• English
  • Svenska

Extra Bolagsstämma september 2023

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543 (”Bolaget”), samlades måndagen den 18 september 2023 till extrabolagsstämma.

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

3. Godkännande av dagordningen; 

4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner; 

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Ändringar i styrelsesammansättning och beslut om styrelsearvoden; 

7. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier; 

8. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till anställda och konsulter (LTIP 8); 

9. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (LTIP 9); och 

10. Avslutande av stämman.  

Ladda ner länkar