ArchivesProspectus

Maha Energy publishes prospectus

On 24 May 2023, Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announced the closing of the business combination with DBO 2.0 S.A. (thereafter re-named to Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Through the transaction, Maha acquired 188,426 shares in DBO against payment of 34,829,057 new shares in the Company (issued pursuant to the resolution of the extraordinary general meeting held on 29 March 2023), and one (1) share in DBO was acquired by Maha Energy (Holding) Brasil Ltda., a wholly owned subsidiary of the Company, against payment of BRL 1.00. Ahead of the admission of the new shares to trading on Nasdaq Stockholm the Company has prepared a prospectus that has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority. The prospectus is available on Maha’s website, www.mahaenergy.ca, and will be available on SFSA's website, www.fi.se.

The first day of trading of the new shares on Nasdaq Stockholm is expected to be on or around 13 September 2023.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 17:20 CEST on 25 August 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on a global basis. Maha holds direct and indirect interests in producing assets in Brazil and the United States and in an exploration asset in the Sultanate of Oman. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). For more information, please visit Maha’s corporate website www.mahaenergy.ca.

 

Maha Energy offentliggör prospekt

Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") meddelade den 24 maj 2023 slutförandet av sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 S.A. (därefter namngivet Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Genom transaktionen förvärvade Maha 188 426 aktier i DBO mot betalning om 34 829 057 nya aktier i Bolaget (emitterade enligt extra bolagsstämmans beslut den 29 mars 2023), samt en (1) aktie i DBO förvärvades av Maha Energy (Holding) Brasil Ltda., ett av Bolaget helägt dotterbolag, mot betalning om 1,00 BRL. Inför upptagandet till handel av de nya aktierna på Nasdaq Stockholm har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Mahas webbplats, www.mahaenergy.ca, samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli omkring den 13 september 2023.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023, kl. 17:20 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.

 

Maha Energy AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende erbjudande om 150 MSEK i samband med planerad listning

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.
                                                                                                                  
Maha Energy AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende erbjudande om 150 MSEK i samband med planerad listning   
Styrelsen i Maha Energy AB (publ) ("Bolaget" eller "Maha") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") avseende det prospekt om inbjudan till förvärv av units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Erbjudandet") som tidigare godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 31 maj 2016 ("Prospektet").

Tillägget till prospektet har upprättats med anledning av ingångna avtal avseende teckningsåtaganden och emissionsgarantier och styrelsens beslut om att rikta Erbjudandet inte bara till allmänheten i Sverige utan även till allmänheten i Danmark och Norge samt i anledning av att anmälan om förvärv av units även ska kunna ske genom Nordnet Bank AB.
Tilläggsprospektet, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca, på Stockholm Corporate Finances hemsida, www.stockholmcorp.se, på Nordnets hemsida, www.nordnet.se, på Aqurats hemsida, www.aqurat.se, samt kommer finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Investerare som före offentliggörandet av ett tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet. Rätten till återkallelse till följd av detta Tilläggsprospekt ska gälla fram till och med den 10 juni 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, ärende: Maha Energy AB, Box 7461, 103 92 Stockholm. Investerare som har anmält sig för förvärv av värdepapper genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till förvärv av värdepapper ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallas kommer att fortsatt vara bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin anmälan om förvärv av units behöver denne inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mahaenergy.ca.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:      
Jonas Lindvall (VD)              
Tel: +1 403 454 7560        
E-post: Jonas@mahaenergy.ca

 eller

Ron Panchuk       
Tel: +1 403 454 7560         
E-post: Ron@mahaenergy.ca
Övrigt   
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 02:00 den 8 juni 2016.
Bolagets styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Stockholm. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.      

Kort om Maha     
Maha Energy AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets föregångare, Maha Energy Inc., bildades 2013 av Jonas Lindvall och Ron Panchuk i Calgary, Kanada. I maj 2016 bildades den nya koncernen med Maha Energy AB som moderbolag i anledning av Erbjudandet och den planerade listningen. Jonas Lindvall (VD) har 25 års internationell erfarenhet inom olje- och gasindustrin och startade sin karriär hos Lundin Oil under de tidiga tillväxtåren inom utvinnings- och prospekteringsindustrin. Efter 6 år hos Shell och Talisman anslöt Jonas till, och bidrog till framgången för, Tethys Oil AB. Mahas strategi är att hitta och utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Bolaget kommer vara verksamt på två oljefält, Tartaruga i Brasilien (förutsatt godkännande från brasilianska myndigheter och tillträde) och LAK Ranch i Wyoming, USA. 

VIKTIGT MEDDELANDE      
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det Prospekt inklusive Tilläggsprospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som kan laddas ner från Bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja värdepapper eller en uppmaning om att köpa värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Maha Energy AB (publ) offentliggör prospekt avseende erbjudande i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Maha Energy AB (publ) offentliggör prospekt avseende erbjudande i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm
Styrelsen i Maha Energy AB (publ) ("Bolaget" eller "Maha") har upprättat ett prospekt i anledning av det erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt som styrelsen har fattat beslut om och kommunicerat genom ett pressmeddelande den 30 maj 2016. Prospektet har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca, på Stockholm Corporate Finances hemsida, www.stockholmcorp.se, på Aqurats hemsida, www.aqurat.se, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.  

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB och EY Law AB agerar legala rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandet. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser.
För mer information, vänligen kontakta:       

Jonas Lindvall        
Tel: +1 403 454 7560         
E-post: Jonas@mahaenergy.ca
eller
Ron Panchuk
Tel: +1 403 454 7560         
E-post: Ron@mahaenergy.ca
Övrigt   
Bolagets styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Stockholm.
För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.                  

VIKTIGT MEDDELANDE      
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som kan laddas ner från Bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att värdepapper aktier eller en uppmaning om att köpa värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.