ArchivesListing Regulation

Maha Energy offentliggör prospekt

Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") meddelade den 24 maj 2023 slutförandet av sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 S.A. (därefter namngivet Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Genom transaktionen förvärvade Maha 188 426 aktier i DBO mot betalning om 34 829 057 nya aktier i Bolaget (emitterade enligt extra bolagsstämmans beslut den 29 mars 2023), samt en (1) aktie i DBO förvärvades av Maha Energy (Holding) Brasil Ltda., ett av Bolaget helägt dotterbolag, mot betalning om 1,00 BRL. Inför upptagandet till handel av de nya aktierna på Nasdaq Stockholm har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Mahas webbplats, www.mahaenergy.ca, samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli omkring den 13 september 2023.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023, kl. 17:20 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.

 

Maha Energy publishes prospectus

On 24 May 2023, Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) announced the closing of the business combination with DBO 2.0 S.A. (thereafter re-named to Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Through the transaction, Maha acquired 188,426 shares in DBO against payment of 34,829,057 new shares in the Company (issued pursuant to the resolution of the extraordinary general meeting held on 29 March 2023), and one (1) share in DBO was acquired by Maha Energy (Holding) Brasil Ltda., a wholly owned subsidiary of the Company, against payment of BRL 1.00. Ahead of the admission of the new shares to trading on Nasdaq Stockholm the Company has prepared a prospectus that has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority. The prospectus is available on Maha’s website, www.mahaenergy.ca, and will be available on SFSA's website, www.fi.se.

The first day of trading of the new shares on Nasdaq Stockholm is expected to be on or around 13 September 2023.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 17:20 CEST on 25 August 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on a global basis. Maha holds direct and indirect interests in producing assets in Brazil and the United States and in an exploration asset in the Sultanate of Oman. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). For more information, please visit Maha’s corporate website www.mahaenergy.ca.

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAHA ENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2023 klockan 11.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 8 september 2023; och

(ii)      senast tisdagen den 12 september 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Hugo Lemaire Månsson, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till hugo.lemairemansson@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 8 september 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 12 september 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Ändringar i styrelsesammansättning och beslut om styrelsearvoden;
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier;
 8. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till anställda och konsulter (LTIP 8);
 9. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (LTIP 9); och
 10. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 6. Ändringar i styrelsesammansättning och beslut om styrelsearvoden

Vid årsstämman den 24 maj 2023 fattades beslut om att välja Fabio Vassel (ordförande), Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Kjetil Solbraekke som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i styrelsesammansättningen med bibehållande av de styrelsearvoden som beslutades av årsstämman den 24 maj 2023. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Kjetil Solbraekke entledigas från styrelsen på egen begäran och att Svein Harald Øygard väljs som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma (dvs. i tillägg till resterande nuvarande styrelseledamöter). Valberedningen föreslår vidare att Fabio Vassel entledigas från uppdraget som styrelsens ordförande på egen begäran men kvarstår som ordinarie styrelseledamot och att Paulo Thiago Mendonça väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel och Svein Harald Øygard ska vara berättigade till ersättning (styrelsearvode) enligt beslut som fattades vid årsstämman den 24 maj 2023 (dvs. 415 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till de ordinarie styrelseledamöterna att reduceras proportionerligt med hänsyn till att de inte kommer att tjänstgöra som ordförande respektive styrelseledamöter under hela perioden mellan årsstämman den 24 maj 2023 och nästa årsstämma).

Presentation av den föreslagna nya styrelseledamoten

Svein Harald Øygard, född 1960

Erfarenhet: Ekonom på Norges finansdepartement, sekreterare i kommittén för skattefrågor i Stortinget, ekonomisk rådgivare för Arbeiderpartiet i Norge och därefter vice finansminister i Norge under åren 1990-1994. Efter det började han på McKinsey & Company där han arbetade i 21 år, främst inom olja och gas samt inom finans och industri, bland annat som rådgivare till olje- och gasföretag i Nordsjön, Nordamerika, Mellanöstern, Sydostasien och Västafrika. Han har även varit Country Manager Norway, tillförordnad centralbankschef på Island efter den globala finanskrisen 2008 och som ordförande för verkställighetskommittén vid den isländska bankomstruktureringen. Under 2017 var han med och grundade DBO Energy och 2020 var han med och grundade Janeiro Energy, en riskkapitalfond som investerar i företag inom den förnyelsebara sektorn.

Utbildning: Cand.Oecon från Oslo universitet, ekonom.

Nuvarande uppdrag: Han sitter för närvarande i flertalet styrelser, inklusive styrelseordförande i Norwegian Air Shuttle sedan rekonstruktionen 2021 och som styrelseordförande i DOF efter rekonstruktionen 2023. Han är även styrelseledamot i TGS-NOPEC. Han satt i styrelsen för Seadrill under den sista fasen av deras rekonstruktion och han sitter även i styrelsen för AGR Petroleum Services.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Svein Harald återvände till McKinsey och arbetade som Global Knowledge Leader under åren 2010-2014 och som ansvarig för olja och gas i Latinamerika och var stationerad i Brasilien under åren 2013-2016. Därefter arbetade Svein Harald som Senior Partner inom Corporate Finance på Sparebank1 Markets fram till mitten av 2021.

Oberoende i förhållande till Bolagets styrelse och ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej.

Innehav i Maha: Svein Harald äger indirekt 2 474 434 aktier i Maha genom sitt investeringsbolag, Energy Investors AS (av vilka 40 000 aktier för närvarande är utlånade), och 7 312 199,33 aktier i Maha indirekt genom ägandet av en tredjedel (1/3) av aktierna i DBO Invest S.A. Han äger även 3 024 406 aktier i Maha sedan slutförandet av DBO-transaktionen. Aktierna som ägs direkt och indirekt genom DBO Invest S.A. har blivit tecknade, fullt betalda och tilldelade men har per dagen för denna kallelse inte registrerats hos Bolagsverket. Betalda tecknade aktier (BTA) har emitterats i syfte att konverteras till aktier efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier

Vid extra bolagsstämma den 29 mars 2023 beslutades om ändring av bolagsordningens gränser såvitt avsåg aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§) mot bakgrund av den förväntade ökningen av Bolagets aktiekapital och antal aktier till följd av samma bolagsstämmas beslut om ökning av aktiekapitalet med högst 404 529,51 kronor genom emission av högst 36 775 410 aktier mot betalning med apportegendom inom ramen för förvärvet av DBO 2.0 S.A. (därefter omdöpt till Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Efter avtalsenliga justeringar minskades det totala antalet nyemitterade aktier till 34 829 057 aktier, vilket resulterade i att det nya antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget inte nådde upp till de minimigränser i bolagsordningen som extra bolagsstämma beslutat om, varför den nya bolagsordningen inte registrerades hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). 4 § föreslås ändras från ”Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 517 000 kronor och högst 2 068 000 kronor” till ”Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 925 000 kronor och högst 7 700 000 kronor”. 5 § föreslås ändras från ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 47 000 000 och högst 188 000 000” till ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000”.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till anställda och konsulter (LTIP 8)

Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för Ledande Befattningshavare och andra anställda och konsulter i Bolaget och dess dotterbolag (tillsammans ”Koncernen”) genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier i Bolaget enligt nedan.

Bakgrund och motiv

Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av styrelsen i Bolaget i syfte att främja bibehållandet av Ledande Befattningshavare, andra anställda och konsulter inom Koncernen och för att motivera dessa till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Programmet omfattar nuvarande och framtida anställda och konsulter i Koncernen. Styrelseledamöter tillåts inte att delta. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”.

Programmet kommer att implementeras genom överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna under en period om tre år.

Villkor för emission av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 5 712 210 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av något av Bolagets dotterbolag (”Dotterbolaget”), varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets styrelse.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 30 september 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 62 834,31 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet sedvanliga teckningsoptionsvillkoren tillämpliga på teckningsoptionerna).
 6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 1 januari 2030 upphör att gälla.
 7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per Aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Teckningsoptioner tecknade av Dotterbolaget ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse samt nedan principer. Beslut om att överlåta teckningsoptioner till Deltagarna ska fattas av styrelsen.

Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptioner som tilldelas Koncernens anställda i incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan den anställdes incitament och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar anställda utefter på Bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i Bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för anställda att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i Bolaget. Ingen Deltagare ska tilldelas mer än 2 856 105 teckningsoptioner.

Tilldelade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Perioden från tilldelning av teckningsoptioner innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år och aktierna ska intjänas i trancher om en tredjedel (1/3) av de tilldelade teckningsoptionerna per år under en total intjänandeperiod om tre år. Undantag får i vissa situationer ske avseende perioden då en aktie får förvärvas samt från intjänandeperioden, såsom (i) om en Deltagares anställning eller uppdrag som konsult upphör eller (ii) på annat sätt när det föreligger extraordinära omständigheter såsom som fastställs av styrelsen i syfte att möjliggöra flexibilitet för Bolaget i sådana situationer. Sådana extraordinära omständigheter ska inkluderas i de teckningsoptionsavtal som ingås med Deltagarna.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till anställda i Koncernen i syfte att främja bibehållandet av anställda samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 5 712 210 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 5 712 210 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de tillämpliga teckningsoptionsvillkoren). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 3 procent av Bolagets totala aktiekapital och antal röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget per dagen för detta förslaget, inklusive de 34 829 057 aktier som emitterats inom ramen för förvärvet av DBO 2.0 S.A. (därefter omdöpt till Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.), vilka per dagen för detta förslaget inte har registrerats hos Bolagsverket, samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter det att de föreslagna teckningsoptionerna som ska emitteras har utnyttjats).

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets resultat per aktie. Marknadsvärdet beräknas preliminärt att uppgå till 4,08 SEK per teckningsoption, beräknat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande 8,50 SEK och ett uppskattat Lösenpris om 8,68 SEK per aktie.

Kostnader förenade med emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och redovisas som en kostnad i resultaträkningen under intjänandeperioden. Den preliminära uppskattningen av totala kostnader under programmets löptid är 23 281 826 SEK. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram

Vidare så finns det 3 229 586 teckningsoptioner utestående genom fyra (4) långsiktiga incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i Koncernen, av vilket det första programmet omfattar 460 000 teckningsoptioner (”Program Fyra”), det andra 1 048 286 teckningsoptioner (”Program Fem”), det tredje 524 143 teckningsoptioner (”Program Sex”) och det fjärde 1 197 157 teckningsoptioner (”Program Sju”). Vardera teckningsoption under respektive program ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med (i) den 20 maj 2020 till och med den 27 maj 2020 för Program Fyra, och motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med (ii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Fem, (iii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Sex, och (iv) den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 för Program Sju. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas från och med den (i) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Fyra, (ii) 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 för Program Fem, (iii) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Sex, och (iv) 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030 för Program Sju.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 9. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (LTIP 9)

Valberedningen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) (exklusive Fabio Vassel) föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier i Bolaget enligt nedan.

Bakgrund och motiv

Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av valberedningen i Bolaget (exklusive Fabio Vassel) i syfte att främja bibehållandet av styrelseledamöter och för att motivera dessa till att skapa värde för aktieägarna. Valberedningen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Programmet omfattar styrelseledamöter i Bolaget. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”.

Programmet kommer att implementeras genom överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna under en period om tre år.

Villkor för emission av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 3 808 140 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av något av Bolagets dotterbolag (”Dotterbolaget”), varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets valberedning.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 30 september 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 41 889,54 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga teckningsoptionsvillkor tillämpliga på teckningsoptionerna).
 6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier senast den 1 januari 2030 upphör att gälla.
 7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per Aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Teckningsoptioner tecknade av Dotterbolaget ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets valberedning samt nedan principer. Styrelsens ordförande, som ledamot i valberedningen, kommer inte delta i något beslut om att överlåta teckningsoptioner till sig själv.

Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptioner som tilldelas styrelseledamöter i Bolaget i incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan incitament och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar anställda utefter på Bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i Bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för styrelseledamöter att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i Bolaget. Ingen Deltagare ska tilldelas mer än 2 856 105 teckningsoptioner.

Tilldelade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Perioden från tilldelning av teckningsoptioner innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år och aktierna ska intjänas i trancher om en tredjedel (1/3) av de tilldelade teckningsoptionerna per år under en total intjänandeperiod om tre år. Undantag får i vissa situationer ske avseende perioden då en aktie får förvärvas samt från intjänandeperioden, såsom när det föreligger extraordinära omständigheter i syfte att möjliggöra flexibilitet för Bolaget i sådana situationer. Sådana extraordinära omständigheter ska inkluderas i de teckningsoptionsavtal som ingås med Deltagarna.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget i syfte för styrelseledamöter att ta del i den värdeutveckling i Bolaget, vilket antas öka styrelseledamöternas långsiktiga engagemang och främja bibehållandet av styrelseledamöter, samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 3 808 140 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 3 808 140 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de tillämpliga teckningsoptionsvillkoren). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 2 procent av Bolagets totala aktiekapital och antal röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget per dagen för detta förslaget, inklusive de 34 829 057 aktier som emitterats inom ramen för förvärvet av DBO 2.0 S.A. (därefter omdöpt till Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.), vilka per dagen för detta förslaget inte har registrerats hos Bolagsverket samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter det att de föreslagna teckningsoptionerna som ska emitteras har utnyttjats).

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets resultat per aktie. Marknadsvärdet beräknas preliminärt att uppgå till 4,08 SEK per teckningsoption, beräknat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande 8,50 SEK och ett uppskattat Lösenpris om 8,68 SEK per aktie.

Kostnader förenade med emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och redovisas som en kostnad i resultaträkningen under intjänandeperioden. Den preliminära uppskattningen av totala kostnader under programmets löptid är 15 521 217 SEK. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram

Vidare så finns det 3 229 586 teckningsoptioner utestående genom fyra (4) långsiktiga incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i Koncernen, av vilket det första programmet omfattar 460 000 teckningsoptioner (”Program Fyra”), det andra 1 048 286 teckningsoptioner (”Program Fem”), det tredje 524 143 teckningsoptioner (”Program Sex”) och det fjärde 1 197 157 teckningsoptioner (”Program Sju”). Vardera teckningsoption under respektive program ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med (i) den 20 maj 2020 till och med den 27 maj 2020 för Program Fyra, och motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med (ii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Fem, (iii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Sex, och (iv) den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 för Program Sju. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas från och med den (i) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Fyra, (ii) 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 för Program Fem, (iii) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Sex, och (iv) 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030 för Program Sju.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av valberedningen (exklusive Fabio Vassel) i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av valberedningen (exklusive Fabio Vassel).

Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 178 444 753 aktier i Bolaget (av vilka 34 829 057 aktier inte har registrerats hos Bolagsverket vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse, dock har 34 829 057 betalda tecknade aktier (BTA) emitterats vilka berättigar till en röst var). Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier (inklusive BTA) i Bolaget är 178 444 753 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____

Stockholm, 12 augusti 2023

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2023, kl. 15:00 CEST.

Kort om Maha
Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

Notice to Attend the Extraordinary General Meeting in Maha Energy ab (publ)

The shareholders in Maha Energy AB (publ), reg. no. 559018-9543, (the “Company”) are hereby given notice to attend the extraordinary general meeting on Monday 18 September 2023 at 11.00 CEST at Setterwalls Advokatbyrå’s offices at Sturegatan 10 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting commences at 10.30 CEST.

Notice

Shareholders wishing to participate at the meeting must:

(i)      be entered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB (the Swedish Central Securities Depository & Clearing Organisation), on the record day which is Friday 8 September 2023; and

(ii)      notify the Company of their attendance and any assistant no later than Tuesday 12 September 2023. Notification can be made via letter to Setterwalls Advokatbyrå AB, Attn: Hugo Lemaire Månsson, P.O. Box 1050, SE-101 39 Stockholm, Sweden or by e-mail to hugo.lemairemansson@setterwalls.se.

Notification shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two. In order to facilitate entry to the meeting, notification should, where appropriate, be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other documents of authority.

Personal data obtained from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notices and attendance at the meeting and information on representatives, proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where appropriate, the minutes of the meeting.

Nominee registered shares

Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Friday 8 September 2023 at which time the register entry must have been made. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than Tuesday 12 September 2023, will, however, be taken into account in the preparation of the share register.

Proxy

A shareholder represented by proxy shall issue a power of attorney which shall be dated and signed by the shareholder. If issued by a legal entity the power of attorney shall be accompanied by registration certificate or, if not applicable, equivalent documents of authority. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the Company’s website www.mahaenergy.ca. The original version of the power of attorney shall also be presented at the meeting.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Resolution on changes to the board composition and decision on board fees;
 7. Resolution on changes to the articles of association with respect to share capital and number of shares;
 8. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to employees and consultants (LTIP 8);
 9. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to the members of the board of directors (LTIP 9); and
 10. Closing of the meeting.

Proposed resolutions        

Item 6. Resolution on changes to the board composition and decision on board fees

At the annual general meeting held on 24 May 2023, it was resolved to elect Fabio Vassel (chairman), Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland and Kjetil Solbraekke as ordinary board members for the period until the end of the next annual general meeting.

The nomination committee proposes that the general meeting resolves on the following changes to the board composition, maintaining the board fees resolved by the annual general meeting held on 24 May 2023. The nomination committee proposes that the board of directors shall consist of seven (7) ordinary board members with no deputy members until the end of the next annual general meeting. The nomination committee proposes that Kjetil Solbraekke, upon his own request, is discharged from the board of directors and that Svein Harald Øygard is elected as new ordinary board member for the period until the end of the next annual general meeting (i.e. in addition to the remaining current board members). The nomination committee further proposes that Fabio Vassel, upon his own request, is discharged from his assignment as chairman of the board of directors while remaining as ordinary board member, and that Paulo Thiago Mendonça is elected as chairman of the board of directors for the period until the end of next annual general meeting.

Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel and Svein Harald Øygard are to be entitled to remuneration (board fees) as resolved by the annual general meeting held on 24 May 2023 (i.e. SEK 415,000 to the chairman of the board of directors and SEK 300,000 to the ordinary board members, reduced proportionally taking into account that they will not serve as chairman and board members, respectively, during the entire time period between the annual general meeting held on 24 May 2023 and the next annual general meeting).

Presentation of the proposed new board member

Svein Harald Øygard, born 1960

Experience: Economist in the Ministry of Finance of Norway, as a secretary of the Committee of Fiscal affairs in the Norwegian Parliament, as economic advisor for the Labor Party and then as Deputy Minister of Finance of Norway, 1990-1994. From there he joined McKinsey Company, where he worked for 21 years, largely in oil & gas, finance and industry, among others advising oil & gas companies in the North Sea, North America, the Mid-East, South-East Asia and West Africa. He also served as Country Manager Norway, as interim Central Bank Governor of Iceland after the 2008 Global Financial Crisis, and as Chair of the Execution Committee for the Icelandic bank restructuring. In 2017 he co-founded DBO Energy and in 2020 he co-founded Janeiro Energy, a venture fund investing into businesses in the renewables sector.

Education: Cand. Oecon from the University of Oslo, Economist. 

Current assignments: He currently holds several board positions, including being chair in Norwegian Air Shuttle since its 2021 reconstruction and as chair of DOF after its 2023 reconstruction. He is also on the board of TGS-NOPEC. He was on the board of Seadrill through the last phase of its reconstruction and on the board of AGR Petroleum Services.

Previous assignments (last five years): He rejoined McKinsey, serving as Global Knowledge Leader Oil & Gas 2010-2014 and as leader of Oil & Gas in Latin America, based in Brazil, 2013-2016. He then worked as Senior Partner Corporate Finance in Sparebank1 Markets until mid-2021.

Independent in relation to the Company and the Company management: Yes.

Independent in relation to the major shareholders: No.

Holdings of shares in Maha: Svein Harald indirectly holds 2,474,434 shares in Maha through his investment company, Energy Investors AS (out of which 40,000 shares are currently lent out), and 7,312,199.33 shares in Maha indirectly through ownership of 1/3 of the shares in DBO Invest S.A. He also holds 3,024,406 shares in Maha directly, following the closing of the DBO transaction. The shares held directly and indirectly through DBO Invest S.A. have been subscribed for, fully paid and allocated, but have as per the date of this notice to attend not been registered with the Swedish Companies Registrations Office. Paid-up subscribed shares (BTA) have been issued to be converted into the shares after registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office.

Item 7. Resolution on changes to the articles of association with respect to share capital and number of shares

At the extraordinary general meeting held on 29 March 2023, it was resolved to change the limits in the articles of association with respect to share capital and number of shares in §§ 4 and 5 in view of the expected increase in the Company’s share capital and number of shares following the same extraordinary general meeting’s resolution to increase the share capital by not more than SEK 404,529.51 through a new issue of not more than 36,775,410 shares against payment in kind within the framework of the acquisition of DBO 2.0 S.A. (thereafter re-named Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Following contractual adjustments, the total number of new shares issued by the Company was reduced to 34,829,057 shares, resulting in the new number of shares and share capital of the Company not attaining the minimum limits pursuant to the articles of association resolved upon at the extraordinary general meeting, why the new articles of association were not registered with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors proposes to change the limits in the articles of association with respect to share capital and number of shares in §§ 4 and 5. § 4 is proposed to be changed from “The company’s share capital shall be not less than SEK 517,000 and not more than SEK 2,068,000” to “The company’s share capital shall be not less than SEK 1,925,000 and not more than SEK 7,700,000”. § 5 is proposed to be changed from “The number of shares in the company shall be no less than 47,000,000 and no more than 188,000,000” to “The number of shares in the company shall be no less than 175,000,000 and no more than 700,000,000”.

The chairman of the board of directors, the CEO or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office. A valid resolution requires that the proposal is supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Item 8. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to employees and consultants (LTIP 8)

The board of directors in Maha Energy AB (publ) (the “Company”) proposes that the general meeting resolves on an incentive programme for the Executive Management and other employees and consultants of the Company and its subsidiaries (together, the “Group”) through issuance of warrants entitling to subscription of new shares in the Company as set forth below.

Background

The proposal to launch an incentive programme by the issuance of warrants is presented by the board of directors of the Company in order to strengthen the retention of Executive Management and other employees and consultants with the Group and to motivate these to create shareholder value. The board of directors assess that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

The programme encompasses current and future employees and consultants of the Group. Board members are not allowed to participate. Those entitled to participate in the incentive programme are hereinafter referred to as “Participants”.

The programme will be implemented through transfer of warrants to Participants during a period of three years.

Terms and conditions for the issue of warrants

 1. The Company shall issue not more than 5,712,210 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share, each with a quotient value of SEK 0.011.
 2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by any of the Company’s subsidiaries (the “Subsidiary”), after which the Subsidiary is to transfer the warrants to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the board of directors of the Company.
 3. Subscription of warrants shall be made by the Subsidiary on a subscription list following the general meeting’s issue resolution, but no later than 30 September 2023. The board of directors of the Company shall be entitled to prolong the subscription period.
 4. The warrants shall be issued without consideration (i.e. free of charge) to the Subsidiary.
 5. If all issued warrants are subscribed for by the Subsidiary, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new shares, the Company’s share capital will increase with SEK 62,834.31 (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants).
 6. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 1 January 2030 shall lapse.
 7. Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price per share (the “Exercise Price”) corresponding to 100% of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including 11 May 2023 until and including 18 September 2023. Any amount that exceeds the quotient value shall be transferred to the nonrestricted share premium account. The Exercise Price thus calculated shall be rounded off to the nearest whole SEK 0.10, whereupon SEK 0.5 shall be rounded upwards. The Exercise Price may never be below the quotient value of the shares.
 8. The warrants are subject to customary recalculation conditions.

Allocation principles to be applied in relation to Participants

Warrants subscribed for by the Subsidiary shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the board of directors of the Company and the principles set forth below. Any resolution to transfer warrants to the Participants shall be made by the board of directors.

The transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants are to be made without consideration (i.e. free of charge).

Warrants are granted under the incentive programme to employees of the Group, and are intended to align such individual’s and shareholder interests by attempting to create a direct relation between incentives and shareholder return. Participation in the incentive programme rewards overall corporate performance, as measured through the price of the shares in the Company. In addition, the incentive programme enables employees to develop and maintain a significant ownership position in the Company. No Participant may be offered more than 2,856,105 warrants.

Allocated warrants may be exercised for subscription of new shares in the Company during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Subscription of new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect).

Warrant agreement

All warrants will be governed by warrant agreements to be entered into between each Participant and the Subsidiary in connection with the transfer of warrants from the Subsidiary. The warrant agreement will include a so-called vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements. The period from allocation of warrants until a share may be acquired may not be less than three years and the warrants shall vest in tranches of one third (1/3) of the allocated warrants per year during a total vesting period of three years. Exception may be made from the period until a share may be acquired and the vesting period in certain situations, such as (i) where the Participant’s employment or assignment as consultant is terminated or (ii) otherwise where exceptional circumstances exist as determined by the board of directors to allow flexibility for the Company in such situations. Such exceptions shall be included in the specific warrant agreements entered into with the Participants.

Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights

The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the Company wishes to offer warrants to employees of the Group in order to strengthen the retention of employees and to motivate them to contribute to the creation of shareholder value.

Dilution, costs, etc.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 5,712,210 issued warrants; a total of 5,712,210 new shares will be issued in the Company (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approx. 3 percent of the total share capital and number of votes in the Company (based on the share capital and number of shares in the Company as of the date of this proposal, including the 34,829,057 new shares issued within the framework of the acquisition of DBO 2.0 S.A. (thereafter re-named Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.) which have not been registered with the Swedish Companies Registration Office as at the date of this proposal, and calculated as the maximum amount of share capital and number of shares that may be issued, divided by the total share capital and the total number of shares in the Company after the proposed warrants to be issued have been exercised).

The incentive programme is expected to have a marginal effect on the Company's earnings per share. The market value is preliminary estimated to SEK 4.08 per warrant, based on a market value of the underlying share corresponding to SEK 8.50 and an estimated Exercise Price of SEK 8.68 per share.

Costs related to the issuance of warrants under the incentive programme will be accounted for in accordance with IFRS 2 and recognized as an expense in the income statement during the vesting period. The preliminary estimate of total cost to be recorded during the term of the programme is SEK 23,281,826 Ongoing administration costs and other costs of the programme are minimal.

Outstanding incentive programmes

In addition, 3,229,586 warrants are outstanding under four (4) Long Term Incentive Programs for employees and senior management of the Group, of which the first program comprises of 460,000 warrants (“Program Four”), the second program comprises of 1,048,286 warrants (“Program Five”), the third program comprises of 524,143 warrants (“Program Six”), and the fourth program comprises of 1,197,157 warrants (“Program Seven”). Each warrant under the respective program entitles to subscribe for one new share in the Company. The exercise price of the warrants corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including (i) 20 May 2020 until and including 27 May 2020 for Program Four, and corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including (ii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Five, (iii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Six, and (iv) 24 May 2022 until and including 31 May 2022 for Program Seven. The warrants may be exercised from and including (i) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Four, (ii) 1 June 2024 until and including 28 February 2025 for Program Five, (iii) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Six, and (iv) 1 June 2025 until and including 1 June 2030 for Program Seven.

Approval of transfer of warrants from the Subsidiary to Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants.

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by the board of directors together with external consultants. The final proposal has been presented by the board of directors.

Majority requirements

This proposal to adopt the incentive programme and to issue warrants, as well as the approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Item 9. Resolution on an incentive program and issuance of warrants to the members of the board of directors (LTIP 9)

The nomination committee in Maha Energy AB (publ) (the “Company”) (excluding Fabio Vassel) proposes that the general meeting resolves on an incentive programme for the members of the board of directors of the Company through issuance of warrants entitling to subscription of new shares in the Company as set forth below.

Background

The proposal to launch an incentive programme by the issuance of warrants is presented by the nomination committee in the Company (excluding Fabio Vassel) in order to strengthen the retention of the members of the board of directors and to motivate the board members to create shareholder value. The nomination committee assess that these objectives are in line with all shareholders’ interests.

The programme encompasses board members in the Company. Those entitled to participate in the incentive programme are hereinafter referred to as “Participants”.

The programme will be implemented through transfer of warrants to Participants during a period of three years.

Terms and conditions for the issue of warrants

 1. The Company shall issue not more than 3,808,140 warrants. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share, each with a quotient value of SEK 0.011.
 2. The warrants may, with deviation from the shareholders’ preferential rights, only be subscribed for by any of the Company’s subsidiaries (the “Subsidiary”), after which the Subsidiary is to transfer the warrants to the Participants in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the nomination committee of the Company.
 3. Subscription of warrants shall be made by the Subsidiary on a subscription list following the general meeting’s issue resolution, but no later than 30 September 2023. The board of directors of the Company shall be entitled to prolong the subscription period.
 4. The warrants shall be issued without consideration (i.e. free of charge) to the Subsidiary.
 5. If all issued warrants are subscribed for by the Subsidiary, transferred to and exercised by the Participants for subscription of new shares, the Company’s share capital will increase with SEK 41,889.54(subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants).
 6. The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Warrants that have not been exercised for subscription of new shares by 1 January 2030 shall lapse.
 7. Each warrant shall entitle the warrant holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price per share (the “Exercise Price”) corresponding to 100% of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including 11 May 2023 until and including 18 September 2023. Any amount that exceeds the quotient value shall be transferred to the nonrestricted share premium account. The Exercise Price thus calculated shall be rounded off to the nearest whole SEK 0.10, whereupon SEK 0.5 shall be rounded upwards. The Exercise Price may never be below the quotient value of the shares.
 8. The warrants are subject to customary recalculation conditions.

Allocation principles to be applied in relation to Participants

Warrants subscribed for by the Subsidiary shall be transferred to the Participants in accordance with instructions from the nomination committee of the Company and the principles set forth below. The chairman of the Company’s board of directors, as member of the nomination committee, will not participate in any resolution to transfer warrants to himself.

The transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants are to be made without consideration (i.e. free of charge).

Warrants are granted under the incentive programme to board members in the Company and are intended to align such individual’s and shareholder interests by attempting to create a direct relation between incentives and shareholder return. Participation in the incentive programme rewards overall corporate performance, as measured through the price of the shares in the Company. In addition, the incentive programme enables board members to develop and maintain a significant ownership position in the Company. No Participant may be offered more than 2,856,105 warrants.

Allocated warrants may be exercised for subscription of new shares in the Company during the period as from registration of the warrants with the Swedish Companies Registration Office until and including 1 January 2030. Subscription of new shares may however not take place during so-called closed periods according to the EU Market Abuse Regulation, or otherwise in breach of relevant insider rules and regulations (including the Company’s internal guidelines in this respect).

Warrant agreement

All warrants will be governed by warrant agreements to be entered into between each Participant and the Subsidiary in connection with the transfer of warrants from the Subsidiary. The warrant agreement will include a so-called vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements. The period from allocation of warrants until a share may be acquired may not be less than three years and the warrants shall vest in tranches of one third (1/3) of the allocated warrants per year during a total vesting period of three years. Exception may be made from the period until a share may be acquired and the vesting period in certain situations where exceptional circumstances to allow flexibility for the Company in such situations. Such exception shall be included in the specific warrant agreements entered into with the Participants.

Reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights

The reasons for the deviation from the shareholders’ preferential rights is that the Company wishes to offer warrants to the board members in the Company in order for the board members to take part in the value growth in the Company which is expected to increase the board members long-term commitment and strengthen the retention of board members, and to motivate them to contribute to the creation of shareholder value.

Dilution, costs, etc.

Upon full subscription, transfer and exercise of all 3,808,140 issued warrants; a total of 3,808,140 new shares will be issued in the Company (subject to potential recalculations in accordance with standard terms and conditions applicable to the warrants). This would lead to a dilution corresponding to approx. 2 percent of the total share capital and number of votes in the Company (based on the share capital and number of shares in the Company as of the date of this proposal, including the 34,829,057 new shares issued within the framework of the acquisition of DBO 2.0 S.A. (thereafter re-named Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.) which have not been registered with the Swedish Companies Registration Office as at the date of this proposal, and calculated as the maximum amount of share capital and number of shares that may be issued, divided by the total share capital and the total number of shares in the Company after the proposed warrants to be issued have been exercised).

The incentive programme is expected to have a marginal effect on the Company's earnings per share. The market value is preliminary estimated to SEK 4.08 per warrant, based on a market value of the underlying share corresponding to SEK 8.50 and an estimated Exercise Price of SEK 8.68 per share.

Costs related to the issuance of warrants under the incentive programme will be accounted for in accordance with IFRS 2 and recognized as an expense in the income statement during the vesting period. The preliminary estimate of total cost to be recorded during the term of the programme is SEK 15,521,217. Ongoing administration costs and other costs of the programme are minimal.

Outstanding incentive programmes

In addition, 3,229,586 warrants are outstanding under four (4) Long Term Incentive Programs for employees and senior management of the Group, of which the first program comprises of 460,000 warrants (“Program Four”), the second program comprises of 1,048,286 warrants (“Program Five”), the third program comprises of 524,143 warrants (“Program Six”), and the fourth program comprises of 1,197,157 warrants (“Program Seven”). Each warrant under the respective program entitles to subscribe for one new share in the Company. The exercise price of the warrants corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including (i) 20 May 2020 until and including 27 May 2020 for Program Four, and corresponds to 100 percent of the volume weighted average last closing price for the Company’s share on Nasdaq Stockholm during the period from and including (ii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Five, (iii) 21 May 2021 until and including 27 May 2021 for Program Six, and (iv) 24 May 2022 until and including 31 May 2022 for Program Seven. The warrants may be exercised from and including (i) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Four, (ii) 1 June 2024 until and including 28 February 2025 for Program Five, (iii) 1 June 2023 until and including 29 February 2024 for Program Six, and (iv) 1 June 2025 until and including 1 June 2030 for Program Seven.

Approval of transfer of warrants from the Subsidiary to Participants

A resolution to issue warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants.

Preparation of the proposal

This proposal has been prepared by the nomination committee (excluding Fabio Vassel) together with external consultants. The final proposal has been presented by the nomination committee (excluding Fabio Vassel).

Majority requirements

This proposal to adopt the incentive programme and to issue warrants, as well as the approval of the transfers of warrants from the Subsidiary to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Miscellaneous

The chairman of the board of directors, the managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Number of shares and votes in the Company

The total number of shares in the Company at the time of issuance of this notice is 178,444,753 (of which 34,829,057 shares have not been registered with the Swedish Companies Registration Office as at the date of this notice to attend, however 34,829,057 so-called paid up subscribed shares (BTA) have been issued which each carry one vote). The total number of votes for all issued shares (including BTA) in the Company is 178,444,753 votes. The Company does not hold any of its own shares.        

Shareholders’ right to request information

Pursuant to Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) the board of directors and the managing director are under a duty to, if any shareholder so requests and the board of directors deems that it can be made without material damage to the Company, provide information, regarding circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.

Documentation

Documents to be dealt with at the general meeting will be kept available at the Company’s office not later than three weeks before the meeting. The documents will be sent free of charge to shareholders who so request and state their postal address. The documents will also be made available not later than the aforementioned date on the Company’s website www.mahaenergy.ca. All the above mentioned documents will also be presented at the general meeting.

_____

Stockholm, 12 August 2023

The board of directors

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 15:00 CEST on 12 August 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Föreslagna ändringar i Mahas styrelse och ledning

Valberedningen i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har informerat Bolagets styrelse att de avser föreslå att en extra bolagsstämma beslutar att utse Paulo Thiago Mendonça till ny styrelseordförande. Styrelsen i Maha har därför beslutat att utse Kjetil Solbraekke till ny verkställande direktör, gällande från och med att den extra bolagsstämman beslutar att utse Paulo Thiago Mendonça till ny styrelseordförande.

Förändringen vi föreslår idag ligger i linje med vår avsikt att leda Maha mot framtida framgång. Vi förstärker ledningen i dess roll att driva våra tillgångar mot att skapa ett kassaflödesinriktat företag med en solid balansräkning och fortsätta vår tillväxtstrategi,” säger Paulo Thiago Mendonça, VD Maha och Kjetil Solbraekke, styrelseledamot Maha.

Kjetil Solbraekke har över 30 års erfarenhet från olika positioner inom den norska olje- och gassektorn, såsom Assistant Director General vid det norska olje- och energidepartementet, Senior Vice President och CFO för Norsk Hydro, VD för Panoro Energy och Sintef do Brazil samt grundare och VD för DBO Energy. Han har varit bosatt i Brasilien sedan 2006.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2023, kl. 20:45 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

 

Proposed changes to Maha’s board of directors and executive management

The nomination committee of Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) has informed the Company’s board of directors that it intends to propose that an extraordinary general meeting resolves to appoint Paulo Thiago Mendonça as the new chairman of the board of directors. The board of directors has therefore resolved to appoint Kjetil Solbraekke as the new CEO, effective as from the extraordinary general meeting electing Paulo Thiago Mendonça as the chairman of Maha’s board of directors.

The change we are proposing today is in line with our intention to governance Maha to future success. We are strengthening the execution of our management to operate our assets in order to pursue the creation of a cash flow-oriented company with a solid balance sheet and continue our growth strategy,” says Paulo Thiago Mendonça, CEO Maha, and Kjetil Solbraekke, board member, Maha.

Kjetil Solbraekke has over 30 years of experience from the Norwegian Oil and gas sector in various positions as Assistant director general in the Ministry of Petroleum in Norway, SVP and CFO in Norsk Hydro, CEO in Panoro Energy and Sintef do Brazil, Founder and CEO in DBO Energy. He has lived in Brazil since 2006.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Phone: +46 8 611 05 11
E-mail: info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
This information is such information that Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 20:45 CEST on 11 August 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Produktionsuppdatering juli 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar preliminär oreviderad nettoproduktion under juli 2023.

Genomsnittlig dagsproduktion 2023, fat oljeekvivalenter per dag
Tillgång Första kvartalet Andra kvartalet Juni Juli
Peroá-klustret* 437 560 549 618
Papa Terra-klustret* 936 1 217 1 314 1 376
Illinoisbassängen 233 211 202 181
Summa 1 606 1 988 2 065 175

* Informationen som inkluderas här avser endast Mahas andel av produktionen från klustren Peroá och Papa Terra, beaktat Mahas indirekta andel i dessa tillgångar. Informationen är beräknad utifrån information som publicerats av 3R Petroleum. Produktionen från Peroá- och Papa Terra-klustren kommer inte att konsolideras i Mahas finansiella rapportering.

Maha har indirekta intresseandelar om 15% i Peroá-klustret och 9,375% i Papa Terra-klustret, för vilka 3R Petroleum Offshore S.A. är operatör.

Maha är operatör med en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen. Maha är också operatör för LAK Ranch i USA. Tungoljefältet LAK Ranch stängdes ner under 2020, men ibland sker produktion av tillfällig olja på fältet vid tester eller underhåll. Därtill är Maha också operatör för Block 70 i Oman med en intresseandel om 65%. På Block 70 genomförs för närvarande ett produktionstest.

Papa Terra-klustret
Produktionen från Papa Terra-klustret ökade med 4,7% under juli jämfört med juni som ett resultat av progressiv förbättring av den operativa effektiviteten.

Peroá-klustret
Produktionen från Peroá-klustret ökade med 12,5% under juli jämfört med juni. Ökningen återspeglar en större efterfrågan på gas i juli till följd av det nya gasförsäljningsavtalet som undertecknades den 13 juli 2023 (”GSA”) med Companhia de Gás do Espírito Santo (“ES Gás”), samt försäljning till den brasilianska spot-marknaden.

GSA har en löptid på 30 månader till december 2025, och innebär att 3R Offshore åtar sig att leverera 400 tusen m³ naturgas per dag till ES Gás. Peroá-klustret har idag en produktionskapacitet på cirka 650 tusen m³ naturgas per dag. Eventuell överproduktion av naturgas jämfört med det nämnda åtagandet kan antingen förhandlas mellan parterna eller säljas på den brasilianska spotmarknaden. GSA undertecknades efter verkställandet av ett gasbehandlingsavtal mellan 3R Offshore och Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ("Petrobras"), för bearbetning av gas från Peroá-klustret vid Cacimbas-behandlingsanläggningen (som ägs och drivs av Petrobras).

Illinoisbassängen
Produktionen vid Illinoisbassängen minskade under juli med 10,4% jämfört med juni.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2023, kl. 13:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

 

Production update July 2023

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”), announces the preliminary unaudited net production data for July 2023.

Daily average production (boe/day) in 2023
Assets Q1-23 Q2-23 Jun Jul
Peroá cluster* 437 560 549 618
Papa Terra cluster* 936 1,217 1,314 1,376
Illinois Basin 233 211 202 181
Total 1,606 1,988 2,065 2,175

* Note: The information included hereunder relates only to Maha’s entitlement on Peroá and Papa Terra clusters’ production, considering its indirect participation interest on said assets. It was calculated based on the information made public by 3R Petroleum. The production from Peroá and Papa Terra clusters will not be consolidated in Maha’s financial reporting.

Maha has an indirect working interest of 15% in the Peroá cluster and 9.375% in the Papa Terra cluster, with 3R Petroleum Offshore S.A. being the operator.

Maha is the operator holding 97% working interest in the Illinois Basin. In addition, Maha is also the operator of LAK Ranch in USA. The LAK Ranch heavy oil asset was shut in 2020, but incidental oil is occasionally produced as a result of testing and/ or maintenance activities. Maha is also the operator of Block 70 in Oman with 65% working interest, where production testing is currently being performed.

Papa Terra cluster
The production at the Papa Terra cluster increased 4.7% from June to July. This result is related to the progressive improvement of operational efficiency of the asset.

Peroá cluster
The production at the Peroá cluster increased 12.5% from June to July. This result reflects a greater gas demand in July, due to the new gas sales agreement signed on July 13, 2023 (“GSA”) with the Companhia de Gás do Espírito Santo (“ES Gás”), as well as to sales into the Brazilian spot market.

The GSA has a 30 months term, being effective up to December 2025, and provides for 3R Offshore’s commitment to supply 400,000 m³/day of natural gas to ES Gás. As of today, the Peroá Cluster has a production capacity around 650 thousand m³/day of natural gas and, therefore, any volume of natural gas produced in excess of the aforementioned commitment can be either negotiated between the parties or sold into the Brazilian spot market. The GSA was signed after the execution and enforcement of a Gas Processing Agreement by and between 3R Offshore and Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”), for the processing, at the Cacimbas processing plant (owned and operated by Petrobras), of the gas produced at the Peroa cluster.

Illinois Basin
The production at Illinois Basin decreased 10.4% from June to July.

For more information, please contact:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Phone: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Phone: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, 13:00 CEST on 9 August 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

 

Maha updates the publication date of the Q2 2023 report and invites to webcast presentation

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) updates the publication date of the report for the second quarter of 2023. The new publication date is Friday, August 11th 2023 instead of Monday, August 14th 2023. The report will be published in the afternoon (CEST).

Maha hereby invites all interested parties to a live webcasted presentation on the same day at 18.00 CEST. Paulo Thiago Mendonça, CEO, and Guilherme Guidolin de Campos, CFO, will present the report and recent developments.

The webcast will be held in English and will be broadcasted live. An on-demand version will also be available on Maha’s website and YouTube channel. Questions to the presenters can be emailed in advance to the Company at info@mahaenergy.ca or be made directly on the day of the presentation in the YouTube Comments/Questions field.

Link to webcast: https://youtube.com/live/G4SJcdUBm8w

Maha also plans to publish a separate press release with an update on the progress of the production testing in Oman prior to the release of the second quarter report.

For more information, please contact:
Jakob Sintring (Head of IR), Tel: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Miscellaneous
The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, 8:00 CEST on 1 August 2023.

About Maha
Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose business activities include exploration, development and production of crude oil and natural gas. The strategy is to target and develop underperforming hydrocarbon assets on global basis. Maha operates the Mafraq field in Block 70 in the Sultanate of Oman and assets in the United States. The shares are listed on Nasdaq Stockholm (MAHA-A). The head office is in Stockholm, Sweden with a technical office in Calgary, Canada, as well as operations offices in Grayville, Illinois, USA, Rio De Janeiro, Brazil and Muscat, Oman. For more information, please visit our website www.mahaenergy.ca.

Maha uppdaterar publiceringsdag för rapporten för andra kvartalet 2023 och bjuder in till presentation

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) uppdaterar publiceringsdag för rapporten för andra kvartalet 2023. Nytt publiceringsdatum är fredagen den 11 augusti 2023, i stället för den 14 augusti 2023. Rapporten kommer att publiceras under eftermiddagen.

Maha inbjuder härmed alla intressenter till en webbsänd presentation samma dag klockan 18.00. Paulo Thiago Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och direktsänds. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@mahaenergy.ca eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/G4SJcdUBm8w

Maha planerar också att publicera en uppdatering om produktionstestet i Oman före publiceringen av rapporten för andra kvartalet.

För mer information, kontakta:
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2023, kl. 8:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.