• English
  • Svenska

Bolagsstämma 2017

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

3. Godkännande av dagordningen; 

4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner; 

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 

6. VD-presentation; 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter; 

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer; 

13. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; 

14. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning; 

15. Beslut om ändring av bolagsordningen; 

16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner (LTIP); 

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet; 

18. Avslutande av stämman. 

Download Links