ArchivesReport of the AGM

Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders of Maha Energy AB (publ) gathered in Stockholm, Sweden, Wednesday 24 May 2023 for the Annual General Meeting.

The income statements and the balance sheets for the Company and the Group were approved and the Board of Directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2022.

The Meeting resolved that no dividend shall be paid for the financial year 2022 and that the company’s available funds shall be carried forward in new account.

Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland and Kjetil Solbraekke were re-elected as members of the Board of Directors. Fabio Vassel was re-elected as Chairman of the Board.

The Meeting approved fees payable to the members of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors, including remuneration for committee work, to be as follows: (i) annual fees of the members of the Board of Directors of SEK 300,000 (excluding the CEO); (ii) annual fee of the Chairman of the Board of Directors of SEK 415,000; (iii) annual fees of SEK 40,000 to members of the respective committees (excluding the CEO); (iv) annual fees of SEK 60,000 to the Chairman of the respective committees; (v) members of the Board of Directors shall be entitled to invoice the Company in so far as they perform services outside the Board assignment.

The accounting firm Deloitte AB was re-elected as the auditor of the Company, with authorised public accountant Andreas Frountzos as the auditor in charge, for a period until the end of the 2024 Annual General Meeting. The auditor’s fee shall be paid upon approval of their invoice.

The Meeting resolved to approve the Company’s remuneration report for the financial year 2022.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors on changes to the policy for remuneration and other employment conditions for senior executives of the group, which shall apply for the time being. The policy is applicable on agreements entered into after the Annual General Meeting, and as far as changes are made to existing agreements, thereafter, and shall be reviewed at least every four years.

Following shareholders ahead of the annual general meeting submitting questions to the Board of Directors regarding the Board’s proposal on an incentive programme for employees and consultants through issuance of warrants, the Board of Directors decided to withdraw the proposal with the intention of providing more detailed information if the Board should decide to propose a corresponding incentive programme at a future general meeting.

The Nomination Committee has made a corresponding assessment as the Board of Directors with regards to the incentive programme for the members of the Board of Directors through issuance of warrants, and decided to withdraw the proposal.

The Meeting resolved to authorise the Board of Directors to – for the period up to the next Annual General Meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The Company’s share capital may be by support of the authorisation be increased by an amount corresponding to 20 percent of the share capital and number of shares in the Company as of on the date the Board of Directors make use of the authorisation. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the Company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 16:00 CEST on 24 May 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under onsdagen den 24 maj 2023 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Kjetil Solbraekke som ordinarie styrelseledamöter. Fabio Vassel omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av policy för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen att gälla tills vidare. Policyn gäller för avtal som ingås efter årsstämman samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt och ska utvärderas minst var fjärde år.

Med anledning av att aktieägare inför årsstämman inkommit med frågor till styrelsen avseende styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för anställda och konsulter genom emission av teckningsoptioner beslutade styrelsen att återkalla förslaget med avsikten att lämna mer utförlig information ifall styrelsen beslutar att föreslå ett motsvarande incitamentsprogram vid en framtida bolagsstämma.

Valberedningen har gjort motsvarande bedömning som styrelsen såvitt avser valberedningens förslag att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner och beslutade att återkalla förslaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023, kl. 16:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders of Maha Energy AB (publ) (the “Company”) gathered in Stockholm, Sweden, Wednesday 29 March 2023 for an extraordinary general meeting.

The general meeting resolved in accordance with the board of directors’ proposal on changes to the Company’s articles of association with respect to share capital and number of shares in §§ 4 and 5. According to the new articles of association the Company’s share capital shall be not less than SEK 1,980,000 and not more than SEK 7,920,000 and the number of shares in the Company shall be no less than 180,000,000 and no more than 720,000,000.

The general meeting resolved in accordance with the board of directors’ proposal on a share issue to increase the Company’s share capital by not more than SEK 404,529.51 through a new issue of not more than 36,775,410 shares in the Company against payment in kind consisting of 188,426 shares in DBO 2.0 S.A. The share issue is carried out within the framework of an investment agreement entered into between the Company and its subsidiary Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. (previously named Nova Maha Energy Brasil Ltda.) and the shareholders of DBO 2.0 S.A. regarding the acquisition of all 188,427 shares in DBO 2.0 S.A., of which 188,426 shares are acquired by the Company against payment of not more than 36,775,410 new shares in the Company and one (1) share in DBO 2.0 S.A. is acquired by Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. against payment of BRL 1.00.

The general meeting resolved in accordance with the board of directors’ proposal that the board of directors, for the time until the close of the next annual general meeting, shall consist of seven (7) ordinary members. It was resolved to elect Halvard Idland and Kjetil Solbraekke as new ordinary board members until the close of the annual general meeting to be held in 2023, and to, upon his own request, release Harald Pousette from his assignment as ordinary board member. It was further resolved that the new board members shall be entitled to remuneration as resolved by the annual general meeting 2022, which is to be reduced proportionally taking into account that the new board members will not serve the entire period between the annual general meeting 2022 and the next annual general meeting.

“On behalf of the board and management of Maha Energy, I want to thank Harald for his valuable commitment and contribution to Maha over the years. Harald has played a key role in the development of the Group during his time as director and chairman of Maha” says Paulo Thiago Mendonça, CEO of Maha.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous        
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 11:10 CEST on 29 March 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates three oil assets: Block-70 (Oman), Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) samlades under onsdagen den 29 mars 2023 i Stockholm för extra bolagsstämma.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). Enligt den nya bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 1 980 000 kronor och högst 7 920 000 kronor och antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 180 000 000 och högst 720 000 000.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission att öka Bolagets aktiekapital med högst 404 529,51 kronor genom nyemission av högst 36 775 410 aktier i Bolaget mot betalning med apportegendom bestående av 188 426 aktier i DBO 2.0 S.A. Nyemissionen genomförs inom ramen för ett investeringsavtal ingånget mellan Bolaget och dess dotterbolag Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. (tidigare benämnt Nova Maha Energy Brasil Ltda.) och aktieägarna i DBO 2.0 S.A., angående förvärv av samtliga 188 427 aktier i DBO 2.0 S.A., varav 188 426 aktier förvärvas av Bolaget mot betalning om högst 36 775 410 nya aktier i Bolaget och en (1) aktie i DBO 2.0 S.A. förvärvas av Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. mot betalning om 1,00 BRL.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. Det beslutades att välja Halvard Idland och Kjetil Solbraekke som nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023, och att, på egen begäran, entlediga Harald Pousette från sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot. Det beslutades vidare att de nya styrelseledamöterna ska vara berättigade till ersättning i enlighet med beslutet vid årsstämman 2022, vilket ska reduceras proportionerligt med hänsyn till att de nya styrelseledamöterna inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman 2022 och nästa årsstämma.

“På uppdrag av Mahas styrelse och ledning vill jag tacka Harald för hans värdefulla engagemang och bidrag till Maha över åren. Harald har under sin tid som styrelseledamot och ordförande haft en nyckelroll i utvecklingen av koncernen” säger Paulo Thiago Mendonça, verkställande direktör, Maha.

Övrigt        

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2023, kl. 11:10 CEST.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på tre oljetillgångar, Block 70 i Oman samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) samlades under torsdagen den 3 november 2022 i Stockholm för extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman sammankallades med anledning av att Foil International Spain S.L., innehavare av cirka 12,2 procent av aktierna i Bolaget, begärt att styrelsen enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att behandla val av ny styrelse i Bolaget.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget genom att välja Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça och Enrique Penã som nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023, och att entlediga Jonas Lindvall, Christer Lindholm och Nicholas Walker från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Bolagsstämman beslutade vidare att entlediga Harald Pousette från sitt uppdrag som styrelseordförande och att i hans ställe utse Fabio Vassel som styrelseordförande. Harald Pousette kvarstår som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022, kl. 19:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Extraordinary General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders of Maha Energy AB (publ) (the “Company”) gathered in Stockholm, Sweden, Thursday November 3, 2022 for an extraordinary general meeting.

The extraordinary general meeting was convened following the request from Foil International Spain S.L., holder of approximately 12.2 per cent of the shares in the Company, to the board of directors to convene an extraordinary general meeting pursuant to Chapter 7, Section 13 of the Swedish Companies Act to resolve upon the proposed election of a new board of directors of the company.

The general meeting resolved in accordance with the proposal to elect Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça and Enrique Penã as new ordinary board members until the close of the annual general meeting to be held in 2023, and to dismiss Jonas Lindvall, Nicholas Walker and Christer Lindholm from their assignments as ordinary board members.

The general meeting further resolved to dismiss Harald Pousette from his position as chairman of the board of directors and to appoint Fabio Vassel as chairman of the board of directors in his place. Harald Pousette will remain as an ordinary member of the board of directors until the end of the annual general meeting to be held in 2023.

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 19:00 CET on 3 November, 2022.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ)

The shareholders of Maha Energy AB (publ) gathered in Stockholm, Sweden, Tuesday May 31, 2022 for the Annual General Meeting.

The income statements and the balance sheets for the Company and the Group were approved and the Board of Directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2021.

The Meeting resolved that no dividend shall be paid for the financial year 2021 and that the company’s available funds shall be carried forward in new account.

Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Harald Pousette, Christer Lindholm, Viktor Modigh and Richard Norris were elected as members of the Board of Directors. Harald Pousette was elected as Chairman of the Board.

The Meeting approved fees payable to the members of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors, including remuneration for committee work, to be as follows: (i) annual fees of the members of the Board of Directors of SEK 300,000 (excluding the CEO); (ii) annual fee of the Chairman of the Board of Directors of SEK 415,000; (iii) annual fees of SEK 40,000 to members of the respective committees (excluding the CEO); (iv) annual fees of SEK 60,000 to the Chairman of the respective committees; (v) members of the Board of Directors shall be entitled to invoice the Company in so far as they perform services outside the Board assignment.

The accounting firm Deloitte AB was re-elected as the auditor of the Company, with authorized public accountant Fredrik Jonsson as the auditor in charge, for a period until the end of the 2023 Annual General Meeting. The auditor’s fee shall be paid upon approval of their invoice.

The Meeting approved the Nomination Committee’s proposal not to change the principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee adopted at the Annual General Meeting in 2021.

The Meeting resolved to approve the Company’s remuneration report for the financial year 2021.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors on an incentive programme for senior management through issuance of warrants entitling to subscription of new shares of class A in the Company. Under the resolution, the Company may issue a maximum of 1,197,157 warrants. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by the subsidiary Maha Energy Inc., after which Maha Energy Inc. is to transfer the warrants to the participants under the programme. Each warrant entitles to subscription for one new A-share in the Company during the period from and including June 1, 2025 up to and including 1 June, 2030. The subscription price shall be equal to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including May 24, 2022 until and including May 31, 2022. The increase of the Company’s share capital will, upon exercise of the warrants, amount to not more than SEK 13,168.727.

The Meeting resolved to authorize the Board of Directors to – for the period up to the next Annual General Meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The Company’s share capital may be by support of the authorization be increased by an amount corresponding to 20 percent of the share capital and number of shares in the Company as of on the date the Board of Directors make use of the authorization. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the Company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.   

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors on changes to the company’s articles of association regarding the removal of share class B.

For more information, please contact:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 17:55 CET on 31 May, 2022.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under tisdagen den 31 maj 2022 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen valdes Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Harald Pousette, Christer Lindholm, Viktor Modigh och Richard Norris som ordinarie styrelseledamöter. Harald Pousette valdes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2023. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inga ändringar ska ske i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning fastlagda vid årsstämman 2021.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emission av teckningsoptioner till teckning av nya aktier av serie A i bolaget. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 1 197 157 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma dotterbolaget Maha Energy Inc., varefter Maha Energy Inc. ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 maj 2022 till och med 31 maj 2022. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 13 168,727 SEK.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar av bolagets bolagsordning såvitt avser avveckling av aktieslag B.

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022, kl. 17:55 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Annual General Meeting in Maha Energy AB (publ)

Today, the annual general meeting of 2021 has been held in Maha Energy AB (publ). Below follows a summary of the decisions taken by the annual general meeting (all in accordance with the proposals presented in the notice to attend the meeting kept available at the Company’s website www.mahaenergy.ca).

The income statements and the balance sheets for the Company and the Group were approved and the Board of Directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2020.

The Meeting resolved that no dividend shall be paid for the financial year 2020 and that the Company’s available funds shall be carried forward in new account.

Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Anders Ehrenblad, Harald Pousette, Seth Lieberman, and Fredrik Cappelen were re-elected as members of the Board of Directors. Harald Pousette was re-elected as Chairman of the Board.

The Meeting approved fees payable to the members of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors, including remuneration for committee work, to be as follows: (i) annual fees of the members of the Board of Directors of SEK 300,000 (excluding the CEO); (ii) annual fee of the Chairman of the Board of Directors of SEK 415,000; (iii) annual fees of SEK 40,000 to members of the respective committees (excluding the CEO); (iv) annual fees of SEK 60,000 to the Chairman of the respective committees; (v) members of the Board of Directors shall be entitled to invoice the Company in so far as they perform services outside the Board assignment.

The accounting firm Deloitte AB was re-elected as the auditor of the Company, with authorized public accountant Fredrik Jonsson as the auditor in charge, for a period until the end of the 2022 Annual General Meeting. The auditor’s fee shall be paid upon approval of their invoice.

The Meeting approved the Nomination Committee’s proposal not to change the principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee adopted at the Annual General Meeting in 2020.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to adopt a policy for remuneration and other employment conditions for senior executives of the Group, which shall apply for the time being. The policy is applicable on agreements entered into after the Annual General Meeting, and as far as changes are made to existing agreements, thereafter, and shall be reviewed at least every four years.

The Meeting resolved to approve the Company’s remuneration report for the financial year 2020.

The Meeting resolved in accordance with the proposals of the Board of Directors on two incentive programmes for senior management (LTIP 5 & LTIP 6) through issuance of warrants entitling to subscription of new shares of class A in the Company. Under the resolutions, the Company may issue a maximum of 1,048,286 under the incentive programme LTIP 5 and a maximum of 524,143 warrants under the incentive programme LTIP 6. The warrants within both incentive programmes may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by the subsidiary Maha Energy Inc., after which Maha Energy Inc. is to transfer the warrants to the participants under each programme. Each warrant within the incentive programme LTIP 5 entitles to subscription for one new A-share in the Company during the period from and including June 1, 2024 up to and including February 28, 2025, at a subscription price shall be equal to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including May 21, 2021 until and including May 27, 2021. The increase of the Company’s share capital will, upon exercise of the warrants in incentive programme LTIP 5, amount to not more than SEK 11,531.146. Each warrant within the incentive programme LTIP 6 entitles to subscription for one new A-share in the Company during the period from and including June 1, 2023 up to and including February 29, 2024, at a subscription price shall be equal to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including May 21, 2021 until and including May 27, 2021. The increase of the Company’s share capital will, upon exercise of the warrants in incentive programme LTIP 6, amount to not more than SEK 5,765.573.

The Meeting resolved to authorize the Board of Directors to – for the period up to the next Annual General Meeting and at one or more occasions – resolve upon issuance of new shares, warrants and/or convertible debentures. Payment may be made in cash, in kind, through set-off of claims or otherwise be conditional. The Company’s share capital may be by support of the authorization be increased by an amount corresponding to 20 percent of the share capital and number of shares in the Company as of on the date the Board of Directors make use of the authorization. Deviation from the shareholders’ preferential rights shall be allowed in situations where a directed issue is deemed more appropriate for the Company due to timing, commercial or similar reasons, and in order to enable acquisitions.   

For more information, please contact:        

Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
Email: victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous                         
This information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on May 27, 2021, at 16:45 CET.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Idag har årsstämman 2021 hållits i Maha Energy AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.mahaenergy.ca).

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Anders Ehrenblad, Harald Pousette, Seth Lieberman och Fredrik Cappelen som ordinarie styrelseledamöter. Harald Pousette omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2022. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inga ändringar ska ske i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning fastlagda vid årsstämman 2020.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagandet av en policy för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen att gälla tills vidare. Policyn gäller för avtal som ingås efter årsstämman samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt och ska utvärderas minst vart fjärde år.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa två incitamentsprogram för ledande befattningshavare (LTIP 5 & LTIP 6) genom emission av teckningsoptioner till teckning av nya aktier av serie A i bolaget. Besluten innebär att bolaget ska emittera högst 1 048 286 teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 5 och högst 524 143 teckningsoptioner inom ramen incitamentsprogrammet LTIP 6. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska inom bägge incitamentsprogram, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma dotterbolaget Maha Energy Inc., varefter Maha Energy Inc. ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under respektive program. Varje teckningsoption inom incitamentsprogrammet LTIP 5 ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 till en teckningskurs uppgående till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 21 maj 2021 till och med 27 maj 2021. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inom incitamentsprogrammet LTIP 5 att uppgå till högst 11 531,146 SEK. Varje teckningsoption inom incitamentsprogrammet LTIP 6 ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 till en teckningskurs uppgående till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 21 maj 2021 till och med 27 maj 2021. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inom incitamentsprogrammet LTIP 6 att uppgå till högst 5 765,573 SEK.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

För ytterligare information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Övrigt              

Informationen lämnades för publicering via kontaktpersonerna som anges ovan den 27 maj 2021 klockan 16:45 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca