• English
  • Svenska

ESG & Säkerhet

Etisk, säker, ansvarsfull och hållbar verksamhet är avgörande för Mahas framgång. Vi vårdar dessa värderingar för att skydda miljön, främja positiva och varaktiga relationer med samhällen samt skapa delat välstånd och stärka människor.

Vi vill också informera aktieägare och andra intressenter om vår strategi och hur vi presterat inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Maha fortsätter att i sin affärsstrategi implementera de internationellt erkända ramverken Global Reporting Initiative (GRI) och Sustainability Accounting Standards Boards (SASB), och samtidigt också respektera FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDG).

En del av vår verksamhet och operativa utveckling är att engagera oss med intressenter eftersom deras intressen spelar en viktig roll i företagets affärsverksamhet och framgång. Med tanke på vår närvaro på global och lokal nivå har vi vidtagit åtgärder för att adressera och tillgodose intressenters intressen. För att möta detta intresse inkluderar vi ESG-redovisning i våra kvartalspresentationer, finansiella rapporter och producerar årligen en hållbarhetsrapport.

För mer information om Bolagets ESG- och hållbarhetsmål, vänligen kontakta oss på esg@maha-energy.com.

Hållbarhetsrapporter