• English
  • Svenska

Bolagsstämma 2023

Årsstämman i Maha Energy AB (publ) hölls onsdagen den 24 maj 2023 i Stockholm

Förslag till dagordning


1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordningen;

4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella
revisorssuppleanter;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;

12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

13. Godkännande av ersättningsrapport;

14. Beslut om ändring av policy för ersättning till ledande befattningshavare;

15. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till anställda och konsulter (LTIP 8);

16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (LTIP 9);

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet; och

18. Avslutande av stämman.

Ladda ner länkar