ArchivesLHFI

Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)

Antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har ökat till följd av slutförandet av förvärvet av DBO 2.0 S.A. (”DBO”). Per den 31 maj 2023 uppgår antalet aktier i Bolaget till totalt 178 444 753 aktier, varav 34 829 057 aktier per dagen för detta pressmeddelande inte har registrerats hos Bolagsverket. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 31 maj 2023 uppgår således till 178 444 753 röster.

Vid extra bolagsstämma i Maha den 29 mars 2023 beslutades att öka Bolagets aktiekapital med högst 404 529,51 kronor genom nyemission av högst 36 775 410 aktier i Bolaget mot betalning med apportegendom bestående av 188 426 aktier i DBO.

Antalet aktier och röster i Bolaget har ökat till följd av slutförandet av transaktionen, genom vilken Maha förvärvade 188 426 aktier i DBO mot betalning om 34 829 057 nya aktier i Bolaget (emitterade enligt extra bolagsstämmans beslut den 29 mars 2023), samt en (1) aktie i DBO förvärvades av Maha Energy (Holding) Brasil Ltda., ett av Bolaget helägt dotterbolag, mot betalning om 1,00 BRL, såsom offentliggjort av Bolaget den 23 maj 2023. Per den 31 maj 2023 uppgår antalet aktier i Bolaget till 178 444 753 aktier. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 31 maj 2023 uppgår således till 178 444 753 röster.

Samtliga 34 829 057 nya aktier har blivit tecknade, fullt betalda och tilldelade till tecknarna och totalt 34 829 057 betalda tecknade aktier (BTA) har emitterats för att levereras till tecknarna. Inga nya aktier emitterade inom ramen för transaktionen kommer dock att registreras hos Bolagsverket eller upptas till handel på Nasdaq Stockholm innan ett prospekt har offentliggjorts av Bolaget. BTA kommer att bokas om till aktier efter registrering av aktierna hos Bolagsverket. BTA kommer inte upptas till handel på Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023, kl. 14:30 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

 

Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ)

The number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) has increased following closing of the acquisition of DBO 2.0 S.A (“DBO”). As of 31 May 2023 the number of shares in the Company amounts to in total 178,444,753 shares, of which 34,829,057 shares have as at the date of this press release not been registered with the Swedish Companies Registrations Office. Each share carries one vote, and the total amount of votes as of 31 May 2023 is 178,444,753.

At the extraordinary general meeting in Maha held on 29 March 2023, it was resolved to increase the Company’s share capital by not more than SEK 404,529.51 through a new issue of not more than 36,775,410 shares in the Company against payment in kind consisting of 188,426 shares in DBO. 

The number of shares and votes in the Company has increased following closing of the transaction, whereby Maha acquired 188,426 shares in DBO against payment of 34,829,057 new shares in the Company (issued pursuant to the resolution of the extraordinary general meeting held on 29 March 2023), and one (1) share in DBO was acquired by Maha Energy (Holding) Brasil Ltda., a wholly owned subsidiary of the Company, against payment of BRL 1.00, as announced on 23 May 2023. As of 31 May 2023 the total number of shares in the Company amounts to 178,444,753 shares. Each share carries one vote, and the total amount of votes as of 31 May 2023 is 178,444,753.

All 34,829,057 new shares have been subscribed for, fully paid and allocated to the subscribers and in total 34,829,057 paid-up subscribed shares (BTA) have been issued to be delivered to the subscribers. No new shares issued within the framework of the transaction will however be registered with the Swedish Companies Registrations Office or admitted to trading on Nasdaq Stockholm before a prospectus has been published by the Company. BTA will be converted into shares after registration of the shares with the Swedish Companies Registrations Office. BTA will not be admitted to trading on Nasdaq Stockholm.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
This information is such information as Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 14:30 CEST on 31 May 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)

Antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) har ökat till följd av att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 23 900 000 aktier.

Per den 30 december 2022 uppgår antalet aktier i bolaget till 143 615 696 aktier. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 30 december 2022 uppgår således till 143 615 696 röster. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1 579 772,656 SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Mahas nyhetsdistributör GlobeNewswire Nordic vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ)

The number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) has increased following the board of directors’ resolution, based on the authorization granted by the annual general meeting held on 31 May 2022, on a directed issue of 23,900,000 new shares.

As of 30 December 2022 the total number of shares in the company amount to 143,615,696 shares. Each share carries one vote, and the total amount of votes as of 30 December 2022 is 143,615,696. The company’s registered share capital amounts to SEK 1,579,772.656.

For additional information, contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

This information is such information as Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at the time specified by Maha’s news distributor GlobeNewswire Nordic at the time of publication of this press release.

About Maha

Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)

Antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) har ökat till följd av att 100 000 nya aktier av serie A har emitterats under augusti månad genom utnyttjandet av 100 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 utgivna inom incitamentsprogrammet antaget vid årsstämman 2018.

Per den 31 augusti 2021 uppgår antalet aktier i bolaget till 119 715 696 stycken, varav 119 232 330 utgörs av A-aktier och 483 366 utgörs av B-aktier. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 31 augusti 2021 uppgår således till 119 715 696 stycken. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1 316 872,656 SEK.

För ytterligare information, kontakta:     
   
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Övrigt              
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021, kl.17:00 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ)

The number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) has increased following the issue of 100,000 new shares of series A during August through the exercise of 100,000 warrants of series 2018/2021 issued under the incentive programme adopted at the annual general meeting held in 2018.

As of 31 August 2021 the total number of shares in the company amounts to 119,715,696, out of which 119,232,330 are A-shares and 483,366 are B-shares. Each share carries one vote, and the total amount of votes as of 31 August 2021 is 119,715,696. The company’s registered share capital amounts to SEK 1,316,872.656.

For more information, please contact:        

Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
Email: victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous                         
This information is such information as Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 17:00 CET on 31 August 2021.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)

Antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) har ökat till följd av att 7 316 608 nya aktier har emitterats under juni månad genom utnyttjandet av 200 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 utgivna inom incitamentsprogrammet antaget vid årsstämman 2018 och utnyttjandet av 7 116 608 teckningsoptioner av serie TO 2 A.

Per den 30 juni 2021 uppgår antalet aktier i bolaget till 119 615 696 stycken, varav  119 132 330 utgörs av A-aktier och 483 366 utgörs av B-aktier. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 30 juni 2021 uppgår således till 119 615 696 stycken. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1 315 772,656 SEK.

För ytterligare information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Övrigt  
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021, kl. 18:00 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ)

The number of shares and votes in Maha Energy AB (publ) has increased following the issue of 7,316,608 new shares during June through the exercise of 200,000 warrants of series 2018/2021 issued under the incentive program adopted at the annual general meeting held in 2018, and the exercise of 7,116,608 warrants of series TO 2 A.

As of 30 June 2021 the total number of shares in the company amounts to 119,615,696, out of which 119,132,330 are A-shares and 483,366 are B-shares. Each share carries one vote, and the total amount of votes as of 30 June 2021 is 119,615,696. The company’s registered share capital amounts to SEK 1,315,772.656.

For more information, please contact:        

Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
Email: victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous 
This information is such information as Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 18:00 CET on 30 June 2021.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca

Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)

Maha Energy AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad emission av 7 470 491 nya aktier av serie A till den brasilianska investeringsbanken Banco BTG Pactual S.A. Den riktade emissionen har resulterat i att antalet aktier och röster har förändrats.

Per den 31 maj 2021 uppgår antalet aktier i bolaget till 112 299 088 stycken, varav 111 815 722 utgörs av A-aktier och 483 366 utgörs av B-aktier. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 31 maj 2021 uppgår således till 112 299 088 stycken. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1 235 289,968 SEK.

För ytterligare information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Övrigt              
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021, kl. 17:00 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Change in number of shares and votes in Maha Energy AB (publ)

According to previously published information, Maha Energy AB (publ) has carried out a directed share issue of 7,470,491 new shares of series A to the Brazilian Investment Bank Banco BTG Pactual S.A. The directed share issue has resulted in a change in the number of shares and votes in the company.

As of 31 May 2021 the total number of shares in the company amounts to 112,299,088, out of which 111,815,722 are A-shares and 483,366 are B-shares. Each share carries one vote, and the total amount of votes as of 31 May 2021 is 112,299,088. The company’s registered share capital amounts to SEK 1,235,289.968.

For more information, please contact:        

Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
Email: jonas@mahaenergy.ca

or

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
Email: victoria@mahaenergy.ca

Miscellaneous                         
This information is such information as Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 17:00 CET on 31 May 2021.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates four oil fields: Tartaruga and Tie in Brazil, Powder River (LAK Ranch) and Illinois Basin in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA and Rio De Janeiro, Brazil. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca