• English
 • Svenska

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning utgör en integrerad del av Mahas grund som vägleder vår företagskultur, våra affärsmål och hjälper till att stödja intressenternas intressen. Maha har åtagit sig att leverera värde till alla våra intressenter (inklusive aktieägare, anställda, entreprenörer och de samhällen där vi verkar) genom att prioritera transparens och ansvarsskyldighet. För Maha säkerställer stark bolagsstyrning att risker kan förutses och minskas samt att våra operativa protokoll och praxis ses över för att säkerställa att aktiviteter utförs på ett etiskt, säkert, tillförlitligt och ansvarsfullt sätt.

Sedan Bolagets grundande 2013 har Maha vägletts av sina omfattande bolagsstyrningspolicyer och har anpassat sin affärspraxis efter den svenska koden för bolagsstyrning. Uppförandekoden, antikorruptionspolicy, whistleblowerpolicy, Hälso- Säkerhets och Miljöpolicy (HSE-policy), utdelningspolicy och ersättningspolicy: dessa företagspolicyer beskriver de allmänna etiska principer och beteenden som vi förväntar oss av våra anställda. Alla policyer och procedurer är lättillgängliga för alla Maha-anställda och det förväntas att anställda måste granska, förstå och följa dessa policyer.

Bolagsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna kan utnyttja sina rättigheter och påverka bolagets verksamhet. Aktieägare som är upptagna i aktieägarförteckningen inför bolagsstämman (”bolagsstämmoboken”) och har anmält sig i enlighet med instruktionerna i kallelsen, har rätt att deltaga vid bolagsstämman.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för Mahas strategi, organisation och bolagets verksamhet. Styrelsen ska regelbundet utvärdera Mahas och koncernens finansiella ställning och tillse att organisationen utformas på ett sådant sätt att redovisning, förvaltning av medel och Mahas samt koncernens ekonomi i allmänhet övervakas på ett tillfredsställande sätt.


Styrelsen ska dessutom tillhandahålla skriftliga instruktioner om när och på vilket sätt sådan information som krävs för styrelsens bedömning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen, och fastställa instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och andra organ som styrelsen har inrättat.

Paulo Thiago Mendonça

Paulo Thiago Mendonça

Styrelseordförande sedan 2023

Se biografi

Enrique Peña

Enrique Peña

Styrelseledamot sedan 2022

Se biografi

Fabio Vassel

Fabio Vassel

Styrelseledamot sedan 2022

Se biografi

Halvard Idland

Halvard Idland

Styrelseledamot sedan 2023

Se biografi

Richard Norris

Richard Norris

Styrelseledamot sedan 2022

Se biografi

Svein Harald Øygard

Svein Harald Øygard

Styrelseledamot sedan september 2023

Se biografi

Viktor Modigh

Viktor Modigh

Styrelseledamot sedan 2023

Se biografi

Styrelseutskott

Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat tre (3) styrelseutskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och oljereservs- samt hälsa-, säkerhets-, och miljöutskottet. Utskottens ledamöter utses av och inom styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB inrättas en valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter: styrelseordföranden och tre ledamöter utsedda av bolagets tre största registrerade aktieägare baserat på aktieinnehav per den 30 september varje kalenderår. De utsedda ledamöterna av valberedningen är skyldiga att främja alla bolagets aktieägares intressen.

Syftet med valberedningens arbete är främst att skapa en lämplig styrelsesammansättning, genom vilken styrelseledamöternas samlade expertis och erfarenhet skapar en bred bas som överensstämmer med Mahas verksamhet. Styrelsen ska präglas av mångfald, relevant erfarenhet och bakgrund.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till
nomcom@maha-energy.com med ämne ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress: Maha Energy AB, Valberedning, Eriksbergsgatan 10, 4tr, SE-114 30 Stockholm. För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget före Årsstämman 2024 och senast den 28 februari 2024.

Valberedningens ledamöter för årsstämman 2024 är:

 • Rodrigo Pires, representerande Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
 • Luis Araujo, representerande DBO Invest S.A.
 • Edwyn Neves, representerande Banco BTG Pactual
 • Paulo Thiago Mendonça, styrelseordförande i Maha Energy AB

Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram nedan förslag för Årsstämman:

 • Antal styrelseledamöter
 • Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
 • Eventuell ersättning för utskottsarbete
 • Styrelsens sammansättning
 • Val av styrelseordförande
 • Beslut om processen för valberedningen 2025
 • Ordförande för årsstämman
 • Val av revisorer

Revisorer

Deloitte AB är bolagets revisor sedan 2016. Auktoriserade revisorn Andreas Frountzos är huvuansvaring revisor. 

Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP)