ArchivesNomination Committee

Maha Energys valberedning för årsstämma 2024

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2024 som äger rum den 29 maj 2024 i Stockholm.

Valberedningens ledamöter är:
Rodrigo Pires, vald av Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Luis Araujo, vald av DBO Invest S.A.
Edwyn Neves, vald av Banco BTG Pactual S.A.
Paulo Thiago Mendonça, Ordförande Maha Energy AB

Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram förslag för årsstämman 2024 avseende:

 • Antal styrelseledamöter
 • Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
 • Eventuell ersättning för utskottsarbete
 • Styrelsens sammansättning
 • Val av styrelseordförande
 • Beslut om processen för valberedningen 2025
 • Ordförande för årsstämman
 • Val av revisorer

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till
nomcom@maha-energy.com med ämne ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress: Maha Energy AB, Valberedning, Eriksbergsgatan 10, 4tr, SE-114 30 Stockholm, Sweden.

För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget senast den 28 februari 2024.

Maha Energy’s Nomination Committee for the AGM 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the composition of the Nomination Committee for the 2024 Annual General Meeting (“AGM”) to be held on 29 May 2024 in Stockholm.

The Nomination Committee’s members are:
Rodrigo Pires, representing Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Luis Araujo, representing DBO Invest S.A.
Edwyn Neves, representing Banco BTG Pactual S.A.
Paulo Thiago Mendonça, chairman of Maha Energy AB

The tasks of the Nomination Committee shall be to prepare and submit to the AGM 2024 proposals in respect of:

 • Number of members of the Board of Directors
 • Remuneration to the Chairman of the Board of Directors, the other members of the Board of Directors and the auditors, respectively
 • Remuneration, if any, for committee work
 • The composition of the Board of Directors
 • The Chairman of the Board of Directors
 • Resolution regarding the process of the Nomination Committee 2025
 • Chairman at the AGM
 • Election of auditors

Shareholders who would like to submit proposals to the Nomination Committee can do so via e-mail to nomcom@maha-energy.com marked “Proposal to the Nomination Committee” or by ordinary mail to the address: Maha Energy AB, Nomination Committee, Eriksbergsgatan 10, 4tr, SE-114 30 Stockholm, Sweden.

To ensure that the proposals can be considered by the Nomination Committee, proposals shall be submitted in due time before the AGM 2024, but not later than February 28, 2024.

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2022

I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB den 27 maj 2021, beslutades att en valberedning ska utses. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i slutet av september varje år.

Den 30 september 2021 var de tre största aktieägarna, som önskade utse representanter till valberedningen; KVALITENA AB, BANCO BTG PACTUAL S.A. och JONAS LINDVALL. Var och en av dessa aktieägare har utsett en representant, enligt nedan, som tillsammans med styrelsens ordförande kommer att bilda Bolagets valberedning.

Valberedningens ledamöter är:

Christer Lindholm, vald av Kvalitena AB
Edwyn Neves, vald av Banco BTG Pactual
Henrik Morén, vald av Jonas Lindvall.
Harald Pousette, Ordförande för Bolagets styrelse

Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram nedan förslag för Årsstämman 2022:

 • Antal styrelseledamöter
 • Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
 • Eventuell ersättning för utskottsarbete
 • Styrelsens sammansättning
 • Val av styrelseordförande
 • Beslut om processen för valberedningen 2022
 • Ordförande för årsstämman
 • Val av revisorer

Årsstämman 2022 är planerad att hållas i Stockholm den 31 maj 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nomcom@mahaenergy.ca med ämne ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress:

Maha Energy AB
Valberedning
Strandvägen 5A
SE-114 51 Stockholm
Sverige

För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget före Årsstämman och senast den 28 februari 2022.

Övrigt 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021, kl.20:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Nomination Committee for the AGM 2022

In accordance with the resolution at the Annual General Meeting (“AGM”) of Maha Energy AB on May 27, 2021, it was resolved that a Nomination Committee shall be appointed. The Nomination Committee shall comprise of the Chairman of the Board of Directors and three members appointed by the three largest shareholders by votes as at the end of September each year.

On September 30, 2021, the three largest shareholders, which desired to appoint a representative to the Nomination Committee, were; KVALITENA AB, BANCO BTG PACTUAL S.A. and JONAS LINDVALL. Each such shareholder has appointed a representative, as shown below, who together with the Chairman of the Board of Directors will form the Company’s Nomination Committee.

The Nomination Committee’s members are:

Christer Lindholm, appointed by Kvalitena AB
Edwyn Neves, appointed by Banco BTG Pactual S.A.
Henrik Morén, appointed by Jonas Lindvall.
Harald Pousette, Chairman of the Company’s Board of Directors

The tasks of the Nomination Committee shall be to prepare and submit to the AGM 2022 proposals in respect of:

•                        Number of members of the Board of Directors
•                        Remuneration to the Chairman of the Board of Directors, the other members of the Board of Directors and the auditors respectively
•                        Remuneration, if any, for committee work
•                        The composition of the Board of Directors
•                        The Chairman of the Board of Directors
•                        Resolution regarding the process of the Nomination Committee 2022
•                        Chairman at the AGM
•                        Election of auditors

The AGM 2022 is planned to be held in Stockholm, Sweden on May 31, 2022.

Shareholders who would like to submit proposals to the Nomination Committee can do so via e-mail to nomcom@mahaenergy.ca marked “Proposal to the Nomination Committee” or by ordinary mail to the address:

Maha Energy AB
Nomination Committee
Strandvägen 5A
SE-114 51 Stockholm
Sweden

To ensure that the proposals can be considered by the Nomination Committee, proposals shall be submitted in due time before the AGM 2022, but not later than February 28, 2022.

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, 20:00 CET on 25 November, 2021.

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) nomination committee for the AGM 2021

In accordance with the resolution at the Annual General Meeting (“AGM”) of Maha Energy AB on May 27, 2020, it was resolved that a Nomination Committee shall be appointed. The Nomination Committee shall comprise of the Chairman of the Board of Directors and three members appointed by the three largest shareholders by votes at the end of September each year.

On September 30, 2020, the three largest shareholders, which desired to appoint a representative to the Nomination Committee, were; Kvalitena AB, Jonas Lindvall and Ronald Panchuk. Each such shareholder has appointed a representative, as shown below, who together with the Chairman of the Board of Directors will form the Company’s Nomination Committee.

The Nomination Committee’s members are:

Jonas Vestin, appointed by Kvalitena AB
Henrik Morén, appointed by Jonas Lindvall.
Ronald Panchuk will represent him-self.
Harald Pousette, Chairman of the Company’s Board of Directors

The tasks of the Nomination Committee shall be to prepare and submit to the AGM 2021 proposals in respect of:

•                        Number of members of the Board of Directors
•                        Remuneration to the Chairman of the Board of Directors, the other members of the Board of Directors and the auditors respectively
•                        Remuneration, if any, for committee work
•                        The composition of the Board of Directors
•                        The Chairman of the Board of Directors
•                        Resolution regarding the process of the Nomination Committee 2021
•                        Chairman at the AGM
•                        Election of auditors

The AGM 2021 is planned to be held in Stockholm, Sweden on May 27, 2021.

Shareholders who would like to submit proposals to the Nomination Committee can do so via e-mail to nomcom@mahaenergy.ca marked “Proposal to the Nomination Committee” or by ordinary mail to the address:

Maha Energy AB
Nomination Committee
Strandvägen 5A
SE-114 51 Stockholm
Sweden

To ensure that the proposals can be considered by the Nomination Committee, proposals shall be submitted in due time before the AGM 2021, but not later than February 26, 2021.

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 13:30 CET on 25 November, 2020.

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq First North Growth Market (MAHA-A) in Stockholm. FNCA Sweden AB is Certified Adviser and can be contacted at info@fnca.se or +46-8-528 00 399. The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Newcastle, WY, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Maha Energy AB: Nomination Committee for the AGM 2019

Maha Energy AB (publ)
Biblioteksgatan 1
SE-111 46 Stockholm
www.mahaenergy.ca

Press release
Stockholm
October 22, 2018         
                                                                                            
Maha Energy AB (publ) ("Maha" or the "Company") Nomination Committee for the AGM 2019

In accordance with the resolution at the Annual General Meeting ("AGM") of Maha Energy AB on May 30, 2018, it was resolved that a Nomination Committee shall be appointed. The Nomination Committee shall comprise of the Chairman of the Board of Directors and three members appointed by the three largest shareholders by votes at the end of September each year.

On September 30, 2018, the three largest shareholders, which desired to appoint a representative to the Nomination Committee, were Kvalitena AB, Nerthus Investments Ltd. and Jonas Lindvall. Each such shareholder has appointed a representative, as shown below, who together with the Chairman of the Board of Directors will form the Company's Nomination Committee.

The Nomination Committee's members are:

 • Harald Pousette, appointed by Kvalitena AB
 • Lars Carnestedt, appointed by Nerthus Investments Ltd.
 • John Patrik Lindvall, appointed by Jonas Lindvall
 • Wayne Thompson, Chairman of the Company's Board of Directors

The tasks of the Nomination Committee shall be to prepare and submit to the AGM 2019 proposals in respect of:

 • Number of members of the Board of Directors
 • Remuneration to the Chairman of the Board of Directors, the other members of the Board of Directors and the auditors respectively
 • Remuneration, if any, for committee work
 • The composition of the Board of Directors
 • The Chairman of the Board of Directors
 • Resolution regarding the process of the Nomination Committee 2019
 • Chairman at the AGM
 • Election of auditors

The AGM 2019 is planned to be held in Stockholm, Sweden on May 23, 2019.

Shareholders who would like to submit proposals to the Nomination Committee can do so via e-mail to nomcom@mahaenergy.ca marked "Proposal to the Nomination Committee" or by ordinary mail to the address:

Maha Energy AB
Nomination Committee
Biblioteksgatam 1 4tr
111 46 Stockholm
Sweden

To ensure that the proposals can be considered by the Nomination Committee, proposals shall be submitted in due time before the AGM 2019, but not later than February 21, 2019.

Adviser

FNCA Sweden AB is the Company's Certified Adviser.

For more information, please contact:

Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +1 403 454 7560        
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Ron Panchuk (CCO)
Tel: +1 403 454 7560        
Email: ron@mahaenergy.ca

Miscellaneous

The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on October 22, 2018 at 8:00 pm CET.

Maha in Brief

Maha Energy AB is a Swedish public limited liability company. FNCA Sweden AB has been engaged as Certified Adviser. The Company's auditors are Deloitte. The Company's predecessor Maha Energy Inc. was founded in 2013 in Calgary, Canada, by Jonas Lindvall and Ron Panchuk. In May 2016, the new group was formed with Maha Energy AB as parent company for purposes completing an initial public offering on the Nasdaq First North Sweden stock exchange. Jonas Lindvall, CEO and Managing Director, has 26 years of international experience in the oil and gas industry, starting his career with Lundin Oil during the early days of E&P growth.  After 6 years at Shell and Talisman, Jonas joined, and helped secure the success of, Tethys Oil AB. Maha's strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. The Company operates three oil fields, Tartaruga and Tie in Brazil and LAK Ranch, in Wyoming, U.S. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Important Information

Publication or distribution, directly or indirectly, of this press release could in some jurisdictions be subject to restrictions according to law and recipients of this press release, or part of it, are required to inform themselves of, and comply with, such legal restrictions. This press release is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Switzerland or the United States, or in any other jurisdiction where distribution of this press release could be illegal or subject to legal restrictions. Copies of this press release are not being made and may not be distributed or sent, in whole, or part, directly or indirectly, in violation of such restrictions. Failure to comply with such restrictions may constitute a criminal act under the United States Securities Act of 1933 (as amended) ("Securities Act") or applicable laws in other jurisdictions.

Press Release – Nomination Committee


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Maha Energy AB via Globenewswire