ArchivesCorporate Information

Maha Energy has signed definitive agreements with 3R Petroleum regarding the roll-up of its 15% holdings in 3R Offshore

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce that it has signed the definitive agreements with 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) to roll up its 15% holdings in 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”) through merge of its wholly owned subsidiary Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. into 3R Petroleum (the “Maha Holding Merger”). In exchange, Maha will receive new ordinary shares issued by 3R Petroleum, equivalent to 2.17% of the total voting and share capital of the entity resulting from the combination of 3R Petroleum and Enauta Participações S.A. (“Enauta”). Hence, together with the shares Maha AB already holds in 3R Petroleum, upon the conclusion of the transaction Maha would hold approximately 4.76% of the shares in the combined 3R Petroleum/Enauta company.

On April 10, 2024, Maha announced that the Company had entered into a Memorandum of Understanding together with Enauta and 3R Petroleum for the potential transaction whereby Maha, in the context of the potential merger of shares being discussed between 3R Petroleum and Enauta, would roll up its 15% holdings in 3R Offshore in exchange for shares in the combined entity.

Maha Holding is a Brazilian limited company its main asset being the indirect shareholding (through its wholly owned subsidiary Maha Offshore) in 3R Offshore. The Maha Holding Merger primarily aims to enable 3R Petroleum to hold (directly or indirectly) 100% of the shares issued by 3R Offshore, while Maha receives new ordinary shares issued by 3R Petroleum. The debentures in 3R Offshore held by Maha will not be included in the transaction between 3R Petroleum and Maha and all the terms and conditions will be unchanged.

“The Brazilian market was ready for a consolidation process, as we anticipated when we acquired our 5% stake in 3R Petroleum in the beginning of 2024. This merger between 3R Petroleum and Enauta will create one of the leading and most diversified independent companies operating in the Latin American oil and gas chain, with a diversified and balanced portfolio, and high growth potential over the next 5 years, with resilience to price cycles and high competitiveness for expansion. Although this transaction, when concluded, should mark that we have about doubled the value of the investment we made in 3R Offshore last year, we still see a substantial upside as the significant synergies between the combined companies materialize,” says Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

Maha, together with other reference shareholders, will enter into a Shareholder Agreement with the specific purposes to vote in favor of any proposed resolution provided under 3R Petroleum’s EGM agenda for the approval of the 3R Petroleum/Enauta Transaction. In the context of the Share Merger, with the aim of providing conditions for the efficient combination between Enauta and 3R Petroleum, the Shareholders will also agree that, for a period of 6 (six) months from the Closing Date of the transaction, any decision to change the composition of the Board of Directors shall require the approval of Shareholders holding 2/3 of the linked shares. In addition, Maha’s shares in 3R Petroleum will be subject to a lock-up undertaking until the EGM of 3R Petroleum is held and resolves on the Enauta Merger transaction.

The implementation of the Maha Holding Merger is subject to the verification of certain conditions precedent, among them the partial segregation of assets and liabilities in Maha Holding, so that Maha Holding will only hold the investment in Maha Offshore and, consequently, in 3R Offshore.

The proposed 3R Petroleum/Enauta transaction is subject to customary precedent conditions and any other conditions agreed by the companies, including (i) the implementation of Maha Holding Merger, (ii) transaction approval by shareholders of 3R Petroleum and Enauta at respective extraordinary general meetings, and (ii) legal and regulatory approvals.

Maha Energy har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum avseende överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Offshore

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) avseende att överföra sitt ägande om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”) genom sammanslagning av Mahas helägda dotterbolag Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. med 3R Petroleum (”Maha Holding Sammanslagningen”). I utbyte erhåller Maha nyemitterade stamaktier i 3R Petroleum motsvarande 2,17% av rösterna och aktiekapitalet i den sammanslagna enheten som blir resultatet av ett samgående mellan 3R Petroleum och Enauta Participações S.A. (“Enauta”). Maha skulle, tillsammans med de aktier Maha redan äger i 3R Petroleum och efter att transaktionen slutförs, därför ha ett innehav om cirka 4,76% av aktierna i det bolag som blir resultatet av kombinationen mellan 3R Petroleum och Enauta.

Den 10 april 2024 offentliggjorde Maha att Bolaget hade ingått Memorandum of Understanding med Enauta och 3R Petroleum för en möjlig transaktion, där Maha i samband med det potentiella samgåendet genom aktieutbyte som diskuteras mellan 3R Petroleum och Enauta, skulle överföra sitt ägande om 15% i 3R Offshore i utbyte mot aktier i den sammanslagna enheten.

Maha Holding är ett brasilianskt aktiebolag och bolagets huvudsakliga tillgång är indirekt aktieägande i 3R Offshore (genom det helägda dotterbolaget Maha Offshore). Maha Holding Sammanslagningen syftar huvudsakligen till att möjliggöra för 3R Petroleum att kunna ha (direkt eller indirekt) 100% av aktierna i 3R Offshore, samtidigt som Maha erhåller nyemitterade stamaktier i 3R Petroleum. De skuldebrev (debentures) som Maha har i 3R Offshore kommer inte att ingå i transaktionen mellan 3R Petroleum och Maha, och samtliga villkor kommer att vara oförändrade.

”Den brasilianska marknaden var redo för en konsolideringsprocess, vilket vi förväntade när vi i början av 2024 förvärvade vår andel om 5% i 3R Petroleum. Denna sammanslagning mellan 3R Petroleum och Enauta kommer att skapa ett av de ledande och mest diversifierade oberoende bolagen som verkar inom den latinamerikanska olje- och gassektorn, med en diversifierad och balanserad portfölj och hög tillväxtpotential under de kommande 5 åren, med motståndskraft mot priscykler och hög konkurrenskraft för expansion. Även om denna transaktion, när den slutförs, skulle innebära att vi ungefär dubblerat värdet av investeringen vi gjorde i 3R Offshore förra året, ser vi fortfarande en väsentlig uppsida i takt med att de betydande synergierna mellan de kombinerade bolagen förverkligas," säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Maha, kommer tillsammans med andra större aktieägare, att ingå ett aktieägaravtal med det specifika syftet att rösta för varje föreslaget förslag om transaktionen 3R Petroleum/Enauta på agendan på 3R Petroleums extra bolagsstämma. I syfte att skapa förutsättningar för en effektiv sammanslagning mellan Enauta och 3R Petroleum, kommer aktieägarna, inom ramen för samgåendet genom aktieutbyte, också att komma överens om att under en period av 6 (sex) månader från att transaktionen slutförts, ska varje beslut om att ändra sammansättningen av styrelsen kräva godkännande av aktieägare som innehar 2/3 av aktierna som omfattas av avtalet. Därtill kommer Mahas aktier i 3R Petroleum att vara föremål för en lock-up fram till den extra bolagsstämman i 3R Petroleum har hållits och beslutat om transaktionen avseende sammanslagningen med Enauta.

Genomförandet av Maha Holding Sammanslagningen är villkorad av verifiering av vissa villkor, bland annat att Maha Holding delvis avskiljs från tillgångar och skulder, så att Maha Holding endast kommer att inneha investeringen i Maha Offshore och därmed 3R Offshore.

Den föreslagna 3R Petroleum/Enauta-transaktionen är villkorad sedvanliga förbehåll och andra villkor som bolagen kommit överens om, inklusive (i) genomförandet av Maha Holding Sammanslagningen, (ii) att transaktionen godkänns av aktieägarna i 3R Petroleum och Enauta på extra bolagsstämmor i respektive bolag, och (iii) legala och regulatoriska godkännanden.

Maha Energy invites to an Investor Meeting

Maha Energy invites shareholders and other interested parties to an Investor Meeting on Wednesday 29 May 2024 at 18:00 CEST in Stockholm, Sweden. The management of the company will hold a corporate presentation and answer questions. Both management and parts of the board of directors will participate.

Venue: GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Date and Time: 29 May, 18:00 CEST
RSVP: jakob.sintring@maha-energy.com or +46 8 611 05 11 no later than 22 May

For more information, please contact:
Jakob Sintring (Head of IR), Tel: +46 8 611 05 11, jakob.sintring@maha-energy.com

Maha Energy bjuder in till investerarträff

Maha Energy bjuder in aktieägare och andra intresserade till en investerarträff onsdagen den 29 maj 2024 kl 18.00 i Stockholm. Bolagsledningen kommer att hålla en bolagspresentation och svara på frågor. Både bolagsledningen och delar av styrelsen kommer att närvara.

Plats: GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Datum och tid: 29 maj kl 18.00
Anmälan: jakob.sintring@maha-energy.com, eller +46 8 611 05 11 senast den 22 maj

För mer information, kontakta:
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: jakob.sintring@maha-energy.com

Maha Energy appoints new CFO

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the appointment of Mr. Roberto Marchiori as new Chief Financial Officer (“CFO”) of Maha Energy effective immediately. Roberto is succeeding Guilherme Guidolin de Campos, who will remain available to the Company and work alongside Roberto over the Q1 report. Guilherme will also be available to support Maha going forward from his new position within the Starboard group of companies, Maha’s reference shareholder.

Roberto has most recently held the position of New Business Development and M&A Director at Maha Energy, co-leading Maha’s Mergers and Acquisitions since 2022. He will, in his new role as CFO, also continue to be responsible for New Business Development and M&A. Roberto has broad experience in investment banking and restructuring. During his 14 years of tenure, he has assisted top management of several companies in a diverse array of industries such as oil & gas, mining, metals, insurance and reinsurance, utilities and transmission lines, retail, and financial services. Before joining Maha, Roberto held the position of Executive Director leading Private Equity investments at Starboard. Roberto holds a BSc in Industrial Engineering from Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil.

“We are very happy to welcome Roberto in his new role at Maha. Roberto has a deep understanding of both our existing projects and new opportunities to our portfolio, and he will greatly contribute to the future growth of the company. I would also like to thank Guilherme for all his major efforts and dedicated work during a transition time for Maha and wish him every success in future endeavors at Starboard,” Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

Maha Energy utser ny CFO

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar att Roberto Marchiori har utsetts till ny CFO för Bolaget med omedelbar verkan. Roberto efterträder Guilherme Guidolin de Campos, som kommer att vara tillgänglig för Bolaget och arbeta tillsammans med Roberto över Q1-rapporten. Guilherme kommer också stödja övergången framgent från sin nya roll inom Starboardgruppen, Mahas största aktieägare.

Roberto har senast innehaft befattningen som New Business Development and M&A Director på Maha Energy, där han varit med och lett Mahas förvärv och fusionser (M&A) sedan 2022. I hans nya roll som CFO kommer han också fortsatt ansvara för affärsutveckling och M&A. Roberto har en bred erfarenhet inom investment banking och omstruktureringar. Under 14 år har han stöttat bolagsledningar för många bolag inom en rad olika branscher såsom olja och gas, gruvdrift, metallindustri, försäkring och återförsäkring, energiförsörjning och transmissionsledningar, detaljhandel samt finansiella tjänster. Innan han anställdes på Maha var Roberto Executive Director på Starboard och ledde investeringar inom private equity. Roberto har en kandidatexamen i Industrial Engineering från Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasilien.

”Vi är mycket glada över att välkomna Roberto i hans nya roll på Maha. Roberto har en djup kunskap om både våra befintliga projekt såväl som nya möjligheter till vår portfölj, och han kommer att starkt bidra till bolagets framtida tillväxt. Jag vill också tacka Guilherme för hans stora insatser och hängivna arbete under en övergångsperiod för Maha, och jag önskar honom all lycka framöver i hans framtida arbete för Starboard,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Produktions- och operativ uppdatering april 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under april 2024.

Genomsnittlig dagsproduktion,
fat oljeekvivalenter per dag*
Tillgång Apr-24 Mar-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra-klustret* 1,081 1,212 1,204 1,227
Peroá-klustret* 470 508 509 518
Illinois Basin 350 330 334 197
Summa 1,901 2,050 2,047 1,942

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret minskade med 11% i april jämfört med mars 2024, som en följd av pågående arbete med produktionslinan för brunn PPT-12. Arbetet med att byta ut ESP-pumparna (Electrical Submersible Pump) fortsätter i linje med fastställd arbetsplan, med arbeten i brunnarna PPT-17, PPT-37 och PPT-50, vilka förväntas kunna återföras till tillgångens produktionsnät under andra kvartalet 2024.

Peroá-klustret
Produktionen på Peroá-klustret minskade med 7% i april jämfört med mars 2024. Produktionen påverkades av avbrott till följd av underhåll av kompressorer på gasbehandlingsanläggningen Cacimbas, vilken erhåller produktion från tillgången.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen ökade med 6% i april jämfört med mars 2024 efter att en ny produktionsbrunn reparerats och satts åter i produktion i början på månaden. Produktionen i april påverkades till viss del av översvämningar.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör. Maha är operatör med en intresseandel om 98,41% i Illinoisbassängen.

3R Petroleum
Maha offentliggjorde i januari att bolaget förvärvat 5% av aktiekapitalet i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”). 3R Petroleums sammanlagda produktion under april 2024 uppgick till 44 300 fat oljeekvivalenter per dag, en ökning med 2% jämfört med mars 2024.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras i stället som resultat från andelar i intressebolag. Mahas förvärv av dessa tillgångar slutfördes den 23 maj 2023.

Production and operation update April 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”), announces the preliminary unaudited net production data for April 2024.

Daily average production (boe/day)*
Assets Apr-24 Mar-24 Q1-24 FY-23
Papa Terra cluster* 1,081 1,212 1,204 1,227
Peroá cluster* 470 508 509 518
Illinois Basin 350 330 334 197
Total 1,901 2,050 2,047 1,942

Papa Terra cluster
Production at the Papa Terra cluster decreased 11% from March to April 2024 as a result of ongoing intervention in the production line of the PPT-12 well. The workover campaign to change the ESP pumps (Electrical Submersible Pump) remains in line with the established work schedule, with intervention in the PPT-17, PPT-37 and PPT-50 wells, with a return to the asset's production grid expected in 2Q 2024.

Peroá cluster
Production at the Peroá cluster decreased 7% from March to April 2024. The production was impacted by the stoppage for compressor maintenance at the Cacimbas Gas Treatment Unit, which receives production from the asset.

Illinois Basin
Production at Illinois Basin increased 6% from March to April 2024 after a new production well was repaired and brought back into production in the beginning of the month. The production in April was slightly impacted by flooding.

Maha’s Assets
Maha has an indirect working interest of 15% in the Peroá cluster and 9.375% in the Papa Terra cluster, with 3R Petroleum Offshore S.A. being the operator. Maha is also the operator holding 98.41% working interest in the Illinois Basin.

3R Petroleum
Maha announced in January that the Company acquired 5% of 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) capital stock. 3R Petroleums’ total production amounted in April 2024 to 44,300 boe/day, an increase of 2% from March to April 2024.

* Note: The information included hereunder relates only to Maha’s entitlement on Peroá and Papa Terra clusters’ production, considering its indirect participation interest on said assets. It was calculated based on the information made public by 3R Petroleum. The production from Peroá and Papa Terra clusters are not consolidated in Maha’s financial reporting. Maha’s share of results from the clusters are instead reported as Income from investment in associate. Maha’s acquisition of the assets was completed on May 23, 2023.

Uppdatering om Papa Terra-fältet

Den 3 maj 2024 meddelade 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. att dess dotterbolag 3R Petroleum Offshore S.A. ("3R Offshore") har inlett nödvändiga åtgärderna inför brasilianska National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels ("ANP") med syftet att genomföra en obligatorisk tilldelning av den andel om 37,5% i Papa Terra-fältet som Nova Técnica Energy Ltda. ("Nova Técnica") innehar. Åtgärderna har inletts till följd av Nova Técnicas underlåtenhet att uppfylla sina finansiella förpliktelser inom ramen för Papa Terras konsortium.

3R Offshore är operatör för Papa Terra-fältet, enligt villkoren i koncessionsavtalet, och innehar en andel om 62,5% i tillgången. Nova Técnica har återstående 37,5%. Maha Energy AB (publ) har, genom sitt dotterbolag Maha Energy Offshore Brasil Ltda., en andel om 15% i 3R Offshore.

Rätten att begära obligatorisk tilldelning vid underlåtenhet att uppfylla finansiella förpliktelser är uttryckligt stadgat i det privaträttsliga instrumentet som styr konsortiet – dvs Joint Operating Agreement-avtalet.

Update on the Papa Terra Field

On May 3, 2024, 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. announced that its subsidiary 3R Petroleum Offshore S.A. ("3R Offshore") has initiated the necessary measures before the Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels ("ANP") in order to carry out the compulsory assignment of the 37.5% stake held by Nova Técnica Energy Ltda. ("Nova Técnica") in the Papa Terra Field. The measures have been initiated following Nova Técnica default of their financial obligations within the scope of Papa Terra’s consortium.

3R Offshore is the operator of the Papa Terra Field, under the terms of the relevant Concession Agreement, holding a 62.5% interest in the asset with Nova Técnica holding the remaining 37.5%. Maha Energy AB (publ), through its subsidiary Maha Energy Offshore Brasil Ltda., has a 15% holding in 3R Offshore.

The right to demand compulsory assignment in conditions of default on financial obligations has an express basis in the private legal instrument that governs the consortium – i.e., the Joint Operating Agreement.