinarie styrelseledamöter. Harald Pousette omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2022. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inga ändringar ska ske i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning fastlagda vid årsstämman 2020.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagandet av en policy för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen att gälla tills vidare. Policyn gäller för avtal som ingås efter årsstämman samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt och ska utvärderas minst vart fjärde år.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa två incitamentsprogram för ledande befattningshavare (LTIP 5 & LTIP 6) genom emission av teckningsoptioner till teckning av nya aktier av serie A i bolaget. Besluten innebär att bolaget ska emittera högst 1 048 286 teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 5 och högst 524 143 teckningsoptioner inom ramen incitamentsprogrammet LTIP 6. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska inom bägge incitamentsprogram, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma dotterbolaget Maha Energy Inc., varefter Maha Energy Inc. ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under respektive program. Varje teckningsoption inom incitamentsprogrammet LTIP 5 ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 till en teckningskurs uppgående till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 21 maj 2021 till och med 27 maj 2021. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inom incitamentsprogrammet LTIP 5 att uppgå till högst 11 531,146 SEK. Varje teckningsoption inom incitamentsprogrammet LTIP 6 ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 till en teckningskurs uppgående till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 21 maj 2021 till och med 27 maj 2021. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inom incitamentsprogrammet LTIP 6 att uppgå till högst 5 765,573 SEK.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

För ytterligare information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Övrigt              

Informationen lämnades för publicering via kontaktpersonerna som anges ovan den 27 maj 2021 klockan 16:45 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ)

Today, the annual general meeting of 2021 has been held in Maha Energy AB (publ). Below follows a summary of the decisions taken by the annual general meeting (all in accordance with the proposals presented in the notice to attend the meeting kept available at the Company’s website www.mahaenergy.ca).

The income statements and the balance sheets for the Company and the Group were approved and the Board of Directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2020.

The Meeting resolved that no dividend shall be paid for the financial year 2020 and that the Company’s available funds shall be carried forward in new account.

Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Anders Ehrenblad, Harald Pousette, Seth Lieberman, and Fredrik Cappelen were re-elected as members of the Board of Directors. Harald Pousette was re-elected as Chairman of the Board.

The Meeting approved fees payable to the members of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors, including remuneration for committee work, to be as follows: (i) annual fees of the members of the Board of Directors of SEK 300,000 (excluding the CEO); (ii) annual fee of the Chairman of the Board of Directors of SEK 415,000; (iii) annual fees of SEK 40,000 to members of the respective committees (excluding the CEO); (iv) annual fees of SEK 60,000 to the Chairman of the respective committees; (v) members of the Board of Directors shall be entitled to invoice the Company in so far as they perform services outside the Board assignment.

The accounting firm Deloitte AB was re-elected as the auditor of the Company, with authorized public accountant Fredrik Jonsson as the auditor in charge, for a period until the end of the 2022 Annual General Meeting. The auditor’s fee shall be paid upon approval of their invoice.

The Meeting approved the Nomination Committee’s proposal not to change the principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee adopted at the Annual General Meeting in 2020.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to adopt a policy for remuneration and other employment conditions for senior executives of the Group, which shall apply for the time being. The policy is applicable on agreements entered into after the Annual General Meeting, and as far as changes are made to existing agreements, thereafter, and shall be reviewed at least every four years.

The Meeting resolved to approve the Company’s remuneration report for the financial year 2020.

The Meeting resolved in accordance with the proposals of the Board of Directors on two incentive programmes for senior management (LTIP 5 & LTIP 6) through issuance of warrants entitling to subscription of new shares of class A in the Company. Under the resolutions, the Company may issue a maximum of 1,048,286 under the incentive programme LTIP 5 and a maximum of 524,143 warrants under the incentive programme LTIP 6. The warrants within both incentive programmes may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by the subsidiary Maha Energy Inc., after which Maha Energy Inc. is to transfer the warrants to the participants under each programme. Each warrant within the incentive programme LTIP 5 entitles to subscription for one new A-share in the Company during the period from and including June 1, 2024 up to and including February 28, 2025, at a subscription price shall be equal to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including May 21, 2021 until and including May 27, 2021. The increase of the Company’s share capital will, upon exercise of the warrants in incentive programme LTIP 5, amount to not more than SEK 11,531.146. Each warrant within the incentive programme LTIP 6 entitles to subscription for one new A-share in the Company during the period from and including June 1, 2023 up to and including February 29, 2024, at a subscription price shall be equal to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including May 21, 2021 until and including May 27, 2021. The increase of the Company’s share capital will, upon exercise of the warrants in incentive programme LTIP 6, amount to not more than SEK 5,765.573.

The Meeting resolved to authorize the Board of Directors to – for the period up to the next Annual General Meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The Company’s share capital may be by support of the authorization be increased by an amount corresponding to 20 percent of the share capital and number of shares in the Company as of on the date the Board of Directors make use of the authorization. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the Company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.   

For more information, please contact:        

Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
Email: victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous                         
This information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on May 27, 2021, at 16:45 CET.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca