ArchivesSwedish

Inbjudan till presentation av Maha Energys första kvartal 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2024 tisdagen den 28 maj 2024 cirka klockan 18.00. Maha inbjuder härmed alla intressenter till en webbsänd presentation onsdagen den 29 maj 2024 klockan 10.00. Kjetil Solbraekke, VD, och Roberto Marchiori, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@maha-energy.com eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://www.youtube.com/watch?v=FiNPju8x3Hc

Maha Energy har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum avseende överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Offshore

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) avseende att överföra sitt ägande om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”) genom sammanslagning av Mahas helägda dotterbolag Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. med 3R Petroleum (”Maha Holding Sammanslagningen”). I utbyte erhåller Maha nyemitterade stamaktier i 3R Petroleum motsvarande 2,17% av rösterna och aktiekapitalet i den sammanslagna enheten som blir resultatet av ett samgående mellan 3R Petroleum och Enauta Participações S.A. (“Enauta”). Maha skulle, tillsammans med de aktier Maha redan äger i 3R Petroleum och efter att transaktionen slutförs, därför ha ett innehav om cirka 4,76% av aktierna i det bolag som blir resultatet av kombinationen mellan 3R Petroleum och Enauta.

Den 10 april 2024 offentliggjorde Maha att Bolaget hade ingått Memorandum of Understanding med Enauta och 3R Petroleum för en möjlig transaktion, där Maha i samband med det potentiella samgåendet genom aktieutbyte som diskuteras mellan 3R Petroleum och Enauta, skulle överföra sitt ägande om 15% i 3R Offshore i utbyte mot aktier i den sammanslagna enheten.

Maha Holding är ett brasilianskt aktiebolag och bolagets huvudsakliga tillgång är indirekt aktieägande i 3R Offshore (genom det helägda dotterbolaget Maha Offshore). Maha Holding Sammanslagningen syftar huvudsakligen till att möjliggöra för 3R Petroleum att kunna ha (direkt eller indirekt) 100% av aktierna i 3R Offshore, samtidigt som Maha erhåller nyemitterade stamaktier i 3R Petroleum. De skuldebrev (debentures) som Maha har i 3R Offshore kommer inte att ingå i transaktionen mellan 3R Petroleum och Maha, och samtliga villkor kommer att vara oförändrade.

”Den brasilianska marknaden var redo för en konsolideringsprocess, vilket vi förväntade när vi i början av 2024 förvärvade vår andel om 5% i 3R Petroleum. Denna sammanslagning mellan 3R Petroleum och Enauta kommer att skapa ett av de ledande och mest diversifierade oberoende bolagen som verkar inom den latinamerikanska olje- och gassektorn, med en diversifierad och balanserad portfölj och hög tillväxtpotential under de kommande 5 åren, med motståndskraft mot priscykler och hög konkurrenskraft för expansion. Även om denna transaktion, när den slutförs, skulle innebära att vi ungefär dubblerat värdet av investeringen vi gjorde i 3R Offshore förra året, ser vi fortfarande en väsentlig uppsida i takt med att de betydande synergierna mellan de kombinerade bolagen förverkligas," säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Maha, kommer tillsammans med andra större aktieägare, att ingå ett aktieägaravtal med det specifika syftet att rösta för varje föreslaget förslag om transaktionen 3R Petroleum/Enauta på agendan på 3R Petroleums extra bolagsstämma. I syfte att skapa förutsättningar för en effektiv sammanslagning mellan Enauta och 3R Petroleum, kommer aktieägarna, inom ramen för samgåendet genom aktieutbyte, också att komma överens om att under en period av 6 (sex) månader från att transaktionen slutförts, ska varje beslut om att ändra sammansättningen av styrelsen kräva godkännande av aktieägare som innehar 2/3 av aktierna som omfattas av avtalet. Därtill kommer Mahas aktier i 3R Petroleum att vara föremål för en lock-up fram till den extra bolagsstämman i 3R Petroleum har hållits och beslutat om transaktionen avseende sammanslagningen med Enauta.

Genomförandet av Maha Holding Sammanslagningen är villkorad av verifiering av vissa villkor, bland annat att Maha Holding delvis avskiljs från tillgångar och skulder, så att Maha Holding endast kommer att inneha investeringen i Maha Offshore och därmed 3R Offshore.

Den föreslagna 3R Petroleum/Enauta-transaktionen är villkorad sedvanliga förbehåll och andra villkor som bolagen kommit överens om, inklusive (i) genomförandet av Maha Holding Sammanslagningen, (ii) att transaktionen godkänns av aktieägarna i 3R Petroleum och Enauta på extra bolagsstämmor i respektive bolag, och (iii) legala och regulatoriska godkännanden.

Maha Energy bjuder in till investerarträff

Maha Energy bjuder in aktieägare och andra intresserade till en investerarträff onsdagen den 29 maj 2024 kl 18.00 i Stockholm. Bolagsledningen kommer att hålla en bolagspresentation och svara på frågor. Både bolagsledningen och delar av styrelsen kommer att närvara.

Plats: GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Datum och tid: 29 maj kl 18.00
Anmälan: jakob.sintring@maha-energy.com, eller +46 8 611 05 11 senast den 22 maj

För mer information, kontakta:
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: jakob.sintring@maha-energy.com

Maha Energy utser ny CFO

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att Roberto Marchiori har utsetts till ny CFO för Bolaget med omedelbar verkan. Roberto efterträder Guilherme Guidolin de Campos, som kommer att vara tillgänglig för Bolaget och arbeta tillsammans med Roberto över Q1-rapporten. Guilherme kommer också stödja övergången framgent från sin nya roll inom Starboardgruppen, Mahas största aktieägare.

Roberto har senast innehaft befattningen som New Business Development and M&A Director på Maha Energy, där han varit med och lett Mahas förvärv och fusionser (M&A) sedan 2022. I hans nya roll som CFO kommer han också fortsatt ansvara för affärsutveckling och M&A. Roberto har en bred erfarenhet inom investment banking och omstruktureringar. Under 14 år har han stöttat bolagsledningar för många bolag inom en rad olika branscher såsom olja och gas, gruvdrift, metallindustri, försäkring och återförsäkring, energiförsörjning och transmissionsledningar, detaljhandel samt finansiella tjänster. Innan han anställdes på Maha var Roberto Executive Director på Starboard och ledde investeringar inom private equity. Roberto har en kandidatexamen i Industrial Engineering från Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasilien.

”Vi är mycket glada över att välkomna Roberto i hans nya roll på Maha. Roberto har en djup kunskap om både våra befintliga projekt såväl som nya möjligheter till vår portfölj, och han kommer att starkt bidra till bolagets framtida tillväxt. Jag vill också tacka Guilherme för hans stora insatser och hängivna arbete under en övergångsperiod för Maha, och jag önskar honom all lycka framöver i hans framtida arbete för Starboard,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Produktions- och operativ uppdatering april 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under april 2024.

Genomsnittlig dagsproduktion,
fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång Apr-24 Mar-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra-klustret* 1,081 1,212 1,204 1,227
Peroá-klustret* 470 508 509 518
Illinois Basin 350 330 334 197
Summa 1,901 2,050 2,047 1,942

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret minskade med 11% i april jämfört med mars 2024, som en följd av pågående arbete med produktionslinan för brunn PPT-12. Arbetet med att byta ut ESP-pumparna (Electrical Submersible Pump) fortsätter i linje med fastställd arbetsplan, med arbeten i brunnarna PPT-17, PPT-37 och PPT-50, vilka förväntas kunna återföras till tillgångens produktionsnät under andra kvartalet 2024.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret minskade med 7% i april jämfört med mars 2024. Produktionen påverkades av avbrott till följd av underhåll av kompressorer på gasbehandlingsanläggningen Cacimbas, vilken erhåller produktion från tillgången.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen ökade med 6% i april jämfört med mars 2024 efter att en ny produktionsbrunn reparerats och satts åter i produktion i början på månaden. Produktionen i april påverkades till viss del av översvämningar.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 98,41% i Illinoisbassängen.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”). 3R Petroleums sammanlagda produktion under april 2024 uppgick till 44 300 fat oljeekvivalenter per dag, en ökning med 2% jämfört med mars 2024.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag. Mahas förvärv av dessa tillgångar slutfördes den 23 maj 2023.

Uppdatering om Papa Terra-fältet

Den 3 maj 2024 meddelade 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. att dess dotterbolag 3R Petroleum Offshore S.A. ("3R Offshore") har inlett nödvändiga åtgärderna inför brasilianska National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels ("ANP") med syftet att genomföra en obligatorisk tilldelning av den andel om 37,5% i Papa Terra-fältet som Nova Técnica Energy Ltda. ("Nova Técnica") innehar. Åtgärderna har inletts till följd av Nova Técnicas underlåtenhet att uppfylla sina finansiella förpliktelser inom ramen för Papa Terras konsortium.

3R Offshore är operatör för Papa Terra-fältet, enligt villkoren i koncessionsavtalet, och innehar en andel om 62,5% i tillgången. Nova Técnica har återstående 37,5%. Maha Energy AB (publ) har, genom sitt dotterbolag Maha Energy Offshore Brasil Ltda., en andel om 15% i 3R Offshore.

Rätten att begära obligatorisk tilldelning vid underlåtenhet att uppfylla finansiella förpliktelser är uttryckligt stadgat i det privaträttsliga instrumentet som styr konsortiet – dvs Joint Operating Agreement-avtalet.

Rapportering av betalningar till myndigheter 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Rapportering av betalningar till myndigheter för 2023. Rapporten finns bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.maha-energy.com.

Maha Energys Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängliga på www.maha-energy.com. Maha har också publicerat årsredovisningen i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF).

Uppdatering om nya händelser avseende Venezuela

Den 17 april 2024 offentliggjorde Office of Foreign Assets Control (”OFAC”), en myndighet inom U.S. Department of the Treasury, den till Venezuela hänförliga General License 44A (”GL 44A”) tillsammans med en Q&A. GL 44A ersätter och upphäver General License 44 (”GL 44”), och innebär att transaktioner som tidigare godkänts och stöttats av GL 44 ska avvecklas inom 45 dagar. I enlighet med OFACs instruktioner i nämnda Q&A, informerar Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") om att Bolaget redan har ansökt om en specifik licens som täcker Mahas projekt för det venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta. Ansökan lämnades in till amerikanska myndigheter under det första kvartalet 2024.

Även om GL 44A innebär att transaktioner som tidigare godkänts av GL 44 ska avvecklas, anger den Q&A som OFAC publicerat att OFAC, från fall till fall, kommer att överväga specifika licensansökningar till de som vill delta i transaktioner och aktiviteter som tidigare godkänts av GL 44.

Som tidigare meddelats, har Maha efter undertecknandet av slutgiltiga överenskommelser att potentiellt förvärva 24% indirekt aktieägande i PetroUrdaneta, fortsatt att noggrant följa utvecklingen av upphävandet av amerikanska sanktioner och effekterna av ett eventuellt slut för GN 44. Detta har lett till att Maha hos OFAC ansökt om en specifik licens för att täcka Mahas potentiella projekt med PetroUrdaneta. Detta ligger i linje med OFACs nya rekommendationer, vilka nämnts ovan.

Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2024 klockan 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 21 maj 2024; och
(ii) senast torsdagen den 23 maj 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 21 maj 2024, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 maj 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida https://maha-energy.com/. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 13. Godkännande av ersättningsrapport;
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier;
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 17. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som bestått av Rodrigo Pires, representerande Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Luis Araujo, representerande DBO Invest S.A., Edwyn Neves, representerande Banco BTG Pactual och Paulo Thiago Mendonça, styrelsens ordförande, föreslår att advokat Marcus Nivinger utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Resultatdisposition
Mot bakgrund av bolagets nettoförlust föreslår styrelsen att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att sju styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska kvarstå oförändrat och uppgå till 415 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Styrelseledamöter ska även ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 60 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 60 000 SEK, ordföranden för oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet 60 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, samt ledamöter av oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera (oförändrat).

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Svein Harald Øygard som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Paulo Thiago Mendonça.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida https://maha-energy.com/.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att Andreas Frountzos fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
Genom en ändring av aktiebolagslagen som började gälla den 1 januari 2024 kan ett bolags bolagsordning tillåta att bolagsstämmor genomförs digitalt. I detta syfte föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av 8 § i bolagsordningen. 8 § föreslås ändras från ”Bolagsstämman ska hållas i Göteborg, Malmö eller Stockholm” till ”Bolagsstämman ska hållas i Göteborg, Malmö, Stockholm eller digitalt, enligt styrelsens beslut” och rubriken föreslås ändras från ”Ort för bolagsstämma” till ”Format för bolagsstämma”.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget (”Återköpsprogram”). Förvärv ska ske (i) på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller (ii) genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska kunna besluta att implementera Återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta Bolagets egna aktier, återköpta inom ramen för ett Återköpsprogram. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid tidpunkten för överlåtelsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i bolaget som överlåts.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag som bolaget kan komma att genomföra. Syftet med bemyndigandet är även att kunna använda försäljningslikviden efter genomförd överlåtelse av egna aktier i samband med exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt samt eventuella förvärv av företag som bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav
För giltigt beslut om förslaget till bemyndigande för styrelsen enligt ovan fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska med stöd av bemyndigandet kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav
För ett giltigt beslut om förslaget till bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 178 444 753 aktier i bolaget och det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i bolaget är 178 444 753 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.maha-energy.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
_____
Stockholm, april 2024
Styrelsen