• English
  • Svenska

Extra Bolagsstämma den 29 mars 2023

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om ändring av bolagsordningen;
7. Beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom;
8. Ändringar i styrelsesammansättning;
9. Avslutande av stämman.

Ladda ner länkar