• English
  • Svenska

Extra Bolagsstämma den 3 November 2022

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Val av styrelse;
7. Avslutande av stämman

Ladda ner länkar