ArchivesCorporate Information

Maha Energys valberedning för årsstämma 2024

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2024 som äger rum den 29 maj 2024 i Stockholm.

Valberedningens ledamöter är:
Rodrigo Pires, vald av Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Luis Araujo, vald av DBO Invest S.A.
Edwyn Neves, vald av Banco BTG Pactual S.A.
Paulo Thiago Mendonça, Ordförande Maha Energy AB

Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram förslag för årsstämman 2024 avseende:

 • Antal styrelseledamöter
 • Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
 • Eventuell ersättning för utskottsarbete
 • Styrelsens sammansättning
 • Val av styrelseordförande
 • Beslut om processen för valberedningen 2025
 • Ordförande för årsstämman
 • Val av revisorer

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till
nomcom@maha-energy.com med ämne ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress: Maha Energy AB, Valberedning, Eriksbergsgatan 10, 4tr, SE-114 30 Stockholm, Sweden.

För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget senast den 28 februari 2024.

Maha Energy’s Nomination Committee for the AGM 2024

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) is pleased to announce the composition of the Nomination Committee for the 2024 Annual General Meeting (“AGM”) to be held on 29 May 2024 in Stockholm.

The Nomination Committee’s members are:
Rodrigo Pires, representing Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Luis Araujo, representing DBO Invest S.A.
Edwyn Neves, representing Banco BTG Pactual S.A.
Paulo Thiago Mendonça, chairman of Maha Energy AB

The tasks of the Nomination Committee shall be to prepare and submit to the AGM 2024 proposals in respect of:

 • Number of members of the Board of Directors
 • Remuneration to the Chairman of the Board of Directors, the other members of the Board of Directors and the auditors, respectively
 • Remuneration, if any, for committee work
 • The composition of the Board of Directors
 • The Chairman of the Board of Directors
 • Resolution regarding the process of the Nomination Committee 2025
 • Chairman at the AGM
 • Election of auditors

Shareholders who would like to submit proposals to the Nomination Committee can do so via e-mail to nomcom@maha-energy.com marked “Proposal to the Nomination Committee” or by ordinary mail to the address: Maha Energy AB, Nomination Committee, Eriksbergsgatan 10, 4tr, SE-114 30 Stockholm, Sweden.

To ensure that the proposals can be considered by the Nomination Committee, proposals shall be submitted in due time before the AGM 2024, but not later than February 28, 2024.

Produktions- och operativ uppdatering oktober 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under oktober 2023.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag *
Tillgång Q1-23 Q2-23 Q3-23 Sep Okt
Peroá-klustret* 437 560 560 520 509
Papa Terra-klustret* 936 1 217 1 214 1 428 1 527
Illinois Basin 233 211 179 179 180
Total 1 606 1 988 1 953 2 127 2 216

Papa Terra-klustret
Produktionen i Papa Terra-klustret ökade med 7% från september till oktober 2023 till följd av förbättringar i drifts- och produktionssystem, vilket under oktober resulterade i ökad produktionsstabilitet. Arbetet med underhåll och säkerställandet av integritet för enheterna 3R-2 (TLWP) och 3R-3 (FPSO) pågår fortfarande med målsättningen att minska riskerna för oplanerade avbrott och öka tillgångarnas operationella effektivitet.

Peroá-klustret
Produktionen från Peroá-klustret minskade med 2% i oktober jämfört med september 2023 som ett resultat av lägre efterfrågan på den brasilianska gasmarknaden under oktober.

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen låg under oktober i linje med produktionen under september 2023. I början av oktober 2023 inledde Maha ett arbetsprogram om tre nya produktionsbrunnar och installation av produktionsanläggningar. Hittills har två produktionsbrunnar borrats och borrningen av den tredje pågår. Efter att brunnarna har färdigställts, beräknas de att vid slutet av året börja öka Mahas nuvarande produktion från Illinoisbassängen.

Mahas tillgångar
Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör.

Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen. Därtill är Maha också operatör för Block 70 i Oman med en intresseandel om 65%. Maha inledde i mars 2023 ett produktionstest på Block 70.

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren är inte konsoliderad i Mahas finansiella rapportering. Mahas andel av resultatet i klustren rapporteras istället som resultat från andelar i intressebolag.

Production and operation update October 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”), announces the preliminary unaudited net production data for October 2023.

Daily average production (boe/day) in 2023*
Assets Q1-23 Q2-23 Q3-23 Sep Oct
Peroá cluster* 437 560 560 520 509
Papa Terra cluster* 936 1,217 1,214 1,428 1,527
Illinois Basin 233 211 179 179 180
Total 1,606 1,988 1,953 2,127 2,216

Papa Terra cluster
The production at the Papa Terra cluster increased 7% from September to October 2023 due to improvements in the operation and production systems, resulting in greater production stability during October. The maintenance and integrity recovery campaign for units 3R-2 (TLWP) and 3R-3 (FPSO) is still ongoing, aiming for progressive reduction of the risks of unscheduled interruption of the units and greater operational efficiency of the assets.

Peroá cluster
The production at the Peroá cluster decreased 2% from September to October 2023 as a result from lower demand in the Brazilian gas market during October.

Illinois Basin
The production at Illinois Basin in October was in line with the September production. Maha commenced a program consisting of three production wells and production battery installation. To date, two wells have been drilled and the third is currently drilling. After completion, the wells are expected to increase Maha’s current production from the Illinois Basin with production ramp up starting at the end of the year.

Maha’s Assets
Maha has an indirect working interest of 15% in the Peroá cluster and 9.375% in the Papa Terra cluster, with 3R Petroleum Offshore S.A. being the operator.

Maha is the operator holding 97% working interest in the Illinois Basin. Maha is also the operator of Block 70 in Oman with 65% working interest, where production testing commenced in March 2023.

* Note: The information included hereunder relates only to Maha’s entitlement on Peroá and Papa Terra clusters’ production, considering its indirect participation interest on said assets. It was calculated based on the information made public by 3R Petroleum. The production from Peroá and Papa Terra clusters are not consolidated in Maha’s financial reporting. Maha’s share of results from the clusters are instead reported as Income from investment in associate.

Inbjudan till presentation av Maha Energys tredje kvartal 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 tisdagen den 14 november 2023 cirka klockan 07.30. Maha inbjuder härmed alla intressenter till en webbsänd presentation samma dag klockan 12.00. Kjetil Solbraekke, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@maha-energy.com eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/o_1qrnXzvj8?feature=share

Invitation to the presentation of Maha Energy’s Q3 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) will publish the interim report for the third quarter 2023 on Tuesday, 14 November 2023 at approximately 7:30 CET. The Company hereby invites all interested parties to a live webcasted presentation on the same day at 12.00 CET. Kjetil Solbraekke, CEO, and Guilherme Guidolin de Campos, CFO, will present the report and recent developments.

The webcast will be held in English and will be broadcasted live. An on-demand version will also be available on Maha’s website and YouTube channel. Questions to the presenters can be emailed in advance to the Company at info@maha-energy.com or be made directly on the day of the presentation in the YouTube Comments/Questions field.

Link to webcast: https://youtube.com/live/o_1qrnXzvj8?feature=share

Maha Energy tecknar exklusivitetsöverenskommelse avseende investering och förvärv av 24% indirekt aktieägande i venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta

Maha Energy har tecknat ett exklusivitetsinstrument med Novonor Latinvest Energy S.à.r.l (”Novonor”) vilket ger Maha exklusiv rätt att förvärva 60 procent av Novonors helägda spanska dotterbolag Odebrecht E&P España SL r.l (”OE&P” eller “Partner B”), vilka äger 40 procent av aktierna i PetroUrdaneta, ett olje- och gas-joint venturebolag med verksamhet i Venezuela. Transaktionens fullbordande är föremål för vissa villkor, bland annat godkännande från Venezuelas oljeminister. Den potentiella transaktionen är ett bevis på Mahas ambitiösa tillväxtstrategi och plan för värdeskapande.

PetroUrdaneta bedriver verksamhet på tre fält i regionen Maracaibo Basin i nordvästra Venezuela. Aktieägarna är PDVSA (60%) and OE&P (40%). Fältens senast rapporterade produktion uppgår till över 1 000 fat olja per dag. Efter att erforderliga tillstånd erhållits, ser vi fram emot att nära samarbete med vår joint venture-partner för att förstärka verksamheten genom möjliga investeringar. Mahas plan inkluderar renovering och komplettering av befintliga brunnar, med en potentiell produktionsuppsida och kommersialisering av befintliga associerade naturgasreserver i området. Enligt det oberoende energi-undersökningsföretaget Rystad Energy innehåller fälten i Novonors portfölj i Venezuela över 8 miljarder fat olja (”oil in place”). Rystad Energy betonade att estimeringar i Venezuela är behäftade med stor osäkerhet.

”Maha har tidigare kommunicerat sin avsikt att fortsätta med ambitiösa och värdeskapande förvärv och fusioner globalt – genom att fokusera på mogna olje- och gasfält. PetroUrdaneta har omfattande reserver och ett stort antal inaktiva brunnar, vilket innebär möjligheter för snabb upptrappning genom mindre arbeten i nedstängda brunnar till låga investeringskostnader,” säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Om transaktionen:

 • Maha ska erlägga 4,6 miljoner EUR för en exklusivitetsperiod om upp till nio månader. Under denna period, avser Maha och bolagets rådgivare att utföra nödvändig due diligence för att bekräfta den finansiella, legala, regulatoriska och verksamhetsbaserade genomförbarheten av den föreslagna transaktionen samt erhålla nödvändiga tillstånd för undertecknandet av de slutgiltiga dokumenten och relevanta avtal, inklusive men inte begränsat till, ett godkännande på förhand från Venezuelas oljeminister.
 • Maha ska erlägga ytterligare 4,6 miljoner EUR i händelse av att Bolaget beslutar att förlänga exklusivitetsperioden med ytterligare 12 månader, eller vid undertecknandet av relevanta slutgiltiga dokument.
 • Därefter har Maha en köpoption att förvärva aktier eller andelar motsvarande 60 procent av OE&Ps innehav (pris 1,00 EUR).
 • Om ingen materiell adverse effect (väsentlig negativ effekt) uppkommer, samt om Maha väljer att utnyttja köpoptionen om 60 procent, ska Maha erlägga en premie om 18 miljoner EUR i avbetalningar efter 2, 3 och 4 år efter nyttjandet av köpoptionen om 60 procent.
 • Maha har en köpoption och kan närsomhelst under de två år som följer efter slutförandet förvärva de återstående 40 procent som innehas av Partner B – vilket skulle öka Maha Energys sammanlagda andel av PetroUrdaneta till 40 procent.

Venezuela har de största oljereserverna i världen uppgående till mer än 300 miljarder fat, motsvarande 17,5 procent av världens samlade reserver. Den 18 oktober 2023 auktoriserade U.S. Department of the Treasury (OFAC) tillfälligt transaktioner med vissa sanktionerade parter i Venezuela, inklusive PdVSA, till midnatt den 17 april 2024. ”Venezuela General License 44” kan bli förlängd om förhållandena förblir gynnsamma. Även om det inte var någon amerikansk person inblandad i transaktionen, så kan detta ändras i framtiden, med beaktande av General License 44.

“Förvärvet ligger i linje med Mahas ambition att vara pionjärer och skapa värde åt aktieägarna, samtidigt som vi bevisar vår strategi om icke-organisk tillväxt till attraktiva låga ingångsmultiplar. Maha är medvetet om känsligheten kring förvärvet och att bedriva verksamhet i Venezuela. Maha kommer aldrig att kompromissa med Bolagets åtagande gentemot globala standards och best practice. Därför är vi fast beslutna att vara transparenta, agera ansvarsfullt och följa alla regler och föreskrifter. Därtill avser Maha att bidra finansiellt till lokalsamhället samt använda lokal arbetskraft när så är möjligt,” säger Kjetil Solbraekke.

Maha Energy signs an exclusive agreement to invest and acquire 24 percent of the indirect equity interest in the Venezuelan oil company PetroUrdaneta

Maha Energy has signed an exclusivity private instrument with Novonor Latinvest Energy S.à.r.l (”Novonor”) granting Maha exclusive rights to acquire 60 percent of Novonor’s 100% owned Spanish subsidiary Odebrecht E&P España SL r.l (”OE&P” or “Partner B”), which holds 40 percent equity interest of PetroUrdaneta, an O&G joint venture company operating in Venezuela. The consummation of the transaction will be subject to certain conditions, including the Venezuelan Oil Minister’s prior approval. The potential acquisition is evidence of Maha’s ambitious growth strategy and value creation plan.

PetroUrdaneta operates three fields in the Maracaibo Basin region in northwestern Venezuela. Shareholders include PDVSA (60%) and OE&P (40%). The field’s last reported production is over 1,000 bopd. Upon the obtaining of proper authorizations, we look forward to working closely with the joint venture partner to enhance the operations with potential investments in the area. Maha’s plan includes well recompletion and workover, with the upside of a potential production and consequent commercialization of the existing associated natural gas reserves in the area. According to independent energy research company Rystad Energy, the fields in Novonor’s portfolio in Venezuela has more than 8 billion barrels of oil in place. Rystad Energy underlined that the estimates in Venezuela are connected to significant uncertainty.

Maha has previously communicated its intention to continue with ambitious and value-creating global M&A – by targeting mature oil and gas fields. PetroUrdaneta has vast reserves and a large stock of inactive wells, meaning opportunities for rapid ramp-ups through small interventions of shut-in wells at low investment costs,” said Kjetil Solbraekke, CEO of Maha Energy.

About the transaction:

 • Maha to pay EUR 4.6m for an exclusivity period of up to 9 months. During this period, Maha and its advisors intend to perform the necessary due diligence to confirm the financial, legal, regulatory, and operational feasibility of the proposed transaction and obtain necessary approvals for the signing of the definitive documents and relevant agreements, including but not limited to the prior approval of the Venezuelan Oil Minister.
 • Maha would pay an additional EUR 4.6m in case it decides to extend the exclusivity for an additional 12 months, or upon the execution of the relevant definitive documents.
 • Thereafter, Maha has a call option to acquire shares or quotas representing 60 percent of OE&P’s holdings (price: EUR 1.00).
 • In the absence material adverse effect (“MAE”) and in the event of exercise of Maha’s 60 percent-call option, Maha to pay a premium of EUR 18m in instalments, from the 2-, 3-, 4-year after the Maha’s exercise its 60 percent call option.
 • At any time during the two years following the closing, Maha has a call option on the remaining 40 percent of Partner B – taking Maha Energy’s total stake up to 40 percent of PetroUrdaneta.

Venezuela has the largest proven oil reserves in the world. It comprises more than 300 billion barrels, equaling 17,5 percent of the world’s entire reserves. On October 18, 2023, the U.S. Department of the Treasury (OFAC) temporarily authorized transactions with certain sanctioned parties in Venezuela, including PdVSA, through midnight of April 17, 2024. The Venezuela General License 44 can be extended if conditions remain favorable. Hence, although there was no US person involved in the transaction, this may change in the future, considering General License 44.

The acquisition is in line with Maha’s ambition to pioneer and generate value to shareholders, as we reinforce our strategy of inorganic growth at attractive low entry multiples. Maha acknowledges the sensitive nature of the acquisition and operations in Venezuela and will never compromise on its commitment to global standards and best practices. We are, therefore, fully committed to being transparent, acting responsibly and adhering to all rules and regulations. Furthermore, Maha intends to actively contribute to surrounding communities through financial initiatives and by utilizing local contracting wherever possible,” said Kjetil Solbraekke.

Maha Energy har beviljats en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet för Block 70 onshore Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) har av Sultanatet Omans departement för Energi och Mineraler (”MEM”) beviljats en förlängning av den Initiala Fasen av prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA-avtalet) för Block 70, beläget onshore Oman. Efter förlängningen kommer den Initiala Fasen av EPSA-avtalet löpa fram till 31 december 2023.

Maha inledde i mars 2023 ett produktionstest på Block 70. Drivet av Mahas engagemang att slutföra produktionstesterna effektivt, ansökte Bolaget i juli 2023 hos MEM om en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet. Under den utökade Initiala Fasen avser Maha att genomföra aktiviteter nödvändiga för att stödja möjligt beslut avseende en andra fas av EPSA-avtalet, en möjlig kommersialitetsförklaring för Block 70 (declaration of commerciality) eller att frånträda blocket.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2023, kl. 8:30 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.

Maha Energy granted an extension of the Initial Phase of the EPSA for Block 70 onshore Oman

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the ”Company”) announces that it has been granted by the Ministry of Energy and Minerals of the Sultanate of Oman (“MEM”) an extension of the Initial Phase of the Exploration and Production Sharing Agreement (“EPSA”) for Block 70 — located onshore Oman. After the extension, the Initial Phase of the EPSA runs until 31st of December 2023.

Maha commenced in March 2023 a production test on Block 70. Driven by Maha’s commitment to effectively conclude the production testing, the Company requested to MEM in July 2023 for an extension of the Initial Phase of the EPSA. During the extended Initial Phase, Maha intends to implement activities and tests necessary to support any decision regarding a second phase of the EPSA, a possible declaration of commerciality of Block 70 or relinquishment.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Phone: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, 8:30 CEST on 15 September 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on a global basis. Maha holds direct and indirect interests in producing assets in Brazil and the United States and in an exploration asset in the Sultanate of Oman. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). For more information, please visit Maha’s corporate website www.mahaenergy.ca.