• English
  • Svenska

Bolagsstämma 2020

Förslag till dagordning


1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella
revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;
14. Beslut om policy för ersättning till ledande befattningshavare;
15. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till ledande
befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner (LTIP);
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
17. Beslut om att ändra förutsättningarna för deltagande vid bolagsstämma i
bolagsordningen;
18. Beslut om ändring av bolagsordningen (avveckling av aktieslag C1 och C2);
19. Avslutande av stämman.

Download Links