• English
  • Svenska

Verksamhet

Maha är ett olje- och gasföretag med målsättningen att bli ledande inom området för utvinning av olje- och gasreserver samt drift av produktiva tillgångar i olika regioner runt om i världen. I Oman är vi operatör för Block 70, vilket inkluderar tungoljefältet Mafraq. I USA har vi produktion från våra tillgångar i Illinois-bassängen i Illinois/Indiana. I Brasilien har vi indirekta intresseandelar i två offshore-tillgångar: Peroáklustret omfattar de producerande fälten Peroá och Cangoá samt Malombe-fyndigheten; och Papa Terra, ett tjockoljefält med ytterligare tillväxtpotential beläget på djupt vatten i Campos-bassängen.

Brasilien

Gasklustret Peroá: Peroá, Cangoá and Malombe

Maha har en indirekt intresseandel om 15% i tillgången genom aktieägande i 3R Petroleum Offshore S.A. Peroáklustret är beläget i Espírito Santo-bassängen i grunda vatten utanför Brasiliens kust. Peroáklustret omfattar de producerande fälten Peroá och Cangoá samt Malombe-fyndigheten, vilken i framtiden skulle kunna tillskjuta en betydande produktion till Maha. De operativa kostnaderna uppgår för närvarande till cirka 5 USD per fat oljeekvivalent.

Papa Terra-klustret

Papa Terra är ett tjockoljefält beläget på djupt vatten i Campos-bassängen. Maha har en indirekt intresseandel om 9,375% i tillgången genom aktieägande i operatören 3R Petroleum Offshore S.A. Cirka 2,4% av oljan har utvunnits och 2P-bruttoreserverna uppskattas uppgå till 16,7 miljoner fat oljeekvivalent (Mahas indirekta intresseandel) per årsslutet 2022. Det motsvarar en utvinningsfaktor om 11,4%, jämfört med ett genomsnitt om 15,6% för Campos-bassängen, vilket tyder på ytterligare potential för uppsida utöver 2P-reserverna. Produktionen förväntas öka under de kommande åren till följd av en ökad borrningsaktivitet.

USA

Illinoisbassängen

Maha äger en intresseandel om 97% i Illinoisbassängen (IB), med en produktion om 401 fat oljeekvivalenter per dag under 2022. Det finns bevisade och sannolika reserver (2P) om 2,7 miljoner fat oljeekvivalenter och ett NPV10 (nettotillgångsvärde) om 20,7 miljoner USD vid slutet av 2022. Det finns över 40 tänkbara borrplatser och till dags dato har utvinningen på fältet varit minimal. Fältet erbjuder vidare låga operativa kostnader, vilket gör det till en strategisk och attraktiv tillgång med långsiktig utvecklingspotential.

Lak Ranch

Maha förvärvade oljefältet Lak Ranch 2013. Maha äger en intresseandel om 99% i detta tungoljefält, vilket för närvarande är nedstängt. Reservoaren beräknas innehålla cirka 62 miljoner fat oljeekvivalenter (best case estimate, original oil in place – OOIP), varav mindre än 150 000 har producerats till dags dato.

Oman

Block 70

Maha är operatör för Block 70 med en intresseandel om 65 procent. Blocket är beläget i mitten av den produktiva Ghabin Salt Basin i de centrala delarna av Oman, och inkluderar det grunda outbyggda tungoljefältet Mafraq. Under första kvartalet 2023 inledde vi testproduktion på Block 70 som inkluderar samtliga åtta nya produktionsbrunnar som borrades i 2022/2023 års borrprogram.

Maha Energy offentliggjorde i december 2023 att Bolaget lämnar Block 70 i Oman.

Reserver och Resurser

Reserver är den uppskattade återstående mängden olja och naturgas och relaterade ämnen som förväntas utvinnas från kända ansamlingar, vid en given tidpunkt, baserat på: 

  • analys av borr-data, geologi, geofysisk och ingenjörs-information; 
  • användandet av etablerad teknologi; 
  • och specifika ekonomiska förhållanden som allmänt anses rimliga, och ska offentliggöras.

Reserverna klassificeras baserat på uppskattningarnas säkerhet.

Bevisade reserver är de reserver som med stor sannolikhet kan bedömas vara utvinningsbara. Det är sannolikt att reserver som utvinns kommer överstiga de estimerade bevisade reserverna.

Sannolika reserver är de ytterligare reserver som har lägre sannolikhet att vara utvinningsbara. Det är lika sannolikt att de reserver som utvinns kommer vara lika med eller högre än summan av beräknade bevisade och sannolika reserver tillsammans.

Möjliga reserver är de ytterligare reserver som har lägre sannolikhet att vara utvinningsbara än sannolika reserver. Det är osannolikt att de reservvolymerna som utvinns kommer vara lika med eller högre än summan av de beräknade bevisade, sannolika och möjliga reserverna tillsammans.

1. Volymer är bruttovolymer för arbetsräntor och uttrycks före royalties, staten anslag och skatter.
2. Reservöversynen och utfärdandet av reservrapporten för företaget gjordes av oberoende petroleumteknikkonsulter McDaniel & Associates Consultants Ltd., Calgary, Kanada. Utvärderingen genomfördes i enlighet med standarder som anges i Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook, den professionella praxisstandarden under deras Tillstånd att öva med APEGA och enligt riktlinjerna för Europeiska värdepapper och marknader Myndighet (ESMA). Rapporten har utarbetats och övervakats av en ”Kvalificerade reserver Utvärderare”.
3. Reservöversynen och utfärdandet av reservrapporten för 3R gjordes av oberoende petroleumteknikkonsulterna DeGolyer och MacNaughton. Uppskattningar av reserver som presenteras i denna rapport har upprättats i enlighet med Petroleumresurserna Management System (PRMS) godkänt i mars 2007 och reviderat i juni 2018 av Society of Petroleum Engineers, World Petroleum Council, American Association of Petroleum Geologer, Society of Petroleum Evaluation Engineers, Society of Exploration Geofysiker, Society of Petrophysicists and Well Log Analysts och European Association of Geoscientists & Ingenjörer.

Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av kolväten som, från och med en viss dag, kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom användning av etablerad teknik eller teknik som är under utveckling (TUD), men som för närvarande inte anses kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.

Betingade resurser kategoriseras baserade på nivån av uppskattningarnas tillförlitlighet och kan i sin tur delas in i underkategorier baserade på projektmognad och/eller ekonomisk status.

Betingelserna kan innefatta ekonomiska, miljömässiga, sociala och politiska faktorer, regleringsfrågor, brist på marknad eller förlängd utbyggnadstidsplan. Det finns en osäkerhet avseende betingade resursers utvecklingsmöjligheter.

Underklasserna för projektmognad är: redo för utveckling, senarelagd utveckling, oklar utveckling och ej genomförbar utveckling.

Produktion

 

 

Produktionssiffrorna ovan är brutto, före royaltybetalningar och statens andel. * Inklusive avvecklad verksamhet. ** Proforma, inklusive indirekta intresseandelar i nya tillgångar offshore Brasilien. Förvärvstransaktionen av dessa tillgångar slutfördes i maj 2023.